No category

پایان نامه با واژگان کلیدی جبران خسارت، اجرت المثل، صحت معامله

حتی اگر چنین فرض شود که شاید پزشک نتواند نسبت به معالجه بیمار به لحاظ نوع بیماری اقدامی انجام دهد باز نیز مستحق اجرت المثل می باشد. گفتار چهارم : مستمر یا آنی بودن عقد درمان الف:... متن کامل

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه با واژگان کلیدی قانون مجازات، نقض قرارداد، ضرب و جرح

ویژه خود را دارد. 1- فرضی که در قوانین حکم خاصی برای تمیز حق وجود دارد. 2- فرضی که قانون حکمی ندارد و دادرس ناچار است به قاعده دیگری در تمیز حق رجوع کند. اگر دادرس متن حکمی را که برای تمیز... متن کامل

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه با واژگان کلیدی عقد اجاره، عقد وکالت، جبران خسارت

نامه های متعددی به بیان تکالیف و وظایف پزشکان ، شرایط احراز و اخذ پروانه و مجازات برای تخلف از عدم انجام تکلیف به تصویب رسیده است، قانونگذار بخشی از صلاحیت قانونگذاری و اختیار اعمال... متن کامل

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه با واژگان کلیدی قانون کار، ارائه خدمات، مطالبه خسارت

همواره بر پایه مدت کار تعیین نمی شود. در قرارداد کار می توان مزد را بر پایه واحد کار انجام شده (کارمزد) معین کرد و مدت نیز در تعیین مزد مورد توجه است و چگونگی پرداخت عوض ، دلیل کارگر... متن کامل

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه با واژگان کلیدی عقد وکالت، مباشر، قانون کار

مباشرت ، به واسطه بودن در حبس باشد یا اینکه چون حضور در ردادگاه و دفاع از حقوق خود نیاز به اطلاعات عملی و فنی در طرح دعوی ، ابراز دیلیل و … دارد اصیل قادر به انجام آن نیست، پس انچه می... متن کامل

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه با واژگان کلیدی عقد جعاله، عقد وکالت، استاندارد

دستورات مستاجر است ، اما در قرارداد درمانی ، پزشک ( اجیر) تابع بیمار (مستاجر) نبوده و به علت برخورداری از دانش و مهارت ، در انجام اقدامات پزشکی از بیمار خود تبعیت نمی کند، چرا که درغیر... متن کامل

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه با واژگان کلیدی عقد اجاره، اجاره خدمات، ارائه خدمات

در رشته های علوم پزشکی مستلزم قریب 20 سال تحصیل مداوم است و صغیر بودن پزشک معنایی ندارد. اما در خصوص کودکان غیر ممیزی که بیمار می شوند و قادر به انتخاب پزشک و عقد قرارداد نیستند،... متن کامل

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه با واژگان کلیدی ارائه خدمات، قانون مجازات، حقوق فرانسه

مبادرت به مداوای وی می کند، به طور کلی به علت فقدان اراده (قصد)بیمار ،عقد درمان به وجود نمی آید و چنانچه بر اثر عدم راعایت موازین فنی و علمی خسارت به بیمار وارد شود، موضوع تحت مسئولیت... متن کامل

توسط admin3، قبل