منابع تحقیق درمورد افزوده اقتصادی

2-1-11) ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی و سود باقی مانده 34
2-1-12) ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار و ملاحظات رشد 36
2-1-13) ارتباط میان EVA و NPV 36
2-1-14) نرخ بازده کل صاحبان سهام (TSR) به عنوان یک معیار عملکرد خارجی 37
2-1-15) مدیریت مبتنی بر ارزش (VBM) در تئوری و عمل 38
2-1-15-1) اجرای موفقیت آمیز برنامه VBM 39
2-2) بخش دوم: پیشینه تحقیق 41
2-2-1) پیشینه داخلی 41
2-2-2) پیشینه خارجی 43
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه 47
3-2) روش تحقیق 47
3-2-1) روش‌های آماری مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات 47
3-2-2) روش جمع آوری اطلاعات 47
3-3) جامعه و نمونه آماری 47
3-3-1) نمونه آماری 48
3-4) روش و ابزار گردآوری 48
3-5) روش تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق 48
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1) مقدمه 51
4-2) آمار استنباطی 51
4-2-1) بررسی فرضیه اول 51
4-2-2) بررسی فرضیه دوم 53
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه 58
5-2) نتیجه گیری 58
5-2-1) نتایج حاصل از بررسی فرضیه اول 58
5-2-2) نتایج حاصل از بررسی فرضیه دوم 59
5-2-3) نتایج حاصل از استانداردسازی EVA 60
5-3) پیشنهادات 62
5-4) محدودیت‌های تحقیق 62
5-5) پیشنهاد برای تحقیقات آتی 63
منابع 65
پیوست‌ها 68
چکیده انگلیسی 113

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1) سیستم مدیریت مبتنی بر ارزش سهامداران 20
جدول 2-2) معادل حقوق صاحبان سهام از دیدگاه استوارت 24

جدول 4-1) ضریب همبستگی بین EVA و TSR در طی دوره 6 ساله 52
جدول 4-2) هر شرکت بطور جداگانه در دوره 6 ساله 52
جدول 4-3) ضریب همبستگی بین EVA و TSR 53
جدول 4-4) خلاصه مدل همبستگی 53
جدول 4-5) ضرایب تعیین SPSS برای فرضیه دوم 54

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول 4-6) ضرایب تعیین معادله رگرسیون برای هر شرکت به طور جداگانه 55
جدول 5-1) رتبه شرکت‌ها بر اساس میانگین EVA 61
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 2-1) روابط بین ارزش افزوده اقتصادی، بازده سهامداران، بازده اقتصادی و بازده حسابداری 27
چکیده
در دنیای پر رقابت امروز، دو مساله‌ی مهم بیش از گذشته، برای مدیران و سهامداران اهمیت یافته است. مدیران در اندیشه افزایش بهره وری از طریق استفاده بهینه از منابع مالی در دسترس خود بوده و سرمایه‌گذاران درصدد کسب بازدهی بلندمدت از سرمایه‌گذاری خود می‌باشند. این تفکر و انگیزه افزایش بهره وری در مدیران، نتیجه مستقیم ظهور نسل جدیدی از سرمایه‌گذاران با انتظارات بازدهی بالاتر است. ارزش افزوده اقتصادی (سود اقتصادی)، معیاری است که هم می‌تواند سرمایه‌گذاران را در انتخاب پرتفوی سرمایه‌گذاری با بازده مناسب تر کمک نماید و هم هدایتگر و راهنمای مدیران در افزایش بهره وری باشد. در واقع، این معیار به عنوان شاخص بهره وری می‌تواند به جای شاخص‌های سنتی حسابداری، برای ارزیابی عملکرد مدیران، به کار گرفته شود.
در پژوهش، حاضر سعی شده است که میزان ارتباط ارزش افزوده اقتصادی با بازده سهام تشریح گردد و با خالص سود عملیاتی (شاخص حسابداری)، از لحاظ تاثیرگذاری بر ارزش بازار سهام، نیز مقایسه شود تا میزان کاربرد این معیار اقتصادی در بازار سرمایه ایران، مشخص گردد و در خاتمه نیز سود اقتصادی شرکت‌های کورد بررسی استاندارد شده است، تا عملکرد آنها نسبت به هم قابلیت مقایسه پیدا کنند. جامعه آماری مورد بررسی، شرکت‌های داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،در دوره زمانی 1387 تا 1392 می‌باشد و روش آزمون فرضیه اول، تحلیل ضریب همبستگی پیرسون و روش بررسی فرضیه دوم، استفاده از دو معادله رگرسیون تک متغیره و مقادیر ضرایب تعیین می‌باشد.
با بررسی فرضیه اول مشخص شد که در حالت کلی بین سود اقتصادی و بازده سهام در دوره مذکور، ارتباط معناداری وجود ندارد و با بررسی فرضیه دوم مشخص شد که خالص سود عملیاتی در ارتباط با ارزش بازار شرکت، شاخص بهتری نسبت به ارزش افزوده اقتصادس می‌باشد. به عبارتی در حالت کلی خالص سود عملیاتی، ارزش بازار شرکت‌های مورد بررسی را تقریبا سه برابر بهتر از سود اقتصادی توجیه می‌کند.
کلمات کلیدی: ارزش افزوده اقتصادی، بازده سهام، سودخالص عملیاتی، ارزش بازار
فصل اول
کلیات پژوهش
فصل اول
کلیات پژوهش

1-1) مقدمه
در گذشته طی سالیان متمادی، اقتصاددانان تصور می‌کردند که تمامی گروه‌های مربوط به یک شرکت سهامی مانند مدیران و سهامداران برای دستیابی به یک هذف مشترک فعالیت می‌کنند اما از سال 1961 موارد بسیاری از تضاد منافع میان این گروه‌ها مشاهده گردید و به دنبال آن شرکت‌ها در پی حل این تضاد منافع برآمدند. یکی از راه‌های برخورد با تضاد در منافع موجود بین سهامداران و مدیران شرکت، استفاده از سیستم‌های ارزیابی عملکرد است. به نظر لهمن و همکاران (2004)، ارزیابی عملکرد فعالیتی است که مدیران به جهت دستیابی به اهداف و استراتژی‌های خود انجام می‌دهند. انتخاب یک معیار ارزیابی عملکرد مناسب و دستیابی به اهداف شرکت با بهره گرفتن از این معیار، سبب با اهمیت تر شدن نحوه انتخاب یک معیار مناسب جهت ارزیابی عملکرد می‌گردد. بم و همکاران (2004)، معتقدند بسیاری از شرکت‌ها برای اندازه گیری عملکرد خوئد جهت تعیین حقوق و مزایا از ابزارهای سنتی حسابداری مانند سود هر سهم، بازده سرمایه‌گذاری، جریان نقدی آزاد، سود باقیمانده و قیمت سهام استفاده می‌کنند (مهدوی و گوینده، 1388).
ارزش افزوده اقتصادی به عنوان یکی از ابزارهای اندازه گیری عملکردی مبتنی بر ارزش، در زمان پیدایش محبوبیت فوق العاده‌ای به دست آورد. این روش به طور نسبی، از جدیدترین روش‌های ارزیابی عملکرد سازمانی می‌باید که توسط استوارت (1997)، ارائه شده است. این روش بر بیشینه نمودن ثروت سهامداران متمرکز شده است. ارزش افزوده اقتصادی، جریان نقدی ایجاد شده (پس از کسر مالیات) توسط شرکت منهای هزینه‌های صرف شده برای ایجاد آن جریان نقدی بوده، بنابراین سود واقعی در برابر سود روی کاغذ می‌باشد. ارزش افزوده اقتصادی یک معیار سود اقتصادی است که هزینه‌ی فرصت سرمایه‌گذاری‌ها را شناسایی می‌کند. شواهد به دست آمده از پژوهش‌های پیشین حاکی از آن است که ارزش افزوده اقتصادی با ثروت ایجاد شده، رابطه مثبت دارد. استوارت (1991)، بیان می‌کند که ارزش افزوده اقتصادی معیاری مناسب برای سنجش بازده مازاد شرکت‌ها است که پس از کسر هزینه‌ی سرمایه از سود خالص عملیاتی به دست می‌آید. زمانی که سود خالص عملیاتی بیش از هزینه سرمایه باشد، ارزش افزوده اقتصادی مثبت است. در این حالت شرکت برای سهامداران خود ایجاد ارزش کرده است (جنانی و همکاران، 1392).
در این پژوهش ارتباط میان ارزش افزوه اقتصادی و بازده سهام شرکت‌های داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، بررسی خواهد شد.
1-2) بیان مساله
سرمایه‌گذاران در بازار سهام همواره درصدد کسب سود بالا هستند. آنها سهامی را خریداری می‌کنند که از نظر ایشان بهترین سهام باشد و بیشترین سود و بازده به آنها تعلق گیرد و در نتیجه اقدام به خریداری و نگهداری آن سهام می‌نمایند. این که چقدر فعالیت مدیران در راستای خواست سهام داران بوده، به عبارتی چقدر اهداف آنها هم سو و هم جهت با منافع سهامداران بوده و
مدیران تا چه اندازه توانستند در ایجاد ارزش و ثروت برای سهامداران موفق باشند، از طریق سیستم ارزیابی عملکرد تعیین می‌گردد. اصولا معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها در بازار سرمایه به دو دسته معیارهای سنتی و معیارهای مبتنی بر ارزش تقسیم می‌شوند. استفاده از معیارهای سنتی ارزیابی نظیر: عایدات شرکت‌ها، سود هر سهم، بازده حقوق صاحبان سهلم، بازده دارایی‌ها، جریان نقدی و نظایر آن در بازار سرمایه تا سالیان متوالی مرسوم بوده است تا اینکه معیارهای مبتنی بر ارزش برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها مظرح شدند. در ارزیابی عملکرد به روش سنتی صرفا به سود حسابداری توجه می‌شود که به دلیل درنظر نگرفتن هزینه‌های تامین منابع سرمایه شرکت‌ها روش مطلوبی محسوب نمی شوند. یکی از جدیدترین معیارهای مبتنی بر ارزش، معیار ارزش افزوده‌ی اقتصادی است. براساس این معیار، ارزش شرکت به بازده و هزینه سرمایه به کار گرفته شده در شرکت بستگی دارد (یحیی زاده فر و همکاران، 1389).

 
 
ارزش افزوده‌ی اقتصادی (EVA)، مفهوم جدیدی نیست. یکی از معیارهای عملکرد حسابداری، سود باقی مانده است که به عنوان سود عملیاتی پس از کسر مخارج سرمایه تعریف شده و ارزش افزوده اقتصادی در واقع، نسخه‌ی تغییر یافته‌ای از سود باقی مانده به همراه تعدیلاتی است که بر سود و سرمایه انجام می‌شود. صاحب نظران ادعا می‌کنند که شاخص ارزش افزوده اقتصادی، برتری معیار عملکرد محسوب می‌شود، زیرا به عنوان یک معیار ارزیابی، هزینه فرصت صاحبان سهام و ارزش زمانی پول را در نظر گرفته و تحریف ناشی از به کار گیری اصول حسابداری را برطرف می‌سازد. برخلاف معیارهای متداول سودآوری، ارزش افزوده اقتصادی در درک هرینه سرمایه‌ی صاحبان سهام به مدیریت کمک می‌کند و شاخص واقعی موفقیت شرکت در ارزش آفرینی یا زایل شدن ارزش به شمار می‌رود (Lee and Kim, 2009).
در حقیقت، ارزش افزوده اقتصادی یک معیار سود اقتصادی است که هزینه‌ی فرصت سرمایه‌گذاری‌ها را شناسایی می‌کند. به نظر بریگام و همکاران (1999)، ارزش افزوده اقتصادی یک اندازه گیری مناسب و دقیق از ارزش اضافه شده به سرمایه‌گذاری انجام شده توسط سهامداران انجام می‌دهد. ورثینگتون و وست(2004)، بیان می‌کتتد که ارزش افزوده اقتصادی تنها معیاری است که معایب روش‌های سنتی ارزیابی عملکرد را نداشته و ارزش شرکت را به طور واقعی محاسبه می‌کند (مهدوی و گوینده، 1388).
می توان گفت، یکی از عواملی که با ارزش افزوده اقتصادی ارتباط تنگاتنگی دارد، بازده سهام می‌باشد. نرخ بازده سهام معیاری است که به کمک آن می‌توان سرعت و میزان افزابش یا کاهش ثروت سهامداران را تعیین نمود. در ارتباط با مفهوم بازده سهام، امکان دارد تعریف بازده‌ای یک سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاری متفاوت باشد اما در هر صورت سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند بیشترین آن عایدشان تا کمترین آن. در تعریفی دیگر و با هدف توصیف نرخ بازده سهام چنین آمده که بازده سهام عبارت است از کل عایدی یا ضرر (بازده مفی) حاصل از سرمایه‌گذاری در یک دوره معین که با تقسیم این مبلغ بر سرمایه‌ای که برای به دست آوردن آن در ابتدای دوره صرف شده است، نرخ بازده سهام به دست خواهد آمد (Cumming et al.., 2011). در محاسبه‌ی نرخ بازده سهام شرکت‌ها باید فاکتورهای متعددی از جمله افزایش سرمایه، منبع افزایش سرمایه، زمان افزایش سرمایه، مزایای حق تقدم خری سهام و مزایای سود سهمی را مدنظر قرار دهند. به طور کلی بازده هر سهم عادی را می‌توان ناشی از دو عامل زیر دانست:
بازده سود نقدی هر سهم عادی
بازده تغییرات قیمت سهام عادی (Haddad, 2012).
پژوهش‌گران رابطه‌ی میان ارزش افزوده اقتصادی با بازده سهام را مورد مطالعه قرار داده و به این نتیجه رسیدند که رابطه‌ی با اهمیت و معناداری بین ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام وجود دارد. ایشان همچنین دریافتند که ارزش افزوده اقتصادی، معیار مناسب تری در مقایسه با جریان های نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی برای تبیین ارزش بازار سهام بوده و در مقایسه با سود قبل از بهره و مالیت، این سود در ارتباط با ارزش بازار، معیار کارآتری است (خلعتبری، 1391).
لذا از آنجا که شرکت‌های تولیدی و خدماتی به خصوص شرکت‌های دارو سازی،بایستی پاسخگوی سهامداران خود بوده و میزان سودشان ارتباط مستقیمی با عملکردشان دارد، لذا می‌کوشند تا با بهره گرفتن از تکنیک‌ها و استراتژی‌های مختلف عملکرد شرکت را بهبود بخشند و با توجه به رقابت بسیار نزدیک و تنگاتنگ با دیگر رقیبان خود در پی ایجاد بهبود عملکرد و سودآوری در بازار هستند. در نتیجه یافتن روش‌ها و استراتژی‌هایی که بتوانند هرچه بیشتر به ایجاد، افزایش سهم بازار، افزایش سودآوری و رشد در صنعت داروسازی منجر شود، دغدغه امروز این شرکت‌ها است
1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق
بحث مهم درباره علت تاکید بر سود حسابداری در این است که اطلاعات موجود درباره سود، نشانه‌ی بهتری از توانایی فعلی و آتی یک موسسه برای ایجاد جریانات نقدی است. اما نکته حایز اهمیت این است که علاوه بر مبلغ سود، کیفیت آن نیز مهم است، به عبارتی سود مورد نظر با چه میزان سرمایه‌گذاری و با چه نرخ بازدهی و با چه نرخ رشدی و … به دست آمده است. در بحث ارزش افزوده اقتصادی (سود اقتصادی)، به کیفیت سود نیز پرداخته می‌شود. اگر سرمایه به کار رفته در هر سال ثابت باشد، ممکن است عدد سود به تنهایی به عنوان معیار سنجش کارآیی مفید باشد و با مقایسه سودهای سال قبل و سال جاری، بتوان قضاوت‌هایی بر این اساس که سودآوری کاهش داشته یا افزایش به عمل آورد. اما چنانچه سرمایه به کار رفته در هر سال، نوسان داشته باشد. باید سود نسبت به سرمایه، ملاک عمل قرار گیرد که این مفهوم رد معیاری به نام ارزش افزوده اقتصادی نهفته است. از طرفی، می‌دانیم که سود حسابداری و به تبع آن معیارهای مبتنی بر سود حسابداری می‌توانند از طریق تغییر در روش‌های حسابداری، تغییر کنند. به عبارتی این روش‌ها، ترفندهایی است که مدیران می‌توانند از طریق آنها، با ارقام درآمد بازی کنند اما ارزش افزوده اقتصادی با تعدیلاتی که پیشنهاد می‌کند، سعی دارد بازی با ارقام درآمد را به حداقل برساند (Lee and Kim, 2009).
1-4) اهداف تحقیق
1-4-1) اهداف علمی
ارتقای سطح دانش و افزایش اطلاعات پیرامون ارزش افزوده اقتصادی و ارتباط آن با بازده سهام در شرکت‌های داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1-4-1) اهداف کاربردی
بررسی میزان ارتباط بین سود اقتصادی و بازده سها
م
بررسی اینکه در تصمیم گیری براب خرید سهام، سرمایه‌گذاران بیشتر به دنبال سود اقتصادی (ارزش افزوده اقتصادی) هستند یا سود خالص عملیاتی
ارزیابی عملکرد واقعی شرکت‌های داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و رتبه بندی ایشان بر اساس EVA اکتسابی
1-5) سوالات تحقیق
آیا بین ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام شرکت‌های داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، ارتباط معناداری وجود دارد؟
آیا ارزش افزوده‌ی اقتصادی در ارتباط با ارزش بازار شرکت، شاخص بهتری نسبت به سود خالص عملیاتی می‌باشد؟
1-6) فرضیه‌های تحقیق
بین ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام شرکت‌های داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، ارتباط معناداری وجود دارد.
ارزش افزوده‌ی اقتصادی در ارتباط با ارزش بازار شرکت، شاخص بهتری نسبت به سود خالص عملیاتی می‌باشد.
1-7) مدل مفهومی تحقیق
گروه‌های مختلف اعم از مالکان، مدیران، سرمایه‌گذاران، دولت و اعتبار دهندگان به

]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *