دانلود پایان نامه

دقیقترین سطح سنجش است که در آن علاوه بر تعیین سطوح و مقادیر یک متغیر و فاصله بین آن، نسبتها نیز بر مبنای صفر حقیقی یا مطلق تعیین میگردد (سکاران،1992،مترجم صائبی،شیرازی1380).
در این پژوهش در پرسشنامه اول متغیرهای ما از نوع کیفی اسمی و ترتیبی هستند. مثلاً متغیرهای جنسیت ، نوع استخدام از نوع کیفی و متغیرهای سابقه خدمت، میزان تحصیلات، سن کیفی ترتیبی می باشند. همچنین متغیرهای زمان انتقال، قابلیت اعتماد زمان انتقال، انعطاف پذیری قیمت، توانایی توزیع در خارج از کشور، ویژگی های اطلاعات / ارتباطات، توانایی پیگیری و ردیابی، آماده بودن صورت حساب های کامپیوتری، فراهم بودن امکان تماس برای دریافت خدمات، آشنایی با حمل کننده، ویژگی های تشویقی و پوششی، پوشش بیمه ای، ارائه اقلام تبلیغاتی، قابلیت مدیریت محصولات ویژه، آسیب نرسیدن به محصول، ویژگی های انبارداری، بهبود سفارش، تسهیلات و تجهیزات، مدیریت موجودی امنیت، ویژگی های تولیدی، به روز بودن تاریخ تولید محصولات، بالا بودن مدت ماندگاری محصول، مدت زمان تهیه کالا و برچسب زدن ( لیبلینگ) از نوع کیفی ترتیبی میباشند که از مقیاس لیکرت پنج امتیازی استفاده شده است. «مقیاس لیکرت مقیاسی است که در آن از آزمودنی ها خواسته می شود پاسخ یا ارزیابی خود نسبت به یک عقیده، رفتار، باور و… را بر اساس ملاک-های عینی یا ذهنی در یک دامنه پاسخی بین موافقت و عدم موافقت ابراز دارند» (ساروخانی،1387).
قضاوت ترجیحی (مقایسات زوجی)
انجام مقایساتی بین گزینه‌های مختلف تصمیم،‌ بر اساس هر شاخص و قضاوت در مورد اهمیت شاخص تصمیم با انجام مقایسات زوجی، بعد از طراحی سلسله مراتب مساله تصمیم، تصمیم گیرنده می‌بایست مجموعه ماتریسهایی که به طور عددی اهمیت یا ارجحیت نسبی شاخص‌ها را نسبت به یکدیگر و هر گزینه تصمیم را با توجه به شاخص‌ها نسبت به سایر گزینه‌ها اندازه‌گیری می‌نماید، ‌ایجاد کند. این کار با انجام مقایسات دو به دو بین عناصر تصمیم (مقایسه زوجی) و از طریق تخصیص امتیازات عددی که نشان دهنده ارجحیت یا اهمیت بین دو عنصر تصمیم است، صورت می‌گیرد.
برای انجام این کار معمولا از مقایسه گزینه‌ها با شاخص‌هایi ام نسبت به گزینه‌ها یا شاخص‌های j ام استفاده می‌شود که در جدول زیر نحوه ارزش گذاری شاخص‌ها نسبت به هم نشان داده شده است.
ارزش گذاری شاخص‌ها نسبت به هم به صورت زیر صورت می گیرد:
توضیح
وضعیت مقایسهi نسبت به j
ارزش ترجیحی
گزینه یا شاخص i نسبت به j اهمیت برابر دارند و یا ارجحیتی نسبت به هم ندارند.
اهمیت برابر
1
گزینه یا شاخص i نسبت به j کمی مهمتر است.
نسبتاً مهمتر
3
گزینه یا شاخص i نسبت به j مهمتر است.
مهمتر
5
گزینه یا شاخص i دارای ارجحیت خیلی بیشتری از j است.
خیلی مهمتر
7
گزینه یا شاخص مطلقاً i از j مهمتر و قابل مقایسه با j نیست.
کاملاً مهم
9
ارزشهای میانی بین ارزشهای ترجیحی را نشان می‌دهد مثلا 8، بیانگر اهمیتی زیادتر از 7 و پایین‌تر از 9 برای I است.
ارزش بینابین
2و4و6و8
محاسبات وزن‌های نسبی
تعیین وزن «عناصر تصمیم» نسبت به هم از طریق مجموعه‌ای از محاسبات عددی .قدم بعدی در فرایند تحلیل سلسله مراتبی انجام محاسبات لازم برای تعیین اولویت هر یک از عناصر تصمیم با استفاده از اطلاعات ماتریس‌های مقایسات زوجی است. خلاصه عملیات ریاضی در این مرحله به صورت زیر است. مجموع اعداد هر ستون از ماتریس مقایسات زوجی را محاسبه کرده، سپس هر عنصر ستون را بر مجموع اعداد آن ستون تقسیم می‌کنیم. ماتریس جدیدی که بدین صورت بدست می‌آید، «ماتریس مقایسات نرمال شده» نامیده می‌شود.
میانگین اعداد هر سطر از ماتریس مقایسات نرمال شده را محاسبه می‌کنیم. این میانگین وزن نسبی عناصر تصمیم با سطرهای ماتریس را ارائه می‌کند.
د) ادغام وزنهای نسبی
به منظور رتبه‌بندی گزینه‌های تصمیم، در این مرحله بایستی وزن نسبی هرعنصر را در وزن عناصر بالاتر ضرب کرد تا وزن نهایی آن بدست آید. با انجام این مرحله برای هر گزینه، مقدار وزن نهایی بدست می‌آید.
ایجاد مجموعه ای از وزن ها
براساس نتایج بدست آمده از پرسشنامه دوم با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، وزن و شاخص های مدل مطابق جدول زیر می باشد(خروجی ها به طور کامل در فصل بعدی مورد بررسی قرار میگیرد).
روایی و پایایی ابزار سنجش
در هر سنجش با وجود دقت در ابزار سنجش، باز هم میزانی از خطا وجود دارد که آن را خطای سنجش می‌نامند. محقق باید این خطا را کاهش دهد و کیفیت سنجش خود را ثابت کند، لازمه‌ی این کار به اثبات رساندن روایی و پایایی است. بررسی کیفیت یا شیوه ابزار جمع آوری دادهها پیش از بکارگیری آن در پژوهشی واقعی بسیار مهم است، چون در صورت لزوم میتوان آن را اصلاح کرد و یا تغییر داد. بنابراین ابزار جمعآوری دادهها باید در مرحله مقدماتی پژوهش بررسی شود تا اطمینان حاصل شود که دادهها همانی خواهد بود که محقق میخواهد و نه چیز دیگر. برای اطمینان از تضمین کیفیت شیوه یا ابزار جمعآوری دادهها، بررسی آن با دو ملاک بسیار مهم پایایی و اعتبار ضروری است. معیار پایایی درباره اینکه شیوه یا ابزار جمعآوری دادهها تا چه حد دادههای دقیق و موثقی را استخراج میکند و یا شیوه یا ابزار جمعآوری دادهها تا چه حد درست و باثبات است و نتایج همسان بدست میدهد، اطلاعاتی را فراهم میکند. بسته به اینکه پژوهشگر در درستی چه بخشی از شیوههای جمعآوری دادهها تردید داشته باشد و بخواهد پایایی را در چه زمینهای و با چه هدفی به دست آورد، انواع گوناگون پایایی را میتوان محاسبه کرد. اعتبار یا روایی نیز بر این امر دلالت دارد که شیوه یا ابزار جمعآوری دادهها تا چه حد به درستی آنچه را که قرار است بسنجد، میسنجد. به سخن دیگر، آیا روش یا ابزار سنجش برای هدف مورد نظر کارایی لازم را دارد یا خیر. مفهوم اعتبار، به «مناسب بودن، معنیدار بودن و سودمند بودن» استنباطهای معین از نمرههای حاصل از ابزار یا شیوه جمع آوری دادهها دلالت دارد. برای اینکه این استنباطها تایید گردد، پژوهشگر از روشهای گوناگونی میتواند استفاده کند(کارمینز، زلر،2001، مترجم،اسکافی،فروغ زاده،1386).
روایی (اعتبار)
روایی بدین معنی است که هر ابزار اندازه گیری همان چیزی را اندازه بگیرد که برای سنجش آن در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که محقق یک آزمون را تایید نمی‌کند، بلکه به تفسیر داده‌های به دست آمده از یک روش خاص می‌پردازد (کارمینز، زلر،2001، مترجم،اسکافی،فروغ زاده،1386). بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازهگیری نمی‌توان به دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت (سرمد و همکاران، 1386: 170). روش‌های متعددی برای تعیین اعتبار ابزار اندازهگیری وجود دارد. در این مطالعه از اعتبار محتوا برای سنجش روایی گویهها (به طور دقیق‌تر پرسشنامه‌ها) استفاده شده است. اساساً، روایی محتوا بدین معنی است که یک ابزار تجربی، تا چه اندازه قلمرو محتوایی یک مفهوم را در بر می‌گیرد (کارمینز، زلر،2001، مترجم،اسکافی،فروغ زاده،1386). به عبارت ساده‌تر، روایی محتوا، نوعی روایی است که معمولاً برای بررسی اجزای تشکیل دهنده‌ی یک ابزار اندازهگیری به کار برده می‌شود. اگر سوال‌های ابزار اندازهگیری معرف ویژگی‌ها و مهارت‌های ویژه‌ای باشد که محقق قصد اندازه گیری آن‌ها را داشته باشد، آزمون دارای روایی محتوا است. از این رو برای بررسی روایی محتوایی، پرسشنامه‌ها در اختیار صاحب‌نظران مرتبط با موضوع تحقیق از جمله استاد راهنما، مشاور و تعدادی

مطلب مرتبط :   پایان نامه با واژه های کلیدی وجوه نقد، ورشکستگی، ریسک ورشکستگی
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید