بررسی رابطه میان عدالت سازمانی با توسعه منابع انسانی۹۲- قسمت ۵

۲-۱-۱- مقدمهیکی از موضوعاتی که در سال­های اخیر در ابعاد مختلف سیاسی، اخلاقی و اجتماعی مورد توجه صاحبنظران علم مدیریت قرار گرفته، مبحث عدالت سازمانی است. عدالت، موجب هماهنگی و همکاری بیشتر بین مردم جوامع شده و در سطح سازمانی نیز موجب می­گردد که افراد وظایف خود را در سازمان به نحو اثربخش­تری انجام دهند. […]

بررسی و تحلیل شاخص¬های استراتژیک موثر برتوسعه پایدارشهری درمناطق یک و سه شهرکرمانشاه از طریق ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﻧﻘـﺎط ﺿـﻌﻒ و ﻗـﻮت، ﻓﺮﺻـﺖﻫـﺎ و ﺗﻬﺪﻳـﺪﻫﺎی ﺳـﺎﺧﺘﺎر زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﻬﺮ کرمان- قسمت ۲- قسمت 2

آگاهی از ارتباط ها و تجلیات تغییرات در فضا و مکان.   این اهداف با هم ارتباط نزدیک دارند و تا آنجا که امکان دارد باید به طور جامع دنبال شوند. تأکید بر یکی، لزوما به اصلاحات نهایی نمی­انجامد. این موضوع به طور مشخص در خصوص اهداف زیست محیطی بیان می­ شود که در آن […]

اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری اجتماعی مادران دارای کودک کم توان ذهنی شهرستان سیرجان- قسمت ۱۹

۲-۳-۴ همگنی رگرسیون   در حالی که این فرض وجود دارد که متغیرها در تحلیل کواریانس در کل داده‌ها باید خطی بودن را نشان دهند، این فرض نیز باید در نظر گرفته شود که خطوط رگرسیون برای هر گروه در پژوهش باید یکسان باشند. اگر رگرسیون ناهمگن باشد آنگاه کوواریانس تحلیل مناسبی نخواهد بود. فرض […]

مطالعه آزمایشگاهی اثرات دما و کسرحجمی نانوذرات بر لزجت دینامیکی و ضریب هدایت گرمایی نانوسیال آب- اکسید آهن۹۳- قسمت ۲

۱-۵-۱-۶ مکش ………………………………………………………………………………………………………………… ۷۱-۵-۲ روش های غیر فعال ………………………………………………………………………………………………….. ۷۱-۵-۲-۱ پره ها (سطوح گسترده) …………………………………………………………………………………………. ۷۱-۵-۲-۲ میکرو کانال ها …………………………………………………………………………………………………….. ۸۱-۵-۲-۳ افزایش انتقال حرارت گردابه ای ……………………………………………………………………………… ۸فهرست مطالبعنوان صفحه۱-۵-۲-۴ تغییر خاصیت رئولوژیکی سیال ……………………………………………………………………………….. ۸۱-۵-۲-۵ پوشش دهی و پرداخت سطح …………………………………………………………………………………. ۸۱-۵-۲-۶ ایجاد زبری سطحی ……………………………………………………………………………………………….. ۹۱-۵-۲-۷ استفاده از وسایل چرخاننده جریان …………………………………………………………………………… ۹۱-۵-۲-۸ ایجاد […]

اثربخشی آموزش مهارت های تنظیم هیجانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیکی بر کاهش نشانه های هیجانی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی- قسمت 4

اهداف پژوهش 1-4-1- هدف کلیبررسی کارائی آموزش مهارت های تنظیم هیجانی رفتار درمانی دیالکتیکی در کاهش نشانه های هیجانی اختلال شخصیت مرزی1-4-2- اهداف اختصاصی تعیین کارائی مهارت های تنظیم هیجانی رفتار درمانی دیالکتیکی در کاهش میزان افسردگی مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی تعیین کارائی آموزش مهارت های تنظیم هیجانی رفتار درمانی دیالکتیکی در کاهش میزان […]