بررسی بازنویسی ها و بازآفرینی های کلیله و دمنه برای کودکان و نوجوانان، …

«جوان پذیرفت و به خانه‌ی آن مرد جهت ساز زدن رفت و چون بازگشت، پانصد درم دریافت کرد.» (عیوقی، ۱۳۸۶: ۴۹)در حکایت مأخذ، پادشاه حضور او در سرزمینش را زمینه‌ساز بروز فساد و تباهی می‌داند، پس او را با دادن هدیه‌ای از کشورش بیرون می‌کند؛ اما در اثر حاضر، هنر ساز زدن، او را به […]

بررسی بازنویسی ها و بازآفرینی های کلیله و دمنه برای کودکان و نوجوانان، منتشر شده از …

بازنویس در بیشتر موارد، این کلمات عربی را با معادل فارسی آن‌ها نقل می‌کند و بنابراین بسامد کلمات مترادف نیز در آثار او بالا است.عیوقی در مواقعی با برداشت اشتباه خود از متن مأخذ، مطلب را به گونه‌ای دیگر عنوان کرده است. در آنجا عنوان شده است که هرچه به مردم آزرده‌دل بیشتر لطف و […]

دسترسی متن کامل – بررسی بازنویسی ها و بازآفرینی های کلیله و دمنه برای کودکان و نوجوانان، …

اکنون عناصر طرح به کار رفته در این داستان بررسی می‌شود:داستان با اطلاعاتی که راوی از پادشاه و قبره و به دنیا آمدن بچه‌های آن دو در اختیار خواننده قرار می‌دهد، شروع می‌شود. گره‌افکنی زمانی است که شاهزاده جوجه‌ی قبره را می‌کشد. بعد از آن کشمکش داستان در دو سطح جلوه پیدا می‌کند؛ یک مورد زمانی است که قبره […]

بررسی بازنویسی ها و بازآفرینی های کلیله و دمنه برای کودکان و نوجوانان، …

بدرالسادات عیوقی (۱۳۲۰) از نویسندگانی است که در زمینه‌ی ادبیات نوجوانان به فعالیت پرداخته و آثار بسیاری را ارائه داده است.او بسیاری از باب‌های کلیله و دمنه را در مجموعه‌ای به نام «برگزیده داستان‌های کهن فارسی از کلیله و دمنه برای نوجوانان» گردآوری کرده و در چهارجلد به نام‌های «شیر و گاو»، «کبوتر طوق‌دار»، «شاهزاده […]

منابع مقالات علمی : بررسی بازنویسی ها و بازآفرینی های کلیله و دمنه برای کودکان و نوجوانان، …

آب وی آب زمزم و کوثر خاک وی خاک عنبر و کافور شکل وی ناپسوده دست صبا شبه وی ناسپرده پای دبور (منشی، ۱۳۸۶: ۱۱۹-۱۱۸)در حالی که در اثر حاضر، قورباغه به شکل گذرا این مکان را معرفی می‌کند:«… نه می‌توانم از این محل کوچ کنم.» (شیرازی، ۱۳۸۹: ۷۶)در قسمتی از داستان، هر دو اثر […]

دسترسی به منابع مقالات : بررسی بازنویسی ها و بازآفرینی های کلیله و دمنه برای کودکان و نوجوانان، …

«خرچنگ پیر و عاقل، ‌لبخند بر لب نشاند.» (همان: ۷۷)با مطالبی که بازنویس به داستان افزوده است، حضور این شخصیت برجسته‌تر از حکایت مأخذ شده است:«خرچنگ پس از مدتی استراحت از خانه بیرون آمد و در اطراف دشت دوری زد و بعد در گوشه‌ای نشست و به فکر فرو رفت؛ فکرهای مختلف از ذهنش گذشت، […]

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی بازنویسی ها و بازآفرینی های کلیله و دمنه برای کودکان و …

گاه در کلام بازنویس، نمونه‌ای از آرایه‌ی ادبی ساده نیز دیده می‌شود:«آب هم‌چون مرواریدهای درخشان در بستر زمین در حرکت بود.» (همان: ۷۹)«شعله‌های خشم و انتقام در سینه‌اش شعله‌ور بود.» (همان: ۸۱)زبان رسمی است و کاربرد اصطلاحات کوچه و بازاری در آن مشاهده نمیشود.به‌طور کلی زبان بازنویس، خالی از عیب و نقص است و سرپیچی […]

بررسی بازنویسی ها و بازآفرینی های کلیله و دمنه برای کودکان و نوجوانان، …

بوزینگان دیگر شخصیتهای داستان هستند؛ شخصیتهایی قراردادی و نماد افرادی پند ناپذیر که از عقیدهی خود بازنمیگردند. در دو متن قسمت عمدهی شخصیت آنها توسط راوی به خواننده معرفی میشود و البته سخنان مرد نیز در شناساندن شخصیتهایی از این نوع مفید واقع شده است:«بیجهت به خودت زحمت نده؛ اینان به گفتار تو گوش نمیدهند […]

بررسی بازنویسی ها و بازآفرینی های کلیله و دمنه برای کودکان و …

درون‌مایه‌ی حکایت مأخذ که پایان ناخوشایند دل بستن به آرزوهای دور و دراز است، از مطالب پیش از آن قابل فهم است:«در جمله این کار دراز است و تو نادان‌وار بر مرکب تمنّی سوار شده‌ای و در عرصه‌ی تصلّف می‌خرامی…» (منشی، ۱۳۸۶: ۲۶۲)بازنویس حرص و طمع را نیز به آن می‌افزاید:«ای کاش هرگز به آرزوهای […]

بررسی بازنویسی ها و بازآفرینی های کلیله و دمنه برای کودکان و نوجوانان، …

توصیفات طبیعی و زیبای بازنویس در دو سطح توصیف حالت اشخاص و توصیف موقعیت و فضای داستان، سهمی ویژه در ایجاد خلاقیت و جلب توجه نوجوان به مطالعهی داستان بر عهده دارد.بازنویس به منظور توجه بیشتر به شخصیت‌پردازی و ایجاد گفت‌وگوی بیشتر، صحنه‌ای را ترسیم می‌کند که در آن علت کار بازرگان از زبان خود […]