شکل (2-3): معرفی پارامترهای بکار رفته در محاسبات (10-3) (11-3) که جرم افزوده المان نازک دو بعدی است وقتی که درجهت افقی نوسان می کند و به همین ترتیب جرم افزوده همان المان می باشد وقتی که در... متن کامل

شکل (2-3): معرفی پارامترهای بکار رفته در محاسبات (10-3) (11-3) که جرم افزوده المان نازک دو بعدی است وقتی که درجهت افقی نوسان می کند و به همین ترتیب جرم افزوده همان المان می باشد وقتی که در... متن کامل

ا دارای یک سری مشکلات در طراحی می‏باشد. ساخت, حمل و نصب این نوع سکو در آب های عمیق بسیار هزینه بر است و کنترل و مدیریت هزینه‏ها با افزایش عمق مشکل تر به نظر می‏رسد. همچنین اعضا با... متن کامل

ا دارای یک سری مشکلات در طراحی می‏باشد. ساخت, حمل و نصب این نوع سکو در آب های عمیق بسیار هزینه بر است و کنترل و مدیریت هزینه‏ها با افزایش عمق مشکل تر به نظر می‏رسد. همچنین اعضا با... متن کامل

قبول نتایج تحلیل با نتایج مدل تست و نتایج تحلیل با روش تفرق نشان می دهد که استفاده از معادله موریسون می تواند برای محاسبه نیروهای وارد بر سازه های بزرگی مانند سکوی مورد مطالعه روش... متن کامل

قبول نتایج تحلیل با نتایج مدل تست و نتایج تحلیل با روش تفرق نشان می دهد که استفاده از معادله موریسون می تواند برای محاسبه نیروهای وارد بر سازه های بزرگی مانند سکوی مورد مطالعه روش... متن کامل

theory) ………………………………37 2-3 مقدمه ای بر... متن کامل

theory) ………………………………37 2-3 مقدمه ای بر... متن کامل

لف E.coli نسبت به اسانس های به کار رفته تقریبا شبیه بود. اثر ضدمیکروبی اسانس میخک در بین تمامی اسانس های مورد استفاده شدیدتر بود. شریعت و همکاران (1391) اثر ضد باکتریایی عصاره آبی گزنه و... متن کامل

لف E.coli نسبت به اسانس های به کار رفته تقریبا شبیه بود. اثر ضدمیکروبی اسانس میخک در بین تمامی اسانس های مورد استفاده شدیدتر بود. شریعت و همکاران (1391) اثر ضد باکتریایی عصاره آبی گزنه و... متن کامل

ز 1 روز 3 روز 5 روز 7 روز 10 شاهد abA 01/0±37/0 aDE 01/0±41/0 aD 01/0±45/0 abD 01/0±26/0 abA 47/0±37/0 bC 002/0±03/0 نمونه های گوشت شترمرغ حاوی عصاره اتانولی... متن کامل

ز 1 روز 3 روز 5 روز 7 روز 10 شاهد abA 01/0±37/0 aDE 01/0±41/0 aD 01/0±45/0 abD 01/0±26/0 abA 47/0±37/0 bC 002/0±03/0 نمونه های گوشت شترمرغ حاوی عصاره اتانولی... متن کامل

R2=A565/A525 R3=A545/A525 3-3-5- ارزیابی حسی جهت اندازه گیری پارامترهای حسی مانند رنگ، بو(آروما)، طعم، بافت و پذیرش کلی، از هریک از نمونه های روز سوم برای هر یک از ارزیاب ها مقدار تقریبی 20 ... متن کامل

R2=A565/A525 R3=A545/A525 3-3-5- ارزیابی حسی جهت اندازه گیری پارامترهای حسی مانند رنگ، بو(آروما)، طعم، بافت و پذیرش کلی، از هریک از نمونه های روز سوم برای هر یک از ارزیاب ها مقدار تقریبی 20 ... متن کامل

مفید است. 15) ضماد گلپر با روغن زیتون برای از بین بردن سیاهى زیر چشم و مالیدن پخته ی آن با سرکه و پوست انار جهت بواسیر نافع است. 16) پاشیدن گرد گلپر روى زخم ‌هاى خوره ‏اى و جذام سودمند می... متن کامل

مفید است. 15) ضماد گلپر با روغن زیتون برای از بین بردن سیاهى زیر چشم و مالیدن پخته ی آن با سرکه و پوست انار جهت بواسیر نافع است. 16) پاشیدن گرد گلپر روى زخم ‌هاى خوره ‏اى و جذام سودمند می... متن کامل

ز پرورش گاه و نیز آلودگی ایجاد شده از کارکنان وجود دارد که موجب می شود این گوشت آلوده گردد. به همین سبب توجه بیشتری در زمان ذبح و بعد از آن صورت گرفته است که از اتلاف گوشت شترمرغ... متن کامل

ز پرورش گاه و نیز آلودگی ایجاد شده از کارکنان وجود دارد که موجب می شود این گوشت آلوده گردد. به همین سبب توجه بیشتری در زمان ذبح و بعد از آن صورت گرفته است که از اتلاف گوشت شترمرغ... متن کامل

کشور، کمیته تخصصی پرورش شترمرغ تشکیل شد که بر اساس آن معاونت امور دام موظف به اجرای طرح به گزینی شترمرغ مادر شد تا در پایان سال 1388 ظرفیت شترمرغ های مادر به گزینی شده را تا سقف بیشینه... متن کامل

کشور، کمیته تخصصی پرورش شترمرغ تشکیل شد که بر اساس آن معاونت امور دام موظف به اجرای طرح به گزینی شترمرغ مادر شد تا در پایان سال 1388 ظرفیت شترمرغ های مادر به گزینی شده را تا سقف بیشینه... متن کامل