پایان نامه مدیریت

دانلود فایل پایان نامه همبستگی پیرسون

این تحقیق، روش آماری و تجزیه و تحلیل داده ها با توجه به اینکه اطلاعات از طریق پرسشنامه استاندارد بدست آمده است، ازروش های آمار توصیفی ( فراوانی درصدی )و آماراستنباطی استفاده شده است .... متن کامل

توسط 92، قبل