دانلود پایان نامه

…………………………………
جدول 4-17- توزیع درصدی و میانگین ارتباط با گروه همسالان……………………………………………………….
جدول 4-18- میانگین رتبه ای گویه های مربوط به در دسترس بودن مشروبات الکلی…………………………………
جدول 4-19- توزیع درصدی و میانگین در دسترس بودن مشروبات الکلی…………………………………………….
جدول 4-20- میانگین رتبه ای گویه های مربوط به گرایش به مصرف مشروبات الکلی………………………………..
جدول 4-21- توزیع درصدی و میانگین گرایش به مصرف مشروبات الکلی…………………………………………….
جدول4-23- مقایسه میانگین سنی بین گروه های مختلف گرایش به مصرف مشروبات الکلی………………………….
جدول4-24- همبستگی پیرسون گرایش به مصرف مشروبات الکلی…………………………………………………….
جدول4-26- آزمون تی مستقل گرایش به مصرف مشروبات الکلی در بین مجردان و متاهلان…………………………
جدول4-25- مقایسه مجردان و متاهلان از نظر میانگین گرایش به مصرف مشروبات الکلی…………………………….
جدول4-27- مقایسه گروه های تحصیلی از نظر میانگین گرایش به مصرف مشروبات الکلی…………………………..
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول4-28- آزمون F آنوا گرایش به مصرف مشروبات الکلی در بین گروه های تحصیلی………………………………..

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول4-29- مقایسه پایگاه های اجتماعی از نظر میانگین گرایش به مصرف مشروبات الکل………………………………
جدول4-30- آزمون F آنوا گرایش به مصرف مشروبات الکلی در بین پایگاه های اجتماعی………………………………
جدول 4-34- آزمون همبستگی پیرسون فرضیه 1……………………………………………………………………………
جدول 4-35- آزمون همبستگی پیرسون فرضیه 2…………………………………………………………………………….

جدول 4-36- آزمون همبستگی پیرسون فرضیه 3…………………………………………………………………………….
جدول 4-37- آزمون همبستگی پیرسون فرضیه 4…………………………………………………………………………….
جدول 4-38- آزمون همبستگی پیرسون فرضیه 5……………………………………………………………………………
جدول 4-39- آزمون همبستگی پیرسون فرضیه 6……………………………………………………………………………
جدول 4-40- متغیرهای وارد شده به مدل رگرسیونی……………………………………………………………………….
جدول 4-41- ضرایب تبیین رگرسیونی………………………………………………………………………………………
جدول 4-42- ضرایب معادله رگرسیونی………………………………………………………………………………………
جدول 4-43- ضریب بتا ( میزان تاثیر ارتباط با گروه همسالان بر گرایش به مصرف مشروبات الکلی)……………………..
جدول 4-44- ضریب بتا ( میزان تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به مصرف مشروبات الکلی)………………………….
جدول 4-45- ضریب بتا ( میزان تاثیر ضعفنهادهایکنترلیونظارتیبر گرایش به مصرف مشروبات الکلی)………………………
جدول 4-46- ضریب بتا ( میزان تاثیر پایگاه اجتماعی بر گرایش به مصرف مشروبات الکلی)……………………………….
جدول 4-48- نتایج آزمون ضرایب بتا…………………………………………………………………………….
جدول 4-47- ضریب بتا ( میزان تاثیر در دسترس بودن مشروبات الکلی بر گرایش به مصرف مشروبات الکلی)……………
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار4-1- توزیع سنی نمونه آماری ………………………………………………………………………………………
نمودار 4-2- توزیع فراوانی نمونه آماری براساس متغیر سن……………………………………………………………….
نمودار4-3- توزیع فراوانی بر اساس متغیر وضعیت تاهل………………………………………………………………….
نمو دار 4-4- توزیع فراوانی نمونه آماری بر اساس سطح تحصیلات……………………………………………………..
نمودار 4-5- توزیع فراوانی نمونه آماری بر اساس گروه بندی شغلی……………………………………………………..
نمودار 4-6- توزیع فراوانی نمونه آماری بر اساس گروه بندی درآمدی……………………………………………………
نمودار4-7- توزیع تعداد اعضای خانواده نمونه آماری……………………………………………………………………..
نمودار 4-8- توزیع فراوانی نمونه آماری براساس متغیر اعضای خانوار…………………………………………………….
نمودار4-9- توزیع جایگاه پاسخگو در خانواده …………………………………………………………………………….
نمودار4-10- توزیع فراوانی بر اساس متغیر بومی بودن…………………………………………………………………….
نمودار 4-11- توزیع درصدی و میانگین مشکلات خانوادگی………………………………………………………………
نمودار 4-17- توزیع درصدی و میانگین میزان استفاده از رسانه های جمعی………………………………………………
نمودار 4-12- توزیع درصدی و میانگین ضعف نهادهای کنترلی و نظارتی………………………………………………..
نمودار 4-16- توزیع درصدی و میانگین پایگاه اجتماعی…………………………………………………………………..
نمودار 4-13- توزیع درصدی و میانگین ارتباط با گروه همسالان………………………………………………………….
نمودار 4-14- توزیع درصدی و میانگین در دسترس بودن مشروبات الکلی……………………………………………….
نمودار 4-15- توزیع درصدی و میانگین گرایش به مصرف مشروبات الکلی………………………………………………
– چکیده:
هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر علل اجتماعی گرایش جوانان 35-18 سال بندرعباس به مصرف مشروبات الکلی در سال 1393 میباشد.نمونه مورد مطالعه 400 نفر از جوانان این شهر است که با بهره گرفتن از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.گرداوری داده ها برخی براساس پرسشنامه های استاندارد شده و برخی محقق ساخته، انجام شده است و داده های پژوهش با بهره گیری از جداول توصیفی وآزمون های استنباطی تحلیل شدند.در این پژوهش برای تدوین فرضیه ها از نظریات مختلف جامعه شناسی (مانندنظریه کنترل، نظریات یادگیری اجتماعی، بی سازمانی خانوادگی و…) استفاده شده است و براین اساس برای سنجش موضوع مذکور بعنوان متغیر وابسته، متغیرهای مستقل روابط خانوادگی، شبکه های رسانه ای، دسترسی به مشروبات الکلی، کارکرد نیروهای کنترلی و نظارتی،پایگاه اجتماعی و اقتصادی و گروه های همسالان انتخاب شدند.
نتایج این تحقیق نشان داد که بترتیب متغیرهای ارتباط با گروه همسالان، روابط خانوادگی، کارکرد نهادهای کنترلی و نظارتی، پایگاه اجتماعی و اقتصادی و در دسترس بودن مشروبات الکلی بیشترین تأثیر را بر مصرف مشروبات الکلی داشت و تنها متغیر بی تأثیر شبکه های رسانه ای بود.در کل در این پژوهش به این نتیجه دست یافته ایم که گرایش جوانان 35-18 ساله بندر عباس به مصرف مشروبات در حد متوسط بوده است.
واژگان کلیدی:الکل،الکلیسم،گرایش، کجروی اجتماعی(انحراف اجتماعی)
فصل اول
کلـــــــیات تحـــقیـــــق
فصل اول
کلـــــــیات تحـــقیـــــق

مطلب مرتبط :   تحقیق با موضوع قابلیت اطمینان

1-1.مقدمه:
بشر در دوران معاصر دچار آسیبها و چالش های فردی و اجتماعی فراوانی شده و در تکاپوی حل آنها، در دام نابهنجاری های دیگری گرفتارشده است.درسال های اخیر مصرف مشروبات الکلی بعنوان یک نابهنجاری و رفتار غیر بهداشتی متأسفانه شیوع روز افزونی بخصوص در بین جوانان داشته و نگرانی های زیادی را بوجود آورده است. اعتیاد به الکل یک مشکل عمده اجتماعی است که علاوه بر عوارض جسمی و روانی برای فرد، سلامت جامعه را از نظر اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد تهدید قرار می دهد.(دیوید ؛2001).در تعریفی از مشروبات الکلی آمده است که مشروبات الکلی هر ماده ای است که حاوی الکل اتانول باشد و برای لذت بردن استفاده شود.نظیر شراب،آبجو، آب میوه های الکلی و…(طارمیان؛1385: 12) مطابق آمار رسمی فرماندهی مرزبانی کشور در سال 1390 میزان مشروبات کشف شده در کشور نسبت به سال 1389 افزایش 69 درصدی داشته است و در این سال نیز بیشتر از 90 نفر بر اساس مصرف الکل جان خود را از دست داده اند .(روزنامه ابتکار؛1391).وجود مشروبات کشف شده در بندر عباس نیز نشان از آن است که رفتار عرضه کننده در بازازر از تقاضا نشأت می گیرد. بنظر اولف کینبرگ،الکل ارتکاب بعضی از جرایم را تسهیل می کند و قبل از همه، در جرائمی نظیر اجبار برای مقاصد تجاوز کارانه اثر می گذارد مثل قتل عمد، تجاوز به ناموس و جرائم جنسی در اشکال مختلف…به نظر وان بمن نیز مشروبات الکلی فرد را به نظامات اجتماعی بی اعتنا می نماید.(سماواتی؛134:1374) .
ازطرفی در کشور اسلامی ایران،در جامعه ای که وجود مراکز قمار و فحشاو عرضه مشروبات الکلی و لجام گسیختگی ممنوع است، متأسفانه مشاهده گردیده که مصرف مشروبات الکلی شیوع گسترده ای در سطح کشور در بین جوانان و حتی خانواده ها پیدا کرده است که جای بسی تأسف و نگرانی می باشد.بنابراین برحسب شیوع مشروبات الکلی در جامعه مورد مطالعه،مسأله تحقیق حاضر این است که علل اجتماعی گرایش جوانان به مصرف مشروبات الکلی که در دین مبین اسلام ممنوع شمرده شده چیست و از جهتی هم چون مصرف الکل یک آسیب اجتماعی جدی و خطرناک تلقی میشود و از پیامدهای عمده آن تخریب نیروی انسانی کارآمد وهمچنین ایجاد مانع توسعه انسانی، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی است، پرداختن به این موضوع را اجتناب نا پذیر می سازد.
2-1.بیان مسأله
جوانان سرشار از انرژی هستند و دوران جوانی ،دوران سرکشی و بی قراری و استقلال طلبی می باشد.دورانی که در صورت فراهم شدن امکانات و فرصتها،فرد میتواند استعداد و توانایی هایش را در هر زمینه ای که بدان علاقه داشته باشدشکوفا کند.جامعه ای که افراد آن استعدادهای خود را کشف کرده باشند و بازیگر باشند جامعه ای مولد وتوسعه یافته میشود.جامعه ی مولد ابتکار دارد،خلاقیت دارد و سرمایه اصلی آن آدمی است.چنین جامعه ای جامعه مطلوب است.
مصرف الکل در بسیاری از کشورهای جهان گسترش فراوان یافته است و در حال حاضر بعنوان یکی از بزرگترین آفت های اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد، به طوری که به گزارش خبرآنلاین:سازمان بهداشت جهانی(WHO) – که مقدار مصرف الکل در یک جمعیت را به دو روش، تحلیل تولید و توزیع تعداد فرآورده های الکلی در بازار و پرسش از یک نمونه منتخب از جامعه در مورد میزان مصرف الکل، اندازه گیری می کند- برآورد کرده است که در سرار جهان تقریبأ بین 2 تا 205 میلیون نفر مشروبات الکلی مصرف می کنند و حدودأ 200 میلیون نفرنیز با اختلالات قابل تشخیص مرتبط با الکل در سراسر جهان زندگی می کنند در دهه های اخیر میزان مصرف الکل به ویژه در کشورهای توسعه یافته در حال افزایش است.
وضعیت موجود مصرف مشروبات الکلی در ایران هرچند نسبت به دیگرممالک به دلیل ممنوعیت استفاده ازآن شرایط بهتری دارد.اما با این حال مصرف آن در بین جوانان رو به افزایش بوده ،با قیمت مناسب به راحتی در دسترس آنان قرار می گیرد.در مجالس عروسی،جشنها و برخی جمع دوستانه به وفور یافت میشود و مصرف آن تبدیل به امری عادی شده است،قاچاق آن از مرزهای کشوری افزایش یافته و فرد از جنبه های جسمانی و عاطفی و اجتماعی و… مورد تهدید قرار گرفته است که به تبع،عوارض آن از خانواده و جامعه هم دور نخواهد بود.
مشروبات الکلی بر جسم ،روان،کار،مناسبات اجتماعی و فرهنگ جوامع تأثیرات مهلکی می گذارد.تحت تأثیر الکل ،اصول اخلاقی و انسانی به دست فراموشی سپرده می شود و تنش ها و نابسامانی های جدی در روابط خانوادگی و اجتماعی پدید می آید و به تدریج اختلالات عصبی و روانی گسترش و افزایش می یابد.(عزیزی؛347:1381و348)
مصرف الکل فرد را به لحاظ عصبی و اخلاقی مستعد ضعف اراده،احساسات ناپایدار و افزایش تلقین وترس در مقابل مشکلات،عدم اتکای به نفس و فقدان خود کنترلی می کند.(همان:350)
به طور کلی الکل می تواند نقش خاصی در تحریک و ارتکاب جرایم ایفا کند.بنظر اولف کینبرگ،الکل ارتکاب بعضی از جرایم را تسهیل می کند و قبل از همه، در جرائمی نظیر اجبار برای مقاصد تجاوز کارانه اثر می گذارد مثل قتل عمد، تجاوز به ناموس و جرائم جنسی در اشکال مختلف…به نظر وان بمن نیز مشروبات الکلی فرد را به نظامات اجتماعی بی اعتنا می نماید.(سماواتی؛134:1374) .
بنابر آنچه که ذکر شد می توان بیان کرد که مصرف مشروبات الکلی علاوه بر بروز مشکلات جمعی و اجتماعی، از جمله رفتارهای وندالیستی، به هم زدن امنیت عمومی،ایجاد رعب و وحشت برای دیگران،مستی در ملأ عام،تخلف از سایر مقررات،خودکشی وآدم کشی،افزایش طلاق و جدایی و… باعث ایجاد مشکلات فردی(روحی و جسمی)مانند انواع بیماریهای قلبی،عروقی، کبد، دستگاه تنفسی، دستگاه عصبی و همچنین هذیان یا جنون مستی،واقعی پنداشتن خیالات،از دست دادن حافظه و… میشود.
ازطرفی در کشور اسلامی ایران،در جامعه ای که وجود مراکز قمار و فحشاو عرضه مشروبات الکلی و لجام گسیختگی ممنوع است،همگان مکلف به رعایت اصول و ارزشهای اخلاقی و و اسلامی می باشند،متأسفانه مشاهده گردیده که مصرف مشروبات الکلی شیوع گسترده ای در سطح کشور در بین جوانان و حتی خانواده ها پیدا کرده است که جای بسی تأسف و نگرانی می باشد.
در این مورد هادی معیری نژاد درسایت خبرآنلاین گزارش می دهد که: در کشورما اگرچه به دلایلی آمار درستی درباره ی اعتیاد به الکل وجود ندارد اما به عنوان مثال سردار اسماعیل احمدی مقدم در همایش سراسری روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور اعلام کرد رقم اعتیاد به الکل در دنیا 250 میلیون تن است و این رقم در کشور ما حداکثر200هزار تن را شامل میشود،گفت:تعداد الکلی ها در دنیا 10 برابر تعداد معتادان است و این در حالی است که این رقم در ایران یک درصد نرخ جهانی را شامل میشود.آمار بالای ابتلا به چربی کبد و سیروز کبدی در ایران به گفته ی پزشکان اشاره ای به سوء مصرف پنهان الکل والبته انواع تقلبی و خطرآفرین آن است.در همین رابطه رئیس جامعه سم شناسی پزشکی آسیا و اقیانوسیه از وجود بیش از یک میلیون نفرمصرف کنندهالکل در ایران خبر داد: دکتر رضا افشاری در نشست خبری «اولین کنگره بین المللی سوء مصرف الکل»… عنوان کرد:
در سال 91 سند ملی الکل در کشور بررسی شد که بر اساس آن بیش از یک میلیون نفر در کشور الکل مصرف می کنند.وی گفت:مصرف الکل در ایران 30 درصد زن و 70درصد مرد هستند.البته به طور کلی در جهان
مسمومیت با الکل در مردان بیشتر از زنان است.(همان)
بنابراین افزایش قابل توجه بزهکاری ها و اکثر کجروی های اجتماعی و مصرف مشروبات الکلی به ویژه در میان جوانان که نیروهای مولد جامعه هستند امری بسیار نامیمون و مسئله ای اساسی و نیازمند تعمق و چاره اندیشی است.
از جهتی هم نباید فراموش کرد که موقعیت های جغرافیایی و محیطی از عوامل مهم و تأثیر گذار است که نه تنها بر روحیه و جسم افراد تأثیر دارد بلکه در جای خود شیوه ی

مطلب مرتبط :   پایان نامه روانشناسی درباره : پیشرفت تحصیلی دانش آموزان


دیدگاهتان را بنویسید