دانلود پایان نامه

ی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.
2- اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان، حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.
3- اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
4- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.
5- اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.
6- اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان‌ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
7- اصل احترام: تعهد به رعایت حریم‌ها و حرمت‌ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هرگونه حرمت شکنی.
8- اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
9- اصل برائت: التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیرحرفه‌ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه‌های غیرعلمی می‌آلایند.
عنوان پایان‌نامه:
استفاده از مبدل باک (Buck) کنترل شده با مد لغزشی به منظور کاهش هارمونیک‌های ورودی به سیستم تحریک استاتیک ژنراتور سنکرون
سپاسگزاری:
در این پایان‌نامه ضمن تقدیر و تشکر از پدر و مادر عزیزم که در تمام مراحل زندگی پشتیبان من بوده‌اند و با سپاسگزاری فراوان از همسر عزیزم که حامی و یاور من بوده است این پایان نامه را به فرزند عزیزم فرزام عزیز تقدیم می‌کنم.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
1-1- مقدمه 2
1-2- پیشینه و سوابق 3
1-3- مروری بر گذشته کنترل سیستم تحریک استاتیک ژنراتور سنکرون 4
1-4- اهداف این پایان نامه 9
1-5- جنبه‌های نوآوری این پایان نامه 10
فصل دوم: مقدمه‌ای بر مبدل باک
2-1- مبدل باک step-down(buck) converter 12
2-2- حالت هدایت پیوسته مبدل باک 15
2-3- ریپل ولتاژ خروجی مبدل باک 17
2-4- مزایا مبدل باک 19
2-5- معایب مبدل باک 19
2-6- مزایای منابع تغذیه سوئیچینگ 19
2-7- معایب منابع تغذیه سوئیچینگ 20
2-8- کنترل مبدل DC-DC باک 20
2-9- بهبود پاسخ حالت دائمی با طراحی کنترل کننده مد لغزشی 21
2-10- توصیف مبدل 21
2-11- مدل سازی مبدل باک 22
2-12- مدل فضای حالت مبدل باک 22
2-13- کنترل مد لغزشی مبدل باک(sliding mode control) 25
2-14- تئوری کنترل لغزشی 25
2-15- طراحی کنترلر مد لغزشی(SMC) 26
2-16- تعیین سطح لغزش 27
2-17- اعمال شرط لغزش 28
2-18- کنترل لغزشی مبدل باک 28
2-19- تعیین قانون کنترل 30
2-20- مزایای کنترل مد لغزشی 31
2-21- معایب کنترل مد لغزشی 32
2-22- نکات 32
فصل سوم: مقدمه‌ای بر ژنراتورها
3-1- ژنراتور قدرت 35
3-2- دسته‌بندی ژنراتورها با توجه به نوع توربین گردنده روتور 35
3-2-1- ژنراتورهای dc 35
3-2-2- ژنراتور القایی 35
3-2-3- ژنراتور سنکرون 36
3-3- ساختمان ژنراتور سنکرون و انواع آن 38
3-4- ساختار ژنراتور سنکرون و مدار سیم‌پیچی 39
3-4-1- معادلات پایه متناسب با dq0 41
3-4-2- معادلات اصلی ریاضی ژنراتور سنکرون 43
3-5- نظریه سیستم تحریک 44
3-5-1- سیستم تحریک چیست؟ 44
3-5-2- اجزای تشکیل دهنده سیستم تحریک 45
3-5-2-1. تولید جریان روتور 45
3-5-2-2. منبع تغذیه 45
3-5-2-3. سیستم تنظیم کننده خودکار ولتاژ (میکروکنترلر) 45
3-5-2-4. مدار دنبال کننده خودکار 46
3-5-2-5. کنترل تحریک 46
3-5-2-6. محدود کننده جریان روتور 46
3-5-2-7. محدود کننده مگاوار 47
3-5-2-8. محدود کننده شار اضافی 47
3-5-2-9. تثبیت‌کننده سیستم قدرت 47
وظایف سیستم تحریک 47
3-6- مدلسازی یکسو ساز تریستوری شش پالسه 48
3-6-1- تریستورو مشخصه استاتیکی آن 48
3-6-2- یکسو ساز شش تریستوری 52
فصل‌چهارم: نتایج حاصل از شبیه‌سازی
4-1- مقدمه 56
4-2- شبیه سازی یکسو ساز شش پالسه تریستوری 56
4-3- شبیه سازی مبدل باک و خواص آن 58
4-3-1- نحوه طراحی مبدل باک 58
4-4- بررسی THD و FFT در ولتاژ ورودی به تحریک ژنراتور 64
4-5- شبیه‌سازی ژنراتور سنکرون 67
4-5-1- معادلات دینامیکی ژنراتور سنکرون 68
4-5-2- بلاک s-function 77
4-5-2-1- مراحل شبیه‌سازی بلاک s-function 77
4-5-2-2- Flagها در s-function 79
4-6- متغیرهای مورد استفاده در سیمولینک 80
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد برای آینده
5-1- نتیجه‌گیری 88
5-2- پیشنهادات برای آینده 89
منابع و مأخذ 90
پیوست‌ها 92
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (1-1) فهرست علایم و اختصارات شکل (1-1) 6
جدول(4-1) مقادیر پارامترهای مربوط به مبدل باک 61
جدول(4-2): flagهای محیط متنی 79
فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل(1-1) اجزای کنترل اتوماتیک 5
شکل(1-2) بلوک دیاگرام سیستم کنترل دیجیتال 7
شکل (1-3) دیاگرام شماتیک سیستم تحریک استاتیک 8
شکل (1-4) سیستم تحریک استاتیک ژنراتور سنکرون به همراه مبدل باک -بوست 8
شکل (2-1-a) نمایی از یک مبدل 12
شکل (2-1-b) ولتاژ خروجی متوسط 12
شکل (2-2-a) شمایی از تقویت کننده خطی 14
شکل (2-2-b) شکل موج ورودی Voi به فیلتر پایین گذر 14
شکل(2-2-c) مشخصات فیلتر پایین گذر یا میرایی ایجاد شده توسط مقاومت بار R 14
شکل (2-3-a) شکل موج های حالت کار هدایت پیوسته 15
شکل (2- 4) ولتاژهای خروجی برای حالت هدایت پیوسته 18
شکل (2-5) نمای شماتیک مبدل باک 21
شکل (2-6) مدلسازی مبدل در فضای حالت 22
شکل(2-7) مسیرهای سیستم و خط لغزش یک مبدل باک در فضای صفحه فاز 23
شکل 2-8) کنترل مبدل توسط مد لغزشی 24
شکل (2-9) نواحی موجود برای کنترل لغزشی در حالتی که 30
شکل (2-10) نواحی محدود برای کنترل لغزشی در حالتی که 30
شکل (2-11) رسم همزمان مسیرهای فازمعادلات حالت باک 31
شکل (2-12) مسیرفازدرمحدوده خط لغزش 31
شکل (2-13) نمایش گرافیکی کنترل مد لغزشی نشان می‌دهد که سطح لغزش S=0 که داریم =خطای ولتاژ متغیر
و =ولتاژ خطای دینامیکی نسبی 32
شکل(3-1) شمایی از ژنراتور dc 36
شکل(3-2) شمایی از ژنراتور القایی 37
شکل(3-3) شمایی از ژنراتور سنکرون 37
شکل(3-4) شمایی از ژنراتور سنکرون a)ساختار ژنراتور سنکرون b) دیاگرام سیم‌پیچی مدار 43
شکل(3-5) نمایی از نظریه سیستم تحریک ژنراتور سنکرون 44
شکل(3-6) شمایی از سیستم تحریک 44
شکل(3-7) جایگاه سیستم تحریک در تولید انرژی الکتریکی 49
شکل‏(3-8) سیستم تحریک در نیروگاه 49
شکل(3-9) ساختمان تریستور 49
شکل(3-10) علامت اختصاری تریستور 50
شکل(3-11) مشخصه تریستور در غیاب جریان گیت 51
شکل (3-12) توزیع بار a) بدون اعمال ولتاژ b) با اعمال ولتاژ 53
شکل (3-13) توزیع بار با اعمال ولتاژ مثبت 54
شکل(4-1): یکسو ساز شش پالسه تریستوری 56
شکل(4-2) ولتاژ خروجی یکسو ساز شش پالسه تریستوری 57
شکل(4-3) ولتاژ خروجی مبدل باک 57
شکل(4-4) ساختار مبدل باک 58
شکل(4-5) رگولاتور مبدل باک 59
شکل(4-6) مدار مبدل باک 59
شکل (4-7) مدار شبیه‌سازی شده مبدل باک 60
شکل(4-8) شبیه‌سازی مبدل باک بدون اعمال مد لغزشی 62
شکل(4-9) ولتاژ خروجی مبدل باک با اعمال مد لغزشی 63
شکل(4-10) حالت زوم شده ولتاژ خروجی مبدل باک با اعمال مد لغزشی 63
شکل(4-11) ولتاژ خروجی مبدل باک بدون اعمال مد لغزشی 64
شکل(4-12) ولتاژ خروجی مبدل باک بعد از اعمال مد لغزشی 65
شکل(4-13) مقدار THD ولتاژ ورودی تحریک ژنراتور در حالتی که مبدل باک وجود نداشته باشد 65
شکل(4-14) مقدار THD ولتاژ ورودی تحریک ژنراتور در حالتی که مبدل باک وجود داشته باشد 66
شکل(4-15) مقدار FFT ولتاژ تحریک ژنراتوربا اعمال مبدل باک 66
شکل(4-16) مقدار FFT ولتاژ تحریک ژنراتور بدون اعمال مبدل باک 67
شکل(4-17) شبیه سازی مربوط به ژنراتور سنکرون 69
شکل(4-18) ولتاژ اعمالی به میدان ژنراتور سنکرون 70
شکل(4-19) حالت زوم شده ولتاژ اعمالی به میدان ژنراتور سنکرون 70
شکل(4-20) جریان خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در فاز a 71
شکل(4-21) حالت زوم شده جریان خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در فازa 71
شکل(4-22) جریان خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در فاز b 71
شکل(4-23) حالت زوم شده جریان خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در فازb 72
شکل(4-24) جریان خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در فاز c 72
شکل(4-25) حالت زوم شده جریان خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در فاز c 73
شکل(4-26) جریان خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در راستای d از محور dq 73
شکل(4-27) جریان خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در راستای q از محور dq 74
شکل(4-28) گشتاور الکتریکی خروجی از ژنراتور سنکرون 74
شکل(4-29) حالت زوم شده گشتاور الکتریکی خروجی از ژنراتور سنکرون 75
شکل(4-30) ولتاژ خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در فاز a 75
شکل(4-31) ولتاژ خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در فاز b 76
شکل(4-32) ولتاژ خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در فاز c 76
شکل (4-33) نمایی از بلاک s-function در سیمولینک 77
شکل (4-34) نمایی کلی از کار در بلاک سیمولینک 77
شکل (4-35) نمایی کلی از چرخه شبیه‌سازی s-function 78
شکل(4-36) پارامتر بلاک مربوط به ولتاژ خط a (ولتاژ منبع) 80
شکل(4-37) پارامتر بلاک مربوط به ولتاژ خط b (ولتاژ منبع) 80
شکل(4-38) پارامتر بلاک مربوط به ولتاژ خط c (ولتاژ منبع) 81
شکل(4-39) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به تولیدکننده 6 پالسه 81
شکل(4-40) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به مبدل تریستوری 82
شکل(4-41) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به ماسفت موجود در مبدل باک 82
شکل(4-42) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به دیود موجود در مبدل باک 83
شکل(4-43) مشخصات پارامتر بلاک مربوط RL در مبدل باک 83
شکل(4-44) مشخصات پارامتر بلاک مربوط RC در مبدل باک 84
شکل(4-45) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به مقاومت R در مبدل باک 84
شکل(4-46) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به زیرسیستم مد لغزشی در مبدل باک 85
شکل(4-47) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به زیرسیستم کنترل‌کننده مد لغزشی در مبدل باک 85
شکل(4-48) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به سوئیچینگ در زیرسیستم مد لغزشی در مبدل باک 86
شکل(4-49) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به بلاک s-function 86
چکیده
روش کنترل مد لغزشی یکی از مهمترین روشهای کنترل غیرخطی می‌باشد که از مشخصه‌های بارز آن عدم حساسیت به تغییر پارامترها و دفع کامل اغتشاش و مقابله با عدم قطعیت است. این کنترل‌کننده ابتدا سیستم را از حالت اولیه با استفاده از قانون رسیدن به سطح تعریف شده لغزش که از پایداری مجانبی لیاپانوف برخوردار است، رسانده و سپس با استفاده از قانون لغزشی آن را به حالت تعادل می‌رساند. تاکنون در تحقیقات انجام شده به روش تغذیه استاتیک سیستم تحریک استفاده از مبدل‌های DC/DC کاهنده توجه ویژه‌ای نشده است.
در این پایان‌نامه، بعد از ترانسفورماتور قدرت و پل یکسوساز با استفاده از یک مبدل

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان دربارهباک، خروجی، زیر
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید