دانلود پایان نامه

بسمه تعالی
دانشکده اقتصاد و حسابداری
(این چکیده به منظور چاپ در پژوهش‌نامه دانشگاه تهیه شده است»
نام واحد دانشگاهی: تهران مرکزی کد واحد: 101
کد شناسایی پایان‌نامه: 10121301912053
عنوان پایان‌نامه: تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد
نام و نام خانوادگی دانشجو: اسداله محمدزاده سوته
شماره دانشجوئی: 900741404
رشته تحصیلی: حسابداری
تاریخ شروع پایان‌نامه: 9/12/1391
تاریخ اتمام پایان‌نامه: 27/6/1392
استاد / استادان راهنما: دکتر زهرا لشگری
استاد/استادان مشاور: دکتر افسانه توانگر
آدرس و شماره تلفن : خیابان آزادی، خیابان جیحون، نبش مقدم، پلاک 672 – 09336850878
چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):
هدف این تحقیق بررسی رابطه بین ریسک ورشکستگی و بزرگنمایی اقلام تعهدی وکوچک نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی می باشد. به عبارت دقیق تر این پژوهش به این موضوع می پردازد که آیا سرمایه گذاران در زمان قیمت گذاری اوراق بهادار، درک صحیحی از اطلاعات موجود در اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد شرکت هایی با ریسک ورشکستگی بالا نسبت به شرکت هایی با ریسک ورشکستگی پایین برای پیش بینی سودهای آتی دارند یا خیر. متغیرهای این تحقیق شامل جریان وجه نقد عملیاتی، اقلام تعهدی و ریسک ورشکستگی می باشند.
در این تحقیق از داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از 1386 تا پایان سال 1390 استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق، از روش رگرسیون با داده های ترکیبی و سیستم معادلات همزمان به همراه آزمون میشکین (1983) استفاده شده است.
نتایج تحقیق نشان داد که در شرکت هایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، نسبت به شرکت هایی با ریسک ورشکستگی کمتر، بزرگنمایی اقلام تعهدی وکوچک نمایی جریان وجوه نقد بیشتر است.
مناسب است
نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش‌نامه دانشگاه تاریخ و امضاء:
مناسب نیست
فهرست
عنوان صفحه
چکیده: ‌1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مسأله 4
1-3 اهمیت وضرورت تحقیق 5
1-4 هدفهای تحقیق 5
1-5 فرضیات تحقیق 5
1-6 روش تحقیق 6
1-7 جامعه مورد نظر تحقیق 6
1-8 نمونه آماری تحقیق 6
1-9 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق 7
1-10 چارچوب کلی فصل بندی این تحقیق 7
فصل دوم: مطالعات نظری
2-1 مقدمه 10
2-2 مبانی نظری 11
2-2-1 سود حسابداری و اهمیت آن در گزارشگری مالی 11
2-2-2 کیفیت سود 14
2-2-2-1مفهوم کیفیت سود 15
2-2-2-2 معیارهای اندازه گیری کیفیت سود 17
2-2-2-3 معیارهای سنجش کیفیت سود 18
2-2-3 اقلام تعهدی 22
2-2-3-1 مدلهای اندازه گیری اقلام تعهدی 25
2-2-3-1-1 مدل اسلوان (1996) 25
2-2-3-1-2 مدل جونز (1991) 26
2-2-3-1-3 مدل تعدیل شده جونز (1991) 28
2-2-3-1-4 مدل دچو و دیچو(DD) 28
2-2-4 هموار بودن سود 29
2-2-5 محتوای اطلاعاتی سود 29
2-2-6 بهنگامی سود 30
2-2-7 پایداری سود 30
2-2-8 مدیریت سود 31
2-2-9 نابهنجاری اقلام تعهدی 34
2-2-9-1 آزمون میشکین 36
2-2-10 ریسک ورشکستگی و کیفیت سود 36
2-3 پیشینه تحقیق 36
2-3-1 تحقیقات خارجی 36
2-3-2 تحقیقات داخلی 45
2-4 خلاصه فصل 53
فصل سوم: روش شناسایی تحقیق (متدلوژی)
3-1 مقدمه 55
3-2 قلمرو تحقیق 55
3-2-1 قلمرو مکانی 56
3-2 -2 قلمرو زمانی 56
3-2 -3 قلمرو موضوعی 56
3-3 مسأله تحقیق 56
3-4 تدوین فرضیه های تحقیق 58
3-5 روش تحقیق 58
3-6 جامعه‌ی و نمونه آماری 58
3-7 روش گردآوری دادهها 59
3-8 ابزار تحقیق 59
3-9 مدل های آماری تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها 59
3-10 روش تجزیه و تحلیل دادهها 65
3-10-1 الگوی مقید 66
3-10-2 الگوی اثرات ثابت 67
3-10-3 الگوی اثرات تصادفی 67
3-11 آزمون های انتخاب نوع الگو 68
3-12 آزمون میشکین (1983) 69
3-13 آزمون والد 70
3-14 خلاصه فصل 71
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه 73
4-2 نتایج آمار توصیفی 74
4-3 تحلیل ماهیت و ویژگیهای متغیرهای تحقیق 75
4-4 مدل اول تحقیق 75
4-4-1 بررسی خود همبستگی 75
4-4-2 آزمون معنی دار بودن روش اثرات ثابت 76
4-4-3 آزمون فرضیه اول تحقیق 77
4-4-3-1 آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه اول تحقیق 78
4-5 مدل دوم تحقیق 79
4-5-1 بررسی خود همبستگی 79
4-5-3 آزمون فرضیه دوم تحقیق 81
4-5-3-1 آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه دوم تحقیق 82
4-5-3-2 آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه سوم تحقیق 84
4-6 مدل سوم تحقیق 85
4-7 مدل چهارم و پنجم تحقیق 87
4-7-1 بررسی خود همبستگی 87
4-7-2 معنی دار بودن روش اثرات ثابت 87
4-7-3 آزمون فرضیه چهارم و پنجم تحقیق 89
4-7-3-1 آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه چهارم تحقیق 92
4-7-3-2 آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه پنجم تحقیق 93
4-8 خلاصه فصل 94
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق
5-1 مقدمه 96
5-2 مرور موضوع تحقیق 96
5-3 نتایج آزمون فرضیه های تحقیق 97
5-4 پیشنهادهای تحقیق 100
5-4-1 پیشنهادهای کاربردی 100
5-4-2 پیشنهادات برای تحقیقات آتی 101
5-5 خلاصه فصل 101
پیوست های آماری 102
منابع و مأخذ 114
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 4-1 : نتایج آماره های توصیفی مورد استفاده در این تحقیق 74
جدول 4-2 : نتایج آزمون آماره F 76
جدول 4-3 : نتایج آزمون هاسمن 76
جدول 4-4 نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی مدل اول تحقیق 78
جدول 4-5 : نتایج آزمون آماره F 80
جدول 4-6 : نتایج آزمون هاسمن 80
جدول 4-7 نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی مدل دوم تحقیق 82
جدول 4-8 نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی مدل سوم تحقیق 86
جدول 4-9 : نتایج آزمون آماره F 87
جدول 4-10 : نتایج آزمون هاسمن 88
جدول 4-11 : نتایج آزمون آماره F 88
جدول 4-12 : نتایج آزمون هاسمن 89
جدول 4-13 نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی مدل پیش بینی تحقیق 90
جدول 4-14 نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی مدل ارزشگذاری تحقیق 91
چکیده:
هدف این تحقیق بررسی رابطه بین ریسک ورشکستگی و بزرگنمایی اقلام تعهدی وکوچک نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی می باشد. به عبارت دقیق تر این پژوهش به این موضوع می پردازد که آیا سرمایه گذاران در زمان قیمت گذاری اوراق بهادار، درک صحیحی از اطلاعات موجود در اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد شرکت هایی با ریسک ورشکستگی بالا نسبت به شرکت هایی با ریسک ورشکستگی پایین برای پیش بینی سودهای آتی دارند یا خیر. متغیرهای این تحقیق شامل جریان وجه نقد عملیاتی، اقلام تعهدی و ریسک ورشکستگی می باشند.
در این تحقیق از داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از 1386 تا پایان سال 1390 استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق، از روش رگرسیون با داده های ترکیبی و سیستم معادلات همزمان به همراه آزمون میشکین (1983) استفاده شده است.
نتایج تحقیق نشان داد که در شرکت هایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، نسبت به شرکت هایی با ریسک ورشکستگی کمتر، بزرگنمایی اقلام تعهدی وکوچک نمایی جریان وجوه نقد بیشتر است.
واژه های کلیدی:
اقلام تعهدی، جریان وجوه نقد، آزمون میشکین، ریسک ورشکستگی
1-1 مقدمه
یکی از محصولات اساسی سیستم حسابداری، صورت سود و زیان می باشد. این صورت مالی حاوی عنصر کلیدی مالی یعنی سود خالص می باشد. سود خالص نتیجه عملکرد یک واحد اقتصادی را برای یک دوره مالی نشان می دهد و یکی از اقلامی است که مورد توجه طیف وسیعی از استفاده کنندگان صورتهای مالی قرار می گیرد. در فرآیند اندازه گیری سود از سیستم تعهدی استفاده می شود. بدین ترتیب که اقلام تعهدی شناخت جریان نقد را طی دوره تعدیل می کنند تا ارقام تعدیل شده، عملکرد واحد اقتصادی را بهتر اندازه بگیرند. مثلاً یک حساب دریافتنی، شناخت جریان نقد آتی را در سود سرعت می بخشد و شناسایی سود حسابداری را با منافع اقتصادی حاصل از فروش همزمان می سازد. از نظر بارث1 و همکاران (2005) بکارگیری برآوردها در صورتهای مالی، سود را تحت تأثیر قرار می دهد و ممکن است منجر به سودی متفاوت از نتیجه عملکرد واقعی واحد تجاری شود.
به هر حال اقلام تعهدی همیشه بر اساس برآوردهایی هستند که اگر این برآوردها اشتباه باشند،باید اقلام تعهدی وسود آتی اصلاح شوند.خطای برآورد و اصلاحات بعدی آن از مفید واقع شدن اقلام تعهدی میکاهد. از نظردچو و دیچو2(2002) کیفیت اقلام تعهدی با افزایش میزان خطای برآورد اقلام تعهدی کاهش می یابد. کیفیت اقلام تعهدی با پایداری سود رابطه مثبت دارد و پایداری سود یکی از ابزارهای ارزیابی کیفیت سود می باشد. هر چه پایداری سود کمتر باشد، کیفیت سود پایین تر خواهد بود. کیفیت سود به معنای این است که سود خالص گزارش شده متفاوت از نتیجه عملکرد واحد اقتصادی است. در چنین شرایطی محتوای اطلاعاتی سود کاهش یافته و استفاده کنندگان کمتر می توانند در مدل تصمیم گیری خود به این عنصر مهم صورتهای مالی تکیه کنند.ازدیدگاه سرمایه گذاران کیفیت پایین سود مطلوب نیست، زیرا موجب عدم تخصیص بهینه منابع می شود3(ریچاردسون و همکاران،2004).ارزیابی کیفیت سود به استفاده کنندگان صورتهای مالی کمک می کند تا نسبت به اطمینان سود جاری قضاوت کنند و آینده را پیش بینی نمایند4(دلویت و تاچ، 2004).
این تحقیق به بررسی تأثیر ریسک ورشکستگی بر قیمت گذاری ناصحیح اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد می پردازد، انتظار می رود در شر کتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، بیشتر باشد.
1-2 بیان مسأله
اسلوان5 در سال 1996 شواهدی ارائه کرد که نشان می داد سرمایه گذاران، میزان پایداری اقلام تعهدی را بیش از واقع(بزرگنمایی) و میزان پایداری جریان وجوه نقد را کمتر از واقع(کوچک نمایی) برآورد می کنند. این نتایج نشان می دهد که وقتی استراتژی مبادله سهام بر اساس درک ناصحیح سرمایه گذاران از پایداری اجزای سود قرار می گیرد، منجر به بازده غیرعادی معناداری می شود. درک ناصحیح سرمایه گذاران از میزان پایداری اجزای سود به ویژه اقلام تعهدی، نابهنجاری اقلام تعهدی نامیده می شود.
ادبیات نابهنجاری بسط داده شده توسط اسلوان (1996) در ابتدا روی ارزشگذاری بیش از واقع(بزرگنمایی) اقلام تعهدی تمرکز داشت (برای مثال، خی62001؛ توماس و ژانگ7 2002؛ کالینز، گنگ و هریبار8؛ 2003). با اینحال، تحقیقات اخیر نشان می دهد که تمرکز روی بزرگنمایی اقلام تعهدی بدون توجه بهکوچک نمایی جریان وجوه نقد، منجر به بحثی ناقص و نتایجی ناصحیح می شود (دسای، راجگوپال و ونکاتاچالام9 2004؛ یو10 2007؛ بارن و مجیلک 112008). در این تحقیق به بررسی نقش ریسک ورشکستگی در ارزشگذاری صحیح اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد پرداخته می شود. به بیان دقیق تر، ما بررسی می کنیم که آیا سرمایه گذاران در زمان قیمت گذاری اوراق بهادار، درک صحیحی از اطلاعات موجود در اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد شرکت هایی با ریسک ورشکستگی بالا نسبت به شرکت هایی با ریسک ورشکستگی پایین برای پیش بینی سودهای آتی دارند یا خیر؟
1-3 اهمیت وضرورت تحقیق
فرض بر این است که دست اندرکاران بازار و سرمایه گذاران برای قیمت گذاری سهام روی کیفیت سود و اجزای آن تمرکز زیادی می کنند با توجه به اینکه احتمال ورشکستگی یک شرکت روی میزان پایداری سود (که یکی از شاخص های کیفیت سود می باشد.) و اجزاء آن تأثیر

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد دربارهدی اکسید کربن، محیط زیست، منابع طبیعی
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید