پایان نامه مدیریت : وفاداری مشتری

آزمایشی) نیز نامیده می‌شود، با روابط بین متغیرها،‌ آزمودن فرضیه‌ها، ‏پروراندن مفاهیم و قوانین کلی، اصول و یا نظریه‌هائی که دارای روائی است، سروکار دارد و شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی میتواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد و شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی میتواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیمگیری باشد.
3-3) جامعه آماری
جامعه آماری عبارتست از مجموعهای از افراد یا واحدهائی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند (مقیمی، 294:1389). نمونه بخشی از جامعه میباشد که معرف آن است. بهعبارت دیگر نمونه عبارتست از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگیهای اصلی جامعه آماری باشد (آذر و مومنی، 182:1387) و نمونه گیری یعنی انتخاب تعدادی از افراد، حوادث و اشیاء از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه (دلاور،120:1376). جامعه آماری تحقیق حاضر مشتریان شعب بانک ملی شهرستان رودسر است.
3-4) روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه
برای انتخاب نمونه های آماری جهت استفاده از روش های تحلیلی آمار استنباطی، از روش نمونهگیری غیر احتمالی در دسترس استفاده میشود. در این روش از نمونه گیری افراد نمونه فقط به دلیل سهولت، سادگی و دردسترس بودن انتخاب میشوند و با توجه به نامحدود بودن تعداد افراد جامعه با بهره گرفتن از فرمول نمونه گیری جامعه نامحدود حجم نمونه برآورد گردید:
n حجم نمونه
سطح خطا
میزان خطای برآورد
واریانس نمونه
در فرمول فوق، نمونه گیری در سطح اطمینان 95 درصد و با لحاظ نمودن 5 درصد خطا انجام شده است. به دلیل اینکه تعداد قابل قبولی از پرسشنامه ها تکمیل شده به دست بیاید 460 پرسشنامه بین مشتریان شعب بانک ملی توزیع گردید و در نهایت تعداد 423 پرسشنامه قابل قبول جهت تجزیه و تحلیل جمعآوری شد.
3-5)روش و ابزار جمعآوری داده ها
روش جمعآوری اطلاعات میدانی است و از ابزار پرسشنامه به شرح زیر استفاده شد:
3-5-1)پرسشنامه بازاریابی رابطهمند
بازاریابی رابطهمند در این تحقیق دارای چهار مولفه است و برای سنجش آن از پرسشنامه 17 آیتمی اِندوبیسی (2013) و از روش پنج درجهای لیکرت (از کاملاً مخالف تا کاملاً موافق) استفاده شده است.
3-5-2)پرسشنامه وفاداری مشتری
جهت سنجش وفاداری مشتری همانند متغیر بازاریابی رابطه مند از پرسشنامه 2 آیتمی اِندوبیسی (2013) و از روش پنج درجهای لیکرت (از کاملاً مخالف تا کاملاً موافق) استفاده شده است.
3-5-3)پرسشنامه دهان به دهان
جهت سنجش متغیر دهان به دهان از پرسشنامه 5 آیتمی پاراسورامان و از روش پنج درجهای لیکرت (از کاملاً مخالف تا کاملاً موافق) استفاده شده است.
3-6) روایی و پایائی ابزار اندازه گیری
پیش از اطمینان نهائی به ابزارهای اندازهگیری و به کارگیری آنها در مرحله اصلی جمع آوری داده ها، ضرورت دارد که محقق ازطریق فنون تاکتیکی و علمی، اطمینان لازم را نسبت به روا بودن به کارگیری ابزار مورد نظر و معتبر بودن آن پیدا کند. در واقع روایی و پایائی ویژگیهائی هستند که هر ابزار سنجش از جمله پرسشنامه و نیز مصاحبه باید دارا باشد. بررسی روایی و پایایی ابزار اندازه‌گیری بسیار مهم می‌باشد که در زیر به شرح آن پرداخته می‌شود.
3-6-1) روایی پرسشنامه
مفهوم روایی به این سؤال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد. بدون آگاهی از روایی ابزار اندازه‌گیری نمیتوان به دقت از داده های حاصل از آن اطمینان داشت‌ در تحقیق حاضر، از روش روایی محتوا استفاده شده است. اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازهگیری به کار برده میشود. اگر سؤال‌های پرسشنامه معرف ویژگی و مهارت ویژه‌ای باشد که محقق قصد اندازه‌گیری آن‌ها را داشته، آزمون دارای اعتبار محتوا است. روایی محتوای یک آزمون معمولاً توسط افرادی مشخص در موضوع مورد مطالعه تعیین میشود(سرمد،170:1391). کلیه سؤالات مطابق با مقالات علمی معتبر که در قسمت چهارچوب نظری مطرح شده است و همچنین دیدگاه های تخصصی اساتید مرتبط طراحی گردیده است، لذا اعتبار آن به طریق محتوایی حاصل شده است.
3-6-2)پایایی پرسشنامه

آنچه در این تحقیق جهت محاسبه ضریب پایایی استفاده شده است. استفاده از ضریب آلفای کرانباخ میباشد. چرا که تقریباً در همه موارد، آلفای کرانباخ را میتوان شاخص کاملاً مناسب برای اعتبار و هماهنگی درونی به کار برد (سکاران؛229:1390).
از همین رو با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS به محاسبه این مقدار پرداخته شده است. فرمول استفاده شده به شکل زیر می باشد:
n
Si2

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

n-1))
St2
-1 α =
که در آن:
n تعداد سوالات آزمون واریانس سوال iام واریانس کل آزمون
جدول 3-1 : آلفای کرانباخ
متغیرها
α کرانباخ
تعداد سوالات
وفاداری مشتری
ارتباط دهان به دهان
اعتماد
تعهد
ارتباطات
مدیریت تعارض
775/0
866/0
838/0
835/0
832/0
857/0
2
5
6
4
4
3

3-7) روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
در این تحقیق از تکنیکهای موجود در آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. به یک مجموعه از مفاهیم و روش های بکار گرفته شده جهت سازمان دادن، خلاصه کردن، تهیه جدول، رسم نمودار و توصیف داده های جمعآوری شده آمار توصیفی گفته میشود (خاکی؛285:1388). آمار توصیفی برای تبیین وضعیت پدیده یا مساله یا موضوع مورد مطالعه مورد استفاده قرار میگیرد یا در واقع ویژگیهای مورد مطالعه به زبان آمار تصویر سازی و توصیف میگردد(حافظ نیا؛242:1386:). در این تحقیق در مرحله اول تجزیهوتحلیل داده ها، با بهره گرفتن از روش های آمار توصیفی به بیان خواص نمونه مورد مطالعه پرداخته میشود. گام بعدی جهت تجزیهوتحلیل داده ها استفاده از تکنیکهای آمار استنباطی میباشد. در تحلیلهای آمار استنباطی همواره نظر بر این است که نتایج حاصل از مطالعه گروه کوچکی به نام نمونه چگونه به گروه بزرگتری به نام جامعه تعمیم داده شود (حافظ نیا؛242:1386:). و به منظور تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها به منظور بررسی صحت و سقم فرضیه ها برای هر نوع تحقیق، از اهمیت خاصی برخوردار است.داده های خام با بهره گرفتن از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند .برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات، مطابق اهداف ارائه شده،ابتدا میزان و یا مقدار هر متغیر بر اساس داده ها و امتیازات حاصل از پرسشنامه مشخص شد.سپس توصیف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودارها، دیدگاه کلی از چگونگی توزیع آن ها را ایجاد نموده که میتواند در چگونگی استفاده از الگو های آماری گوناگون کمک نماید. در گام بعدی به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شد ودر نهایت با جمع بندی وتجزیه و تحلیل اطلاعات خاتمه یافت. کلیۀ این تجزیه و تحلیلها به وسیلۀ نرم افزار spss 20 و LISREL 8.54 انجام گردیده است.
4-2) توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
توصیف جنسیت پاسخ دهندگان
جدول4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان
فراوانی
درصد
معتبر
زن
118
8/27
مرد
281
4/66
کل
399
2/94
بدون پاسخ
24
8/5
کل
423
100
نمودار4-1) نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان
باتوجّه به جدول و نمودار 4-1) مشاهده می شود که جنسیت 8/27 درصد از پاسخ دهندگان زن و 4/66 درصد نیز مرد می باشند، همچنین 8/5 درصد به این سوال پاسخ نداده اند.
توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان
جدول4-2) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان
 
فراوانی
درصد
دیپلم و زیر دیپلم
108
5/25
فوق دیپلم
117
6/27
لیسانس
139
8/32
فوق لیسانس
48
3/11
دکتری
11
8/2
کل
423
100
نمودار4-2) نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان
با توجّه به شکل و نمودار 4-2) مشاهده می شود که میزان تحصیلات 5/25 درصد از پاسخ دهندگان دیپلم و زیر دیپلم، 6/27 درصد فوق دیپلم، 8/32 درصد لیسانس ، 3/11 درصد فوق لیسانس و همچنین 8/2 دکتری بوده اند.
توصیف سن پاسخ دهندگان
جدول4-3) توصیف سن پاسخ دهندگان
وایانس
انحراف معیار
میانگین

 
 
بیشترین
کمترین
تعداد
آماره توصیفی متغیر
280/50
091/7
55/42

]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *