دانلود پایان نامه

کند.1
این قانون به اتفاق آرا توسط قانونگذاران از جمله اعضا کابینه تصویب و جایگزین قانون 45 ساله ای شد که بیشتربه نفع کارفرماها بود.2این قانون حقوق بیشتری به کارگران بخش خصوصی می دهد ازجمله اجازه خروج سالیانه از کشور ، پاداش پایان خدمت و تعطیلات . البته مجازات های سختری هم وضع کرده ، از جمله حبس برای کارفرمایانی که ازمزایای کارگران دارای ویزای کاریا کارگران خارجی استفاده می کنند ولی برای آنها کارفراهم نمی کنند و یا به آنها حقوق منظم نمی پردازند .3
درکویت تا سال 2009 ، 3/2 میلیون کارگرخارجی وجود دارد که بیش از دو سوم آنهاآسیایی هستند . از جمله 140000 فیلیپینی . 4
1. Lathman & Watkins, Employment Issues in the United Arab Emirates (2009), available at http://www.lw.com
2. همان
3. همان
4. همان
طبق این قانون دولت باید برای بعضی از کارها حداقل حقوق دریافتی مشخص کند به ویژه درمورد کارهایی که حقوق پایین دارند . 1
بسیاری ازاعضای پارلمان درمورد قانون قدیم انتقاد کرده اند و آنرا بیشتربه نفع کارفرمایان د

مطلب مرتبط :   پایان نامه دربارهاضافه وزن، طرح پژوهش، عروق کرونر
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید