دانلود پایان نامه

وظیفهگرا بوده و به دلیل این مطلب و عملکرد مورد انتظار بر انجام صحیح وظیفه تمرکز دارد. لیکن تفاوتها بیش از آنکه به جنسیت مربوط باشند به شرایط تولد مربوط است. هرچند سایر تحقیقات در زمینه فناوری اطلاعات نشان میدهد که تأثیرات فیزیولوژیک بر ماهیترابطه بهرهگیری از فناوری اطلاعات تأثیرگذار است.
همانند جنس، سن نیز به عنوان نقش متغییر میانجی در تئوریها ذکر شده است. تحقیقاتی که بر وظیفه تمرکز یافته است تبیین می کند که کارمندان جوانتر استفاده از فناوری اطلاعات را مفیدتر تلقی میکنند تفاوتهای سنی و جنسیتی نقش مهمی در انطباق با فناوریهای اطلاعاتی دارد. محققین تأثیر این دو متغییر را در کنار هم ارزیابی مینمایند. در مجموع یافتههای محققین بیانگر این مطلب است که جنس و سن به عنوان متغییر میانجی در تأثیر عملکرد مورد انتظار بر قصد استفاده کننده تأثیر دارد. در این حوزه فرضیهی ذیل مطرح است :
فرضیه اصلی 1 : متغییر عملکرد مورد انتظار سیستم بانکداری اینترنتی بر قصد استفاده از ان تاثیر مثبتی دارد
تلاش مورد انتظار
تلاش مورد انتظار: درجهای از سهولت مرتبط با بهرهگیری از سیستم است. این سازه حائز اهمیت بسیار بوده و در هر دو شرایط داوطلبی یا اجباری مهم تلقی میشود هر چند برخی از محققین اثر آن را صرفاً دربازه زمانی نخست بهرهگیری از سیستم مهم میدادند و در زمان استفاده طولانی مدت تأثیر آن را مشخص نمیدانند. در مراحل اولیهی رفتار جدیدسازه های تلاش محور تأثیر مشخصتری دارند لیکن در صورت تکرار فرآیند تأثیر آنها کاهش مییابد.
محققین بیان میدارند که این سازه برای زنان تأثیر مشخصتری نسبت به مردان دارد. همچنین سن نیز از متغیرهایی است که در رابطه بین تلاش مورد انتظار و قصد رفتاری تأثیر قابلتوجهی میگذارد. تحقیقات نشان میدهد که افزایش سن با درک احساس دشواری در استفاده از سیستمرابطه معناداری دارد. این مسئله در زمان بهرهگیری از نرمافزارها بیشتر مشاهده می شود. تحقیقات نشان میدهد که تأثیر تلاش مورد نظر در زمینهی مدت زمان، زمانی که سن آنها بیشتر و یا تجربه آنها پایینتر است تاثیر مشخصتری دارد.
فرضیه اصلی 2: متغییر تلاش مورد انتظار سیستم بانکداری اینترنتی بر قصد استفاده از ان تاثیر مثبتی دارد.
تاثیرات اجتماعی
تأثیرات اجتماعی: درجهای از درک فردی است که اعتقاد دارد اشخاصی که مهم میداند معتقدند او باید از سیستم جدید استفاده کند. طبق مدلها و نظریههای گوناگون این عامل تأثیر مستقیمی بر قصد رفتاری دارد. طبق تحقیقات محققین بهرهگیری از هیچ یک از گزارههای سازه تحت شرایط داوطلبی تأثیر آشکاری بر قصد رفتاری نداشته صرفاً در حالت استفاده اجباری مؤثر است. در حالت اختیاری درک فرد از فناوری و مکانیزم عمل آن و شاخصهای آن بخصوص درعرصه های بینالمللی حائز اهمیت است. در حالت اجباری تأثیرات اجتماعی صرفاً در مراحل اولیهی فناوری حائز اهمیت است. زمانی که تعدد استفاده رخ دهد تأثیر آن کار با سیستم و چندان معین نمی باشد. نقش تأثیرات اجتماعی بر تصمیمگیری در حوزه پذیرش فناوری دارای پیچیدگیهایی است که تأثیر وسیعی را بر رفتار فردی از طریق مکانیزم پذیرش میگذارد.
مکانیزم پذیرش به ساده نمودن تغییر قصد تحت فشار اجتماعی میپردازد. اشخاص تحت تأثیرات اجتماعی بهرهگیری از فناوری را میپذیرند. محققین ثابت نمودهاند که اشخاص زمانی که انتظاراتگروه های مرجع یا توانایی دادن پاداش به کسانی که رفتار مشخص را انجام داده یا در صورت عدم انجام تنبیه می شوند، درمییابند نسبت به پذیرش رفتار عکسالعمل مثبتی دارند که این امر به تأثیرات اجتماعی در شرایط اجبار تعبیر میشود. این تأثیر در شرایطی که فرد در مراحل نخستین تجربهاندوزی بوده و اطلاعات کافی نسبت به سیستم ندارد مشخصتر میباشد. این فشار بر قصد بهرهگیری از این سیستم تأثیر مثبت دارد. تئوری بیان می دارد که زنان نسبت به عقاید دیگران حساستر از مردان بوده و تأثیرات اجتماعی در قصد بهرهگیری آنان از فناوریهای نو مؤثرتر است. تحقیقات بیان میدارد که در حوزهی فناوری کاربران مسن تر نسبت به تأثیرات اجتماعی واکنشهای مشخصتری را دارند.
فرضیه اصلی 3 : متغییر تاثیرات اجتماعی سیستم بانکداری اینترنتی بر قصد استفاده از ان تاثیر مثبتی دارد
تسهیل شرایط
تسهیل شرایط: درجهای که فرد اعتقاد دارد زیرساختهای فنی و سازمانی برای حمایت از بهرهگیری از سیستم وجود دارد. سازههای تشکیلدهندهی این متغییر پدیدههایی که در جهت رفع مشکلات سیستمی میپردازد متمرکز شده است.
فرضیه اصلی 4 : متغییر تسهیل شرایط سیستم بانکداری اینترنتی بر استفاده از ان تاثیر مثبتی دارد(Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D., 2003)
اعتماد
اعتماد در قلب همهی روابط مرتبط با بهرهگیری ازفناوری قراردارد. روانشناسان اعتماد را پدیدهای فردی میدانند جامعهشناسان آن را ساختاری اجتماعی میدانند و اقتصاددانان آن را مکانیزم انتخاب اقتصادی میدانند. اعتماد یکی از ساختارهای مهم در تحلیل های روابط مبادلاتی است. اعتماد عبارت است از وجود اطمینان بین دو طرف که هر دو را ترغیب به ادامه فعالیت بلندمدت میکند. هنگامیکه اعتماد در حوزهی پذیرش فناوری وارد میشود میتواند در تمایل استفاده از محصول و یا در تمامی مبادلات اطلاعات و وجوه نقد دخالت داشته باشد. میزان اعتماد به خدمات بانکداری الکترونیکی به طور مستقیم از نظرهای کاربران در مورد ریسک دریافتی تاثیرپذیر است. از طرف دیگر بخشی از اعتماد از تجربیات افراد نشات میگیرد. برای مثال مشتری که از نتایج کار با یک خدمتدهنده راضی است اعتماد بیشتری به وی پیدا میکند.
در فرآیند اعتمادبخشی از کار به میزان حرفهای بودن خدمات مرتبط است. در این مواقع اعتماد مشتری موقعی جلب میشود که خدماتدهنده اعمالی را که انتظارات موردنظر مشتری است را برآورده سازد. علاوه بر این، هرچه خدمات دهنده در ارائه خدمات از فناوری روز استفاده بیشتری ببرد. کاربران به دلیل فناوری قوی استفاده شده حسی از اعتماد در انها شکل می گیرد و در انتقال پول و اطلاعات حساس با اطمینان خاطر عمل میکنند.
در مفاهیم بانکداری الکترونیکی اعتقاد مشترک در میان کاربران و ارائهدهندگان خدمات در ارتباط تامین امنیت اطلاعات به خصوص اطلاعات حساس ملی و همچنین محرمانه نگهداشتن این اطلاعات و افشا نکردن آنها به افراد یا سازمانهای دیگر و رعایت مسائل اخلاقی در مورد نحوهی استفاده از این اطلاعات وجود دارد. این عوامل به عنوان سیاستها و الگوهای رفتاری پذیرفته شده بین دو طرف در نظر گرفته میشود. (وظیفه دوست و نیک نژاد طهرانی, 1386)در تحقیقی که در سال 2009 انجام شده است شاخص اعتماد را بر پذیرش بانکداری الکترونیک ضروری میداند. (Shin, 2009)
فرضیه اصلی 5: متغییر اعتماد به سیستم بانکداری اینترنتی بر قصد استفاده از ان تاثیر مثبتی دارد
قصد رفتاری استفاده
این متغییر در مدل های متعدد پذیرش فناوری مطرح شده است و بیانگر شدت نیت یا ارادهی فردی برای انجام رفتار هدف (در این تحقیق بهرهگیری از خدمات نوین بانکی )است. (Morris,M.G.,& Dillon,A., 1997, p. 61) رابطه قصد رفتاری با رفتار نشان میدهد ، افراد تمایل دارند در رفتارهایی درگیر شوند که قصد انجام آنها را دارند بنابرین رفتار همیشه بعد از قصد رفتاری و متصل به آن است (Conner,M.,&Armitage,C.J. , 1998, p. 1431) در این مورد محققین بیان میدارند که :
فرضیه اصلی 6 : متغییر قصد استفاده از سیستم بانکداری اینترنتی بر استفاده از سیستم تاثیر مثبتی دارد
با توجه به جدول ارائه شده مدل مفهومی تحقیق در شکل2-11ارائه میشود:
شکل 9مدل مفهومی تحقیق
شکل 9مدل مفهومی تحقیق
استفاده واقعی
قصد استفاده
عملکردمورد انتظار
تلاش مورد انتظار
تاثیرات اجتماعی
اعتماد
تسهیل شرایط
استفاده واقعی
قصد استفاده
عملکردمورد انتظار
تلاش مورد انتظار
تاثیرات اجتماعی
اعتماد
تسهیل شرایط

مطلب مرتبط :   منبع مقاله با موضوعبرندسازی

روش تحقیق
مقدمه
یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی پژوهشهای علمی، درستی و اعتبار روش انجام آنها میباشد. گاهی اوقات ممکن است پژوهشگر زحمات زیادی را متحمل شود و حتی نتایج قابل توجهی هم بدست آورد اما به دلیل عدم پیروی ازشیوه های تحقیق شناخته شده و علمی، کار تحقیق او از اعتبار و ارزش لازم برخوردار نگردد. تحقیق علمی مشکلگشایی و پیگیری یک روش گام به گام منطقی منظم دقیق برای شناسایی مشکلات، گردآوری دادهها، تجزیه و تحلیل آنها و استنتاجهای معتبر از آنها است. استحکام و صحت انجام آن باعث تکرارپذیری آن در شرایط مشابه و قابل مقایسهشدن نتایج آن میگردد. روش علمی یا روش تحقیق علمی فرآیند جستجوی منظم برای مشخصکردن یک موقعیت نامعین است. در محافل علمی برای ارزیابی تحقیقات و مطالعات دانشگاهی مشخص شدن روش تحقیق وشیوه های جمعآوری اطلاعات از اهمیت برخوردار است. در این فصل از پایاننامه درباره روش تحقیق توضیح داده شده است. جامعه و نمونه آماری، روشهای گردآوری اطلاعات و تعیین حجم نمونه، ابزار جمعآوری دادهها و روش تحلیل آنها در این فصل مورد بحث قرار میگیرند. تحقیق را میتوان به عنوان یک جستجو یا بررسی سازمانیافته، منظم متکی به دادهها نقادانه و علمی در زمینه یک مشکل ویژه تعریف کرد که با هدف پاسخیابی یا راهحلیابی صورت میگیرد. درحوزه های مدیریتروش های تحقیق بهشیوه های طراحی مطالعات پژوهشی ورویه های تجزیه و تحلیل دادهها اشاره دارد. (سکاران, 1380, ص. 7)این پژوهش نیز مانند اغلب تحقیقات و مطالعات مدیریتی بیشتر بر روششناسی میدانی تمرکز و تاکید دارد.
طرح تحقیق
به طور کلیروش های تحقیق در علوم رفتاری را میتوان باتوجه به دو ملاک، هدف تحقیق و نحوه گردآوری دادهها تقسیم کرد:
دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف
تحقیقات علمی براساس هدف تحقیق به سه دسته تقسیم میشوند: بنیادی، کاربردی، تحقیق و توسعه.
تحقیق بنیادی: هدف اساسی این تحقیقات آزمون نظریهها، تبیین روابط بینپدیده ها و افزودن به مجموعهاش موجود در یک زمینه خاص است تحقیقات بنیادی، نظریه را بررسی کرده، آنها را تایید، تعدیل یا رد میکند.
تحقیق کاربردی: هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت میشود.
تحقیق و توسعه: فرآیندی است که به منظور تدوین تشخیص مناسب بودن یک فرآورده آموزشی (طرح ها، روشها و برنامههای درسی) انجام میشود. (بازرگان و سرمد, 1385, ص. 79)
باتوجه به دستهبندی پژوهش حاضر در دستهی پژوهش های کاربردی دستهبندی میشود.
دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها (طرح تحقیق)
تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی به دست آوردنداده های موردنیاز (طرح تحقیق) میتوان بهدسته های تحقیق آزمایشی و تحقیق توصیفی (غیرآزمایشی) زیر تقسیم کرد:
تحقیق آزمایشی:به منظور برقراری رابطه علت – معلولی میان دو یا چند متغیر از طرحهای آزمایشی استفاده میشود. برای این منظورگروه های آزمایشی و گواه مورد نظر قرار میگیرند و از طریق آنها تفاوت میان آزمودنیها کنترل میشود. (بازرگان و سرمد, 1385, ص. 104)
تحقیق توصیفی (غیرآزمایشی): تحقیق توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یاپدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی میتواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا کمک به فرآیند تصمیمگیری باشد. تحقیق توصیفی را میتوان بهدسته های زیر تقسیم کرد:
1)تحقیق پیمایشی
2)تحقیق همبستگی
3)اقدام پژوهشی
4)مطالعات موردی
5)تحقیق پس – رویدادی
طرح تحقیق در این پژوهش، تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی میباشد. توصیفی است از این جهت که تصویری از وضعیت موجود رفتار مصرفکنندگان حقوقی در حوزهی خدمات نوین بانکی را ارائه میدهد.
واحد تحلیل
واحد بررسی به سطح تجمع دادهها به هنگام تحلیلهای بعدی اشاره دارد. که این در پژوهش واحد تحلیل در سطح سازمانها مشتریان حقوقی میباشد.
مطالعات مقطعی
برخی مطالعات بهگونهای صورت میگیرند کهداده های مربوط به آنها تنها یک مرتبه گردآوری میشود تا به سوال پژوهش پاسخ گفته شود. این نوع مطالعات را تکضربهای، مقطعی یا عرضی مینامند. (سکاران, 1380, ص. 141) با توجه به زمان کسب اطلاعات که در پاییز و زمستان سال 1391 است این پژوهش نیز از نوع مقطعی می باشد.
ابزار جمعآوری اطلاعات
در تعریف ابزار اندازهگیری میتوان گفت ابزار اندازهگیری وسایلی هستند که محقق به کمک آنها قادر است اطلاعات مورد نیاز تحقیق خود را گردآوری کیفی و کمی نماید. (فرهنگی و صفرزاده, 1389, ص. 203)
روش های کتابخانهای
این روش در تمامی تحقیقات علمی مورد استفاده قرار میگیرد. در همه تحقیقات اعم از توصیفی، همبستگی، تجربی و … محقق میبایست ادبیات و سوابق مساله و موضوع تحقیق را مطالعه کنند
منابع اطلاعاتی پژوهش به دو دسته: منابع دست اول و منابع دست دوم تقسیم میشوند. منابع دستاول حاوی تمام گزارش، یک نظر یا بیانات یک ناظر است و به این دلیل مفصل و در بعضی موارد خیلی فنی است. از جمله منابع دست اول مطالعات تجربی منتشر شده درمجله ها یا در نظامهای بازیابی اطلاعات، گزارشهای تحقیقی و برخی پایاننامه ها است. (بازرگان و سرمد, 1385, ص. 56) در این تحقیق از منابع دست اولی همچون مطالعات تجربی منتشر شده در مجلات و مستندات موجود در پژوهشکده پولی و بانکی کشور و مستندات موجود در کتابخانهی بانک مرکزی و سایر مراکز علمی و دانشگاهها بهره گرفته شده است. ه
مچنین از منابع دستدوم که همنهادهی ادبیات نظری و تجربی قبلی است و یک دید کلی درباره مطلب فراهم میآورد، مانند کتابهای درسی و مقالههایی که وضع دانش موجود را درباره یک موضوع از طریق خلاصه کردن تحقیقات اصلی ارزیابی می کند؛ استفاده شده است. (بازرگان و سرمد, 1385, ص. 56) همچنین از پرسشنامههای تدوین شده اطلاعات کافی استخراج شده است. اگرچه مصاحبه این برتری را دارد که پژوهشگر به هنگام اجرای آن می تواند با انعطاف پذیری پرسش ها را تغییر و تطبیق دهد ولی برتری پرسشنامه در آن است که اطلاعات از نظر وقت نیرو و هزینه به طور کارآمدتری به دست میآیند.
پرسشنامه
پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسبداده های تحقیق است. پرسشنامه مجموعهای از سوالها است که پاسخدهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را ارائه میدهد. این پاسخ داده مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل میدهد. سوالهای پرسشنامه را نوعی محرک به پاسخ میتوان محسوب کرد. از طریق سوالهای پرسشنامه می توان دانش علایق نگرش و عقاید فرد را مورد ارزیابی قرار داد به تجربیات قبلی وی پی برده و به آنچه در حال حاضر انجام میدهد آگاهی یافت.
برای بالا بردن دقتداده های گردآوری شده

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان دربارهتحلیل استراتژیک

دیدگاهتان را بنویسید