دانلود پایان نامه

محقق می‌خواهد به تحقیق درباره آن بپردازد (سکاران، 1392،ص 294).
در این پژوهش، از دو جامعه آماری استفاده شده است؛ جامعه مدیران کارگزاریهای بورس در شهر رشت که به شناسایی و ارزیابی معیارهای عملکرد مالی پرداختند و به عنوان خبرگان تحقیق جهت تعیین وزن شاخص های مالی به وسیله پرسش نامه، از آنها نظرسنجی به عمل آمد.
همچنین جامعه آماری شرکت های انبوه ساز مورد بررسی قرار گرفته اند شرکت های واجد شرایط ذیل، عناصر جامعه آماری و واجد شرایط ارزیابی به شمار می روند:
1. کلیه شرکت های انبوه سازی در بازار بورس سهام می باشد که تعداد آنها به56 می رسد (گزارش عملکرد بازار اوراق بهادار فروردین ماه 1394، ص 10).
2. قبل از سال 1394 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
3. پایان سال مالیشان پایان اسفند هر سال بوده و آن را تغییر نداده باشند.
4. اطلاعات لازم برای محاسبه شاخص های مالی مورد نظر از آنها، در دسترس باشد.
5. در سال 1394 فعالیت مستمر داشته و معاملاتشان دچار وقفه نشده باشد. به عبارت دیگر طول وقفه معاملات سهام آنها طی سال مذکور نباید بیشتر از 3 ماه باشد.
با در نظر گرفتن همه شرایط فوق، تعداد 16 شرکت انبوه سازی در بازار بورس سهام مورد بررسی قرار گرفت.
3-5-روش جمع‌آوری داده ها
روش جمع‌آوری اطلاعات در این تحقیق میدانی است. روش‌های میدانی به روش‌هایی اطلاق می‌شود که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیر است با مراجعه به افراد یا سازمان‌ها و غیره و نیز برقراری ارتباط مستقیم با آن‌ها اطلاعات مورد نظر خود را جمع‌آوری نماید (حافظ‌نیا، 1392). در این تحقیق برای جمع آوی اطلاعات مربوط به بخش ادبیات تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده و برای تعین وزن معیارها و تعیین شاخص ها از خبرگان (مدیران کارگزاریهای بورس شهر رشت) نظرسنجی شده است که از این حیث از روش میدانی استفاده شده است.
3-6- ابزارهای گردآوری اطلاعات داده‌ها
در تعریف ابزار اندازه‌گیری می‌توان گفت ابزار اندازه‌گیری مقیاس‌ها و وسایلی هستند که محقق به کمک آنها قادر است اطلاعات مورد نیاز خود را گردآوری، ثبت و کمّی نماید (حافظ‌نیا، 1392،ص 171).
جهت جمع آوری ادبیات و پیشینه پژوهش از روش مطالعه کتابخانه ای با رجوع به کتاب های موجود در کتابخانه ها به همراه مقالات در دسترس در سایت های معتبر اینترنتی استفاده می شود. گردآوری داده های مربوط به متغیرهای پژوهش حاضر از طریق مراجعه به صورت های مالی و یادداشت های پیوست موجود در نرم افزار “ره آورد نوین” و همچنین سایت های” سازمان بورس اوراق بهادار”، “مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی” انجام شده است. در تحقیق حاضر، برخی از معیارها به صورت مستقیم از نرم افزار “ره آورد نوین” استخراج شده و برخی دیگر با استخراج داده های خام از منابع فوق محاسبه شده اند.
در بخش تعیین وزن معیارها نیز از طریق پرسشنامه از خبرگان نظر سنجی به عمل آمده است که از حیث روش میدانی است. پرسشنامه تحقیق در2 بخش طراحی شده است: (1) پرسشنامه مقایسات زوجی که اهمیت معیارهای عملکرد مالی بر اساس آن تعیین می گردد. برای محاسبه اهمیت (وزن) معیارهای مالی با بهره گرفتن از داده های گردآوری شده با روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی، از نرم افزار صفحه گسترده اکسل استفاده شده است.
جهت رتبه بندی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در صنعت محصولات شیمیایی بورس اوراق بهادار بر اساس اوزان و مقادیر شاخص ها (محاسبه شده در مراحل قبل) از تکنیک اولویت بندی بر اساس شباهت به راه حل ایده آل (تاپسیس) و تکنیک ویکور بهره گرفته شده است.
3-7- شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد مالی
با بررسی ادبیات تحقیق بخصوص تحقیقات مرتبط با ارزیابی عملکرد شرکت ها و انتخاب بهترین شاخص های مالی شرکت های موفق، پرکاربردترین معیارهای مالی(از نظر تبیین هدف نهایی مدیران و سهامداران) که قابلیت محاسبه برای شرکت های پذیرفته شده در بورس ایران را داشتند، تعیین و دسته بندی شده که به شرح زیر می باشند:
معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد مالی: بازده دارایی ها (ROA)، بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)، سود هر سهم (EPS)، نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E). معیارهای نوین (مبتنی بر ارزش) ارزیابی عملکرد مالی: ارزش افزوده اقتصادی (EVA)، ارزش افزوده بازار (MVA)، ارزش افزوده نقدی (CVA).
3-8- روایی و پایایی ابزار تحقیق
از یک طرف اعتبار پرسشنامه مذکور که طبق مدل، به مقایسه زوجی شاخص ها می پردازد، وابسته به اعتبار فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی است. از طرف دیگر، با توجه به اینکه پرسشنامۀ مذکور بر پایۀ عوامل شناسایی شده در پیشینه پژوهش و دیدگاه متخصصان فراهم گردیده است، روایی پرسشنامه مورد تأیید می باشد.
در این پژوهش از مفهوم سازگاری برای نشان دادن پایایی پرسشنامه تحقیق، استفاده می شود. پس از تشکیل ماتریس مقایسات زوجی فازی برای هر کدام از پاسخ دهندگان به پرسشنامه، از تکنیک فازی زدایی برای تبدیل ماتریس ها به یک ماتریس زوجی قطعی استفاده می شود. برای فازی زدایی نیز روش های مختلفی وجود دارد که برای این پژوهش از روش مرکز ناحیه، به دلیل سهولت در استفاده، بهره گرفته می شود. تجربه نشان داده است که اگر نرخ ناسازگاری کمتر از10% باشد، سازگاری مقایسات قابل قبول بوده و در غیر این صورت در مقایسه ها باید تجدید نظر شود. با توجه به اینکه نرخ سازگاری تمام ماتریس های مقایسات زوجی، کمتر از10% است، تمام این ماتریس ها سازگار بوده و از پایایی لازم برخوردا
رند.
در پایان گام دوم، باید ماتریس های مقایسات زوجی فازی، مربوط به هر کدام از معیارهای فرعی و همچنین معیارهای اصلی، بایکدیگر تجمیع شوند به این منظور از میانگین هندسی استفاده گردید.
3-9- متغیرهای تحقیق
3-9-1- معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد مالی
3-9-1-1- نرخ بازده دارایی ها (ROA)
یکی از نسبت های سودآوری و معیار مبتنی بر سود حسابداری است. این نسبت معیار ارزیابی سود به ازای هر واحد سرمایه گذاری در دارایی ها است و حاکی از توانائی واحد تجاری درکاربرد تمام منابعی است که در اختیارآن قرار دارد این نسبت در این تحقیق به صورت زیر محاسبه می شود:
3-9-1-2- نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)
یکی دیگر از نسبت های سودآوری است که سود شرکت را در ازای هر یک ریال حقوق صاحبان سهام بیان می کند، بنابراین رابطۀ بین سود و ارزش ویژه شرکت مشخص می شود. در تحقیق حاضر این نسبت به شکل زیر محاسبه می شود:
3-9-1-3- سود هر سهم (EPS)
یکی دیگر از نسبت های سودآوری است و نشان دهنده سودی است که شرکت در یک دوره مشخص به ازای یک سهم عادی به دست آورده است. سود هر سهم یکی از مهم ترین نسبت های مالی است که سرمایه گذاران به آن توجه می کنند:
3-9-1-4- نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E)
یکی از نسبت های وابسته به بازار است که نشان می دهد به ازای عایدی، هر سهم، در بازار سرمایه به چه قیمتی معامله شده است:
3-9-2- معیارهای نوین (مبتنی بر ارزش) ارزیابی عملکرد مالی
3-9-2-1- ارزش افزوده اقتصادی (EVA)
یکی از جدیدترین معیارهایی که امروزه از آن برای سنجش عملکرد استفاده می شود ارزش افزوده اقتصادی است؛ ارزش افزوده اقتصادی برای اولین بار، توسط استرن استوارت مطرح شد. این معیار ثروت ایجاد شده توسط مدیریت در موسسه را به خوبی نشان می دهد. در دهه 1990 مفهوم ارزش افزوده اقتصادی موضوعی در خور توجه جدی در بین محققین اقتصادی و مالی گردید (لی و کیم،2009).
ارزش افزوده اقتصادی معیار اندازه گیری عملکردی است که راه های منجر به افزایش یا از بین رفتن ارزش شرکت را به درستی محاسبه می نماید. این معیار نشان دهنده سود باقیمانده و پس از کسر هزینه های سرمایه ای است (استوارت،1997).
ارزش افزوده اقتصادی به شرح فرمول ذیل محاسبه می گردد:
و یا
در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی، NOPAT معرف سود اقتصادی و CAPITAL معرف سرمایه اقتصادی می باشد که با بهره گرفتن از دو رویکرد عملیاتی و تأمین مالی قابل محاسبه هستند. در این پژوهش برای محاسبه این دو مؤلفه به ترتیب از رویکرد عملیاتی و رویکرد تأمین مالی استفاده شده است. همچنین در این تحقیق از بین تعدیلات مورد نظر استوارت صرفاً ذخیره مزایای پایان خدمت و ذخیره مالیات به دلیل اهمیت، انتخاب و سایر تعدیلات به دلیل کم اهمیت بودن، عدم وجود آنها در صورت های مالی و یا عدم دسترسی به آنها در نظر گرفته نشده است.
WACC نیز معرف نرخ میانگین موزون هزینه سرمایه و r نرخ بازده سرمایه گذاری است.در ادامه نحوه محاسبه هر یک از متغیرهای مزبور تشریح می گردد:
سود عملیاتی پس از کسر مالیات(NOPAT): برای محاسبه این فاکتور سود عملیاتی شرکت از صورت های مالی موجود، استخراج شده و سپس هزینه مالیات(5/22 درصد) از سود عملیاتی مذکور کسر می شود. لذا پس از این عمل، سود عملیاتی پس از کسر مالیات بدست می آید و این سود از بابت هزینه مزایای پایان خدمت کارکنان و تغییرات ذخیره مالیات تعدیل شده است.
سرمایه اقتصادی (CAPITAL): برای محاسبه این مؤلفه بدهی های بهره دار (اعم از کوتاه مدت و بلندمدت) و حقوق صاحبان سهام جمع و از بابت ذخیره مالیات و ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان تعدیل شده است.
میانگین موزون هزینه سرمایه (WACC) به شرح زیر محاسبه می گردد:
در رابطه فوقWd ×Kd بیانگر نرخ موزون هزینه بدهی می باشد. لازم به ذکر است که در پژوهش حاضر، نرخ هزینه بدهی (Kd) با تقسیم هزینه تأمین مالی بر متوسط بدهی های بهره دار طی دوره محاسبه می گردد و با توجه به اینکه هزینه بدهی از جمله هزینه های قابل قبول مالیاتی است، این هزینه بر اساس نرخ مالیاتی (5/22%) تعدیل می شود و این تعدیل سبب کاهش هزینه بدهی می گردد:

 
 
همچنین We ×Ke بیانگر نرخ موزون هزینه سهام عادی و سود انباشته می باشد. در این پژوهش برای محاسبه نرخ هزینه سهام عادی و سود انباشته (Ke) از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) استفاده می شود.
در فرمول فوق، برای محاسبه بازده بازار (Rm) میزان تغییرات شاخص قیمت و بازده نقدی (TEDPIX) از طریق رابطه زیر به دست می آید:
که It شاخص قیمت و بازده نقدی در پایان دوره و It-1 شاخص قیمت و بازده نقدی در ابتدای دوره می باشد.
β ضریب ریسک سیستماتیک است که به صورت 60 ماهه از نرم افزار ره آورد نوین و طبق فرمول زیر استخراج می شود:
نرخ بازده بدون ریسک (Rf) نیز به علت اینکه در طول دوره تحقیق، میانگین نرخ سود اوراق مشارکت منتشر شده توسط وزارتخانه های مختلف دولتی 17% بوده، در این تحقیق برابر با 17% در نظر گرفته می شود. این همان نرخ بازده ای است که از سرمایه گذاری های کاملاً مطمئن بدست می آید.
در ضمن وزن مربوط به هر کدام از منابع نیز از طریق تقسیم ارزش دفتری آن بر جمع ارزش دفتری تمام منابع، بدست می آید.
3-9-2-2- ارزش افزوده بازار (MVA)
نشان می دهد که چگونه شرکت به طور موفقیت آمیزی سرمایه اش را به کار گرفته و فرصت های سودآور آینده را پیش بینی و برای دستیابی به آن ها برنامه ریزی کرده است:
ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام- ارزش بازار شرکت = ارزش افزوده بازار
3-9-2-3- ارزش افزوده نقدی (CVA)
ارزش افزوده، کل ثروت ایجاد شده توسط شرکت طی یک دوره مالی را تخمین می زند، ولی ارزش افزوده نقدی، تنها بخش نقدی آن را لحاظ می کند و به آن سود نقدی مازاد نیز اطلاق می گردد:
هزینه سرمایه نقدی- سود نقدی عملیاتی پس از کسر مالیات= ارزش افزوده نقدی
مالیات پرداختی- وجه نقد عملیاتی = سود نقدی عملیاتی پس از کسر مالیات
بهره پرداختی + سود سهام پرداختی= هزینه سرمایه نقدی
«فیلیپ کاتلر»
یادگیری بازاریابی یک روز طول می‌کشد ولی کسب مهارت آن یک عمر.
فصل سوم
روش تحقیق
«فیلیپ کاتلر»
یادگیری بازاریابی یک روز طول می‌کشد ولی کسب مهارت آن یک عمر.
فصل سوم
روش تحقیق

مطلب مرتبط :   فایل پایان نامهتوسعه صنعت گردشگری

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته

4-1- مقدمه
در این فصل، براساس داده های گرد آوری شده از طریق تکنیک های تصمیم گیری MCDM که شرح عملیات آنها در فصول قبل توضیح داده شده است، به بررسی و تجزیه و تحلیل نظرات خبرگان صنایع پتروشیمی خواهیم پرداخت. بر این مبناء ابتدا روش محاسبه وزنها و طراحی الگوی اصلی بر اساس تکنیک AHP فازی تشریح خواهد شد و در ادامه با بهره گرفتن از تکنیک های تاپسیس و ویکور به رتبه بندی شعب مورد بررسی می پردازیم.
4-2- استفاده از تکنیک AHP فازی برای تعیین اهمیت معیارهای نهایی
1
2
3
4
5
6
7
8
9
یکسان
کم
زیاد
متوسط
بی اندازه
شکل 4-1- تابع عضویت متغیرهای زبانی برای مقایسات زوجی
در این بخش با بهره گرفتن از تعاریف و مفاهیم ارائه شده در رابطه با AHP فازی، به محاسبه ضرایب معیارهای اصلی موفقیت می پردازیم. روش کار بدین صورت است که پس از برگزاری جلسه و نظرخواهی از پنل خبرگان، اعداد مثلثی نهایی حاصل از مقایسه جنبه های مختلف کارت امتیاز متوازن و زیر معیارهای هر یک از آنها مشخص گردید. در ادامه به بررسی ضرایب اهمیت زیر معیارهای هر یک از معیارهای کارت امتیاز متوازن خواهیم پرداخت.
جدول 4-1- تابع عضویت متغیرهای زبانی
ارزش مثلثی فازی
عدد فازی
مقادیر زبانی اهمیت
بی اندازه
حد وسط
بسیار زیاد
حد وسط
زیاد
حد وسط
کم
حد وسط
یکسان
در بررسی های انجام شده، مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای بورس اوراق بهادار، به شرح زیر توسط پنل خبرگان تعیین گردیدند: (1) معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد مالی شامل : بازده دارایی ها (ROA)، بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)، سود هر سهم (EPS)و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E)و (2) معیارهای نوین (مبتنی بر ارزش) ارزیابی عملکرد مالی:عبارتند از: ارزش افزوده اقتصادی (EVA)، ارزش افزوده بازار (MVA)و ارزش افزوده نقدی (CVA).
جدول 4-2 ماتریس نهایی مقایسات زوجی این معیارها را نمایش می دهد.
جدول 4-2. ماتریس مقایسات زوجی گروهی معیارهای مالی
مالی
سود هر سهم (EPS)
قیمت به سود هر سهم (P/E)
بازده داراییها (ROA)
ارزش افزوده اقتصادی (EVA)
ارزش افزوده بازار (MVA)
ارزش افزوده نقدی (CVA)
بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)
سود هر سهم (EPS)
1
1
1
0.25
0.5
1
0.17
0.25
0.5
1
1
1
1
2
4
1
2
4
1
3
5
قیمت به سود هر سهم (P/E)
1
2
4
1
1
1
0.25
0.5
1
1
2
4
1
3
5
1
3
5
2
4
6
بازده داراییها (ROA)
2
4
6
1
2
4
1
1
1
2
4
6
3
5

7
2
4
6
5
7
9
ارزش افزوده اقتصادی (EVA)
1
1
1
0.25
0.5
1
0.17
0.25
0.5
1
1
1
1
2
4
1
2
4
1
3
5
ارزش افزوده بازار (MVA)
0.25
0.5
1
0.2
0.33
1
0.14
0.2

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

0.33
0.17
0.25
0.5
1
1
1
1
1
1
1
2
4
ارزش افزوده نقدی


دیدگاهتان را بنویسید