نوامبر 26, 2020

کیفیت خدمات

1 min read

۲۳/۰**۴۰/۰**۶۵/۰**۷۸/۰**۷۰/۰**۷۶/۰**۴۶/۰**۴۰/۰** ** معناداری در سطح اطمینان ۹۹ درصد. * معناداری در سطح اطمینان ۹۵ درصد.۴-۹- آزمون فرضیات تحقیق با مدلسازی معادلات ساختاری (SEM)نوع...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.