پژوهش – مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۴۷

(۲۰۰۶) Q27 ارزش احساسی Q28- Q29 ارزش اجتماعی رضایت مشتری Q30-Q34 چی کئونگ (۲۰۰۶) مراجعه مجدد Q35– Q39 تبلیغات دهان به دهان Q40– Q45 برای طراحی پرسشنامه با توجه به پیشینه قوی مدل‌ها و همچنین در نظر داشتن متغیرهای مدل‌های اصلی سعی شد تا پرسشنامه از حیث شاخص‌هایی که سازه‌ها را اندازه گیری می‌کنند، بر پشتوانه‌ی […]

مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۳۵

هویت برندمیرراشد(۱۳۹۰)، در تحقیق خود با استفاده از مدل دوبیسی(۲۰۰۷)، ۴ عامل اعتماد سازی توسط بانک، تعهد بانک جهت تأمین رضایت مشتری، کیفیت ارتباطات و توانایی بانک در مدیریت تعارضات را به عنوان ابعاد بازاریابی رابطه مند در نظر گرفته و تأثیر آن را بر وفاداری مشتریان مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق آنان وجود […]

مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۱۰

طراحیشرایط فیزیکیمهارترفتارنگرشکیفیتنتایجکیفیتمحیط فیزیکیکیفیتتعاملاتکیفیت خدمتR: Relibility items:قابلیت اعتمادSP: Responsiveness: پاسخگوییE: Empathy: همدردی۲-۱-۴-۹- مدل کیفیت خدمات در موتورهای جست و جوی اینترنتی(سروکوال)( ونگ، ژیه و گو[۸۷]، ۱۹۹۹)ونگ، ژیه و گو(۱۹۹۹)، در اندازه گیری شکاف میان انتظارات و ادراکات کاربران موتورهای جست و جو در اینترنت با استفاده از مدل سنتی ۵ بعدی سروکوال با شکست مواجه شدند. […]

مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۱۲

قضاوت حرفه ایتشخیص، صلاحیت، نصیحت، راهنمایی نوآوری، صداقت، رازداری،انعطاف پذیری، بصیرت، دانششکل ۲-۱۲- مدل ویژگی کیفیت خدماتمنبع: های وود و فارمر(۱۹۸۸)۲-۱-۴-۱۵- مدل کیفیت خدمات، ارزش مشتری و رضایت مندی مشتری ( اوه[۱۱۲] ، ۱۹۹۹)این مدل، مدلی یکپارچه از کیفیت خدمات، ارزش مشتری و رضایت مندی مشتری ارائه کرده است که اساساً بر فرآیند تصمیم گیری بعد […]

مقاله علمی با منبع : مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۱۳

مواجهه خدماتکیفیت خدمات درک شدهانتظارات مشتریشکل ۲-۱۵- مدل بانکداری اینترنتیبرادریک و واچیراپورنپوک(۲۰۰۲)۲-۱-۴-۱۸- مدل کیفیت خدمات اینترنتی(سانتوز[۱۲۳]، ۲۰۰۳)کیفیت خدمات یکی از عوامل کلیدی در موفقیت یا شکست تجارت الکترونیک می باشد. خدمات اینترنتی، می توانند به عنوان نقشی از خدمات در فضای سایبری تعریف شوند. این مطالعه مدلی مفهومی از کیفیت خدمات اینترنتی و عوامل موثر […]

مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۸

راست و اولیور مدلی ارائه کردند که از سه جزء تشکیل می شود:خدمت/ محصول( شبیه کیفیت فنی گرونروس)تحویل خدمت( شبیه کیفیت عملیاتی گرونروس)محیط خدمت.راست و اولیور مدل خود را اثبات نکردند، تأیید این مدل در تحقیقی مشابه توسط مک دوگال و لوسکو[۶۸] (۱۹۹۴) در بانک اثبات شد و پس از آن به طور گسترده در خدمات بانکی […]

مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۴

منبع: گرونروس(۱۹۹۴)۲-۱-۴-۲- کیفیت خدمات ( پاراسورامن و همکاران[۳۹] ۱۹۸۵)علی رغم تلاش محققان، تقسیم کیفیت خدمات به کیفیت عملیاتی و کیفیت فنی جهت شناسایی عوامل کیفیت خدمات سطحی و فاقد جزئیات کافی بود، بر این اساس پاراسورامن و همکارانش عوامل متعددی برای سنجش کیفیت خدمات ارائه کرده اند. تلاش این محققان پایه ای برای تحقیقات بعدی به […]

جستجوی مقالات فارسی – مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۷

درک شدهخدمت مورد انتظارخدمت درک شدهمدل سروکوال در سال ۱۹۹۱ مجدداً مورد بازبینی قرار گرفت و در آن کلمه باید[۵۸] به خواهد[۵۹] تغییر یافت. و در سال ۱۹۹۴ عوامل ۲۲ گانه به ۲۱ عامل کاهش یافت اما ساختار ۵ بعد اصلی حفظ شد. علاوه بر این، محققان در تحقیق تجربی خود، به طور مشخص تری به شکاف […]

تحقیق دانشگاهی – بررسی تاثیر تداعی های برند بر اعتماد و وفاداری مشتریان- قسمت ۴۴

۴٫افخمی، علی، (۱۳۹۲)، آتیه ای درخشان در صنعت نساجی، اقتصاد سنجی سرمایه گذاری و ادغام شرکت های تحت پوشش در استان گیلان، منتشر شده در شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند، ص ص۱۴۷-۱۵٫الماسی، میثم .(۱۳۹۰ )بررسی عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان با استفاده از مدل آکر، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه […]

دسترسی متن کامل – بررسی تاثیر تداعی های برند بر اعتماد و وفاداری مشتریان- قسمت ۲۲

سوالات به گونه ای طراحی شده است که پاسخ گویان، گزینه ها را بر مبنای طیف پنج درجه ای لیکرت علامت گذاری کنند و پرسشنامه ها به صورت حضوری بین پاسخ دهندگان توزیع شد. پرسشنامه میان ۳۱۰ نفر از مشتریان برند های نساجی توزیع شد.۳-۵-۱ روایی و پایائی پرسشنامهدر هر تحقیقی مناسب و متناسب بودن […]