فایل دانشگاهی – مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۷۳

۲۳/۰**۴۰/۰**۶۵/۰**۷۸/۰**۷۰/۰**۷۶/۰**۴۶/۰**۴۰/۰** ** معناداری در سطح اطمینان ۹۹ درصد. * معناداری در سطح اطمینان ۹۵ درصد.۴-۹- آزمون فرضیات تحقیق با مدلسازی معادلات ساختاری (SEM)نوع دیگر از روابط بین متغیرهای مکنون در مدل معادلات ساختاری از نوع اثر مستقیم[۴۱۲] می‌باشد. اثر مستقیم که در واقع یکی از اجزاء سازنده مدل‌های معادلات ساختاری است، رابطه جهت داری[۴۱۳] را میان دو متغیر نشان می‌دهد. […]

سایت مقالات فارسی – شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر براستراتژی فروش خدمات تلفن همراه- قسمت ۵۴

۲٫۹۳۹ ۰٫۰۰۴ a. Dependent Variable: استراتژی فروش خروجی اول آزمون جدول (۱۳-۴) متغیرهای مستقل وارد شده، متغیرهای حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون را نشان می دهد.که همه متغیرهای مستقل در مدل وارد شده و روش تحلیل هم Enter می باشد.خروجی دوم آزمون جدول (۱۴-۴) شامل ضریب رگرسیون چندگانه، ضریب تعیین، ضریب […]

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر براستراتژی فروش خدمات تلفن همراه- قسمت ۳۱

امتیاز بندی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۸-۳-روش‌ آماری جهت تجزیه و تحلیل دادههادر این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از روش‌های آماری زیر استفاده می شود:الف-آمار توصیفی: برای تحلیل سوالات جمعیت شناسی پرسشنامه تحقیق از آمار توصیفی استفاده می شود تا برخی از ویژگی های نمونه آماری به صورت توصیفی و […]