شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر براستراتژی فروش خدمات تلفن همراه- قسمت ۳۱

امتیاز بندی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۸-۳-روش‌ آماری جهت تجزیه و تحلیل دادههادر این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از روش‌های آماری زیر استفاده می شود:الف-آمار توصیفی: برای تحلیل سوالات جمعیت شناسی پرسشنامه تحقیق از آمار توصیفی استفاده می شود تا برخی از ویژگی های نمونه آماری به صورت توصیفی و […]