مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۴۹

۴۵ ۹۰/۰ ۳-۹- فرضیه‌های تحقیقدر فراگرد روش شناختی، محقق باید زمینه‌ها، ابزارها، محک‌ها و اصولی را تدارک ببیند تا بتواند فرضیه را آزمون و آن را تأیید یا رد و یا تضعیف یا تصحیح نماید. در پژوهش حاضر ابتدا عقیده خود را بر مبنای تئوری‌های موجود، به صورت فرضیه‌هایی طرح کرده‌ایم و در مراحل بعدی […]

مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۳۸

۳-۱- مدل اجرایی تحقیقتحقیق حاضر از نوع تحقیقات میدانی می‌باشد. جهت انجام تحقیق میدانی، ابتدا با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای (کتاب‌های فارسی، کتب و مقالات لاتین پیرامون متغیرهای تحقیق) مبانی نظری و پیشینه پژوهش تحقیق تدوین گردیده و در ادامه بر اساس ادبیات تحقیق، پرسشنامه‌ای جداگانه در خصوص این متغیرها طراحی و بین تعدادی از […]

مطالعه و رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب …

۴ عوامل محیطی ۷۶۵/۰ ۴ کل سوالات ۷۸۴/۰ ۲۶ ۳-۱۰- روش تجزیه و تحلیل داده‌هادر این تحقیق برای توصیف مشخصات جمعیت شناختی پاسخ‌دهندگان از آمار توصیفی شامل تشکیل جداول فراوانی و درصد فراوانی، رسم نمودارهای فراوانی استفاده می‌شود. برای بررسی درستی فرضیه‌های تحقیق از آزمون‌های آماری مانند: آزمون کلموگروف – اسمیرنف یک نمونه‌ای، آزمون دوجمله‌ای، […]

دسترسی متن کامل – مطالعه و رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر …

پیمایش روش تحقیقی است که در آن از گروه‌های معینی خواسته می‌شود به تعدادی پرسش مشخص که برای همه افراد یکسان است پاسخ دهند، این پاسخ‌ها مجموعه اطلاعات تحقیق را تشکیل می‌دهند ( بیکر[۷۱]، ۱۳۷۷ : ۱۹۶).تحقیق حاضر از لحاظ هدف، یک تحقیق کاربردی است. تحقیق کاربردی در جستجوی دستیابی به یک هدف علمی است […]

بررسی تاثیر تداعی های برند بر اعتماد و وفاداری مشتریان- قسمت ۴۲

۵-۱ مقدمهدر فصل اول کلیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. این فصل نمایی کلی از تحقیق میباشد و به بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، فرضیه ها، اهداف، محدودیتها و تعریف مفهومی و عملیاتی تحقیق اشاره دارد. فصل دوم نیز مبانی تئوریکی تحقیق را در بر میگیرد و متغیرهای مستقل و وابسته در این […]

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر براستراتژی فروش خدمات تلفن همراه- قسمت ۳۱

امتیاز بندی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۸-۳-روش‌ آماری جهت تجزیه و تحلیل دادههادر این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از روش‌های آماری زیر استفاده می شود:الف-آمار توصیفی: برای تحلیل سوالات جمعیت شناسی پرسشنامه تحقیق از آمار توصیفی استفاده می شود تا برخی از ویژگی های نمونه آماری به صورت توصیفی و […]

مقاله – شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر براستراتژی فروش خدمات تلفن همراه- قسمت …

مطالعه همبستگی دو متغیریتحلیل رگرسیونتحلیل ماتریس همبستگی یا کواریانسدر مطالعات همبستگی دو متغیری، هدف بررسی رابطه دو به دو متغیرهای موجود در تحقیق است. در تحلیل رگرسیون هدف پیش‌بینی تغییرات یک یا چند متغیر وابسته (ملاک) با توجه به تغییرات متغیرهای مستقل (پیش‌بین) است. در بعضی از بررسیها از مجموعه همبستگی‌های دو متغیری، متغیرهای مورد […]