نوامبر 24, 2020

بازارگرایی

1 min read

گیرندهدرونی سازیبرونی سازیتصویر ذهنیفرهنگ(ارزش ها)شخصیتپوسته فیزیکیرابطهشکل شماره۲-۲۰- منشور هویت برند کاپفررروابط: یک برند می تواند نمادی از یک رابطه مشخص افراد(...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.