پژوهش – مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۳۱

این مشخصه مواردی مانند ایمنی، پایایی و دوام محصول یا خدمات تشکیل می دهند. نکته قابل توجه در مورد این گروه از الزامات این است که مشتری فرض می کند که این خصوصیات در محصول لحاظ شده اند و به عبارت دیگر این خواسته ها ناگفته یا تلویحی هستند. به عنوان مثال مشتری هنگام خرید […]

مقاله علمی با منبع : بررسی تاثیر موانع استراتژی بر پیاده سازی و اجرای استراتژی- قسمت ۸

۳- هدف‎گذاری۴- تعیین و تدوین استراتژی۵- بستر سازی و اجرای استراتژی‎ها۶- کنترل استراتژی‎هامدیران با بهره‎گیری از نتایج تجریه و تحلیل محیطی اقدام به تعیین جهت‎گیری‎های سازمانی می‎نمایند. سه عنصر اساسی در همین راستا، مأموریت سازمانی (mission organization) چشم انداز سازمانی (organizational) و ارزش‎های سازمانی (organizational values) می‎باشند. این سه مفهوم به منزله اتصال دهنده عناصر […]

بررسی تاثیر تداعی های برند بر اعتماد و وفاداری مشتریان- قسمت ۶

نمودار ۴-۱۴) مدل تحلیل عاملی تاییدی وفاداری به برند در حالت بارهای عاملی ۸۸نمودار ۴-۱۵) مدل تحلیل عاملی تاییدی وفاداری به برند در حالت ضرایب معناداری ۸۹نمودار ۴-۱۶) مدل تحقیق در حالت ضرایب معناداری ۹۱نمودار ۴-۱۷) مدل تحقیق در حالت ضرایب ساختاری ۹۱فهرست اشکالعنوان صفحهشکل۱-۱ الگوی مفهومی تحقیق ۷شکل ۲-۱) ابعاد دانش برند کلر ۱۹شکل […]