مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۲۷

صریححادثه مدارویژگی مداراستفاده از مشتریان مخفیروش های عددی(درآمد سالیانه، سهم بازار، نوسانات مشتری، نرخ خرید مجدد مشتری)سنجش کمی تماس هاتجزیه و تحلیل ارتباط/ فراوانی مشکلات و شکایاتسنجش کیفی تماس هافن مشاهدهروش حوادث ترتیبیفن حادثه مهمفن تجزیه تحلیل شکایاتشناسایی تماس هاروش «نقشه کلی»شاخص رضایتمندی مشتری(CSI)مدل کیفیت خدماتمدل عملکرد خدماتمدل عملکرد- اهمیتشکل۲-۲۹- تقسیم بندی مدل های سنجش […]

پژوهش – تحلیل پیامد‎های ژئوپولیتیک مقاومت نهضت جنگل در هویت ملی ایران- قسمت ۲۵

آمد. آوضع زندگی ایلات بسیار عقب مانده و ابتدایی است.سرمایه ی تجارتی دارای وضع بدی بوده و در حد ورشکستگی کامل است.صنایع بزرگ در ایران رشد نکرده و صنایع معدنی به وجود نیامده ، بنابراین طبقه کارگر ایران نیز رشد نکرده.فئودالها و صاحبان املاک بزرگ که در حدود ۳ هزار نفر بوده، طبقه ی حاکمه […]

مقاله علمی با منبع : بررسی تاثیر موانع استراتژی بر پیاده سازی و اجرای استراتژی- قسمت ۸

۳- هدف‎گذاری۴- تعیین و تدوین استراتژی۵- بستر سازی و اجرای استراتژی‎ها۶- کنترل استراتژی‎هامدیران با بهره‎گیری از نتایج تجریه و تحلیل محیطی اقدام به تعیین جهت‎گیری‎های سازمانی می‎نمایند. سه عنصر اساسی در همین راستا، مأموریت سازمانی (mission organization) چشم انداز سازمانی (organizational) و ارزش‎های سازمانی (organizational values) می‎باشند. این سه مفهوم به منزله اتصال دهنده عناصر […]

سامانه پژوهشی – قدرت های ذره ای و نقش آفرینی منطقه ای بررسی موردی …

4-3-1- پیشینه روابط ایران و قطرالف) روابط سیاسی  و  انگلستان تا سال 1971 میلادی مسئول ساماندهی روابط خارجی قطر بود، ولی دخالت بریتانیا در ساختار سیاسی این سرزمین نسبت به شیخ نشین های دیگر کمتر بوده است زیرا تاریخ برقراری روابط تحت الحمایگی قطر با انگلستان، تازه و به سال 1916 م ، باز میگشت. دخالت بریتانیا در اداره امور خارجی قطر پیش […]

سامانه پژوهشی – قدرت های ذره ای و نقش آفرینی منطقه ای بررسی موردی قطر- قسمت 5

این پژوهش شامل پنج فصل و یک نتیجه‌گیری است؛ بدین ترتیب که در فصل اول که مقدمه پژوهش می‌باشد، به کلیات پژوهش شامل، طرح مسئله، سوال اصلي و فرعي، فرضيه اصلي و فرعي، ضرورت انجام پژوهش، اهداف پژوهش، پيشينه‌ي تحقيق، متغييرهاي پژوهش، روش تحقيق، روش تجزيه و تحليل، موانع تحقيق و در فرجام سازماندهي پژوهش […]

رابطه ویژگی های شغلی و شخصیتی با میزان تعهد سازمانی در بین کارکنان …

چهارمين تعهد مديريت بر وظايفي كه بايد انجام گيرند تكيه دارد. مديران موفق به وظايفي كه مردم انجام مي دهند ربط و معنا مي بخشند. آنان براي زيردستان، كانون توجه و جهت را تعيين كرده،انجام توفيق آميز تكاليف را تضمين مي كنند. پايايي تفوق مدير را عملكرد عالي مداوم واحد سازماني كه مدير آن را […]