طیفهایی باریکتر با قله هایی بلندتر و کشیدهتر مانند شرایط رشد امواج در دریا ایجاد نمود، به عبارت دیگر پارامتر تعیین کننده میزان بلندی طیف بوده و پارامتر تعیین کننده عرض نواحی اطراف... متن کامل

طیفهایی باریکتر با قله هایی بلندتر و کشیدهتر مانند شرایط رشد امواج در دریا ایجاد نمود، به عبارت دیگر پارامتر تعیین کننده میزان بلندی طیف بوده و پارامتر تعیین کننده عرض نواحی اطراف... متن کامل

نوشته می شود: (47-3) جدول (2-3): خلاصه روابط و نتایج حاصل از تئوری امواج خطی]2×[ فقط مؤلفه فرکانسی n ام موج یعنی در محدوده بین و قرار خواهد گرفت. در واقعیت امواج غیر منظم، دارای مؤلفه هایی با... متن کامل

نوشته می شود: (47-3) جدول (2-3): خلاصه روابط و نتایج حاصل از تئوری امواج خطی]2×[ فقط مؤلفه فرکانسی n ام موج یعنی در محدوده بین و قرار خواهد گرفت. در واقعیت امواج غیر منظم، دارای مؤلفه هایی با... متن کامل

بزرگ شکل روی سیلندرهای افقی که محور آنها عمود بر جریان بود، انجام گرفت. مقادیر سرعت، شتاب و نیروهای اندازه گیری شده در محاسبه و به کار گرفته شدند. در نتیجه خطای مربوط به استفاده از... متن کامل

بزرگ شکل روی سیلندرهای افقی که محور آنها عمود بر جریان بود، انجام گرفت. مقادیر سرعت، شتاب و نیروهای اندازه گیری شده در محاسبه و به کار گرفته شدند. در نتیجه خطای مربوط به استفاده از... متن کامل

نمود: (14-3) که به مجموع دو نیروی فشار وشتاب نیروی اینرسی گفته می شود: (15-3) وبه نیروی ناشی از سرعت نیز نیروی درگ می گوئیم که آن را با نشان می دهیم. جهت اینکه بدانیم در نیروهای دینامیکی... متن کامل

نمود: (14-3) که به مجموع دو نیروی فشار وشتاب نیروی اینرسی گفته می شود: (15-3) وبه نیروی ناشی از سرعت نیز نیروی درگ می گوئیم که آن را با نشان می دهیم. جهت اینکه بدانیم در نیروهای دینامیکی... متن کامل

و تفاوت آنهاست.عمده تفاوت این سکو با سکوی ستونی ساده در تعبیه قسمت خرپایی در پایین سکو است که باعث می شود بتوان با استفاده از صفحات افقی از جریان جدا شونده در جهت heave استفاده کرد... متن کامل

و تفاوت آنهاست.عمده تفاوت این سکو با سکوی ستونی ساده در تعبیه قسمت خرپایی در پایین سکو است که باعث می شود بتوان با استفاده از صفحات افقی از جریان جدا شونده در جهت heave استفاده کرد... متن کامل

جهان، مساله استخراج آن یکی از موضوعات مهم تکنولوژی روز دنیا می باشد.همچنین پایان پذیری منابع فسیلی و محدود بودن ذخایر آن، باعث توجه به ذخایری شده است که تاکنون بهره برداری از آنها... متن کامل

جهان، مساله استخراج آن یکی از موضوعات مهم تکنولوژی روز دنیا می باشد.همچنین پایان پذیری منابع فسیلی و محدود بودن ذخایر آن، باعث توجه به ذخایری شده است که تاکنون بهره برداری از آنها... متن کامل

…………………………………………….53 5-3 طیف دامنه و انرژی... متن کامل

…………………………………………….53 5-3 طیف دامنه و انرژی... متن کامل

طیف جانسوپ این طیف را می توان تعمیم طیف پیرسون- مسکوویچ دانست با این تفاوت که در آن تأثیر سطح بادگیر محدود دریا نیز در نظر گرفته می شود. این طیف بر پایه اندازه گیریهای انجام شده در... متن کامل

طیف جانسوپ این طیف را می توان تعمیم طیف پیرسون- مسکوویچ دانست با این تفاوت که در آن تأثیر سطح بادگیر محدود دریا نیز در نظر گرفته می شود. این طیف بر پایه اندازه گیریهای انجام شده در... متن کامل

همجهت بودن جهت پیشروی موج با محور طولی بدست آمدند. در صورتی که موج با محور طولی سیستم مختصات اصلی زاویه ای مانند بسازد، می توانیم با کمک دوران سیستم اصلی به انداز? در صفح? افق، مشخصات... متن کامل

همجهت بودن جهت پیشروی موج با محور طولی بدست آمدند. در صورتی که موج با محور طولی سیستم مختصات اصلی زاویه ای مانند بسازد، می توانیم با کمک دوران سیستم اصلی به انداز? در صفح? افق، مشخصات... متن کامل

نیروهای بدست آمده از طریق تجربی و تئوری (با استفاده از تئوری موج خطی) به استثنای مقادیر بدست آمده در که اختلاف آنها 20% می باشد، خیلی خوب بوده است. چاکرابارتی3 و همکارانش در سال 1976... متن کامل

نیروهای بدست آمده از طریق تجربی و تئوری (با استفاده از تئوری موج خطی) به استثنای مقادیر بدست آمده در که اختلاف آنها 20% می باشد، خیلی خوب بوده است. چاکرابارتی3 و همکارانش در سال 1976... متن کامل