بررسی اثر اسانس مرزه بر خواص فیزیکوشیمیایی، مکانیکی و عبوردهی فیلم نشاسته- …

آیا افزودن اسانس مرزه خواص فیزیکوشیمیایی فیلم نشاسته سیب زمینی را تغییر می دهد؟آیا افزودن اسانس مرزه خواص مکانیکی فیلم نشاسته سیب زمینی را تغییر می دهد؟آیا افزودن اسانس مرزه خواص ممانعت کنندگی فیلم نشاسته سیب زمینی را تغییر می دهد؟ محدودیت های پژوهشهمان طور که اشاره شد در کنار خصوصیات مناسب فیلم های نشاسته سیب […]

سامانه پژوهشی – بررسی اثر اسانس مرزه بر خواص فیزیکوشیمیایی، مکانیکی و عبوردهی فیلم نشاسته- …

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۵منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………..۵۷چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………….۶۰فهرست جدول هاعنوان صفحهجدول ۲-۱ ترکیبات شیمیایی اسانس مرزه……………………………………………………………………………………..۲۷جدول ۴-۱ میانگین ضخامت فیلم های شاهد و نمونه های حاوی اسانس مرزه…………………………………..۴۲جدول ۴-۲ پارامترهای رنگ سنجی از فیلم نشاستهای با غلظت های مختلف اسانس مرزه……………………۵۰فهرست نمودارهاعنوان صفحهنمودار ۱-۱ مراحل پژوهش………………………………………………………………………………………………………….۱۰نمودار ۴-۱ اثر اسانس مرزه بر مقاومت به کشش فیلم های نشاسته سیب زمینی………………………………….۴۴نمودار […]

پژوهش – بررسی اثر اسانس مرزه بر خواص فیزیکوشیمیایی، مکانیکی و عبوردهی فیلم نشاسته- قسمت …

فیلمهای خوراکی[۴] لایه نازکی از بیوپلیمرها هستند که برای بهبود و نگه داری بهتر مواد غذایی بر روی سطح ماده غذایی کشیده میشوند و یا بین اجزای مواد غذایی قرار داده میشوند. البته عمدتاٌ فیلمها و پوششهای خوراکی برای حذف بسته بندی غیر خوراکی استفاده نمیشوند بلکه به همراه بسته بندیهای مرسوم به بهبود کیفیت و […]

wait! loading

No more pages to load