تبیین مزیت رقابتی پایدار برای بانک های استان گیلان در قالب یک …

۲-۵-۲) تحقیقات داخلیتحقیق با عنوان “بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل راهبردی داخلی برای کسب مزیت رقابتی در شرکت ایران خودرو” که توسط قره چه و ابوالفضلی انجام شده است.که درآن به تجزیه و تحلیل رویکرد وظیفه ای برای کسب مزیت رقابتی پرداخته شده است.تعیین تاثیر عواملی چون توانایی مدیریت،فروش و بازاریابی،مالی و حسابداری،تولید و […]

بررسی اثر اسانس مرزه بر خواص فیزیکوشیمیایی، مکانیکی و عبوردهی فیلم نشاسته- قسمت …

رنگ و شفافیت فیلمهای خوراکی یکی از شاخصهای بسیار مهم در افزایش میزان بازار پسندی محصول است که به طور کلی امروزه از آنها به عنوان یکی از فاکتورهای اصلی در بستهبندی های محصولات غذایی مختلف یاد میشود. رنگ نتیجه فرآیندی پیچیده شامل پدیدههای فیزیکی انتقال، تجزیه، جذب و پراکنش است. مراحل اصلی ایجاد رنگ […]

سامانه پژوهشی – بررسی اثر اسانس مرزه بر خواص فیزیکوشیمیایی، مکانیکی و عبوردهی فیلم نشاسته- …

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۵منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………..۵۷چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………….۶۰فهرست جدول هاعنوان صفحهجدول ۲-۱ ترکیبات شیمیایی اسانس مرزه……………………………………………………………………………………..۲۷جدول ۴-۱ میانگین ضخامت فیلم های شاهد و نمونه های حاوی اسانس مرزه…………………………………..۴۲جدول ۴-۲ پارامترهای رنگ سنجی از فیلم نشاستهای با غلظت های مختلف اسانس مرزه……………………۵۰فهرست نمودارهاعنوان صفحهنمودار ۱-۱ مراحل پژوهش………………………………………………………………………………………………………….۱۰نمودار ۴-۱ اثر اسانس مرزه بر مقاومت به کشش فیلم های نشاسته سیب زمینی………………………………….۴۴نمودار […]

wait! loading

No more pages to load