بررسی بازنویسی ها و بازآفرینی های کلیله و دمنه برای کودکان و نوجوانان، …

«جوان پذیرفت و به خانه‌ی آن مرد جهت ساز زدن رفت و چون بازگشت، پانصد درم دریافت کرد.» (عیوقی، ۱۳۸۶: ۴۹)در حکایت مأخذ، پادشاه حضور او در سرزمینش را زمینه‌ساز بروز فساد و تباهی می‌داند، پس او را با دادن هدیه‌ای از کشورش بیرون می‌کند؛ اما در اثر حاضر، هنر ساز زدن، او را به […]

دسترسی متن کامل – بررسی بازنویسی ها و بازآفرینی های کلیله و دمنه برای کودکان و نوجوانان، …

اکنون عناصر طرح به کار رفته در این داستان بررسی می‌شود:داستان با اطلاعاتی که راوی از پادشاه و قبره و به دنیا آمدن بچه‌های آن دو در اختیار خواننده قرار می‌دهد، شروع می‌شود. گره‌افکنی زمانی است که شاهزاده جوجه‌ی قبره را می‌کشد. بعد از آن کشمکش داستان در دو سطح جلوه پیدا می‌کند؛ یک مورد زمانی است که قبره […]

بررسی بازنویسی ها و بازآفرینی های کلیله و دمنه برای کودکان و نوجوانان، منتشر شده از …

بازنویس در بیشتر موارد، این کلمات عربی را با معادل فارسی آن‌ها نقل می‌کند و بنابراین بسامد کلمات مترادف نیز در آثار او بالا است.عیوقی در مواقعی با برداشت اشتباه خود از متن مأخذ، مطلب را به گونه‌ای دیگر عنوان کرده است. در آنجا عنوان شده است که هرچه به مردم آزرده‌دل بیشتر لطف و […]