مقاله رایگان درمورد سرمایه اجتماعی

بنابراین، همانند بعد رابطه ای، بعد شناختی سرمایه اجتماعی نیز با ماهیت ارتباطات بین افراد در سازمان سروکار دارد. اما برخلاف بعد رابطه ای این بعد بر این موضوع تمرکز دارد که آیا این کمیت و کیفیت روابط دارای مؤلفه شناختی برای اعضا است یا خیر 506) et al. ; 2002 : Bolino ). به اعتقاد ناهاپیت و گوشال اگر چه برای تحلیل سرمایه اجتماعی این سه بعد را از هم تفکیک می کنیم، اما بسیاری از این ویژگی ها به هم وابسته اند. مثلاً، بعد شناختی سرمایه اجتماعی از طریق ابعاد رابطه ای و ساختاری تقویت شده و آنها را نیز تقویت می نماید (Leana & Pil ; 2006 : 355) .
مدل اسکات (: ( SCAT در خصوص سرمایه اجتماعی درسطح سازمان : این نظریه برای اولین بار در سال 1998 توسط بین و یکس ارایه و سپس توسط محققان دیگر ، از جمله کریشنا و شرادر در سال 1998 توسعه داده شده است. این نظریه سعی در تصویر ابعاد و ترکیب سرمایه اجتماعی در سطح سازمان دارد. در این مدل ، سرمایه اجتماعی به دو سطح کلان وخرد تقسیم شده است ، سطح کلان اشاره به محیطی داردکه سازمان در آن فعالیت دارد که شامل قوانین، چارچوب حقوقی، نوع حکومت و نظام سیاسی ، میزان عدم تمرکز ومیزان مشارکت سیاسی افراد در خط مشی های کلان است. سرمایه اجتماعی در سطح خرد به دو بعد شناختی وساختاری تقسیم شده است. بعد شناختی به بخش نامحسوس سرمایه ای اجتماعی مانند ارزشها، عقاید، نگرشها ، رفتار و هنجارهای اجتماعی می پردازد. این ارزشها شرایطی را در سازمان به وجود می آورند که افراد با یکدیگر همکاری نمایند. بعد ساختاری سرمایه اجتماعی در برگیرنده ساختارها و شبکه هایی است که حاوی فرایندهای تصمیم گیری جمعی و رهبران پاسخگو می باشد (اصفهانی ؛ انصاری ؛ شائمی برزکی ؛ آقا حسینی؛ 1390: 112).
شکل 2-1 ) مدل اسکات( (SCAT (اصفهانی و همکاران ؛ 1390: 113 )
2-1-4 عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی
از آن جا که سرمایه اجتماعی نقش مهمی در توسعه اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی در کشور دارد از این رو شناسایی عوامل موثر در تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی اهمیت بسزایی دارد (وحیدا ؛ کلانتری؛ فاتحی ؛ 1382: 68) .
2-1-4-1 تاثیر دولت بر سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی در یک جامعه به شدت متاثر از عملکرددستگاه های دولتی است مهمترین عوامل عملکردیدستگاه های دولتی که می توانند بر سرمایه اجتماعی اثر بگذارند در شکل شماره 2 نشان داده شده است. در شرایط کنونی و با توجه به گستردگی و پیچیدگی فعالیت های کنونی و با توجه به گستردگی و پیچیدگی فعالیت هایی دولت، جز از طریق مشارکت و هم اندیشی با شهروندان در یک ساختار مشارکتی راه دیگری برای ادامه حیات مدیریت دولتی وجود ندارد. یکی از مهمترین فرآیندهای موجود در جوامع برای ایجاد سرمایه اجتماعی آموزش است. شاید مهمترین بعد کیفیت در بخش دولتی، رفتارمناسب و عادلانه با ارباب رجوع آنها باشد. یکی از مسائل که موجب از میان رفتن سرمایه اجتماعی می شود رفتار ناعادلانه با مردم توسط سازمانهای دولتی است. برای ایجاد سرمایه اجتماعی کارگزاران بخش دولتی باید بر این عارضه غلبه کرده و نوعی رفتار توأم با عدالت را با دیگران برقرار سازند. از این رو، بایستی در انتخاب کارمندانی که در تماس با مراجعه کنندگان هستند، دقت ویژه کرد و آنهایی را برگزید که دارای خصوصیات بارز اخلاقی باشد (الوانی و شیروانی ؛ 1383 : 22-21).
شکل 2-2) تاثیر عوامل عملکردی دستگاه های دولتی بر سرمایه اجتماعی(الوانی و شیروانی ؛ 1383 : 21).
2-1-4-2 تأثیر نوع سازمان بر سرمایه اجتماعی
در جایی دیگردر ارتباط بانوع سازمان وظیفه ای و فرایند محور بیان شده است که سازمان های وظیفه ای که به دلیل عدم انعطاف افراد از دو واحدمختلف قادربه برقراری ارتباط ماورای ساختاراداری نیستند امّا با تغییرات اعمال شده در اثرفرآیندمحورشدن سازمان ها می توان شرایط برای شکل گیری سرمایه اجتماعی وتقویت آن را مساعدتر کنند ( زارعی و چاقویی ؛ 2009 : 7) . با فرآیندمحورشدن سازمان ، پرسنل جایگاه خود را درسازمان به روشنی تشخیص می دهند و به خوبی درک خواهند نمودکه برای پیش برد نقششان درآن فرآیند ملزم به برقراری ارتباط با سایر واحدها می باشند .فرآیندمحوری سازمان باعث منعطف نمودن روابط بین افراد می شود ، پرسنل در چنین ساختارمنعطفی به دلیل آزاد شدن از قید دستورالعمل های پیچیده اداری راحت تر نقش و هویت اجتماعی خود را شکل می دهدو همان طور که می دانیم مهمترین عنصر شکل دهی یک پیوند دو طرفه اجتماعی اعتماد می باشد که عامل اصلی دسترسی افراد به منابع از طریق شبکه ارتباطات نیز می باشد با شکل گیری دقیق فرآیندها در سازمان ، احساس تعلق و شراکت خاصی برای آن فرد ایجاد خواهدشد ، این احساس شراکت و تعلق زمینه ساز شکل گیری اعتماد در فرد نسبت به افراد حاضر در آن فرآیند شده وشکل گیری تعاملات را تسهیل و تقویت می نماید .با فرآیند محور شدن سازمان پایبندی و تعهد مشترکی بین تمامی اعضای سازمان در جهت ارائه خدمات به مشتریان ایجاد می شود . این تعهد مشترک باعث شکل گیری الگوی تفکر و تفسیری مشترک بین اعضا خواهد شد و تقویت سرمایه اجتماعی می شود. در سازمان های فرآیندمحور توجه به محیط از جایگاه بالایی برخوردار است . این توجه به محیط و ارتباط با سایر اجزای آن باعث تقویت ارتباطات برون سازمانی و شکل گیری سرمایه اجتماعی بیرونی خواهد شد( ; 2000 : 239-240 Armistead & Liewellyn) .
2-1-4-3 تاثیر ویژگی فردی بر سرمایه اجتماعی
فوکویاما یکی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر سرمایه اجتماعی افراد را عواملی مثل دینداری ، تعهدات فرهنگی و تعلقات تاریخی می داند . که در ادامه به تشریح این ابعاد خواهیم پرداخت ( شجاعی زند؛ 1384 : 36 ) . هم چنین تاثیر آموزش بر سرمایه اجتماعی نیز بیان می گردد.
گلارک و استارک 5 بعد را مرتبط با دینداری بر شمرده اند ، که به شرح زیر می باشد :
1-بعد اعتقادی یا باور دینی : این بعدعبارت است از ایده ها و نگرش هایی که انتظار می رود پیروان یک دین به آن اعتقاد داشته باشند.
2-بعد مناسکی و اعمال دینی : این بعد شامل اعمالی است که انتظار می رود پیروان یک دین آنها را به جا آورند.
3- بعد عاطفی : این بعد ناطر به عواطف و احساسات پیروان یک دین به وجود ربوبی است.

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4- بعد فکری : این بعد مشتمل بر اطلاعات و دانسته های بنیادی در مورد معتقدات هر دین است.
5-بعد پیامدی : این بعد ناظر بر تاثیر و انعکاس دین در رفتارهای روزانه است (کتابی ؛ گنجی ؛ احمدی ؛ معصومی ؛ 1383 : 177) .
ب) عوامل فرهنگی ( تعهدی ) : تعهد دینی مجموعه ای از عناصر شناختی نمادین و عملی است که میراث سنتی خاص را تشکیل می دهد که با نظام اعتقدات مرتبط اند و نظایر آن عناصر بعد فرهنگی هویت است . بعد فرهنگی ، نگرش مثبت به میراث فرهنگی ، مذهبی داشتن و تلاش برای حفظ و نگهداری آن است.
ج) عوامل تاریخی (تعلقی ) : منظور از آن آگاهی و کسب دانش نسبت به پیشینه تاریخی و احساس تعلق خاطر و دلبستگی بدان است (نعمت اللهی ؛ فرج الهی ؛ میرجلیلی ؛ مومنی فرد ؛ 1392 : 185) .
سازمانها برای سازگاری با تغییرات شتابان محیطی و در جهت رشد و توسعه سازمان لازم است به طور مداوم سطح دانش، تعهد، وفاداری ، بینش ، مهارت و ارزش مداری کارکنان افزایش دهند . یکی از متداول ترین و مهم ترین ابزارهای این کار ، آموزش است. آموزش برای تبادل دانش و تجربه ، مدتهاست که در سازمانها نقش محوری دارد. آموزش با نشر دانش در ساخت شناختی افراد ، گروه ها و سازمانها به آنها هویتی علمی و عقلانی می دهد و قدرت سازگاری و نقش آفرینی آنها را در برابر تحولات جامعه افزایش می دهد. آموزش علم و فناوری و نحوه کاربرد آن در عمل ، این امکان را به کارکنان سازمان ها می دهد که هنگام کار با فناوری های مختلف و یا بعد از آشنایی با علوم مختلف نسبت به آن گرایش پیدا کنند . همچنین علم و فناوری همراه خود ارزش هایی را وارد نظام ارزشی کارکنان کرده ، باعث می شود با تغییراتی در فرهنگ و نظام ارزشی ، سرمایه اجتماعی سازمان تحت تاثیر قرارگیرد (جاهد ؛ حسینی شاوون ؛ حسینی ؛ یاهک ؛ 1389 : 8-7 ) به همین منظور آموزش یک عامل اساسی در تشکیل سرمایه اجتماعی است. پانتوم ( 1998) ، گلاسر و اسکردات ( 1999) ، آلسینا و فرارا (2000) آموزش را یکی از عوامل مهم برای سرمایه اجتماعی می دانند. آموزش و پرورش نشان دهنده جهت گیری به سوی آینده با تقویت سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی است . دانش و گسترش آن جزء اساسی از سرمایه انسانی ، وموجب کشت هنجارهای اجتماعی به عنوان هسته اصلی سرمایه اجتماعی است . از طریق آموزش و پرورش ، دانشجویان هنجارهای اساسی و مسئولیت در جامعه، و نیز عملکرد دموکراسی را یاد می گیرند. در طول آموزش، با ارزش هایی از جمله روابط متقابل، احترام و اعتماد آشنا می شوند . آموزش موجب ترویج انسجام اجتماعی و تقویت شهروندی در زمینه های اجتماعی و اقتصادی می شود . پانتوم (2000 ، 1995 ) ، آسلانر ( 1998 ، 1997 ) ، آلسینا و فرارا (2000) نشان دادند که در افراد با دانش بالاتر احتمال بیشتری برای اعتماد و پیوستن به سازمان های اجتماعی و شرکت در درگیری های اجتماعی دارند . اگر چه آموزش و پرورش است که تنها عامل تعیین کننده اعتماد و شرکت در فعالیت های اجتماعی نیست، امّا آن یک ژنراتور بسیار قوی در سطح فردی است، حتی پس از درآمد، سن و جنس و در آخرباید آموزش را یک مکانیزمی برای دستیابی افراد به توانایی بالاتر در سرمایه اجتماعی دانست Huang ; Van Den Brink ; Groot ; 2010 : 3-4) ) .
2-1-4-4 تاثیرات متقابل عوامل با سرمایه اجتماعی
در آخر یک سری عواملی مؤثّری نیز وجود دارد که هم سرمایه اجتماعی بر این عوامل تأثیر می گذارد ،

و هم این عوامل بر سرمایه اجتماعی .
تعهد سازمانی : هنگامی که سازمان از طریق تشویق مدیران شروع به سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی می کند ، در واقع موجب ایجاد اعتماد و حس حمایت در کارکنان می شود که این خود باعث می شود کارکنان احساس تعهد بیشتری به سازمان داشته باشند . سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی فضای اعتماد ، درک متقابل و تعهد به نفع سازمان را ایجاد می کند.
– تعهد به کیفیت خدمات : سرمایه اجتماعی ایجادکننده هنجارهای اجتماعی و ارتباطی و انطباق با انتظارات رفتاری است . تئوری سرمایه اجتماعی و پژوهش های خدمات هردو پیشنهاد می دهند که مدیران از طریق ایجاد و تقویت ارتباطات مؤثر با کارکنان خدماتی می توانند موجب حس پذیرش ارزش های سازمانی و تعهد به کیفیت خدمات شد.
رفتار شهروندی سازمانی : پژوهش های بسیاری نشان داده است که سرمایه اجتماعی از طریق حقوق اجتماعی (رفتارهای منصفانه مدیران نسبت به کارکنان) ، حقوق مدنی(پاداش دادن مدیران به کارکنان خدماتی برای کار سخت و شایستگی شان) و حقوق سیاسی (درخواست نظرات و ارتباطات واضح و روشن در مورد مسائل و مشکلات ) می تواند موجب افزایش رفتار شهروندی سازمانی شود.
– عملکرد شغلی : طبق تئوری سرمایه اجتماعی ، سرمایه اجتماعی می تواند موجب تسریع روند رفتارهایی هم چون عملکرد شغلی شود Ellinger et al. ; 2013 : 1127)) .
– جریان اطلاعات : یکی از نقش های رهبران سازمانی ، دادن اطّلاعات مؤثّر ، به موقع و کافی به کارکنان است . مشارکت و سهیم شدن کارکنان در اطّلاعات ، موجب برقراری جوّ اعتماد و صمیمیت و مسئولیت پذیری می شود . چنانچه به افراد ، اطّلاعات لازم و ضروری کار داده نشود ، جوّ بی اعتمادی ایجاد می شود و دیگر نمی توان از آنان ، رفتار مسئولانه را انتظار داشت . جوّ بی اعتمادی ، موجب اختلاف در تصمیم گیری می شود . آدم های بدون اطّلاعات ، نمی توانند تصمیمات مناسب را اتّخاذ کنند و از سوی دیگر ، افراد با داشتن اطّلاعات ، ناگزیرند مسئولانه عمل کنند ( بزاز جزایری؛ 1385: 48 ) .
– ارتباطات سازمانی : مدیران ، به سبب کمیِ وقت فرصت کافی برای پیگیری پیام ها ، تأمین بازخورد و یا ارتباطات از پایین به بالا را ندارند . در چنین شرایطی ایجاد و توسعه محیطی مبتنی بر اعتماد متقابل میان مدیران و کارکنان ، می تواند برقراری ارتباطات را تسهیل کند و مدیرانی که بتوانند چنین جوّی را در سازمان به وجود آورند ، به اعتبار خود می افزایند و در نتیجه ، پیام های آنها بهتر درک خواهد شد .هم چنین تشکیل گروه ها در سازمان ، نقش بسیار حیاتی در ایجاد شبکه های ارتباطی در سازمان دارند و سازمان هایی که در آنها کار گروهی و گروه های کاری فعّال حضور دارند ، دارای سرمایه اجتماعی بالاتری نسبت به سایر سازمان ها هستند (مبینی ؛ 1384 : 56 ).
– فرهنگ سازمانی : فرهنگ سازمانی با سرمایه اجتماعی و ابعاد آن تعامل جدی داشته و از یکدیگر تأثیر می پذیرند. هرچه ذخیره سرمایه اجتماعی در سازمان بالاتر باشد، نیاز به تدوین قوانین و مقررات و ایجاد نهادهای اجرایی ونظارتی کاهش می یابد. به نظر می رسد مدیران از طریق شاخص ها و عواملی مانند دستورالعمل ها و بخش نامه ها، نهادهای متعدد نظارتی و بازرسی، شایعه پراکنی، ترور و تخریب شخصیت ها،تخلفات اداری ، بی اعتنایی کارکنان به سازمان، شکست تیم ها و کمیته های کاری در سازمان،تمایل نداشتن کارکنان به یادگیری دانش روز و تسهیم دانش و اطلاعات ، فقدان روحیه رقابت جویی درون سازمان یا نسبت به رقبا، افزایش غیبت و مرخصی و … می توانند میزان سرمایه اجتماعی را در سازمان تشخیص دهند ، بدین معنا که هر چه میزان این عوامل در سازمان بیشتر باشد، سرمایه اجتماعی کمتر خواهد بود. (خوش فر ؛ کریمف ؛ سرگزی؛ 1390 : 56-55) .
2-1-5 پیامد های مثبت سرمایه اجتماعی
از جمله پیامد های مثبتی که برای سرمایه اجتماعی در سازمان ها می توان شمرد شامل موارد زیر است :
مشارکت بهتر در تسهیم دانش به علت ایجاد روابط اعتماد چارچوب‌های مرجع مشترک و اهداف مشترک.
هزینه‌های اجرای کمتر به علت سطح بالای اعتماد و روحیه همکاری (هم درون سازمان و هم بیرون سازمان و مشتریان و شرکاء).
کاهش میزان ترک خدمت کارکنان، کاهش هزینه‌های جدایی و هزینه‌های به کارگیری و آموزش، توجه به تغییرات پرسنلی دایمی و حفظ دانش سازمانی ارزشمند.
انسجام عملی بیشتر به علت ثبات سازمانی و شناخت مشترک.
لینا و برن (1999) برای سرمایه اجتماعی 3 مزیت را بیان نموده اند : 1) دسترسی گسترده تر به منابع اطلاعاتی ، 2 )فراهم کردن کنترل و نفوذ و 3) ایجاد همبستگی برای نزدیک شدن و اعتماد( Huang & Aaltio ; 2014 : 25) . کوهن و پروساک نیز معتقدند سرمایه‌گذاری سنجیده در

]]>