منابع تحقیق درمورد رانندگان جوان

نمونه
با توجه به اینکه در این پژوهش کل فروانی تصادفات عابرین پیاده شهرستان دماوند مد نظر است .روش نمونه با توجه به فرمول کوکران از کارشناسان ترافیک وهلال احمر وشهرداری هاویا جدول مورگان استفاده می گردد
5-3- ابزار جمع آوری اطلاعات
در این پژوهش اطلاعات مورد نیاز از طریق مراجعه به اسناد و مدارک موجود در زمینه تصادفات عابرین پیاده جمع آوری شده است . این اسنادو مدارک مورد مراجعه شا مل گزارشات و کروکی های ترسیم شده توسط کار شناسان تصادفات پلیس راهور شهرستان دماوند و گزارشات پزشکی قانونی در خصوص آمار جرح ویا فوت عابرین پیاده ، و استفاده از کتب تالیف شده در خصوص وسایل نقلیه و حمل ونقل وترافیک و مقالات ارائه شده در زمینه آموزش تصادفات و اصول هندسی راه و طراحی آنها و تجهیزات ترافیکی و استفاده از پایان نامه های تصادفات عابرین پیاده ، و بررسی میدانی به منظور جمع آوری اطلاعات بوده است . این پژوهش بر اساس پرسشنامه محقق ساخته انجام می پذیرد ودرتنظیم پرسشنامه از کارشناسان راهور،راهداری، شهرداری، هلال احمر، اورژانس استفاده می گردد.
6-3- نحوه جمع آوری اطلاعات
محقق با مراجعه به سوابق و پرونده های تصادفات بو قوع پیوسته عابرین پیاده با وسایل نقلیه در سطح شهرهای دماوند و رودهن ، و از طریق بررسی گزارشات و کروکی های کارشناسان پلیس راهور و استخراج اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات مربوط به سازمانهای دخیل در ترافیک و وضعیت معابر محل وقوع تصادف و اطلاعات مربوط به نواقص راه ها و وسایل نقلیه تصادفی و چگونگی وضعیت جسمانی رانندگان از قبیل وضعیت جسمانی،اخلاقی، خصوصیات فنی،آموزش ، گواهینامه رانندگان ، سن و جنسیت عابرین و رانندگان و تجهیزات و علائم راه ها و علل قضایی و علل فنی . نسبت به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز اقدام نموده است .
7-3-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات
پس از تعیین چهار چوب کلی مسئله تحقیق و شناسایی کلید واژه های اصلی در اولین مرحله اقدام به مطالعه پژوهشهای انجام شده در چهار چوب نظریه تحقیق در حوزه تصادفات عابرین پیاده وهمچنین عوامل تاثیرگذار بر تصادفات عابرین پیاده انجام می گیرد . جمع آوری اطلاعات مربوط به موضوع وپیشینه تحقیق از طریق مطالعات کتاب خانه ای ،اسنادی ، پایان نامه ها ، مقالات ، پرسشنامه با کارشناسان ترافیک و پایگاه اطلاعاتی می باشد .روش تجزیه وتحلیل مورد استفاده در این تحقیق علاوه بر شیوه های آمار استنباطی وتوصیفی و نرم افزار SPSS استفاده می .برای جمع آوری داده های مورد نیاز جهت آزمون فرضیه ها از پرسش نامه بعنوان ابزار سنجش مورد استفاده قرار گرفت . پرسش نامه این پژوهش با توجه به سازه های مدل و با استفاده از معیارهاومقیاسهای استفاده شده در پرسش نامه های استاندارد در تحقیقات مشابه و پس از آزمون واصلاحات لازم و تطبیق آن با شرایط پلیس راهور به گونه ای طراحی شده که پاسخگویان گرایش خود را در رابطه با عوامل تاثیر گذار در تصادفات عابرین پیاده بیان می کند .گزینه ها بر مبنای طیف پنج گزینه ای لیکرت (کاملا موافقم، موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم ،کاملا مخالفم )تهیه خواهد شد و پرسش نامه ها بصورت حضوری بین کارشناسان راهور ، شهرداری ، راهداری ، اورژانس وهلال احمرتوزیع گردید.
8-3- قلمرو زمانی ومکانی تحقیق
با توجه به اینک از 5شهر تابعه شهرستان دماوند ،2شهر در حوزه درونشهری است و رسیدگی به تصادفات این دو شهر توسط پلیس راهور صورت می پذیرد . سعی شد که از نظر قلمرو مکانی این دو شهر یعنی دماوند ورودهن از نظر تصادفات عابرین پیاده مورد بررسی قرار گیرند . وهمچنین تحقیق حاضر از نظر زمانی در محدوده سالهای 1391و1392 مورد بررسی قرار گرفته است . .
فصل4
تجزیه و تحلیل داده ها

1-4- مقدمه :
در این فصل ابتدا به تجزیه و تحلیل تصادفات بر اساس تعداد170 فقره در سال های 1391و1392 شهرستان دماوندپرداخته شد وبعد از آن به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از پژوهش پرداخته می شود در بخش اول با استفاده از آمار توصیفی وضعیت کلی نمونه (جامعه ) مورد مطالعه و توصیف خواهد گشت و به دنبال آن با استفاده از آمار استنباطی به تحلیل و بررسی سئوال های تحقیق و در نهایت نتیجه گیری در مورد آنها پرداخته خواهد شد .
1-1-4-تجزیه و تحلیل تصادفات عابرین پیاده در سالهای 1391و1392 بر اساس تعداد 170فقره کروکی ثبت شده توسط پلیس راهور شهرستان دماوند
آمارتصادفات پلیس راهور دماوند 1391- 1392
2 -1-4- جمع کل تصادفات 1391
تعداد تصادفات فوتی : 15فقره- تعداد تصادفات جرحی : 78 فقره – تصادفات خسارتی : 490 فقره
3 -1-4- جمع کل تصادفات 1392
تعداد تصادفات فوتی : 19 فقره – تصادفات جرحی :92 فقره – تصادفات خسارتی : 506 فقره
4 -1-4- جمع کل تصادفات 1391و 1392
جمع کل تصادفات سال 1391-1392 : 1200 فقره
جمع کل تصادفات فوتی سال 1391-1392 : 34 فقره
جمع کل تصادفات جرحی سال 1391-1392 : 170فقره
جمع کل تصادفات خسارتی سال 1391-1392 : 996 فقره
جمع کل تصادفات عابرین پیاده در سال 1391 :78 فقره
جمع کل تصادفات عابرین پیاده در سال 1392 :92 فقره
جمع کل تصادفات عابرین پیاده در سال 1391 و1392 : 170فقره
5-1-4- تعداد تصادفات بر اساس سن راننده :
سن 20-30 سال
سن 30-50 سال
سن 50-70 سال
سن 70 سال به بالا
79
73
12
6
امار فوق نشان می دهد رانندگان جوان و میانسال بیشترین تصادفات عابرین پیاده را مرتکب شده اند
6-1-4- تعداد تصادفات بر اساس سن عابر پیاده :
سن 1-10 سال
سن 10-20
سن 20-30
سن 30-50
سن 50-70
سن 70به بالا
15
27
64
34
15
14
فراوانی در سنین جوانی 20تا30سال و میانسالی 30تا 50سال و کهنسالی بیشتر بوده است .
مرد
زن
106
65
7-1-4- تعداد تصادفات بر اساس جنسیت :
فراوانی تصادفات عابرین پیاده در مرد ها بیشتر از زنان بوده است
8-1-4- تعداد تصادفات بر اساس علت تصادف :
عدم توجه به جلو
حرکت با دنده عقب
تخطی از سرعت
دور زدن در محل ممنوع
قصور سازمانها
123
9
8
2
9
عدم رعایت فاصله عرضی
عدم رعایت نکات ایمنی
سایر علل عابرمقصر
6
5
3 5
بیشترین علت تصادفات در شهرستان دماوند عدم توجه به جلو بوده است. علت استفاده رانندگان از وسایل جانبی مانند تلفن همراه و حواس پرتی (توجه به مغازه ها و تابلو های تبلیغاتی )می باشد .
9-1-4- تعداد تصادفات بر اساس روشنایی محل
روز
شب
109
61
فروانی تصادفات در روز بیشتر بوده و انهم بعلت تردد عابرین در روز ها بیشتر است .زیرا بواسطه اینکه اکثر عابرین در روز جهت خرید و یا مراجعه به محل کار تردد دارند
10-1-4- تعداد تصادفات بر اساس ساعت تصادف :
6- 8
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
18-20
20-22
22-24
8
15
24
38
25
10
25
19
6
فراوانی تصادفات بر اساس ساعت تصادف از ساعت 10صبح تا 16 عصر6عصر تا 22 شب بوده که نشان حضور رانندگان و عابرین در سطح معابر جهت انجام امورات خود بوده است . و امار فوق نشانگر عدم حضور موثر گشت های پلیس راهور در نقاط پر تردد است .
11-1-4- تعداد تصادفات بر اساس معبر محل تصادف :
تقاطع
کوچه
خیابان
بلوار
میدان
جاده
16
16
26
84
11
7
بیشترین فراوانی تصادفات در بلوار ها و تقاطع ها و میادین امام خمینی و17شهریور بعلت عدم طراحی هندسی مناسب و کوچه ها بعلت عرض کم بوده است . با توجه به اینکه دو محور ترانزیتی شمال کشور از حوزه درون شهری دماوند عبور می کند . در دو بلوار ایت اله خامنه ای دماوند و بلوار امام خمینی رودهن بیشترین تصادفات عابرین به دلایل ذیل بوقوع پیوسته است :1- عدم جان پناه برای عابرین پیاده در کل مسیر 2- عدم وجود گذر گاه های ایمن 3- عدم پل های عابرین پیاده مکانیزه و حتی معمولی 4- عدم نرده های حایل جهت جلوگیری از تردد عابرین در عرض بلوار
12-1-4- تعداد تصادفات بر اساس کاربری محل تصادف :
مناطق مسکونی
مناطق غیر مسکونی
163
6
با توجه به حوزه شهری بیشترین ترددها در مناطق شهری انجام گرفته است
13-1-4- تعداد تصادفات بر اساس وضعیت حرکت عابر :
حرکت عابر در عرض خیابان
حرکت عابر در طول خیابان
عابر ایستاده کنار معبر
130
28
12
بعلت عدم تجهیزات لازم برای تردد عابرین و پیاده رو های نامناسب بیشتر عابرین از عرض خیا بان عبور نموده اند . و این نشان از قصور شهرداری در نصب تجهیزات لازمه دارد .
14-1-4- تعداد تصادفات بر اساس نوع وسیله نقلیه :
سایر وسایل نقلیه
سواری پراید
سواری سمند
وسایل نقلیه سنگین
سواری l90
وانت نیسان
وانت پیکان
سواری پژو
سواری پیکان
موتورسیکلت
13
11
29
14
12
8
14
31
19
19
بیشترین وقوع در بین سواری های شخصی بواسطه عدم ایمنی وسایل فوق بوده است .
15-1-4- تعداد تصادفات بر اساس علل اولیه تصادف :
لزوم آموزش بیشتر رانندگان توسط مسئولین< br />عدم احساس مسئولیت اجتماعی و فردی
123
47
بیشترین فراوانی در عدم آموزش رانندگان در کروکی ها قید گردیده است که این امر اهمیت توجه به آموزش توسط متولیان مربوطه را نشان می دهد.
16-1-4- تعداد تصادفات بر اساس عامل انسانی :
بی توجهی به مقررات
عجله وشتاب بیمورد
38
132
عجله و شتاب بیمورد بیشترین فروانی بوده که نقش عامل انسانی در وقوع تصادفات را نشان میدهد.
17-1-4- تعداد تصادفات بر اساس علت قضایی :
بی احتیاطی
بی مبالاتی
143
27
بیشترین فراوانی در اثر بی احتیاطی رانندگان بوده است که نشان از عدم توجه انها به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی است .
18-1-4- تعداد تصادفات بر اساس نوع گواهینامه راننده :
گواهینامه ب-1
گواهینامه پایه دوم
گواهینامه پایه یکم
فاقد گواهینامه
54
77
11
28
بیشترین وقوع تصادفات مربوط به رانندگان دارای گواهینامه پایه دوم و ب-1 است که این امار نشانگر عدم آموزش در آموزشگاه های رانندگی است . تاثیر آموزش به خوبی مشهود است .
19-1-4- تعداد تصادفات بر اساس وضعیت تابلو و علائم :
معبر دارای تابلو وعلائم است
معبرفاقد تابلو وعلائم است
77
93
در اکثر معابری که تصادفات در آنها به وقوع پیوسته است . برابر کروکی ترسیمی فاقد تابلو و علائم هشدار دهنده برای رانندگان بوده اند . که این امر نشان دهنده عدم توجه شهرداری و راهداری به نصب تجهیزات و تابلو وعلائم است که نقش سازمانها به خوبی مشهود است.
2-4- تجزیه و تحلیل بر اساس جامعه آماری
1-2-4- توصیف داده ها : در این قسمت با استفاده از شاخص های آماری و جداول توزیع فراوانی به نتایج حاصل از تحقیق پرداخته میشود
2-2-4- بررسی جمعیت شناختی پاسخ دهندگان: در ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان اعم سن ،جنس ، وضعیت تاهل و میزان تحصیلات در نظر گرفته شده است
3-2-4- سن :
گروه سنی
تعداد پاسخ های معتبر
میزان درصد
20 تا 30 ساله
31 تا 40 ساله
41 تا 50 ساله
بالاتر از 50 سال
50
42
42
12
4
جدول …1 ، توزیع گروه نمونه بر حسب گروه سنی پاسخ دهندگان
جدول شماره …1 و نمودار شماره ..1. ؛ نشان می دهد 42 درصد از پاسخ دهندگان در گروه سنی 20 تا 30 سال ، 42 درصد در گروه سنی 31 تا 40 سال ، 12 درصد در گروه سنی 41 تا 50 سال و 4 درصد در گروه سنی بالاتر از 50 سال قرار دارند.

نمودار .1.. ، توزیع گروه نمونه بر حسب گروه سنی پاسخ دهندگان
جنسیت
تعداد پاسخ های معتبر
میزان درصد
مرد
زن
50
74
26
4-2-4 ـ جنسیت جدول 2 ـ توزیع گروه نمونه آماری بر حسب جنسیت پاسخ دهندگان
جدول شماره 2 در بالا و نمودار شماره 2 در زیر نشان می دهد 74 درصد از حجم نمونه آماری این تحقیق مرد و 26 درصد دیگر آن زن می باشند.
نمودار 2 ـ توزیع گروه نمونه آماری بر حسب جنسیت پاسخ دهندگان
5-2-4- وضعیت تاهل
وضعیت تاهل
تعداد پاسخ های معتبر
میزان درصد
متاهل
مجرد
50
84

]]>

مقاله رایگان درمورد سرمایه اجتماعی

بنابراین، همانند بعد رابطه ای، بعد شناختی سرمایه اجتماعی نیز با ماهیت ارتباطات بین افراد در سازمان سروکار دارد. اما برخلاف بعد رابطه ای این بعد بر این موضوع تمرکز دارد که آیا این کمیت و کیفیت روابط دارای مؤلفه شناختی برای اعضا است یا خیر 506) et al. ; 2002 : Bolino ). به اعتقاد ناهاپیت و گوشال اگر چه برای تحلیل سرمایه اجتماعی این سه بعد را از هم تفکیک می کنیم، اما بسیاری از این ویژگی ها به هم وابسته اند. مثلاً، بعد شناختی سرمایه اجتماعی از طریق ابعاد رابطه ای و ساختاری تقویت شده و آنها را نیز تقویت می نماید (Leana & Pil ; 2006 : 355) .
مدل اسکات (: ( SCAT در خصوص سرمایه اجتماعی درسطح سازمان : این نظریه برای اولین بار در سال 1998 توسط بین و یکس ارایه و سپس توسط محققان دیگر ، از جمله کریشنا و شرادر در سال 1998 توسعه داده شده است. این نظریه سعی در تصویر ابعاد و ترکیب سرمایه اجتماعی در سطح سازمان دارد. در این مدل ، سرمایه اجتماعی به دو سطح کلان وخرد تقسیم شده است ، سطح کلان اشاره به محیطی داردکه سازمان در آن فعالیت دارد که شامل قوانین، چارچوب حقوقی، نوع حکومت و نظام سیاسی ، میزان عدم تمرکز ومیزان مشارکت سیاسی افراد در خط مشی های کلان است. سرمایه اجتماعی در سطح خرد به دو بعد شناختی وساختاری تقسیم شده است. بعد شناختی به بخش نامحسوس سرمایه ای اجتماعی مانند ارزشها، عقاید، نگرشها ، رفتار و هنجارهای اجتماعی می پردازد. این ارزشها شرایطی را در سازمان به وجود می آورند که افراد با یکدیگر همکاری نمایند. بعد ساختاری سرمایه اجتماعی در برگیرنده ساختارها و شبکه هایی است که حاوی فرایندهای تصمیم گیری جمعی و رهبران پاسخگو می باشد (اصفهانی ؛ انصاری ؛ شائمی برزکی ؛ آقا حسینی؛ 1390: 112).
شکل 2-1 ) مدل اسکات( (SCAT (اصفهانی و همکاران ؛ 1390: 113 )
2-1-4 عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی
از آن جا که سرمایه اجتماعی نقش مهمی در توسعه اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی در کشور دارد از این رو شناسایی عوامل موثر در تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی اهمیت بسزایی دارد (وحیدا ؛ کلانتری؛ فاتحی ؛ 1382: 68) .
2-1-4-1 تاثیر دولت بر سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی در یک جامعه به شدت متاثر از عملکرددستگاه های دولتی است مهمترین عوامل عملکردیدستگاه های دولتی که می توانند بر سرمایه اجتماعی اثر بگذارند در شکل شماره 2 نشان داده شده است. در شرایط کنونی و با توجه به گستردگی و پیچیدگی فعالیت های کنونی و با توجه به گستردگی و پیچیدگی فعالیت هایی دولت، جز از طریق مشارکت و هم اندیشی با شهروندان در یک ساختار مشارکتی راه دیگری برای ادامه حیات مدیریت دولتی وجود ندارد. یکی از مهمترین فرآیندهای موجود در جوامع برای ایجاد سرمایه اجتماعی آموزش است. شاید مهمترین بعد کیفیت در بخش دولتی، رفتارمناسب و عادلانه با ارباب رجوع آنها باشد. یکی از مسائل که موجب از میان رفتن سرمایه اجتماعی می شود رفتار ناعادلانه با مردم توسط سازمانهای دولتی است. برای ایجاد سرمایه اجتماعی کارگزاران بخش دولتی باید بر این عارضه غلبه کرده و نوعی رفتار توأم با عدالت را با دیگران برقرار سازند. از این رو، بایستی در انتخاب کارمندانی که در تماس با مراجعه کنندگان هستند، دقت ویژه کرد و آنهایی را برگزید که دارای خصوصیات بارز اخلاقی باشد (الوانی و شیروانی ؛ 1383 : 22-21).
شکل 2-2) تاثیر عوامل عملکردی دستگاه های دولتی بر سرمایه اجتماعی(الوانی و شیروانی ؛ 1383 : 21).
2-1-4-2 تأثیر نوع سازمان بر سرمایه اجتماعی
در جایی دیگردر ارتباط بانوع سازمان وظیفه ای و فرایند محور بیان شده است که سازمان های وظیفه ای که به دلیل عدم انعطاف افراد از دو واحدمختلف قادربه برقراری ارتباط ماورای ساختاراداری نیستند امّا با تغییرات اعمال شده در اثرفرآیندمحورشدن سازمان ها می توان شرایط برای شکل گیری سرمایه اجتماعی وتقویت آن را مساعدتر کنند ( زارعی و چاقویی ؛ 2009 : 7) . با فرآیندمحورشدن سازمان ، پرسنل جایگاه خود را درسازمان به روشنی تشخیص می دهند و به خوبی درک خواهند نمودکه برای پیش برد نقششان درآن فرآیند ملزم به برقراری ارتباط با سایر واحدها می باشند .فرآیندمحوری سازمان باعث منعطف نمودن روابط بین افراد می شود ، پرسنل در چنین ساختارمنعطفی به دلیل آزاد شدن از قید دستورالعمل های پیچیده اداری راحت تر نقش و هویت اجتماعی خود را شکل می دهدو همان طور که می دانیم مهمترین عنصر شکل دهی یک پیوند دو طرفه اجتماعی اعتماد می باشد که عامل اصلی دسترسی افراد به منابع از طریق شبکه ارتباطات نیز می باشد با شکل گیری دقیق فرآیندها در سازمان ، احساس تعلق و شراکت خاصی برای آن فرد ایجاد خواهدشد ، این احساس شراکت و تعلق زمینه ساز شکل گیری اعتماد در فرد نسبت به افراد حاضر در آن فرآیند شده وشکل گیری تعاملات را تسهیل و تقویت می نماید .با فرآیند محور شدن سازمان پایبندی و تعهد مشترکی بین تمامی اعضای سازمان در جهت ارائه خدمات به مشتریان ایجاد می شود . این تعهد مشترک باعث شکل گیری الگوی تفکر و تفسیری مشترک بین اعضا خواهد شد و تقویت سرمایه اجتماعی می شود. در سازمان های فرآیندمحور توجه به محیط از جایگاه بالایی برخوردار است . این توجه به محیط و ارتباط با سایر اجزای آن باعث تقویت ارتباطات برون سازمانی و شکل گیری سرمایه اجتماعی بیرونی خواهد شد( ; 2000 : 239-240 Armistead & Liewellyn) .
2-1-4-3 تاثیر ویژگی فردی بر سرمایه اجتماعی
فوکویاما یکی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر سرمایه اجتماعی افراد را عواملی مثل دینداری ، تعهدات فرهنگی و تعلقات تاریخی می داند . که در ادامه به تشریح این ابعاد خواهیم پرداخت ( شجاعی زند؛ 1384 : 36 ) . هم چنین تاثیر آموزش بر سرمایه اجتماعی نیز بیان می گردد.
گلارک و استارک 5 بعد را مرتبط با دینداری بر شمرده اند ، که به شرح زیر می باشد :
1-بعد اعتقادی یا باور دینی : این بعدعبارت است از ایده ها و نگرش هایی که انتظار می رود پیروان یک دین به آن اعتقاد داشته باشند.
2-بعد مناسکی و اعمال دینی : این بعد شامل اعمالی است که انتظار می رود پیروان یک دین آنها را به جا آورند.
3- بعد عاطفی : این بعد ناطر به عواطف و احساسات پیروان یک دین به وجود ربوبی است.

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4- بعد فکری : این بعد مشتمل بر اطلاعات و دانسته های بنیادی در مورد معتقدات هر دین است.
5-بعد پیامدی : این بعد ناظر بر تاثیر و انعکاس دین در رفتارهای روزانه است (کتابی ؛ گنجی ؛ احمدی ؛ معصومی ؛ 1383 : 177) .
ب) عوامل فرهنگی ( تعهدی ) : تعهد دینی مجموعه ای از عناصر شناختی نمادین و عملی است که میراث سنتی خاص را تشکیل می دهد که با نظام اعتقدات مرتبط اند و نظایر آن عناصر بعد فرهنگی هویت است . بعد فرهنگی ، نگرش مثبت به میراث فرهنگی ، مذهبی داشتن و تلاش برای حفظ و نگهداری آن است.
ج) عوامل تاریخی (تعلقی ) : منظور از آن آگاهی و کسب دانش نسبت به پیشینه تاریخی و احساس تعلق خاطر و دلبستگی بدان است (نعمت اللهی ؛ فرج الهی ؛ میرجلیلی ؛ مومنی فرد ؛ 1392 : 185) .
سازمانها برای سازگاری با تغییرات شتابان محیطی و در جهت رشد و توسعه سازمان لازم است به طور مداوم سطح دانش، تعهد، وفاداری ، بینش ، مهارت و ارزش مداری کارکنان افزایش دهند . یکی از متداول ترین و مهم ترین ابزارهای این کار ، آموزش است. آموزش برای تبادل دانش و تجربه ، مدتهاست که در سازمانها نقش محوری دارد. آموزش با نشر دانش در ساخت شناختی افراد ، گروه ها و سازمانها به آنها هویتی علمی و عقلانی می دهد و قدرت سازگاری و نقش آفرینی آنها را در برابر تحولات جامعه افزایش می دهد. آموزش علم و فناوری و نحوه کاربرد آن در عمل ، این امکان را به کارکنان سازمان ها می دهد که هنگام کار با فناوری های مختلف و یا بعد از آشنایی با علوم مختلف نسبت به آن گرایش پیدا کنند . همچنین علم و فناوری همراه خود ارزش هایی را وارد نظام ارزشی کارکنان کرده ، باعث می شود با تغییراتی در فرهنگ و نظام ارزشی ، سرمایه اجتماعی سازمان تحت تاثیر قرارگیرد (جاهد ؛ حسینی شاوون ؛ حسینی ؛ یاهک ؛ 1389 : 8-7 ) به همین منظور آموزش یک عامل اساسی در تشکیل سرمایه اجتماعی است. پانتوم ( 1998) ، گلاسر و اسکردات ( 1999) ، آلسینا و فرارا (2000) آموزش را یکی از عوامل مهم برای سرمایه اجتماعی می دانند. آموزش و پرورش نشان دهنده جهت گیری به سوی آینده با تقویت سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی است . دانش و گسترش آن جزء اساسی از سرمایه انسانی ، وموجب کشت هنجارهای اجتماعی به عنوان هسته اصلی سرمایه اجتماعی است . از طریق آموزش و پرورش ، دانشجویان هنجارهای اساسی و مسئولیت در جامعه، و نیز عملکرد دموکراسی را یاد می گیرند. در طول آموزش، با ارزش هایی از جمله روابط متقابل، احترام و اعتماد آشنا می شوند . آموزش موجب ترویج انسجام اجتماعی و تقویت شهروندی در زمینه های اجتماعی و اقتصادی می شود . پانتوم (2000 ، 1995 ) ، آسلانر ( 1998 ، 1997 ) ، آلسینا و فرارا (2000) نشان دادند که در افراد با دانش بالاتر احتمال بیشتری برای اعتماد و پیوستن به سازمان های اجتماعی و شرکت در درگیری های اجتماعی دارند . اگر چه آموزش و پرورش است که تنها عامل تعیین کننده اعتماد و شرکت در فعالیت های اجتماعی نیست، امّا آن یک ژنراتور بسیار قوی در سطح فردی است، حتی پس از درآمد، سن و جنس و در آخرباید آموزش را یک مکانیزمی برای دستیابی افراد به توانایی بالاتر در سرمایه اجتماعی دانست Huang ; Van Den Brink ; Groot ; 2010 : 3-4) ) .
2-1-4-4 تاثیرات متقابل عوامل با سرمایه اجتماعی
در آخر یک سری عواملی مؤثّری نیز وجود دارد که هم سرمایه اجتماعی بر این عوامل تأثیر می گذارد ،

و هم این عوامل بر سرمایه اجتماعی .
تعهد سازمانی : هنگامی که سازمان از طریق تشویق مدیران شروع به سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی می کند ، در واقع موجب ایجاد اعتماد و حس حمایت در کارکنان می شود که این خود باعث می شود کارکنان احساس تعهد بیشتری به سازمان داشته باشند . سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی فضای اعتماد ، درک متقابل و تعهد به نفع سازمان را ایجاد می کند.
– تعهد به کیفیت خدمات : سرمایه اجتماعی ایجادکننده هنجارهای اجتماعی و ارتباطی و انطباق با انتظارات رفتاری است . تئوری سرمایه اجتماعی و پژوهش های خدمات هردو پیشنهاد می دهند که مدیران از طریق ایجاد و تقویت ارتباطات مؤثر با کارکنان خدماتی می توانند موجب حس پذیرش ارزش های سازمانی و تعهد به کیفیت خدمات شد.
رفتار شهروندی سازمانی : پژوهش های بسیاری نشان داده است که سرمایه اجتماعی از طریق حقوق اجتماعی (رفتارهای منصفانه مدیران نسبت به کارکنان) ، حقوق مدنی(پاداش دادن مدیران به کارکنان خدماتی برای کار سخت و شایستگی شان) و حقوق سیاسی (درخواست نظرات و ارتباطات واضح و روشن در مورد مسائل و مشکلات ) می تواند موجب افزایش رفتار شهروندی سازمانی شود.
– عملکرد شغلی : طبق تئوری سرمایه اجتماعی ، سرمایه اجتماعی می تواند موجب تسریع روند رفتارهایی هم چون عملکرد شغلی شود Ellinger et al. ; 2013 : 1127)) .
– جریان اطلاعات : یکی از نقش های رهبران سازمانی ، دادن اطّلاعات مؤثّر ، به موقع و کافی به کارکنان است . مشارکت و سهیم شدن کارکنان در اطّلاعات ، موجب برقراری جوّ اعتماد و صمیمیت و مسئولیت پذیری می شود . چنانچه به افراد ، اطّلاعات لازم و ضروری کار داده نشود ، جوّ بی اعتمادی ایجاد می شود و دیگر نمی توان از آنان ، رفتار مسئولانه را انتظار داشت . جوّ بی اعتمادی ، موجب اختلاف در تصمیم گیری می شود . آدم های بدون اطّلاعات ، نمی توانند تصمیمات مناسب را اتّخاذ کنند و از سوی دیگر ، افراد با داشتن اطّلاعات ، ناگزیرند مسئولانه عمل کنند ( بزاز جزایری؛ 1385: 48 ) .
– ارتباطات سازمانی : مدیران ، به سبب کمیِ وقت فرصت کافی برای پیگیری پیام ها ، تأمین بازخورد و یا ارتباطات از پایین به بالا را ندارند . در چنین شرایطی ایجاد و توسعه محیطی مبتنی بر اعتماد متقابل میان مدیران و کارکنان ، می تواند برقراری ارتباطات را تسهیل کند و مدیرانی که بتوانند چنین جوّی را در سازمان به وجود آورند ، به اعتبار خود می افزایند و در نتیجه ، پیام های آنها بهتر درک خواهد شد .هم چنین تشکیل گروه ها در سازمان ، نقش بسیار حیاتی در ایجاد شبکه های ارتباطی در سازمان دارند و سازمان هایی که در آنها کار گروهی و گروه های کاری فعّال حضور دارند ، دارای سرمایه اجتماعی بالاتری نسبت به سایر سازمان ها هستند (مبینی ؛ 1384 : 56 ).
– فرهنگ سازمانی : فرهنگ سازمانی با سرمایه اجتماعی و ابعاد آن تعامل جدی داشته و از یکدیگر تأثیر می پذیرند. هرچه ذخیره سرمایه اجتماعی در سازمان بالاتر باشد، نیاز به تدوین قوانین و مقررات و ایجاد نهادهای اجرایی ونظارتی کاهش می یابد. به نظر می رسد مدیران از طریق شاخص ها و عواملی مانند دستورالعمل ها و بخش نامه ها، نهادهای متعدد نظارتی و بازرسی، شایعه پراکنی، ترور و تخریب شخصیت ها،تخلفات اداری ، بی اعتنایی کارکنان به سازمان، شکست تیم ها و کمیته های کاری در سازمان،تمایل نداشتن کارکنان به یادگیری دانش روز و تسهیم دانش و اطلاعات ، فقدان روحیه رقابت جویی درون سازمان یا نسبت به رقبا، افزایش غیبت و مرخصی و … می توانند میزان سرمایه اجتماعی را در سازمان تشخیص دهند ، بدین معنا که هر چه میزان این عوامل در سازمان بیشتر باشد، سرمایه اجتماعی کمتر خواهد بود. (خوش فر ؛ کریمف ؛ سرگزی؛ 1390 : 56-55) .
2-1-5 پیامد های مثبت سرمایه اجتماعی
از جمله پیامد های مثبتی که برای سرمایه اجتماعی در سازمان ها می توان شمرد شامل موارد زیر است :
مشارکت بهتر در تسهیم دانش به علت ایجاد روابط اعتماد چارچوب‌های مرجع مشترک و اهداف مشترک.
هزینه‌های اجرای کمتر به علت سطح بالای اعتماد و روحیه همکاری (هم درون سازمان و هم بیرون سازمان و مشتریان و شرکاء).
کاهش میزان ترک خدمت کارکنان، کاهش هزینه‌های جدایی و هزینه‌های به کارگیری و آموزش، توجه به تغییرات پرسنلی دایمی و حفظ دانش سازمانی ارزشمند.
انسجام عملی بیشتر به علت ثبات سازمانی و شناخت مشترک.
لینا و برن (1999) برای سرمایه اجتماعی 3 مزیت را بیان نموده اند : 1) دسترسی گسترده تر به منابع اطلاعاتی ، 2 )فراهم کردن کنترل و نفوذ و 3) ایجاد همبستگی برای نزدیک شدن و اعتماد( Huang & Aaltio ; 2014 : 25) . کوهن و پروساک نیز معتقدند سرمایه‌گذاری سنجیده در

]]>