. لذا واژه «مرور زمان» در مفهوم لغوی آن به «معنای رفتن و گذشتن و گذر کردن زمان» می باشد. 2- مفهوم اصطلاحی مرور زماندر این بند انواع تعاریفی که در علم حقوق نسبت به واژه «مرورزمان» و انواع... متن کامل

. لذا واژه «مرور زمان» در مفهوم لغوی آن به «معنای رفتن و گذشتن و گذر کردن زمان» می باشد. 2- مفهوم اصطلاحی مرور زماندر این بند انواع تعاریفی که در علم حقوق نسبت به واژه «مرورزمان» و انواع... متن کامل

از گذشتن مدتی (دهسال – بیست سال- سه سال – یک سال) دعوی در دادگاه شنیده نمی شود، مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد.» (مهر پور، 1371، 231) جالب است که با وجود چنین اظهار نظرهایی از طرف شورای... متن کامل

از گذشتن مدتی (دهسال – بیست سال- سه سال – یک سال) دعوی در دادگاه شنیده نمی شود، مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد.» (مهر پور، 1371، 231) جالب است که با وجود چنین اظهار نظرهایی از طرف شورای... متن کامل

……………………………………………………………………………………………………………….. 124فهرست منابع... متن کامل

……………………………………………………………………………………………………………….. 124فهرست منابع... متن کامل

اجتناب از تکرار غیر ضروری توافقات دو یا چند جانبه در خصوص تایید ذخایر سلاحهای شیمیایی و انهدام آنها میان دولتهای عضو درنظر بگیرد.برای این مقصود، شورای اجرائی تصمیم خوا هد گرفت که... متن کامل

اجتناب از تکرار غیر ضروری توافقات دو یا چند جانبه در خصوص تایید ذخایر سلاحهای شیمیایی و انهدام آنها میان دولتهای عضو درنظر بگیرد.برای این مقصود، شورای اجرائی تصمیم خوا هد گرفت که... متن کامل

تولید سلاحهای شیمیایی درمالکیت یا در اختیار خود، یا آنچه در هر مکانی در قلمرو تحت صلاحیت یا کنترل وی قرار دارد را, طبق مقررات این کنوانسیون نابود سازد.هر دولت عضو متعهد می شود که از... متن کامل

تولید سلاحهای شیمیایی درمالکیت یا در اختیار خود، یا آنچه در هر مکانی در قلمرو تحت صلاحیت یا کنترل وی قرار دارد را, طبق مقررات این کنوانسیون نابود سازد.هر دولت عضو متعهد می شود که از... متن کامل

که به ایران اعزام شده بود. تنها با این تفاوت که آقای سرهنگ ایموبرستگ به دلایلی به ایران عزیمت نکرد اما در بازیابی نتیجه در ژنو همراه هیئت بود. دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل... متن کامل

که به ایران اعزام شده بود. تنها با این تفاوت که آقای سرهنگ ایموبرستگ به دلایلی به ایران عزیمت نکرد اما در بازیابی نتیجه در ژنو همراه هیئت بود. دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل... متن کامل

ریسک افزایش آن می باشد، لذا مورد سرزنش قرار بوده و به این دلیل در سطح بین المللی و توسط دولتها و سازمانهای مختلف مستمراً محکوم گردیده و به منظور جلوگیری از استفاده آنها تلاش فراوانی... متن کامل

ریسک افزایش آن می باشد، لذا مورد سرزنش قرار بوده و به این دلیل در سطح بین المللی و توسط دولتها و سازمانهای مختلف مستمراً محکوم گردیده و به منظور جلوگیری از استفاده آنها تلاش فراوانی... متن کامل

استقرا در مقررات حقوقی نشان میدهد نگارندگان قانون مدنی نیز این شیوه را پی گرفته و سه محور کلی در معاملات غرری برشمردهاند: عدم اطمینان به اصل وجود مورد معامله، عدم اطمینان به امکان... متن کامل

استقرا در مقررات حقوقی نشان میدهد نگارندگان قانون مدنی نیز این شیوه را پی گرفته و سه محور کلی در معاملات غرری برشمردهاند: عدم اطمینان به اصل وجود مورد معامله، عدم اطمینان به امکان... متن کامل

اقتصادی، یک تصمیم زمانی با ریسک همراه است که نتایج محتمل مختلفی با احتمالات مفروض و معینی بر آن مترتب باشد . اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام... متن کامل

اقتصادی، یک تصمیم زمانی با ریسک همراه است که نتایج محتمل مختلفی با احتمالات مفروض و معینی بر آن مترتب باشد . اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام... متن کامل

نقص قراردادی و تعیین بخش ناقص به تشخیص طرف قوی خطر وجود دارد. چه این که نقص قرارادادی نفع شخصی فرد را از قرارداد شدت میبخشد و او در پوشش نقصها به سود خود میاندیشد و عمل میکند. بنابراین... متن کامل

نقص قراردادی و تعیین بخش ناقص به تشخیص طرف قوی خطر وجود دارد. چه این که نقص قرارادادی نفع شخصی فرد را از قرارداد شدت میبخشد و او در پوشش نقصها به سود خود میاندیشد و عمل میکند. بنابراین... متن کامل