حدود استقلال قضایی از دیدگاه فقه و حقوق ایران- قسمت 9

قربان نیا، ناصر، سخنرانی در تالار آمفی تئاتر دانشگاه مفید، مورخه 18/2/1391. قاضی، ابوالفضل، بایسته های حقوق اساسی: چاپ هشتم، میزان، تهران، 1381. قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، چاپ هفتم، انتشارات دانشگاه تهران، 1380. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجموعه نظریات شورای نگهبان، از سال 1351-1363، اداره کل قوانین و مقررات کشور، تهران، […]

بررسی رابطه بین هوش هیجانی کارکنان و ارتباط سازمان با مشتری در بانک قرض الحسنه مهر ایران- قسمت ۸

ه) مهارت‌‌های اجتماعیمهارت اجتماعی، بیشتر، روابط دوستانه هدفدار است؛ برانگیختن افراد در مسیر مورد نظر خود، چه توافق بر روی یک راهبرد جدید بازاریابی باشد و چه اشتیاق به تولید محصولی جدید. افراد برخوردار از مهارت اجتماعی معمولاً دایره‌ی وسیعی از آشنایان را به دور خود دارند و دارای شمّ قوی برای پیدا کردن زمینه‌های […]

بررسی و مقایسه اسکندر نامه نظامی گنجوی و آیین اسکندری عبدی ب- قسمت ۲۵

کسی کــــــو کسی را نیاید به کـــار شمارنده زو بـــــــرنگیرد شمار(نظامی گنجوی، ۱۳۸۸ : ۳۳۹)عبدی بیگ شیرازی نیز براساس مستندات پیشین در اخبار اسکندر، یورش او را به چین پس از فایق آمدن بر هندوستان ذکر کرده وتلاش بسیاری می کند پرده‌ی عصمت بر اعمال زشت اسکندر و خرابی‌هایی که او در بین راه انجام […]