تحقیق رایگان درمورد آمیخته بازاریابی

2-2-1-6 مشکلات صنعت لوازم خانگی در ایران 13
2-2-2 آشنایی با مفاهیم بازاریابی 18
2-2-1-2 بازاریابی در ایران 18
2-2- 2-2 مفهوم بازاریابی 19
2-2 -2-3 تعریف بازاریابی جدید 21
2-2-2-4 مراحل اصلی تحول بازاریابی 21
2-2-2-5 فرایند بازاریابی 24
2-2-2-6 وظایف مدیریت بازاریابی 24
2-2-2-7 محیط بازاریابی 26
2-2-2-8 سیستم بازاریابی 26
2-2-2-9 آمیخته بازار یابی 27
2-2-2-10 رفتار مصرف کننده 31
2-2-2-11 خصوصیات فردی موثر در رفتار مصرف کننده 32
2-2-2-12 فرایند تصمیم گیری خریدار 34
2-2-2-13انواع رفتار در تصمیم گیری خرید 37
2-3 پیشینه تحقیق 39
3-1 مقدمه 44
3-2 روش تحقیق 44
3-3 جامعه آماری 45
3-4 نمونه آماری و روش نمونه گیری 45
3-5 ابزار تحقیق 45
3-6 روش های آماری مورد استفاده: 46
3-6-1 آزمون میانگین یک جامعه 46
3-6-2 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 46
3-6-2-1 اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 47
3-6-2-2 مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی 47
3-6-2-3 سازگاری در قضاوت‌ها 49
4-1 مقدمه 52
4-3 آمار استنباطی و بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق 52
4-3-1 شناسایی عوامل موثر بر خرید یخچال 52
4-3-2 نتایج حاصل از تحلیل سلسله مراتبی گروهی(GAHP) 58
4-3-3 رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال الجی 58
4-3-4 رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال اسنوا 65
5-1 مقدمه 73
5-2 خلاصه نتایج 73
5-3 بحث و نتیحه گیری 75
5-4 پیشنهادات کاربردی 77
5-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی 78
5-6 موانع و محدودیت های تحقیق 78
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1 آمار تولید یخچال، 1387- 1380………….……………………………………………………………12
جدول 2-2 پژوهش های صورت گرفته در جهان 40
جدول 3-1 ارزش گذاری شاخص‌ها نسبت به هم…………………………………………………………………………..48
جدول 3-2 شاخص تصادفی 50
جدول 4-1 آماره های یک نمونه ای 53
جدول 4-2 آزمون یک نمونه ای 55
جدول 4-3 ماتریس مقایسات زوجی تلفیقی معیارهای اصلی 56
جدول 4-4 ماتریس مقایسات زوجی تلفیقی معیار قیمت 57

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول 4-5 ماتریس مقایسات زوجی تلفیقی معیار ترفیع 57
جدول 4-6 ماتریس مقایسات زوجی تلفیقی معیار محصول 58
جدول 4-7 ماتریس مقایسات زوجی تلفیقی معیار مکان 58
جدول4-8 ماتریس نرمالایز شده مقایسات زوجی تلفیقی معیارهای اصلی همراه با وزن ها……………………..59
جدول 4-9 ماتریس نرمالایز شده مقایسات زوجی تلفیقی معیار قیمت همراه با وزن ها 59
جدول 4-10 ماتریس نرمالایز شده مقایسات زوجی تلفیقی معیار ترفیع همراه با وزن ها 60
جدول 4-11 ماتریس نرمالایز شده مقایسات زوجی تلفیقی معیار محصول همراه با وزن ها 60
جدول 4-12 ماتریس نرمالایز شده مقایسات زوجی تلفیقی معیار مکان همراه با وزن ها 61
جدول 4-13 رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال الجی بر مبنای روش AHP 62
جدول 4-14 رتبه بندی مهمترین زیرمعیارهای آمیخته بازاریابی درخرید یخچال الجی بر مبنای روش AHP 62
جدول 4-15 ماتریس مقایسات زوجی تلفیقی معیارهای اصلی 63
جدول 4-16 ماتریس مقایسات زوجی تلفیقی معیار قیمت 63
جدول 4-17 ماتریس مقایسات زوجی تلفیقی معیار ترفیع 64
جدول 4-18 ماتریس مقایسات زوجی تلفیقی معیار محصول……………………………………………………………….64
جدول 4-19 ماتریس مقایسات زوجی تلفیقی معیار مکان 65
جدول 4-20 ماتریس نرمالایز شده مقایسات زوجی تلفیقی معیارهای اصلی همراه با وزن ها 66
جدول 4-21 ماتریس نرمالایز شده مقایسات زوجی تلفیقی معیار قیمت همراه با وزن ها…………………………66
جدول 4-22 ماتریس نرمالایز شده مقایسات زوجی تلفیقی معیار ترفیع همراه با وزن ها 66
جدول 4-23 ماتریس نرمالایز شده مقایسات زوجی تلفیقی معیار محصول همراه با وزن ها 67
جدول 4-24 ماتریس نرمالایز شده مقایسات زوجی تلفیقی معیار مکان همراه با وزن ها 68
جدول 4-25 رتبه رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال اسنوا بر مبنای روش AHP 69
جدول 4-26 رتبه بندی مهمترین زیرمعیارهای آمیخته بازاریابی در خرید یخچال اسنوا بر مبنای روش AHP 69
جدول 1-5 خلاصه نتایج در رتبه بندی معیارهای اصلی 71
جدول 2-5 خلاصه نتایج در رتبه بندی زیرمعیارهای 72
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 2-1 یک مدل ساده از فرایند بازاریابی 24
شکل 2-2 عناصر یک سیستم نوین بازاریابی 27
شکل 2-3 چهار پی(P) ترکیب عناصر بازار یابی…………………. 30
شکل 2-4 فرایند تصمیم گیری خریدار 36
شکل 2-5 انواع رفتار در تصمیم………………………………………………………………………………………….37
فصل اول
مقدمه و کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
موقعیت استراتژیک کشور ایران به عنوان یک کشور آزاد و مستقل و اراده ملی برای افزایش تولید، بهبود توزیع، حضور موفقیت آمیز در بازارهای بین المللی ایجاب می‌کند که ادبیات بازاریابی مورد توجه خاص قرار گیرد. تاآن چه مورد نیاز پژوهشگران، کارشناسان، مدیران و کارآفرینان اقتصادی در عرصه های تولید وتوزیع است فراهم گردد تا روند حرکت استقلال طلبانه ایران در کوتاه ترین زمان ممکن با مناسب ترین شرایط به موقعیت مطلوب برسد.
بر مدیران واستراتژیست های واحد های تولیدی وخدماتی است که با تجهیز نیروهای محقق خود، عملیات سازمانی را با هدف گیری به سمت بازارهای دور ونزدیک وپیش بینی سطح فروش، سهم بازار و درآمد معین برای دوره های آینده آغاز نماید واین مهم فقط با استعانت از روش ها و رویکرد های علمی‌بازاریابی میسر است.
آمیخته بازاریابی بنگاه های اقتصادی مختلف متناسب با شرایط بازار، صنعت و … متفاوت است، دیگر دوران شاه کلیدها به سرآمده است، باید دسته کلیدها را کامل کرد و متناسب با هر قفل با بهره گیری از دانش، تجربه، اطلاعات و شم، کلید مناسب آن را انتخاب کرد و به کار گرفت.
در دنیای امروز چه بسا یک جزء از زیر مجموعه های چهار پی آنقدر مهم باشد که خود به عنوان یک عامل مستقل و مهم مطرح گردد، به مثالهای زیر توجه کنید:
یک شرکت تولیدکننده لوازم آرایشی، آمیخته بازاریابی خود را چنین می‌شمارد: محصول، بسته‌بندی، قیمت، ترویج، فروش شخصی، روابط عمومی و عمومی‌سازی، توزیع فیزیکی، تبلیغات،
یک شرکت تولیدکننده لوازم خانگی آمیخته بازاریابی خود را چنین می‌شمارد :محصول، قیمت ترویج، توزیع، خدمات.
در هر حال ورود نامهای تجاری گوناگون به بازار، رقابت شدیدی میان تولیدکنندگان برای تاثیرگذاری بر انتخاب مشتری هنگام خرید لوازم خانگی گذاشته است. شناسایی عوامل تاثیرگذار بر تصمیم خرید مشتری، به تولیدکنندگان کمک میکند تا بتوانند محصولات خود را براساس سلیقه بازار هدف طراحی کرده و استراتژی های مناسب که منجر به افزایش فروش و سهم بازار بیشتر می‌شود را اتخاذ نمایند. در حال حاضر شرکتهای موجود در بازار لوازم خانگی ایران با اتکا بر نتایج حاصل شده از سایر کشورها، استراتژیهای گوناگون را تجربه کرده که با توجه به تفاوت ایران با سایر کشورها در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و…، این استراتژی ها گاهاً منجر به پایین آمدن میزان فروش و از دست دادن سهم بازار میگردد و برای جبران آن هزینه و زمان زیادی صرف می‌گردد. با توجه به رقابت شدید حاکم بر بازار، شرکتهایی موفق خواهند بود که نیاز مصرف کننده را از قبل تشخیص داده و محصولی عرضه کنند که هم راستا با برطرف نمودن آن نیاز باشد.
تلاش نگارنده در این تحقیق شناسایی و رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی درخرید یخچال است.
1-2 بیان مسئله
اطلاعات و آمار از مهمترین عوامل برای
ه ر فعالیت فنی واقتصادی می باشد. سرمایه گذاران، مدیران صنعتی و تولیدی همواره نیازمند اطلاعات وارقام دقیق و جدید می باشند تا بر مبنای آن بتوانند برنامه ریزی لازم را درخصوص تنظیم فعالیتهای تولیدی، تعمیراتی، فروش، توسعه وغیره را به نحو مطلوب به عمل آورند.
امروزه تکنولوژیهای سخت افزاری عموما“ به آسانی در دسترس بوده وقابل به کارگیری می‌باشد، لیکن مدیریت صحیح و درایت لازم در به کار گیری درست اطلاعات و استفاده از عوامل نرم افزاری است که در حال حاضر در صنعت و اقتصاد دنیا جایگاه ویژه و پراهمیت خود را نمایان می‌سازد.
در موفقیت یک فعالیت تولیدی، آمیخته بازاریابی مناسب ومقولاتی مانند شناخت بازار، شناخت خریداران، ویژگی های مورد انتظار مصرف کننده، تطابق خصوصیات کالا با نیازهای بازار هدف، وجنبه های دیگری مطرح است که هر کدام باید مورد بررسی قرار گیرد.
صنعت تولید لوازم خانگی که از نظر تنوع محصول، فراگیری متقاضیان و اهمیتی که در رفع نیازهای جامعه دارد در صنایع کشور کم نظیر است و با وجود سهم قابل توجه‌ این صنعت در اقتصاد کشور و نقش اثرگذار در امر اشتغال‌زایی و قابلیت فوق العاده آن در انتقال تکنولوژی که نشان از اهمیت آن دارد و با وجود برخورداری از حجم عظیم سرمایه گذاری انجام شده در آن در مقایسه با سایر کشورهای صاحب این صنعت، متاسفانه در تولید برخی محصولات نظیر یخچال، جارو برقی، ماشین لباسشویی از پویایی لازم در بکارگیری عناصر آمیخته بازاریابی و رعایت اصول کلی در آن بر خوردار نبوده.
حال با توجه به افزایش شرایط رقابتی بازار و ورود برند های مطرح وگوناگون خارجی در داخل کشور در این تحقیق برآنیم که با انجام یک تحقیق میدانی و استفاده از منابع اطلاعات خارجی و داخلی و همچنین مذاکره با تعدادی از خبرگان مربوطه به عنوان کاری مقدماتی در این راه قدمی برداریم. امید است که مثمر ثمر واقع گردد.
1-3 اهمیت موضوع
موسسات امروزی بدون ارتباط با مشتری و اطلاع از نظر و طرز تلقی آنها از عملکرد خود قادر به ادامه حیات نخواهند بود. این موسسات باید درباره تعین و تقسیم یک بازار و تولید محصولات و خدماتی که نیاز قسمت هایی از بازار را برآورد می‌کنند شناخت لازم را کسب کنند. این موسسات باید برای هر چه جذاب تر کردن قیمت فروش، شیوه های قیمت گذاری را به خوبی بدانند. آنها همچنین با انتخاب کانال های درست توزیع، سعی خواهند کرد محصولات خود را در دسترس مشتریان قرار دهند. انجام تبلیغات و پیشبرد کالاها، به نحوی که مشتریان اطلاعات لازم را در مورد این کالاها به دست آورند وخواستار این کالاها شوند، زمینه های دیگری است که این واحد ها باید درباره آنها آگاه باشند.
صنعت لوازم خانگی از صنایع مهم با حجم سرمایه گذاری بالا می‌باشد این صنعت دارای سابقه قابل توجه و بسیار مهم از نظر اشتغال می باشد و علاوه بر اشتغالزایی مستقیم، تعداد زیادی نیز در بخشهای خدمات، توزیع، تعمیر و… بعنوان نیروی اشتغال غیرمستقیم فعال می‌باشند. محصولات تولیدی این صنعت کاربردهای متفاوتی در بخشهای خانگی، اداری و تجاری دارند، که سهم مصارف خانگی آن بسیار بالا می‌باشد.
این صنعت در ایران از سابقه نسبتا طولانی برخوردار است و اگر بخش عمده ای از نیاز کشور از محل تولیدات داخلی تامین گردد می‌تواند از خروج مقادیر قابل توجهی ارز از کشور، جلوگیری کند و همواره سیاستگذاران صنعت ایران بر کاهش واردات بدلیل کمبود ارز تاکید داشته اند و بحث ایجاد زیربنا و ساختارهای لازم برای توسعه صادرات نیز از موضوعات مهم اخیر می‌باشد. ولی اغلب به دلیل اینکه محصولات تولیدی با صنعت روز دنیا از نظر فناوری، شکل ظاهری و… فاصله زیادی دارند. نه تنها ارز آور نبوده و صادرات این صنعت به خارج از مرزها بسیار محدود است. بلکه با ورود برند های خارجی به بازار های داخل باعث خروج مقدار زیادی ارز از کشور و شکست برند های مطرح و با سابقه داخلی مثل ارج و… شده است.
در این تحقیق تلاش می‌شود ضمن شناسایی و اولویت بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی درخرید یخچال به عنوان یک هدف فرعی، دو برند الجی واسنوا با توجه به این عناصر با هم مقایسه شوند. در واقع رتبه بندی عناصر آمیخته بازاریابی موثر بر خرید یخچال می‌تواند به مدیران به عنوان تصمیم گیرندگان کمک کند تا نقطه نظرات مشتری را در یابند و آنها را در اهداف و استراتژی ها شرکت خود بگنجانند و در نهایت بتوانند در بازار به سهم بیشتری برسند، سود آوری شرکتشان را بالا ببرند و یا حتی جلوی شکست سازمان خود را بگیرد.
1-4 اهداف تحقیق
احتمالا فاکتورهای اصلی که مستقیما می‌توانند بر میزان خرید و نوع کالای خریداری شده تاثیر بگذارند از دامنه وسیعی برخوردار بوده و از عوامل شخصی تا عوامل محیط بازاریابی گسترده می‌باشد.
در نتیجه برای رعایت اصل تحدید موضوع در این تحقیق به بررسی عوامل آمیخته بازاریابی (به معنی مجموعه زمینه ها یا مقوله های مهم در بررسی ها، تصمیم گیریی ها وارزیابی های مربوط به بازاریابی واحد تجاری)در خرید یخچال پرداخته تا بتوانیم راهکار مناسب ارائه دهیم.

هر تحقیقی برای دستیابی به اهداف خاصی طراحی و پیاده سازی می‌شود. اهداف هر تحقیق می‌تواند به دو صورت کلی وجزیی مطرح شود. هدف کلی به صورت مستقیم از مسئله تحقیق مشتق می‌شود واهداف جزیی تحقیق نیز در واقع بر کاربردهای نتایج پژوهش اشاره دارند.
1-4-1 هدف کلی
هدف کلی این پژوهش شناسایی و رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال از دیدگاه فروشندگان است.
1-4-2 هدف جزئی
هدف جزیی این پژوهش بررسی دو برند الجی و اسنوا با توجه به این عناصر می‌باشد.

 
 
1-5 نوع تحقیق
نوع تحقیق ارائه شده را از منظر هدف، روش و مکان در چهارچوب طبقه بندی زیر بررسی می‌کنیم.
1-5-1 بر اساس هدف
این تحقیق از نظر دسته بندی تحقیقات بر اساس هدف، یک تحقیق کاربردی به شمار می‌آید که به شناسایی و رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی از دید فروشندگان می‌پردازد.
1-5-2 بر اساس روش
تحقیق حاضر از نظر دسته بندی تحقیقات بر اساس روش، یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد. در واقع سعی شده است آن چه وجود دارد در قالب تحقیق توصیفی تشریح می‌شود.
1-5-3 بر اساس مکان
این تحقیق از نظر مکانی، به علت محدودیت های مختلف، فقط در شهر تهران انجام پذیرفته و این پژوهش منحصر به بازار های مطرح این شهر می‌باشد.
1-6 قلمرو زمانی تحقیق
این تحقیق در آبان ماه 1392 آغازشد و در تیر ماه 1393 به پایان رسید.
1-7 روش گرد آوری داده ها
داده های تحقیق حاضر به صورت میدانی از فروشندگان یخچال و به کمک پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری گردیده است. به طور کلی در این تحقیق از سه دسته اطلاعات به صورت مکمل وهمراستا با یکدیگر استفاده شده است.
اطلاعاتی که در جهت تدوین فرضیات موثر بوده‌اند. این دسته از اطلاعات از طریق

]]>

تحقیق رایگان درمورد سرمایه اجتماعی

5-1) مقدمه 87
5-2 ) یافته ها و نتایج 87
5-3) محدودیت های تحقیق 100
5-4) پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق 101
5-5) پیشنهاد های آتی تحقیق 102
منابع و ماخذ 103
پیوست 108
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1: جدول مورگان 61
جدول 3-2: سوالات پرسشنامه به تفکیک هر متغییر 62
جدول 3-3: میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه 64
جدول 4-1: توصیف متغییر تحصیلات 67
جدول 4-2: توصیف متغییر سابقه خدمت 68
جدول 4-3: توصیف متغییر دانش صریح 69
جدول 4-4: توصیف متغییردانش پنهان 69
جدول 4-5: توصیف متغییر کارتیمی 70
جدول 4-6: توصیف متغییر شناخت عموم کارکنان 71
جدول 4-7: توصیف متغییر تسهیم دانش 72
جدول 4-8: توصیف متغییر تعهد مستمر 73
جدول 4-9: توصیف متغییر مرکزیت 74
جدول 4-10: توصیف متغییر هنجارهای مشارکتی 75
جدول 4-11: نتایج آزمون کولموگراف-اسمیرنوف 76
جدول 4-12: ضریب همبستگی بین تسهیم دانش کارکنان و سرمایه اجتماعی 77
جدول 4-13: ضریب همبستگی بین تسهیم دانش کارکنان (آشکار) و سرمایه اجتماعی(شناخت کار تیمی). 78
جدول 4-14: ضریب همبستگی بین تسهیم دانش کارکنان (آشکار) و سرمایه اجتماعی(شناخت عمومی کارکنان) 78
جدول 4-15: ضریب همبستگی بین تسهیم دانش کارکنان (آشکار) و سرمایه اجتماعی(شناخت هنجارهای مشارکتی) 79
جدول 4-16: ضریب همبستگی بین تسهیم دانش کارکنان (آشکار) و سرمایه اجتماعی(مرکزیت) 79
جدول 4-17: ضریب همبستگی بین تسهیم دانش کارکنان (آشکار) و سرمایه اجتماعی(تسهیم شناخت) 80
جدول 4-18: ضریب همبستگی بین تسهیم دانش کارکنان (آشکار) و سرمایه اجتماعی(تعهد موثر) 81
جدول 4-19: ضریب همبستگی بین تسهیم دانش کارکنان (پنهان) و سرمایه اجتماعی(شدت کار تیمی) 81
جدول 4-20: ضریب همبستگی بین تسهیم دانش کارکنان (پنهان) و سرمایه اجتماعی(شناخت عمومی کارکنان) 82
جدول 4-21: ضریب همبستگی بین تسهیم دانش کارکنان (پنهان) و سرمایه اجتماعی(هنجارهای مشارکتی)..83

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول 4-22: ضریب همبستگی بین تسهیم دانش کارکنان (پنهان) و سرمایه اجتماعی(مرکزیت) 83
جدول 4-23: ضریب همبستگی بین تسهیم دانش کارکنان (پنهان) و سرمایه اجتماعی(تسهیم شناخت) 84
جدول 4-24: ضریب همبستگی بین تسهیم دانش کارکنان (پنهان) و سرمایه اجتماعی(تعهد موثر) 85
فهرست نمودارها / اشکال
عنوان صفحه
شکل 1 : مدل مفهومی تحقیق 17
شکل 2-1 : نحوه ارتباط سرمایه اجتماعی در سطوح مختلف 43
شکل 2-2 : ارتباط نوع مدیریت دانش و نوع دانش 52
شکل 2-3 : فرایند حلقوی مدیریت دانش 58
شکل 4-1 : نمودار میله ای تحصیلات 67
شکل 4-2 : نمودار میله ای سابقه خدمت 68
شکل 4-3 : هیستوگرام دانش صریح 69
شکل 4-4 : هیستوگرام دانش پنهان 70
شکل 4-5 : هیستوگرام کارتیمی 71
شکل 4-6 : هیستوگرام شناخت عموم کارکنان 72
شکل 4-7 : هیستوگرام تسهیم دانش 73
شکل 4-8 : هیستوگرام تعهد موثر 74
شکل 4-9 : هیستوگرام مرکزیت 75
شکل 4-10 : هیستوگرام هنجارهای مشارکتی 76
چکیده:

 
 
با توجه به تحول در فرآیندها و تغییر منابع انسانی و نیز استفاده از فن آوری های نوین در انجام امور ثبتی در سازمان ثبت اسناد و املاک، این تحقیق به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی( در ابعاد فردی و تیمی) با تسهیم دانش(آشکار و پنهان) در کارکنان مرد اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان می پردازد. چارچوب نظری پیرامون موضوع تحقیق بر گرفته از تحقیقات یان یو و همکاران در سال 2013 است. متغیر مستقل تحقیق سرمایه اجتماعی بوده که دارای دو سطح فردی و تیمی است. سرمایه اجتماعی در سطح تیمی از 3 بعد شدت کار تیمی، شناخت عموم کارکنان، هنجارهای مشارکتی تشکیل شده است. سرمایه اجتماعی در سطح فردی نیز از 3 بعد مرکزیت، تسهیم شناخت، تعهد موثر تشکیل شده است. متغیر وابسته تحقیق تسهیم دانش بوده که از دوبعد دانش آشکار و دانش پنهان تشکیل شده است. این تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گرد آوری اطلاعات ، تحقیقی توصیفی و از نظر نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان مرد (به تعداد 438 نفر) اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان می باشند. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد. حجم نمونه با بهره گرفتن از جدول مورگان 217 در نظر گرفته شد. شیوه نمونه گیری به نسبت حجم نمونه تصادفی ساده است. برای تعیین روایی متغیر های تحقیق از روش محتوایی و برای پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید . در فرآیند اجرایی، نخست پرسشنامه هایی که توسط پاسخ گویان تکمیل گردیده اند را جمع آوری کرده و داده های خام مورد نیاز جهت توصیف و آزمون فرضیه ها به کمک رایانه و نرم افزار استخراج می گردند و سپس این داده ها از طریق نرم افزار spss 18 تجزیه و تحلیل شده است. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جدول آمار توصیفی و فراوانی و نمودار میله ای و هیستوگرام ارائه می شود و در مرحله دوم در این تحقیق جهت آزمون فرضیه ها از همبستگی پیرسون استفاده خواهد شد. نتایج تحقیق بصورت نشان داد که تسهیم دانش(آشکار و پنهان) کارکنان مرد مشارکت کننده در تحقیق را می توان از روی مولفه های سرمایه اجتماعی(کار تیمی، شناخت عموم کارکنان، هنجارهای مشارکتی ، مرکزیت، تسهیم شناخت، تعهد موثر) پیش بینی کرد.
کلمات کلیدی: تسهیم دانش(آشکار و پنهان) ، سرمایه اجتماعی،کار تیمی، شناخت عموم کارکنان، هنجارهای مشارکتی، مرکزیت، تسهیم شناخت، تعهد موثر
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
این تحقیق به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی( در ابعاد فردی و تیمی) با تسهیم دانش(آشکار و پنهان) در کارکنان مرد اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان می پردازد. متغیر وابسته تحقیق تسهیم دانش است. تسهیم دانش، شبیه رفتارهای شهروند سازمانی است که به طور اختیاری و داوطلبانه در سازمان ها انجام می شود . یکی از شیوه های اندازه گیری مدیریت دانش، توسط میزان تسهیم دانش )شامل دانش آشکار و ضمنی ( است که در سازمان ها انجام می شود. ( یوسفی و همکاران،1389). تسهیم غیررسمی دانش در سازمان ها می تواند خیلی موثر باشد(یاهیا و گوه ،2002). به طور مثال کارکنان شرکت تری ام دانش را از طریق گفتن داستان تسهیم می کنند. کارکنان شرکت بریتیش پترولیوم نیز دانش را به طور چهره به چهره با افراد کارخانه های دیگر این شرکت، تسهیم می کنند(شیلیگو،2007).
از طرفی سرمایه اجتماعی متغیر مستقل تحقیق است. پالدام سرمایه اجتماعی را به عنوان چسبی که جامعه را در کنار هم نگه می دارد توصیف کرده و رویکردهای تئوریک به این موضوع را به سه گروه اصلی اعتماد، تمایل به همکاری و شبکه ها تقسیم بندی می کند(پالدام،2009).
در این فصل ابتدا مسئله تحقیق بیان شده و به بررسی اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته و چارچوب نظری و اهداف و فرضیات تحقیق و متغیرهای تحقیق و قلمرو تحقیق توضیح داده خواهد شد .
بیان مسئله
تسهیم دانش عبارت است از مجموعه رفتارهایی که شامل تبادل دانش و اطلاعات وکمک کردن به دیگران در این خصوص است( یوسفی و همکاران،1389). تسهیم دانش به عنوان یک فعالیت پیچیده اما ارزش آفرین، پایه و اساس بسیاری از راهبردهای مدیریت دانش در سازمانهاست(ریج،2005). یاهیا و گوه (2002) پی بردند که تسهیم و توزیع دانش به طور مثبتی با مدیریت دانش همبستگی دارد. تسهیم دانش هنگامی رخ می دهد که یک فرد مایل به کمک و یادگیری از دیگران در توسعه شایستگی های جدید است( یوسفی و همکاران،1389). هدف نهایی از تسهیم دانش کارکنان، تلاش برای انتقال و تبدیل تجربیات ودانش همه افراد به دارایی ها و منابع سازمانی، به منظور افزایش و پیشبرد اثربخشی سازمانی است. سالوپک بر این عقیده است که اگر خواهان این هستیم که افراد در سازمان آن چه را که یاد می گیرند تسهیم کنند باید شرایطی در سازمان فراهم و ایجاد شود که در آن، تسهیم شرایط نتیجه مزیت فردی با شد(سالوپک،2007).
سرمایه اجتماعی مجموعه ای از شبکه ها، هنجارها و ارزش ها می باشد که همکاری درون گروهی و بین گروهی را جهت کسب منافع متقابل و رسیدن به اهداف مشترک تسهیل میکند(مارموت و بیل،2011). اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، روابط و پیوندهای اجتماعی به عنوان مولفه های سرمایه اجتماعی تاثیرات مفیدی در رشد و توسعه دارند. (کسانی،2008). به عقیده گودرهام ، سرمایه اجتماعی کارایی انتقال دانش را افزایش میدهد، زیرا که آن، رفتار جمعی را ترغیب می کند. ایده اصلی آنان این است که انتقال دانش، کلیدی است برای بدست آوردن شایستگی، صلاحیت و یک مزیت برای سازمان محسوب میشود. آ
نان با بهره گرفتن از مدل ناهاپیت و گوشال مدلی را ارائه کرده اند که سرمایه اجتماعی می تواند برای انتقال دانش در همکاری های چندملیتی بکار برده شود(گودرهام و همکاران،2007). در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست می دهند و بدون سرمایه اجتماعی، پیمودن راه های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی، ناهموار و دشوار می شوند(ماتهیس،2010). مدیران و کسانی که بتوانند در سازمان، سرمایه‌اجتماعی ایجاد کنند،  راه کامیابی شغلی و سازمانی خود را هموار می‌سازند. بهبود مکانیزم سرمایه اجتماعی باعث بهبود عملکرد سازمانی و ارتقا بهره وری سازمان خواهد شد(تایگو،2013).
پیرامون ارتباط سازه های تحقیق می توان گفت که انتقال اطلاعات و دانش در سطح کلان و خرد بین افراد و سازمانها، بستگی به افرادی دارد که این انتقال را تسهیل و تسریع می کنند. در نتیجه، تمام عواملی که مشوق ارتباط بین فردی یا مانع آن باشند، بر مبادلات اطلاعاتی افراد نیز تأثیرگذار خواهند بود. به همین دلیل، اهمیت ارتباطات و تعاملات مبتنی بر اعتماد میان افراد در گسترش و کاربرد دانش، مورد تأکید قرار گرفته است. چنان چه سازمانی بتواند هر چه بیشتر تعاملات اثربخش را در میان کارکنان خویش در داخل گروه ها و واحدهای سازمانی افزایش دهد، بیشتر میتواند نسبت به اثربخشی مبادلات اطلاعاتی میان افراد خویش و در نتیجه، مدیریت اثربخش دانش سازمانی اطمینان حاصل کند(بات،2001). بنابراین ایجاد و گسترش فرهنگ و جوی در سازمان که این نوع ارتباطات و تعاملات را ترغیب کند، از ضرورتهای مدیریت دانش است. بر این اساس، پژوهشگران بر آن شده اند تا ارتباط میان سرمایه اجتماعی و ابعاد، فرایندها و فعالیتهای گوناگون مدیریت دانش را در سازمان، آزمون و تبیین کنند. بنابراین مدیریت سازمان ها باید با تکیه بر دانش برتر ،اتخاذ تصمیمات معقولتر در موضوع های مهم و بهبود عملکرد های مبتنی بر دانش را پیدا کنند. بنابراین می توان گفت مدیریت دانش و تسهیم دانش و سرمایه اجتماعی و روابط بین افراد مفاهیمی هستند که ارتباط تنگاتنگی با بهره وری ، اثربخشی و عملکرد کارکنان و سازمان ها دارند.لذا با توجه به مسائل گفته شده این سوال مطرح می شود که آیا بین سرمایه اجتماعی در سطح فردی و تیمی با تسهیم دانش در اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان رابطه وجود دارد؟
اهمیت و ضرورت تحقیق
نقش تسهیم دانش در مدیریت دانش سازمان های دولتی چنان مهم است که بعضی از نویسندگان اظهار می دارندکه وجود “مدیریت دانش برای پشتیبانی از تسهیم دانش است ” از دلایل اهمیت تسهیم دانش این است که تسهیم دانش موجب بهبود عملکرد وارایه خدمات به مشتریان وکاهش هزینه ها،زمان توسعه خدمات ومحصولات جدید و زمان تأخیردرتحویل خدمات وکالاها به مشتریان و در نهایت کاهش هزینه های مربوط به دسترسی به انواع ارزشمند دانش در داخل سازمان می شود (کینگ،2005). یکی از گام های راهبردی فرآیند مدیریت دانش، تسهیم دانش است. در واقع، سازمان ها به طور مشخص باید نوع مناسب دانش مربوط به فرآیندهای خود را تحت کنترل و مدیریت در آورند و دانش را منبعی مهم برای ایجاد و حفظ مزیت رقابتی در سازمان در نظر گرفته و به طور ویژه، به تسهیم دانش حاصل برای بهبود عملکرد فرآیندهای سازمان دولتی در محیط رقابتی توجه کنند(کینگ،2005).

از طرفی سرمایه اجتماعی به عنوان منبعی که ممکن است افراد، گروه ها و جوامع برای نیل به نتایج مطلوب آن را بکار گیرند، قلمداد می شود، و آن مفهومی است که در بسیاری موارد توسط تحلیل گران اجتماعی برای توصیف طیف وسیعی از فرآیندهای اجتماعی بکار برده می شود و به درک این پرسش که چرا برخی افراد، گروه ها و طبقات مردم به نتایج سیاسی ، اقتصادی و یا اجتماعی مثبت تری نسبت به دیگران نایل می شوند، منجر میشود(نوقانی،2008). سرمایه اجتماعی باعث بهبود مشارکت افراد با یکدیگر خواهد شد(اکسبای،2010).سرمایه اجتماعی محور اصلی بخش مهمی از مباحث مدیریتی سازمان‌ها محسوب شده، مدیرانی موفق قلمداد می‌شوند که بتوانند در ارتباط با جامعه به تولید و توسعه سرمایه اجتماعی بیشتری نائل شوند. با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی برای سازمان‌ها، باید عواملی را که می‌توانند با بالا رفتن میزان این سرمایه رابطه داشته باشند، مشخص کرد(بی ادی،2010). تحقیقات نشان می دهد که سرمایه اجتماعی بالاتر و انسجام اجتماعی بیشتر به بهبود شرایط جامعه و سازمان کمک می کند (کیم و کاواچی،2010).
اهداف تحقیق
سنجش رابطه بین سرمایه اجتماعی و تسهیم دانش در اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان
سنجش رابطه بین سرمایه اجتماعی در سطح تیمی و تسهیم دانش در اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان
سنجش رابطه بین سرمایه اجتماعی در سطح فردی و تسهیم دانش در اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان
چارچوب نظری تحقیق
چارچوب نظری پیرامون موضوع تحقیق بر گرفته از تحقیقات یان یو و همکاران در سال 2013 است. متغیر مستقل تحقیق سرمایه اجتماعی بوده که دارای دو سطح فردی و تیمی است. سرمایه اجتماعی در سطح تیمی از 3 بعد شدت کار تیمی، شناخت عموم کارکنان، هنجارهای مشارکتی تشکیل شده است. سرمایه اجتماعی در سطح فردی نیز از 3 بعد مرکزیت، تسهیم شناخت، تعهد موثر تشکیل شده است. متغیر وابسته تحقیق تسهیم دانش بوده که از دوبعد دانش آشکار و دانش پنهان تشکیل شده است. مدل تحقیق بصورت زیر است:
سرمایه اجتماعی در سطح تیمی
شدت کار تیمی
شناخت عموم کارکنان
هنجارهای مشارکتی
سرمایه اجتماعی در سطح فردی
مرکزیت
تسهیم شناخت
تعهد موثر
تسهیم دانش
دانش آشکار
دانش پنهان

شکل1) مدل مفهومی تحقیق(یان یوا وهمکاران،2013)
فرضیه های تحقیق
تسهیم دانش کارکنان مرد مشارکت کننده در تحقیق را می توان از روی مولفه های سرمایه اجتماعی پیش بینی کرد.
تسهیم دانش (آشکار) کارکنان مرد مشارکت کننده در تحقیق را می توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (شدت کار تیمی) پیش بینی کرد.
تسهیم دانش (آشکار) کارکنان مرد مشارکت کننده در تحقیق را می توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (شناخت عمومی کارکنان) پیش بینی کرد.
تسهیم دانش (آشکار) کارکنان مرد

]]>

منابع و ماخذ تحقیق عوامل کلیدی موفقیت

سازمانی برای طراحی و پیشنهاد استراتژیهای فوق وجود دارد . لذا یک مجموعه راهکارهای ترکیبی و راهبردهایی کلان حاصل راهکارهای WT ، SO ، WO ، ST در منطقه فصل مشترک این چهار ناحیه پیشنهاد می گردد . راهبردهایی که با توجه به مفروضات حاصله از تجزیه و تحلیل عوامل محیطی و عوامل درونی سازمان پیشنهاد می شوند راهبردهای اصلی برای حرکت سازمان ازوضع موجودبسوی اهداف بلند مدت هستند (خوشنام،صص15-18).

 
 
جدول3-2- تجزیه و تحلیل قوت و ضعف، فرصت و تهدید(SWOT )بهبود یافته(خوشنام،ص19)
اهداف کیفی
Objectives فرصتها
O تهدیدات
T
نقاط قوت
S

راهبردهای

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

S-O
راهبردهای
S-T

نقاط ضعف
W

راهبردهای
O-W
راهبردهای
T-W
3-6-1-1-نحوه طراحی جدول EFE
الف ) پس از شناسایی عوامل محیط خارجی و تهیه لیستی از این عوامل به کمک نقطه نظرات خبرگان ، عوامل کلیدی موفقیت را از حداقل 10 تا حداکثر 20 عامل فهرست نمایید . این عوامل باید حتی الامکان متکی بر واقعیات بوده و دقیق باشد ، نه ذهنی . سپس آنها را به دو دسته فرصتها و تهدیدها تفکیک نمایید . نخست عواملی گه موجب فرصت و موقعیت می شوند و بعد آن عواملی که سازمان را تهدید می کنند را بنویسید .
ب ) به هر عامل یک ضریب وزنی بین صفر ( بی اهمیت ) تا یک ( بسیار مهم ) اختصاص دهید . جمع ضرایب وزنی اختصاص داده شده باید مساوی یک شود . ( جهت انجام این کار پیشنهاد می شود به هر عامل عددی بین 1 تا 5 را اختصاص داده سپس ستون را نرمالیزه نمایید تا وزنهای بین صفر تا یک برای هر عامل بدست آمده و مجموع اوزان نیز یک شود . )
ج ) برای هر یک از عوامل یک امتیاز بین یک تا چهار بر حسب میزان تطابق سازمان وبا فرصتها و تهدیدها بنویسید . این امتیاز بیانگر میزان اثربخشی استراتژی های کنونی سازمان در نشان دادن واکنش نسبت به عوامل مزبور میباشد . عدد 4 به معنی این است که واکنش عالی بوده است و عدد 1 بدین معنی است که واکنش بسیار ضعیف میباشد . امتیازات در محدوه سازمان تعیین میشوند . تعبیر هر یک از امتیازات میتواند بدین ترتیب باشد : 4 فرصت طلایی (واکنش بسیار عالی) – 3 فرصت قابل اعتنا (واکنش خوب) – 2 تهدید قابل اعتنا (واکنش بد و منفی) – 1 تهدید جدی (واکنش خیلی بد)
د ) امتیاز وزن دار هر عامل را محاسبه نمایید . بدین منظور ضریب درجه اهمیت هر عامل را در امتیاز حاصل از متوسط نقطه نظرات خبرگان ضرب نموده و برای هر یک از سطرهای جدول در ستون امتیازات موزون ثبت نمایید .
ه ) جمع امتیاز وزن دار سازمان را محاسبه نموده که حداقل 1 و حداکثر 4 میباشد و امتیاز متوسط برای سازمانها ، 5/2 می باشد .
امتیاز 4 نشان می دهد که سازمان در میان نهادهای مشابه دارای موقعیتی برجسته است . بعبارت دیگر نشان دهنده واکنش عالی سازمان در استفاده از فرصتها و به حداقل رساندن اثر تهدیدها می باشد . امتیاز 1 هم نشان می دهد که استراتژی های موزون سازمان در استفاده از فرصتها و پرهیز از تهدیدات توانمند نبوده است (خوشنام،صص20-23).
جدول3-3- جدول EFE سازمان(خوشنام،ص23)
عوامل خارجی امتیاز وضع شده وزن یا رتبه امتیاز وزن دار ارزیابی
فرصتها :
1-
2-
3-
4-
تهدیدها :
1-
2-
3-
4-

جمع 1

3-6-1-2-نحوه طراحی جدول IFE
الف ) پس از شناسایی عوامل داخلی ، نقاط قوت و ضعف سازمان را مشخص نمایید . ( بین 10 تا 20 عامل ) ، نخست نقاط قوت و سپس نقاط ضعف را لیست نمایید .
ب ) به هر عامل یک ضریب وزنی بین صفر ( بی اهمیت ) تا 1 ( بسیار مهم ) اختصاص دهید . در اینجا هم می توان از نرمالیزه کردن جهت وزن دهی استفاده نمود . در این صورت جمع ضرایب وزنی اختصاص داده شده باید مساوی یک شود . برای تعیین وزن هر یک از عوامل و تصمیم گیری پیرامون عوامل با اهمیت تری که خوبست در جدول IFE بیایند می توان از نظرات خبرگان بهره جست و سپس وزن عوامل با اهمیت تر را بین صفر تا 1 نرمالیزه نمود .
ج ) وضع موجود هر عامل را با امتیازی بین 1 تا 4 با توجه به محور ذیل مشخص نمایید . همانگونه که در شکل نشان داده شده است ، نقاط ضعف فقط امتیاز 1 یا 2 را دریافت می نمایند . نقاط قوت نیز فقط نمرات 3 و 4 را می توانند به خود بگیرند

]]>

منابع تحقیق درمورد ارزش افزوده اقتصادی

باشد. به عبارتی، شرکت ممکن است افزایش در EVA را اعلام کند اما بازار انتظاراتی بیش از مقدار اعلام شده داشته باشد. در این حالت نه تنها ممکن است بازده سهام افزایش نیابد، حتی ممکن است کاهش یابد. عکس این قضیه نیز ممکن است اتفاق بیفتد. به عبارتی یک شرکت ممکن است کاهش در EVA را اعلام کند و این در حالی باشد که بازار انتظار داشته که مقدار کاهش در eva بیش از مقدار اعلام شده باشد. در این حالت علیرغم کاهش در EVA، ممکن است بازده سهام افزایش یابد. سرمایه‌گذاران در بازارهای کارا با EPS، نیز همین گونه برخورد می‌کنند. به عبارتی، آن اعلامیه درآمدی، محرک بازده و قیمت سهام است که بیشتر از انتظارات بازار باشد.
اما با توجه به نکات عنوان شده و توجه به این نکته که اصولا EVA ی شرکت‌ها در ایران پیش بینی و اعلام نمی شود و غالب سرمایه‌گذاران با این معیار آشنایی ندارند، طبیعی است که تفسیر دوم در بازار سرمایه ایران که به نظر می‌رسد اصول اولیه مدل‌های سرمایه‌گذاری (سرمایه‌گذاران عقلایی اند)، نیز در آن رعایت نمی شود وجهه منطقی نداشته باشد و تفسیر اول، معقولتر به نظر برسد و انتظار هم می‌رفت که بین EVA و TSR در بورس تهران معناداری وجود نداشته باشد.
حالت دوم: تک تک شرکت‌ها در دوره 6 ساله
با مراجعه به فصل چهارم پژوهش، مشخص می‌شود که از میان 15 شرکت مورد بررسی بین EVA و TSR هیچ یک از شرکت‌ها رابطه معناداری وجود ندارد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که این ارتباط زیاد (نه معنادار)، به احتمال زیاد ناشی از تصادف می‌باشد و نشان از هوشیاری سرمایه‌گذاران در ارزیابی خرید سهام بر مبنای EVA نمی باشد.
حالت سوم: همه شرکت‌ها در دوره 6 ساله
با اسنتاد به تفاسیر پیشین، در حالت کلی نیز بین EVA و TSR رابطه معناداری وجود ندارد. و EVA تنها 5 درصد تغییرات بازده سهام را تشریح می‌کند.
5-2-2) نتایج حاصل از بررسی فرضیه دوم
حالت اول: هر 15 شرکت در هر سال
با مراجعه به مقادیر R2 که در فصل چهارم محاسبه گردید، مشاهده می‌شود که ارزش بازار شرکت‌های مورد بررسی در هر یک سال‌های 1387 تا 1392 به طور غالب از طریق NOPAT توجیه می‌شود و تنها در سال‌های 1387 و 1389 تغییرات MV، تقریبا به طور مساوی توسط EVA و NOPAT توجیه می‌شود. این پدیده را به شرح زیر می‌توان تحلیل کرد:
با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران و با بررسی رفتار سرمایه‌گذاران، مشاهده می‌شود که تنها معیاری که سرمایه‌گذاران درخصوص آن صحبت می‌کنند، معیار P/E می‌باشد. و برای تعیین قیمت سهام یک شرکت، نسبت به مذبور را در EPS جاری ضرب می‌کنند. یعنی سرمایه‌گذاران با این کار، عملا ارزش بازار شرکت را با سود حسابداری پیوند می‌زنند و چون سود حسابداری نیز بخشی از NOPAT است و بنابراین، NOPAT، به طور غیر مستقیم با ارزش بازار شرکت مرتبط می‌گردد. از طرفی، همان طوری که در بررسی نتایج فرضیه اول عنوان شد، معیار EVA برای بازار سرمایه ایران کاملا ناشناخته به نظر می‌رسد و معیار غالب در این بازار P/E می‌باشد و مخرج این کسر، بخشی از NOPAT به شمار می‌رود و بنابراین انتظار می‌رفت که NOPAT، ارزش بازار شرکت‌های مورد بررسی را بهتر از EVA، تشریح نماید و نتایج تحقیق بر انتظارات منطبق گردید. مجددا نشان می‌شود که عدم آشنایی سرمایه‌گذاران با این معیار ممکن است سرمایه‌گذاری بلند مدت آنها را به مخاطره بیاندازد و نمونه عینی این موضوع ضریب همبستگی منفی بین EVA و TSR می‌باشد.
حالت دوم: تک تک شرکت‌ها در دوره 6 ساله
به غیر از دو شرکت که EVA در مقایسه با NOPAT، ارتباط تقریبا قوی تری با ارزش بازار دارد، 13 شرکت مابقی، ارتباط NOPAT با MV، به مراتب قوی تر از ارتباط EVA با MV می‌باشد. بنابراین می‌توان گفت که در مورد دو شرکت مذکور، ارتباط قوی بین EVA و MV به طور تصادفی می‌باشد و به این معنی نیست که سرمایه‌گذاران ارزش بازار سهام این دو شرکت را با معیار EVA ارزیابی کرده اند.
حالت سوم: تمامی شرکت‌ها در دوره 6 ساله
R2، در کل دوره، برای متغیرهای تحقیق به صورت زیر می‌باشد: NOPAT= 0/937 و EVA= 0/334. پس در حالت کلی، NOPAT، در توجیه ارزش بازار شرکت‌های مورد بررسی، تقریبا سه برابر بهتر از EVA، عمل می‌کند و در نتیجه فرضیه دوم مبنی بر اینکه EVA در ارتباط با ارزش بازار شرکت شاخص بهتری نسبت به NOPAT می‌باشد، تایید نمی شود. تحلیل این پدیده نیز مشابه تحلیل حالت اول فرضیه دوم می‌باسد که از توضیح مجدد آن صرف نظر می‌شود.
5-2-3) نتایج حاصل از استانداردسازی EVA
برای اینکه عملکرد شرکت‌ها نسبت به هم قابلیت مقایسه پیدا کنند، EVA شرکت‌های مورد بررسی نسبت به سرمایه سال پایه (1387) استاندارد شده است و شرکت‌های مورد بررسی، در 5 سال مختلف، براساس استاندارد سازی EVA، رتبه بندی شده اند. در اینجا رتبه شرکت‌ها بر اساس میانگین EVA، استاندارد شده، در دوره‌ی 5 ساله نشان داده می‌شود که نشانگر میانگین عملکرد شرکت‌های مورد بررسی، در طول دوره 5 ساله می‌باشد:

ردیف
شرکت
مقدار EVA استاندارد شده
(به میلیون ریال)

 
 
1
X1
57/46
2
X2
38/35
3
X3
10/23
4
X4
83/24
5
X5
92/23
6
X6
00/9
7
X7
97/8
8
X8
68/8
9
X9
42/6
10
X10
42/0-
11
X11
58/2-
12
X12
89/10-
13
X13
27/21
14
X14
86/7
15
X15
5/13
جدول 5-1) رتبه شرکت‌ها بر اساس میانگین EVA
همانطور که در جدول فوق مشاهده می‌شود به طور متوسط در دوره 5 ساله، عملکرد شرکت X1، نسبت به سایر شرکت‌ها بهتر می‌باشد و در بین 15 شرکت مورد بررسی، شرکت X12، با ضعیف ترین عملکرد در انتهای جدول قرار دارد.

5-3) پیشنهادات
در این قسمت با توجه به مطالعات کتابخانه ای، ادبیات پژوهش و براساس یافته‌ها و نتایج تحقیق، پیشنهادات در دو بخش ارائه می‌گردد:
با مقایسه میزان موفقیت دو شرکت AT&T و شرکت لویدز در استفاده از رویکرد VBM به شرکت‌های ایرانی پیشنهاد می‌گردد که سمینارهایی که در زمینه EVA با حضور اساتید دانشگاه‌ها، برگزار نمایند تا زمینه پیاده سازی VBM را در شرکت خود را فراهم سازند.
با توجه به اینکه نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ارزش افزوده اقتصادی در بازار سرمایه ایران جایگاهی ندارد به منظور متداول کردن این معیار، پیشنهادات زیر ارائه می‌گردد:
سازمان بورس در ارزیابی سهام شرکت‌ها، این معیار را در کنار سایر معیارها به کار گیرد تا سرمایه‌گذاران نیز با الگو گیری از سازمان بورس، این معیار را در انتخاب سهام مد نظر قرار دهند.
سازمان بورس شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را ملزم نماید که همانند EPS پیش بینی‌های دوره‌ای از EVAرا نیز به صورت اطلاعیه‌های EVA، اعلان نمایند.
دستگاه‌های زیربط نیط از شرکت‌ها بخواهند EVA فعالیت‌های خود را در کنار صورت‌های مالی اساسی منتشر کنند.
پیشنهاد می‌شود سازمان مدیریت صنعتی، در انتخاب 100 شرکت برتر، این معیار را مد نظر قرار دهد.
5-4) محدودیت‌های تحقیق
با وجود صرف زمان زیاد برای محاسبه‌ی هزینه حقوق صاحبان سهام از طریق مدل CAMP، ریسک سیستماتیک برخی از شرکت‌ها منفی محاسبه گردید و نهایتا این روش کنار گذاشته شد.
کسب و جمع آوری اطلاعات با عدم همکاری مناسب سازمان بورس همراه گردید.
تفاوت در نحوه‌ی محاسبه‌ی صورت‌های مالی شرکت‌ها، در گزارش مالی منتشره سبب مشکلات متعددی گردید.

5-5) پیشنهاد برای تحقیقات آتی
با توجه به اینکه در این تحقیق فقط رابطه بین NOPAT با ارزش بازار شرکت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است لذا پیشنهاد می‌شود که پایان نامه‌ای تحت عنوان «بررسی ارتباط بین EVA و تمامی شاخص‌های مبتنی بر سود با ارزش بازار شرکت و رتبه بندی این معیارها براساس میزان ارتباطشان با ارزش بازار شرکت و رتبه بندی این معیارها براساس میزان ارتباطشان با ارزش بازار در شرکت‌های بورس» انجام شود.
با توجه به نتایج حاصل از استاندارد سازی که منجر به رتبه بندی شرکت‌ها براساس عملکردشان شد، پیشنهاد می‌شود تحقیق با عنوان: «ارزیابی رابطه بین رتبه شرکت‌ها بر اساس EVA، استاندارد شده، با میزان تغییرات قیمت سهام»، انجام گیرد.
با توجه به اینکه در این تحقیق تنها ارتباط یکی از شاخص‌های VBMیعنی EVA با معیارهای مبتنی بر سود حسابداری مورد بررسی قرار گرفت. لذا پیشنهاد می‌شود که ارتباط دیگر شاخص‌های VBM مانند: CFROI نیز با شاخص‌های حسابداری مورد بررسی قرار گیرد.
با توجه به عملکرد شرکت‌ها در EVA اکتسابی، پیشنهاد می‌شود تحقیقی تحت عنوان: « بررسی ویژگی‌های شرکت‌های موفق و ناموفق (پذیرفته شده در بورس) در افزایش EVA، به عنوان مثال آیا مخارج آموزشی رد شرکت‌های موفق بیشتر از شرکت‌های ناموفق بوده است؟ آیا میزان رضایت کارکنان در شرکت‌های موفق بیشتر از غیر موفق بوده است و فاکتورهایی از این قبیل.» صورت گیرد.
با توجه به مقایسه شرکت‌های خارجی موفق و ناموفق استفاده کننده از رویکرد VBM پیشنهاد می‌شود پایان نامه‌ای با عنوان: «بررسی و مطالعه عوامل مالی و غیرمالی موثر در موفقیت شرکت‌های خارجی مانند لویدز در استفاده از رویکرد EVA و ارائه مدلی برای پیاده سازی EVA در شرکت‌های ایرانی (مطالعه تطبیقی)»، صورت گیرد.
تحقیق دیگری می‌تواند با عنوان: «بررسی رابطه بین EVA و MVA در همین صنعت و یا در صنایع دیگر انجام گیرد.

منابع و مأخذ
منابع و مأخذ

منابع

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف) منابع فارسی
اولی، محمدرضا، قایمی اصل، مهدی، امین‌زادگان، سعیده، عظیمی، الناز، (1393)، تحلیل رابطه حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده اقتصادی در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، 7 (21)، 70-59.
آذر، عادل، مومنی، منصور، (1388)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، انتشارات سمت، تهران، چاپ دهم
جنانی، محمد حسن، همت فر، محمود، رحیمی، باقر، (1392)، رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و سرمایه فکری با ارزش بازار، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 5 (20)، 202-181
حجازی، رضوان، حسینی، عارفه، (1389)، مقایسه رابطه ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی با معیارهای حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهشنامه اقتصادی، 5 (23)، 262-237
خاکی، غلامرضا، (1389)، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، چاپ ششم، انتشارات بازتاب.
خلعتبری لیماکی، عبدالصمد، (1391)، سنجش و مقایسه توان توضیحی ارزش افزوده، سود و جریانات نقدی حاصل از عملیات در پیش بینی بازده سهام و تعیین الگویی مناسب، فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 1 (2)، 35-15
رضایی، فرزین، همتی، حسن، زمانی عموقین، رامین، (1389)، ارزیابی تاثیر سرمایه فکری در ایجاد ارزش افزوده (اقتصادی و بازار)، پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار، 1 (1)، 71-59
رهنمای رود پشتی، (1388)، بررسی و ارزیابی کارکرد ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار جهت ارزیابی عملکرد اقتصادی شرکت‌ها، پژوهشنامه اقتصادی، 4 (13)، 175-157
رهنمای رودپشتی، فریدون، محمودی، محمد، (1388)، بررسی و ارزیابی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار در مدیریت ارزش افزوده سهامداران، 16-1، WWW.SID.ir
سعیدی، علی، اکبری، نوردین، (1387)، رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده تعدیل شده براساس تورم با بازده و قیمت سهام، ویژه نامه بازار سرمایه، 7، 172-145
طالب نیا، قدرت اله، شجاع، اسماعیل، (1390)، رابطه بین نسبت ارزش افزوده بازار (MVA) به سود حسابداری و نسبت ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به سود حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله حسابداری مدیریت، 4 (8)، 60-47
مهدوی، غلامحسین، رستگار، نجیمه، (1386)، محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی برای پیش بینی سود، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 26 (1)، 156-137
مهدوی، غلامحسین، گوینده، کمال، (1388)، رابطه ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با بازده سهام، 86-61، WWW.SID.ir
نایب زاده، شهناز، معین‌الدین، محمود، قیصری، زهرا، (1390)، بررسی مقایسه‌ای رابطه بازارگرایی توسعه یافته (EMO) با ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA) و نرخ بازده دارایی‌ها (ROA) در شرکت‌های تولیدی، مجله مدیریت بازاریابی، 12، 133-113
یحیی زاده فر، محمود، شمس، شهاب الدین، لاریمی، سیدجعفر، (1389)، رابزه ارزش افزوده اقتصادی و نسبت‌های سودآوری با ارزش افزوده بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 17 (59)، 128-113
ب) منابع لاتین
Aminimehr, A, Fatrhee, (2013), Measuring economic value added and its comparison with other methods of evaluation of financial performance of management in state and private banks: A case study in Bank Saderat, Parsian Bank, European Online Journal of Natural and Social Sciences, 2 (3), 237-242
Bolek, M, Kacprzyk, M, Wolski, R, (2012), THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC VALUE ADDED AND CASH CONVERSION CYCLE IN COMPANIES LISTED ON THE WSE, Financial Internet Quarterly, 8 (2), 1-10
Chandra Shil, N, (2009), Performance Measures: An Application of Economic Value Added, International Journal of Business and Management, 4 (3), 169-177
Circiumaru, D. & Siminica, M. (2009), “Refined Economic Value Added –An Indicator For Measuring the Performance of the Companies”, Journal Theoretical and Applied Economic, 5, 204-21
Cumming, Douglas; Johan, Sofia; Li, Dan, (2011), «Exchange Trading Rules and Stock Market Liquidity», JournalofFinancialEconomics, 99, 651–671
De Medeiros, O.R., (2005), Empirical Evidence on the Relationship between EVA and Stock Return in Brazilian Firms, Available at ssrn.com, id: 701421, 1-9
Guasti Lima, F, de Castro, S. C, Piment Junior, T, Eduardo Giao, L, (2014), Performance of the different RAROC models and their relation with the creation of economic value A study of the largest banks operating in Brazil, Contaduría y Administración, 59 (4), 87-104
Haddad, S. F. (2012). The Relationship between Economic Value Added and Stock Returns: Evidence from Jordanian Banks, International Research Journal of Finance and Economics, (89), 6–14
Huang C, Wang M. C. “The Effect of Economic Value Added and Intellectual Capital on the Market Value of firms”: An Empirical Study, International Journal of Management, 4, 722
Jui-Chi Wang,(2008)”Investigating Market Value and Intellectual Capital for S&P 500″ , Journal of Intellectual Capital, Vol. 9 No. 4, , Th

]]>

منابع تحقیق درمورد Square

e current Issue and Full Text Archive of This Journal is Available at ww.Emeraldinsight. Com, 1469-1930, htm
Lak Bhasin, M, (2013), Economic Value Added and Shareholders’ Wealth Creation: Evidence from a Developing Country, International Journal of Finance and Accounting, 2(4), 185-198
Lee, seaki &kim, woo Gon. (2009), EVA, refined EVA, MVA or traditional performance measures for the hospitality industry, International Journal of Hospitality Managemen, 28, 439-445
Niresh, A, Alfred, M, (2014), the Association between Economic Value Added, Market Value Added and Leverage, International Journal of Business and Management, 9 (10), 126-133
Owusu-Antwi, G, Mensah, L, Crabbe, M, Antwi, J, (2015), Determinants of Bank Performance in Ghana, the Economic Value Added (EVA) Approach, InternationalJournal of Economics and Finance; 7 (1), 203-215
Xin, Z, Ting, W, Yuan, Z, (2012), Economic Value Added for Performance Evaluation: a Financial Engineering, Systems Engineering Procedia, 5, 379 – 387
Zarat Dakhely Parast, M, Delkhak, J, Jamshidi, E, 2013, The Study of the Effect of Relationship between Value Added Economic, Operating Cash Flow, and the Stock Market Value of Pharmaceutical Companies, European Online Journal of Natural and Social Sciences, 2 (3), 2620-2625
پیوست
پیوست

پیوست‌ها
«الف»: خروجی‌های نرم افزار
فرضیه اول در حالت اول
Correlation 87
TSR
EVA
EVA Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
TSR Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Correlation 88
TSR
EVA
EVA Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
TSR Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Correlation 89
TSR
EVA
EVA Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
TSR Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Correlation 90
TSR
EVA
EVA Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
TSR Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Correlation 91
TSR
EVA
EVA Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
TSR Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Correlation 92
TSR

EVA
EVA Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
TSR Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
جداول SPSS مربوط به بررسی حالت‌های دوم و سوم فرضیه اول به اختصار در متن فصل 4 نشان داده شده است.
جداول خروجی از SPSS برای بررسی فرضیه دوم در حالت اول
Regression 1387
Model Summary
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
1
0.995
0.991
0.990
51842.95
a. Predictors: (Constant), NOPAT
ANOVAb
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
2.9 E+15
1
2.9E+15
109.399
0.000
Residual
2.7E +10
13
2.7E+12
Total
3.0E+15
11
a. Predictors: (Constant), NOPAT
b. Dependent Variable: MV
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
1
(Constant)
-6001.986
17874.313
-0.336
.744
NOPAT
3.320
.100
0.995
33.127
.000
a. Dependent Variable: MV
Regression
Model Summary
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
1
.970
.924
.936
131752.14
a. Predictors: (Constant), EVA
ANOVAb
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
2.8E+15
1
2.8E+15
161.461
.000
Residual
1.7E+14
13
1.7E+13
Total
3.0E + 15
14
a. Predictors: (Constant), EVA

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

b. Dependent Variable: MV
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
1
(Constant)
-6620.914
45806.525
-0.145
.888
E VA
3.707
.292
0.970
12.707
.000

Regression 1388
Model Summary
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
1
.947
.869
.886
176187.48
a. Predictors: (Constant), NOPAT
ANOVAb
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
2.7 E+15
1
2.7E+15
86.182
.000
Residual
3.1E +14
13
3.1E+13
Total
3.0E+15
14
a. Predictors: (Constant), NOPAT
b. Dependent Variable: MV
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
1
(Constant)
69882.807
58748.235
1.190
.262
NOPAT
2.884
.311
.947
9.283
.000
a. Dependent Variable: MV

Regression
Model Summary
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
1
.783
.641
.575
339689.07
a. Predictors: (Constant), EVA
ANOVAb
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
1.8E+15
1
1.8E+15
15.875
.003
Residual
1.2E+15
13
1.2E+14
Total
3.0E + 15
14
a. Predictors: (Constant), EVA
b. Dependent Variable: MV
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
1
(Constant)
246795.0
100979.2
2.444
.035
EVA
3.146
.790
.783
3.984
.003
a. Dependent Variable: MV

Regression 1389
Model Summary
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
1
.993
.968
.985
102801.44
a. Predictors: (Constant), NOPAT
ANOVAb
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
7.9 E+15
1
7.6E+15

 
 
718.813
.000
Residual
1.1E +14
13
1.1E+13
Total
7.7E+15
14
a. Predictors: (Constant), NOPAT
b. Dependent Variable: MV
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
1
(Constant)
42129.456
34145.408
1.234
.245
NOPAT
3.119
.116
.993
26.811
.000
a. Dependent Variable:

Regression
Model Summary
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
1
.975
.915
.946
194331.17
a. Predictors: (Constant), EVA
ANOVAb
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
7.3E+15
1
7.3E+15
193.953
.000
Residual
3.8E+14
13
3.8E+14
Total
7.7E + 15
14
a. Predictors: (Constant), EVA
b. Dependent Variable: MV
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
1
(Constant)
80166.770
63513.844
1.262
.236
EVA
5.307
.381
.975
13.927
.000
a. Dependent Variable: MV

Regression 1390
Model Summary
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
1
.978
.965
.952
225778.73
a. Predictors: (Constant), NOPAT
ANOVAb
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
1.1 E+16
1
1.1E+15
218.417
.000
Residual
5.1E +14
13
5.1E+13
Total
1.2E+15
11
a. Predictors: (Constant), NOPAT
b. Dependent Variable: MV
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
1
(Constant)
106214.0
74454.445
1.427
.184
NOPAT
3.355
.227
.978
14.779
.000
a. Dependent Variable: MV

Regression
Model Summary
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
1
.901
.821
.793
467928.53
a. Predictors: (Constant), EVA
ANOVAb
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
9.5E+15
1
9.5E+15
43.178
.000
Residual
2.2E+15
13
2.2E+14
Total
1.2E + 16
14
a. Predictors: (Constant), EVA
b. Dependent Variable: MV
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
1
(Constant)
322784.3
143351.7
2.252
.048
EVA
5.125
.780
.901
6.571
.000
a. Dependent Variable: MV

Regression 1391
Model Summary
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
1
.966
.923
.925
372634.31
a. Predictors: (Constant),
ANOVAb
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
1.9 E+16
1
1.9E+16
137.601
.000
Residual
1.4E +15
13
1.4E+15
Total
3.0E+16
11
a. Predictors: (Constant), NOPAT
b. Dependent Variable: MV
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
1
(Constant)
-99561.2
131284.5
-.758
.466
NOPAT
4.132
.352
.966
11.730
.000
a. Dependent Variable: MV

Regression
Model Summary
Model
R

]]>

منابع تحقیق درمورد ارزش افزوده اقتصادی

ساله بین سال‌های 1387، 1388، 1389، 1390، 1391 و 1392 انجام می‌شود.
3-4) روش و ابزار گردآوری
اغلب داده‌های تحقیق حاضر، با مراجعه به کتابخانه‌ها، بورس و اداره امور نظارت بر شرکت‌ها و از طریق مطالعه یادداشت‌های توضیحی، صورت‌های مالی، گزارش‌های سالانه بورس، گزارش ده ساله بورس، صورت‌های مالی سه ساله و سایر نشریات بورس، گردآوری شده است. قسمتی از اطلاعات نیز از طریقCD دنا سهم گرد آوردی شده است.
3-5) روش تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق
تحقیق از نوع تحلیل همبستگی و پس رویدادی می‌باشد.
برای بررسی فرضیه اول، از تحلیل همبستگی پیرسون استفاده می‌شود و پس از محاسبه ضریب همبستگی بین دو متغیر، آزمون معنی داری ضریب همبستگی، از طریق نرم افزار SPSSبررسی شده و سپس در مورد وجود رابطه معنادار یا عدم وجود رابطه معنادار، بین EVA و TSR، اظهار نظر می‌شود.
برای بررسی فرضیه دوم، از دو معادله رگرسیون تک متغیره، استفاده شده است و با بهره گرفتن از رگرسیون و تحلیل واریانس و ضرایب تعیین به دست آمده (R)، و با توجه به اطلاعات خروجی از نرم افزار SPSS، درمورد فرضیه دوم (EVA در ارتباط با ارزش بازار شرکت شاخص بهتری نسبت به NOPAT می‌باشد)، اظهار نظر می‌شود.
معادلات رگرسیون به کار گرفته شده به صورت زیر می‌باشد:
برای کسب اطلاعات تفضیلی مراجعه کنید به کتاب (تحلیل آماری) نوشته دکتر عادل آذر و دکتر منصور مومنی. انتشارات سمت، 1388، صص 190-186
مراجعه کنید به منبع فوق 179-174
MV=a + β * EVA + e
MV= b + β * NOPAT + e
نکته‌ای که در اینجا ممکن است به ذهن خواننده خطور کند این است که با توجه به عدم نمونه گیری، با آمار توصیفی مواجه خواهید شد و نیازی به آزمون آماری استنباط آماری نخواهیم داشت.
در پاسخ باید گفت که در این مورد نظر واحدی بین تمامی آمار دانان وجود ندارد و متخصصین خبره آمار، اینگونه اذعان می‌دارند که حتی در این مورد نیز بهتر است از استنباط آماری استفاده شود. البته این به این معنی نیست که نتایج به دست آمده از شرکت‌های مورد بررسی را به شرکت‌های دیگر تعمیم بدهیم. بلکه نتایج به دست آمده، به همین شرکت‌ها در سال‌های خارج از محدوده زمانی پژوهش قابل تعمیم است. به عنوان مثال یک شرکت ممکن است در یک سال فرضی با EVA معادل 10 به TSR، 20درصد دست پیدا کند اما در سال‌های بعد مشخص نیست که این شرکت بتواند با همان EVA به TSR20درصد دست یابد. چرا که متغیر های زیادی در این زمینه موثرند که خارج از کنترل محقق است. و از طرفی دیگر، با توجه به اینکه سال‌های مورد پژوهش، براساس محدودیت اطلاعاتی انتخاب گردیده است همه‌ی اینها مجموعا دست به دست هم می‌دهند که آمار استنباطی را بر آمار توصیفی مرجع سازند.
هر دو فرضیه در سه حالت زیر مورد بررسی قرار گرفته اند:
حالت اول: هر 15 شرکت در هر سال مختلف از سال 1387 تا 1392
حالت دوم: هر شرکت به طور جداگانه در دوره 6 ساله
حالت سوم: حالت کلی، کلیه شرکت‌ها در دوره 6 ساله به عنوان مثال برای فرضیه اول، دو EVA 72 با TSR، 72 در دوره 6 ساله مورد بررسی قرار می‌گیرند.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

در این بخش به تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها در سه حالت ذکر شده می‌پردازیم:
4-1) مقدمه
تجزیه و تحلیل داده‌ها به منظور بررسی صحت و سقم فرضیه‌ها برای هر نوع تحقیق، از اهمیت خاصی برخوردار است. داده‌های خام با بهره گرفتن از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می‌گیرند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات، مطابق اهداف ارائه شده، ابتدا میزان و یا مقدار هر متغیر بر اساس داده‌های بدست آمده از مراجعه مستقیم به کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار و اداره‌ی امور نظارت بر شرکت‌ها و مطالعه یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، گزارش‌های سالانه و همچنین گزارش 10 ساله بورس، مشخص شد.سپس توصیف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودارهای توصیفی، دیدگاه کلی از چگونگی توزیع آن ها را ایجاد نموده که می‌تواند در چگونگی استفاده از الگو های آماری گوناگون کمک نماید. در گام بعدی به آزمون فرضیه‌های تحقیق پرداخته شد و در نهایت با جمع بندی وتجزیه و تحلیل اطلاعات خاتمه یافت.
4-2) آمار استنباطی
4-2-1) بررسی فرضیه اول
جهت بررسی این فرضیه از تحلیل همبستگی پیرسون استفاده شده است.
فرضیه اول: بین EVA و TSR رابطه معناداری وجود دارد.
حالت اول: بررسی تمام شرکت‌ها در هر سال
با بهره گرفتن از تحلیل همبستگی و با مراجعه به جداول اطلاعاتی خروجی از SPSS می‌توان در مورد شرکت‌های مورد بررسی در هر سال به صورت زیر اظهار نظر نمود:
سال 1382: با توجه به اینکه Significant که همان p-value می‌باشد. بزرگتر از آلفا است. بنابراین فرضیه H0 مبنی بر اینکه بین EVA و TSR رابطه معناداری وجود ندارد، پذیرفته می‌شود.
Sig= 0/137 05/0 = α
سال 1383: در این سال نیز 0/683sig= و بزرگتر از 05/0 = α می‌باشد و بنابراین بین TSR و EVA در سال 1383 نیز رابزه معناداری وجود ندارد.
سال 1384: در این سال نیز sig= 0/333 و بزرگتر از α می‌باشد و بنابراین بین TSR و EVA رابزه معناداری وجود ندارد.
سال 1385: در این سال نیز به دلیل اینکه sig= 0/719 و بزرگتر از آلفا می‌باشد، در نتیجه رابطه معناداری بین TSR و EVA وجود ندارد.
سال 1386: چون sig= 0/959 و بزرگتر از آلفا می‌باشد، رابطه معناداری بین دو متغیر مذکور وجود ندارد.
سال 1387: در این سال نیز با توجه به p-val
ue محاسبه شده (230/0) که بزرگتر از α می‌باشد در نتیجه بین EVA و TSR رابطه معناداری وجود ندارد.
ضریب همبستگی بین EVA و TSR در طی سال‌های مختلف در 15 شرکت مورد بررسی به صورت زیر است:
جدول 4-1) ضریب همبستگی بین EVA و TSR در طی دوره 6 ساله
1387
1386
1385
1384
1383
1382
سال مورد بررسی
37
2
12-
32
13-
45-
ارقام به درصد
حالت دوم: بررسی هر شرکت به طور جداگانه در دوره 6 ساله
بر اساس اطلاعات خروجی از SPSS که در جدول ذیل خلاصه شده است، مشاهده می‌شود که در تمامی شرکت‌های مورد بررسی (sig α)، بوده و در نتیجه بین EVA و TSRهیچ یک از شرکت‌ها در دوره‌ی 6 ساله رابطه معناداری مشاهده نشده است.
جدول 4-2) هر شرکت بطور جداگانه در دوره 6 ساله
معادل در SPSS

 
 
ضرایب همبستگی بین EVA و TSR در دوره 6 ساله
X1
sig
α
ضریب همبستگی
X2
657/0
05/0
224/0-
X3
178/0
05/0
535/0-
X4
655/0
05/0
267/0
X5
376/0
05/0
487/0-
X6
618/0
05/0
362/0
X7
410/0
05/0
412/0
X8
073/0
05/0
735/0
X9
702/0
05/0
187/0
X10
955/0
05/0
033/0
X11
320/0
05/0
412/0
X12
225/0
05/0
466/0
X13
156/0
05/0
654/0-
X14
183/0
05/0
345/0
X15
625/0
05/0
373/0-
حالت سوم (حالت کلی)
با توجه به اینکه 15 شرکت، در 6 سال به طور کلی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند، بنابراین (6*15) یعنی 90EVA با 90TSR همبسته می‌شوند. در این حالت برای هر سال از متوسط متغیرهای مذکور استفاده می‌شود. چون sig بزرگتر از آلفا می‌باشد، بنابراین در کل بین EVA و TSR شرکت‌های مورد بررسی رابطه معناداری وجود ندارد و فرضیه H0 مبنی بر اینکه بین EVA و TSR رابطه معناداری وجود ندارد، تایید می‌شود. ضریب همبستگی و sig در جدول خروجی SPSS زیر نشان داده شده است: در حالت کلی ضریب همبستگی بین EVA و TSR (23/0-) می‌باشد و R2 در حدود 5 درصد می‌باشد.
جدول 4-3) ضریب همبستگی بین EVA و TSR
Correlation
TSR
EVA
-0.236
0.653
6
1.000
0
6
EVA Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
1.000
0
6
-0.236
0.653
6
TSR Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
جدول 4-4) خلاصه مدل همبستگی
Model Summary

Std. Error of the Estimate
Adjusted R Square
R Square
R
Model
0.1764
-0.181
0.55
0.236a
1
a: Predictors: (Constant), EVA
4-2-2) بررسی فرضیه دوم
EVA در ارتباط با ارزش بازار شرکت، شاخص بهتری نسبت به NOPAT می‌باشد.
بهتر بودن ارتباط دو متغیر مذکور، با ارزش بازار، از طریق ضرایب تعیین (مقادیر R2)، مشخص خواهد شد. در بررسی این فرضیه، همانطور که پیشتر گفته شد دو معادله رگرسیون جداگانه با بهره گرفتن از دو متغیر مستقل (EVAو NOPAT) و متغیر وابسته (ارزش بازار شرکا (MV))، تشکیل می‌شود و از طریق R2 در مورد فرضیه مذکور اظهار نظر می‌گردد.
معادلات رگرسیون به شرح زیر می‌باشد:
MV= a + β1 * EVA + e
MV= b + β2 * NOPAT + e
حالت اول: تمام شرکت‌ها در هر سال
در این حالت هر 15 شرکت در هر سال به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرند. با مراجعه به جداول خروجی از SPSS، و با توجه به R2 و بتای رگرسیون در مورد اینکه کدام شاخص (EVA یا NOPAT)، ارزش بازار شرکت را بهتر توجیه می‌کنند، اظهار نظر می‌شود:
ضرایب تعیین محاسبه شده از طریق SPSS در جدول 4-5 خلاصه شده است.
جدول 4-5) ضرایب تعیین SPSS برای فرضیه دوم
اظهار نظر در مورد شاخص‌های EVA و NOPAT، بهتر ارزش بازار را توجیه می‌کند
نتیجه: با توجه بتای رگرسیون و ضریب تعیین
مقادیر R2
سال
EVA با MV
NOPAT با MV
NOPAT و EVA
924/0
991/0
1382
NOPAT
641/0
869/0
1383
NOPAT و EVA
915/0
968/0
1384
NOPAT
821/0
965/0
1385
NOPAT
647/0
923/0
1386
NOPAT
446/0
926/0
1387
حالت دوم: هر شرکت به طور جداگانه در دوره 6 ساله
در این حالت، برای هر شرکت، در دوره 6 ساله (طی سال‌های 1387 تا 1392) دو معادله رگرسیون قبلی تشکیل می‌شود و از طریق جدول اطلاعاتی خروجی از SPSS، در مورد انتخاب شاخصی که ارزش بازار را بهتر از شاخص دیگر توجیه نماید، اظهار نظر می‌شود. ضرایب تعیین به دست آمده از معادله رگرسیون هر شرکت در دوره 6 ساله در جدول 4-6 خلاصه شده است:
جدول 4-6) ضرایب تعیین معادله رگرسیون برای هر شرکت به طور جداگانه
بررسی شرکت‌ها در دوره 6 ساله
مقادیر R2 جهت توجیه رابطه دو متغیر EVA, NOPAT با MV
بین NOPAT و MV
بین EVA و MV
کدام متغیر ارتباط بیشتری با mv دارد؟
X1
895/0
472/0
NOPAT
X2
347/0
111/0
NOPAT

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

X3
902/0
621/0
NOPAT
X4
801/0
270/0
NOPAT
X5
904/0
532/0
NOPAT
X6
621/0
771/0
EVA
X7
487/0
309/0
NOPAT
X8
847/0
092/0
NOPAT
X9
702/0
142/0
NOPAT
X10
910/0
083/0
NOPAT
X11
011/0
078/0
EVA
X12
329/0
056/0
NOPAT
X13
625/0
068/0
NOPAT
X14
934/0
094/0
NOPAT
X15
853/0
072/0
NOPAT
حالت سوم (حالت کلی): تمام شرکت‌ها در دوره 6 ساله
در این حالت با توجه به اینکه 15 شرکت در 6 سال مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین در مجموع (15*6)، یعنی 90 EVA و 90 NOPAT با 90MV، در دو معاله رگرسیون جداگانه از طریق نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار می‌گیرند تا R2، محاسبه گردد. در این حالت نیز با توجه به اینکه جامعه آماری 15 شرکت می‌باشد، در هر سال 15 EVA و 15 NOPAT و 15 MV داریم که برای هر سال از میانگین این متغیرها استفاده شده است.
با مراجعه به جداول SPSS پیوست مشاهده می‌شود R2 در کل دوره، برای متغیرهای تحقیق به صورت زیر می‌باشد: NOPAT = 937/0 و EVA= 334/0. پس در حالت کلی، NOPAT در توجیه ارزش بازار شرکت‌های مورد بررسی، شاخص بهتری است و بهتر از EVA عمل می‌کند و فرضیه شماره 2 مبنی بر اینکه EVA در توجیه ارزش بازار شرکت شاخص بهتری است، تایید نمی شود و نتیجه اینکه NOPAT در مقایسه با EVA شاخص بهتری برای توجیه ارزش بازار شرکت می‌باشد. علاوه بر R2، با بهره گرفتن از بتای محاسبه شده در جدول Coefficients نیز می‌توان گفت: چون بتای مربوط به NOPAT بیشتر از بتای EVA می‌باشد، ارتباط NOPAT با MV، قویتر از ارتباط EVA با MV می‌باشد. به عنوان اطلاعات اضافی تحقیق خاطر نشان می‌شود که با توجه به SIG محاسبه شده برای EVA و NOPAT که به ترتیب بزرگتر و کوچکتر از α می‌باشند، در حالت کلی NOPAT با ارزش بازار، رابطه معنادار دارد اما بین EVA و ارزش بازار رابطه معناداری مشاهده نمی شود.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه
در فرآیند هر تحقیق، نتایج تحقیق اهمیت به سزایی دارد، چرا که نتیجه گیری‌های تحقیق می‌توانند مبنایی برای رفع مشکلات موجود و یا بهبود وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب باشد و از طرف دیگر استفاده کنندگان از یک تحقیق بیش از هر چیز دیگر به نتایج تحقیق توجه دارند. بنابراین در این قسمت به ارائه نتایج حاصل از بررسی هر دو فرضیه تحقیق در حالت‌های سه گانه و نتایج حاصل از استاندارد سازی EVA می‌پردازیم و در قسمت بعدی، پیشنهادات تحقیق ارائه گردد.
5-2) نتیجه گیری
5-2-1) نتایج حاصل از بررسی فرضیه اول
حالت اول: هر 15 شرکت در هر سال
با مراجعه به مندرجات فصل 4، مشاهده می‌شود که رابزه‌ی معناداری بین ارزش افزوده‌ی اقتصادی و بازده سهام در 15 شرکت مورد بررسی در هیچ یک از سال‌های 1387 تا 1392 وجود ندارد. به عبارتب بازده سهام شرکت‌ها، از طریق ارزش افزوده اقتصادی توجیه نمی شود. نکته جالب توجه‌ی دیگر این است که در برخی از سال‌ها، ضریب همبستگی بین EVA و TSRمنفی می‌باشد. به عبارتی با افزایش EVA و TSRکاهش می‌یابد و با کاهش EVA و TSR افزایش می‌یابد.
این پدیده را می‌توان به دو صورت زیر تحلیل نمود:
سرمایه‌گذاران در بورس با تکنیک EVA، آشنایی ندارند و بنابراین در واکنش به بازار سرمایه، این معیار بسیار حیاتی را نادیده می‌گیرند و به طور ناخودآگاه علیرغم کاهش EVA شرکت‌ها به سهام آنها چراف سبط نشان می‌دهند و به نوعی آینده سرمایه‌گذاری خود را به مخاطره انداخته و در شرکتی سرمایه‌گذاری می‌کنند که هدف مدیریت مالی را فراموش کرده است. وقتی بازده سهام شرکتی علیرغم کاهش ارزش افزوده اقتصادی، افزایش می‌یابد. حباب قیمتی در بازار ایجاد کرده و از این پدیده فقط حرفه ای‌های بازار منتفع می‌شوند چرا که این افراد، می‌توانند بعد از کسب سود مورد نظر خود سهم حباب دار شده را از سر خود رد کنند.
شاید بتوان این روابط معکوس را بر اساس انتظارات سرمایه‌گذاران نیز تفسیر کرد، همان گونه که در ادبیات تحقیق عنوان گردید، هر افزایش (کاهش) در EVA، نمی تواند منجر به افزایش (کاهش) بازده سهام شود. آن افزایش در EVA محرک قیمت سهام است که بیشتر یا دست کم برابر با انتظارات بازار سرمایه

]]>

منابع مقاله درمورد صدور سند مالکیت

اصلاحی 10/7/1317 در مورد آگهی نوبتی می گوید: « اداره ثبت مکلف است تا 90 روز پس از انتشار اولین آگهی مذکور صورت کلیه اشخاصی را که اظهارنامه داده اند با نوع ملک و شماره ای که از طرف اداره ثبت برای هر ملک معین کرده است، در روزنامه آگهی کند. آگهی های نوبتی مذکور از تاریخ اجراء ماده 4 اصلاحی مورخ 3/12/1327 در دو نوبت به فاصله ی 30 روز منتشر خواهد شد.
چون این آگهی ها بر خلاف آگهی ماده 9 و 10 و برخلاف آگهی تحدید حدود که در قسمت بعد توضیح داده خواهد شد، در دو نوبت منتشر می شود، آگهی نوبتی خوانده شده است. در آگهی نوبتی مفاد ماده 17 قانون ثبت نیز باید ذکر شود.
از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی مدت اعتراض شروع می شود و هر کس که پلاک مورد تقاضا را کلاً به زیان متقاضی از آن خود بداند و تقاضای درخواست کننده ثبت را نسبت به تمامی آن پلاک تقاضای باطل، بیهوده و خلاف واقع بداند، می تواند در مدت 60 روز نسبت به این تقاضانامه اعتراض نماید.
ب- استثنائات مربوط به انتشار آگهی نوبتی
برای رسیدن به اهداف ثبت اجباری املاک لازم است عملیات مقدماتی ثبت من جمله انتشار آگهی نوبتی به طور کامل انجام پذیرد.اما در بعضی مواقع اهدافی مهمتر از اهداف ثبت اجباری وجود دارد که قانونگذار در این موارد از انتشار آگهی نوبتی صرف نظر می کند.مهمترین آن هابه شرح ذیل است :
اول- اصلاحات ارضی:
در خصوص قانون اجرای اصلاحات ارضی و واگذاری زمین به زارعین ،قانونگذار انتشار آگهی نوبتی را لازم ندانسته است و ثبت محل را مکلف نموده است بدون انتشار آگهی نوبتی حصه متصرفی زارع را تحدید و به صدور سند مالکیت آن اقدام نماید. ( ماده 104 قانون اصلاحات ارضی )
دوم – اراضی زیر سدها:

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در مورد ساختن سدها و تبدیل مالکیت خصوصی زمینهای مورد نیاز به زمینهای عمومی چون زمان ،نقش بسیار مهم و بعضی مواقع حیاتی را دارد، قانونگذار به مجری قانون (اداره ثبت )اختیار داده است که برای اجرای طرح، شناسایی مالک را از هر طریقی که ممکن است، انجام دهد و حتی در صورت ضرورت از انتشار آگهی نوبتی چشم بپوشد. ( جعفری لنگرودی، 1382، ص 87 )
سوم – اعیانی املاک ثبت شده
اگر شخص مجاز در احداث اعیانی برای املاکی که سند مالکیت برای عرصه ی آن ها صادر شده است، برای اعیانی درخواست سند نماید، بدون انتشار آگهی نوبتی سند مالکیت برای وی صادر خواهد شد. ( ماده 104 مکرر قانون ثبت )
1-1-2-4- آگهی تحدیدی
نظر به این که اولین قدم در شروع مرحله ی تحدید حدود انتشار آگهی مربوط به آن است و با توجه به این که تنظیم صورت مجلس تحدید حدود از لحاظ شکلی و حقوقی بسیار اهمیت دارد و به عبارتی شروع مهلت های اعتراض بعد از اتمام این نوشته می باشد و آشنایی مختصر با چگونگی انجام آن مفید خواهد بود، بر خود لازم دانستیم این بند را در دو مطلب بیان کنیم. در مطلب اول، به مفهوم تحدید حدود و آگهی مربوط به آن خواهیم پرداخت و در مطلب بعدی، تنظیم صورت مجلس تحدید حدود را توضیح می دهیم.
الف- مفهوم تحدید حدود و آگهی مربوط به آن:
تحدید که در حقوق ثبت املاک پس از انتشار آگهی تحدیدی صورت می گیرد، مشخص کردن حدود چهار گانه ملک و حقوق ارتفاقی و حد فاصل ملک با مجاورین آن ملک می باشد که این عملیات به وسیله ی مامور رسمی از طریق حوزه ی ثبتی محل انجام می پذیرد . ( حقیقت، 1370، ص 83 )
هدف از این آگهی که در ماده 14 قانون ثبت پیش بینی شده است آگاهی مردم است از این موضوع که ملک معینی از طرف شخص یا اشخاص معینی مورد تقاضای ثبت واقع شده است، تا هر کس ادعا یا اعتراض به آن تقاضا دارد در موعد قانونی دادخواست بدهد. در این آگهی که از عموم اشخاص ذینفع اعم از متقاضی و غیره دعوت برای جلسه تحدید حدود می شود، هدف، تشخیص کیفیت حدود و مشخصات ملک است و باید دانست که تحدید حدود به هدف نهایی تقاضای ثبت ملک نزدیک است و آن را صورت خارجی می بخشد.
زمان انتشار آگهی تحدیدی بعد از نشر اولین آگهی نوبتی می باشد و بنابر ماده 67 آیین نامه قانون ثبت فاصله بین نشر آگهی تحدیدی و روز تعیین حدود نباید کمتر از 20 روز و بیشتر از 60 روز باشد و باید در روزنامه ای منتشر شود که در آیین نامه مقرر شده است.
انتشار آگهی تحدیدی به صورت عمومی انجام می شود و آگهی تحدید اختصاصی استثنا می باشد که به موجب قانون مستثنیات مشخص شده است و بر اساس بخشنامه شماره 38-3 مورخ 25/1/54 در صورتی که آگهی نوبتی تجدید شود درصورتی آگهی تحدید تجدید خواهد شد که رای هیئت نظارت بر این امر هم صراحت داشته باشد. این بخشنامه می گوید « … در بند 2 ماده 25 قانون اصلاحی قانون ثبت خاطر نشان شده است هرگاه هیئت نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت املاک اشتباه موثری واقع شده، آن اشتباه و نیز اعمال بعدی که اشتباه مزبور در آن موثر بوده است ،ابطال و جریان ثبتی تجدید و یا تکمیل خواهد شد. بنابراین اگر به دستور هیأت نظارت آگهی نوبتی تجدید شود ،این تحدید، دلیل ابطال عملیات تحدیدی نیست ؛مگر اینکه تصریحاً در رای هیئت نظارت تجدید عملیات تحدیدی هم ذکر شده باشد.
ب- تنظیم صورت مجلس تحدید حدود:
بعد از آن که آگهی تحدید حدود منتشر شد، در روز تعیین شده در آگهی در محل تعیین شده، نقشه بردار و کارشناس ثبت با حضور متقاضی ثبت و مجاورین ( یا یکی از آن ها ) صورت مجلس تحدید حدود را بدون قلم خوردگی و کم و زیاد در عبارات تنظیم نموده و اگر اصلاح یا توضیح لازم باشد، طبق ماده 73 آیین نامه قانون ثبت در زیر صورت مجلس نوشته و به امضاء حاضرین می رسانند.
1-1-3- انواع نظام های ثبتی
برای آن که بدانیم جریان عملیات مقدماتی ثبت که منتهی به ثبت ملک و صدور سند مالکیت می شود، مطابق با کدام نظام ثبتی می باشد، برخود لازم دانستیم ابتدا نظام های ثبتی موجود را توضیح داده و سپس این تطبیق را انجام دهیم.
به طور کلی دو نوع تقسیم بندی از نظام های ثبتی صورت گرفته است:
1-1-3-1- نظام های ثبتی ایستا و پویا
نظام ایستای زمین که متمرکز بر توصیف مجموعه ای از اطلاعات در خصوص هر قطعه زمین می باشد، در واقع به این پرسش پاسخ می دهد که چه کسی، کدام قطعه زمین را با چه مقدار حق دارا است. ( طباطبائی حصاری، 1389، ص 221 )
در این نظام ،تمرکز بر اطلاعات اولیه ای است که ثبت می گردند، بدون آن که این اطلاعات به روز شوند. لذا قابلیت اعتمادی را که مورد انتظار جامعه از یک نظام ثبتی است، نمی تواند فراهم کند. ( طباطبائی حصاری، 1389، ص 221 )

اما در نظام پویای زمین علاوه بر جمع آوری حقایق اولیه در خصوص زمین به هنگام ثبت آن به انتقالات و تغییرات بعدی نیز توجه می گردد. ( طباطبائی حصاری، 1389، ص 222 )
آن چه را که می توان در خصوص این توضیحات گفت و باعملیات ثبتی در نظام ثبتی ایران مطابقت نمود؛ این است که در نظام ثبتی ایران نیز جمع آوری حقایق اولیه در خصوص ثبت زمین وجود دارد و این امر از طریق توزیع اظهارنامه در بین مردم و پرس و جو در محل و پرسش از ریش سفیدان و کدخدایان محل در خصوص مالکیت زمین های هر ناحیه صورت می گیرد. همانگونه که گفته شد این اطلاعات در دفتری به نام « دفتر توزیع اظهارنامه » ثبت و ضبط می شود تا در مراحل بعدی عملیات ثبتی، این حقایق به عنوان اطلاعات مبنایی و اولیه مورد استفاده قرار بگیرد و در تعارض و تزاحم بین افراد به عنوان دلیل مورد استناد واقع شود که این جمع آوری اطلاعات به عهده ی یک مرجع اداری به نام « اداره ی ثبت اسناد و املاک » گذاشته شده است و این اداره از طریق کارشناسان و خبرگان ثبتی و نقشه برداران این مهم را بر عهده دارد.
البته این حقایق و اطلاعات به روز رسانی می شود. بنابراین نظام ثبتی ایران مطابق با نظام پویای ثبت زمین می باشد.
در جمع آوری حقایق و اطلاعات و حقایق اولیه دو روش وجود دارد: روش منظم و روش پراکنده.
( طباطبائی حصاری، 1389، ص 222 )
در روش منظم، مقامات قانونی ، یک یا چند ناحیه را به عنوان یک ناحیه ثبتی اعلام می کنند که دارندگان حقوق در مناطق اعلام شده، ملزم به اعلام حقوقشان می شوند که این حقوق باید مستند به مدارک مورد قبول باشد . در پایان فهرستی از قطعات مورد ثبت تهیه می شود که بیان می کند چه کسی چه حقی را در هر قطعه زمین دارد. این لیست برای اطلاع عموم طی مدت معین آگهی می شود. حقوق مندرج در لیست که اعتراض نسبت به آن ها صورت نگیرد؛ در پایان مدت تعیین شده نهایی خواهد شد و ملک بر اساس همان اطلاعات ثبت می شود، اما در مواردی که اعتراض صورت می گیرد، تصمیم در خصوص این اعتراض ها توسط کمیسیون های خاص و کمیته های داوری می تواند اخذ شود و اگر لازم باشد، در نهایت موضوع مورد اختلاف در دادگاهها مورد رسیدگی قرار می گیرد. ( طباطبائی حصاری، 1389، ص 224 )
این نوع شیوه ثبت در قانون ثبت 1310 ایران برای ثبت املاک به کار برده شده است و به ثبت عمومی معروف است..
در روش پراکنده، مقامات، عملیات کمتر انجام می دهند آن ها منطقه ای مشخص را آماده برای ثبت اعلام
می کنند. بعد از آن مردم می توانند برای ثبت اولیه املاکشان تقاضا کنند. ( طباطبائی حصاری، 1389، ص 224 ) این شیوه،درست در مقابل روش منسجم وجود دارد که اداره ثبت منتظر مردم نمی نشیند بلکه خود به استقبال آن ها می رود و تقاضانامه هایی را تسلیم آن ها کرده و آن ها را موظف می کند ظرف مدت مشخصی این تقاضانامه ها را تسلیم اداره ثبت کنند.
این شیوه در واقع همان ثبت اختیاری ملک است که کارایی چندانی ندارد. برای همین در نظام ثبتی ایران نیز کنار گذاشته شد.
1-1-3-2- نظامهای ثبت شخصی و عینی
در نظام ثبت شخصی آنچه که مورد توجه قرار می گیرد، مشخصات خود مالک و دارنده حق است و با احراز زنجیره ی مالکیت اموال، مالک واقعی شناخته می شود؛ در حالی که در نظام ثبت عینی، تمرکز بر خود مالکیت و آن حق است و سند ثبتی ملک ،آئینه ی تمام نمای حقوق و تعهداتی است که بر ملک ثبت شده تعلق گرفته است . ( السان، 1348، ص60 )تفاوت این دو نظام در تفاوت نحوه ی جمع آوری اطلاعات موجود در آن ها می باشد. بر این مبنا که در نظام ثبت شخصی، داده ها و اطلاعات مبنای ثبت اطلاعات مربوط به دارنده ی حق مالکیت است در حالی که در نظام ثبت عینی، اطلاعات مبنای ثبت، اطلاعات مربوط به حق مالکیت موضوع ثبت است نه دارنده آن. ( توکلی، 1381، صص65-64 )
بنابراین فایده نظام ثبت شخصی در این است که به جلوگیری کردن از معاملات پنهانی کمک می کند. زیرا هر معامله و انتقال حقی که در این نظام صورت می گیرد به نام منتقل الیه آن حق، ثبت می گردد. اگر چه در این نظام، معمولاً طرفین معامله ملزم به ثبت اسناد و معاملاتشان نیستند، اما رعایت احتیاط و جلوگیری از خطر، آن ها را عملاً ملزم به ثبت می کند.
درنظام ثبت عینی، ثبت مال غیر منقول، موضوع و عنصر اصل ثبت است، به این معنی که در هر منطقه که تصمیم به ثبت املاک گرفته می شود ، آگهی ویژه نشر می یابد و در آن از تمام کسانی که خود را مالک ملک یا صلاحیت حقی بر آن می دانند، خواسته می شود که ظرف مدت معینی، مدعای خود را همراه با مستنداتش به اداره آگهی کنند و … ( توکلی، 1381، صص65-64 )
نتیجه ای که از این مطالب می توان گرفت ؛ آن است که معامله ای که در دفتر املاک ثبت
می شود، دلیلیت و تاثیر کامل دارد و حق عینی از زمان ثبت به منتقل علیه انتقال داده می شود و ثبت است که ناقل حق شمرده می شود و یکی از اهداف ضبط و ثبت در این نظام، انتقال حق عینی است نه صرف اعلان انجام معامله. ( رازانی، 1376، ص 104 )
نظام ثبتی ایران نیز در بسیاری از موارد با نظام ثبت عینی مطابقت می کند. با این تفاوت که دیدگاه های مختلفی در خصوص زمان انتقال مالکیت وجود دارد و اکثر اندیشمندان حقوقی انتقال مالکیت را از زمان وقوع بیع می دانند و تشریفات ثبت ملک را در صحیح بودن عقد، مؤثر نمی دانند و فقط از لحاظ اشخاص ثالث این تشریفات را مهم می دانند.

 
 
در نظام ثبتی ایران، جریان ثبتی روشی است برای پیش رفتن به سمت نظام ثبت عینی. زیرا بعد از آن که عملیات مقدماتی ثبت و در واقع جریان ثبتی ملک به پایان رسید، ملک وارد دفتر املاک شده و ثبت
می شود و طبق قانون، مالک کسی است که نام او وارد دفتر املاک شده است و ملک به نام او ثبت شده است.
1-2- مفهوم حق مالکیت و حقوق مشابه
با توجه به این فرضیه که عملیات مقدماتی ثبت، مراحل مختلف دارد و در هر مرحله ارزش مالکیت متفاوت از مرحله ی قبل می باشد و با توجه به این فرضیه که در اکثر موارد ،املاک جریان ثبتی، مالکیت محسوب می شوند ؛ لازم است مفهوم حق مالکیت و مفهوم حقوق مشابه با مالکیت تبیین شود تا درستی یا نادرستی فرضیه مبرهن شود. بنابراین این مبحث در دو قسمت حق مالکیت و حقوق مشابه بررسی
می شود:
1-2-1- حق مالکیت
عده ای از اندیشمندان اسلامی گفته اند مالکیت، اعتباری است عقلانی که یکی از احکام آن عبارت است از قدرت اعتبار شخص بر تغییر و تحول مملوک. معنی مالکیت و مالیت معنی اضافی است که فقط با وجود مالک و مال محقق می شود و این معنی اضافی به حکم عرف و تبادر عبارت است از اختصاص و رابطه ی خاصی که بین مالکیت و مال مشهود است. ( امام خمینی، 1379، ص 25 )
در قوانین ایران تعریف خاصی از مالکیت ارائه نشده است؛ اما با توجه به قانون اساسی می توان گفت؛ مالکیت رابطه ای است بین شخص و اشیاء و مالک در استفاده از ملک خود تا آن جا که با منافع دیگران و حقوق عمومی مزاحمت نداشته باشد، اختیار مطلق دارد.
در ماده 29 قانون مدنی نیز بدون آن که از مالکیت تعریفی ارائه شود؛ مالکیت را مختص به اعیان و منافع دانسته است و در ماده 30 برای مالک نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع قائل شده است و در ماده 35 ق م تصرف به عنوان مالکیت را دلیل مالکیت دانسته است و …
در بین حقوقدانان تعاریف تقریباً متشابهی از مالکیت ارائه شده است. به عنوان نمونه گفته شده است مالکیت حقی است دائمی که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و به هر طریقی که مایل است از تمام منافع آن استفاده کند. ( کاتوزیان، 1386، ص 162 )
عده ای از نویسندگان به نقل از مؤلفان رومی حق مالکیت را شامل عناصر ذیل می دانند: (امامی، 1373، ص20)
حق استعمال که در اثر آن مالک می تواند از عین ملک استفاده کند و منتفع شود؛ مانند پوشیدن لباس
حق استثمار که در اثر آن مالک از ثمره و محصول ملک خود مستفید می گردد؛ مانند استفاده از محصول باغ.
حق اخراج از مالکیت که در اثر آن مالک می تواند ملک خود را به نحوی از انحاء از مالکیت خود خارج کند؛ مانند آن که از آن اعراض نماید و یا آن را منتقل کند و …
در حقوق اسلام با توجه به قاعده فقهی تسلط، حقوق مالکیت شامل عناصر بسیاری همچون حق استفاده، توسعه، ارتقاء، انتقال، معرفی، فروش و اهدای دارایی م

]]>

منابع و ماخذ تحقیق بانک های خصوصی

ک آن صادر گردیده است، طبق رویه معمول ناظر بر اجرای شروط آن ضمانتنامه است (مقبلان،ص3).
1-9-5-گشایش اسناد اعتباری (LC)
اعتبار اسنادی تعهدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده می شود. تعهد می شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده بموقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید.هرگاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد.اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می گیرد(کاظمی،ص2).
مفاهیم و اصطلاحات کلیدی بیشتری در این پژوهش بکار رفته است که در فصل دوم مفصلا تشریح می گردند.
1-10- استخراج مدل مفهومی تحقیق از ادبیات تحقیق

شکل1-1- استخراج مدل مفهومی تحقیق از ادبیات تحقیق
1-11- مراحل اجرایی تحقیق( در قالب یک فلوچارت همراه با توضیحات لازم)

شکل1-2- مراحل اجرایی تحقیق

فصل دوم
مروری بر ادبیات وسوال تحقیق

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-1-مقدمه
بررسی محیط صنعت بانکداری نشانگر وقوع مجموعه ای از تحولات جدید است.تحولاتی که ظرف چند سال اینده بانک های ایران را بیش از پیش تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.کاهش حاشیه سود بانکها بدلیل رقابتی تر شدن فضای بانکداری، الزامات طرح تحول در نظام بانکی ،تغییر درانتظارات و خواسته های مشتریان و شرایط بین المللی از مواردی است که تاثیر بسزائی بر بانک ها از جمله بانک ملت گذاشته است(اداره کل اموزش بانک ملت :برنامه عملیاتی،ص36).کاهش حاشیه سود که یکی از مهمترین رویداد های صنعت بانکداری است بیشتر ناشی از رقابت فشرده بانک ها بر سر بازار منابع و مصارف بانکی است. بانکها تلاش می کنند با اعطائ نرخ بهره بالاتر به سپرده گذاران و پرداخت نرخ سود معقول تر به متقاضیان تسهیلات، سهم بیشتری رااز بازار منابع و مصارف بانکی بدست اورند. این موضوع همراه با ورود بانک های جدید به نظام بانکی کشور اندک اندک حاشیه سود را با کاهش همراه می سازد.الزامات طرح تحول نظام بانکی نیز بانک ها را با شرایط تازه ای رو به رو می سازد(پرتو،ص34،ش62). از این پس بانک ها مجبورند بسیاری از منابع ارزان شان راصرف اعطائ تسهیلات ارزان کنند و این کار اختیار بخش عمده ای از منابع کم هزینه بانک ها رااز انان سلب می کند. در کنار این موارد ، انتظارات مشتریان بانک ها چه از نظر تنوع خدمات و چه از نظر کیفیت خدمات همواره در حال افزایش است. همه اینها مواردی است که بطور جدی در ظرف چند سال اینده شرایط تازه و دشواری را بر بانکهای ایرانی تحمیل می کند. اگر به این چند رویداد مهم در صنعت بانکداری ایران توجه کنیم ،در می یابیم از میان مجموعه محور های تغییرات استراتژیک بانک در حال حاضر چه محور هایی باید در اولویت راهبردی قرار گیرد.براساس این راهبردها نقشه استراتژیک بانک ملت طراحی ، و برنامه عملیاتی مدونی تنظیم شده است. بر اساس ماموریت های جدید بانک ملت ،هر شعبه باید هزینه های جاری خود(هزینه های اداری ،پرسنلی،…) را از محل در امد های غیر مشاع یا غیر عملیاتی(انواع کارمزد ها )تامین کند.این امر ضرورت تلاش در جهت ارائه بهتر و بیشتر خدمات و تدوین الگوی مناسب مدیریت ظرفیت را مضاعف می کند. حال در راستای تحقق اهداف عالیه بانک ملت، اینجانب سعی نموده ام باتوجه به حمایت بانک از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری (122موضوع مطروحه اداره تحقیقات و برنامه ریزی بانک ملت)،موضوع پژوهشی “ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات غیر مشاع ،باتاکید بر سود اوری” را انتخاب و به کمک روش های علمی و اماری ،تحقیق میدانی خود را در شعب استان سمنان انجام دهم.
2-2- مروری بر مفاهیم و موضوع تحقیق

 
 
2-2-1- ظرفیت سنجی یا مدیریت ظرفیت
محاسبه و سنجش میزان واندازه مناسب و مورد نیاز هر چیز را برنامه ریزی ظرفیت گویند (جهان،ص1).تقریبا مفهوم برنامه ریزی ظرفیت وظرفیت سنجی به یک معناست و از نظر لغوی تفاوتی بین انها نیست ولیکن انچه بیشتر در رشته مدیریت (بویژه مدیریت تولید) بکار می رود. برنامه ریزی ظرفیت است .در صنایع تولیدی برای تعیین مقدار مواد ، نیروی انسانی و…از برنامه ریزی ظرفیت مورد نیاز هر یک استفاده می شود.در واقع در این تحقیق قصد ما شناخت ظرفیتهای بانک ملت برای تعیین درامد ،از محل ارائه خدمات غیر مشاع ودریافت انواع کارمزد می باشد . مسلما در سیستم بانکی و بویژه بانک ملت نیز باید انواع ظرفیتهای بانکی شناسایی و براورد گردد.حجم وسیع خدمات نوین بانکداری،ارائه متدهای جدید بانکداری جهانی و اسلامی،توانمند سازی نیروی انسانی و بسیاری از اقدامات دیگر، با شعار “تغییر را احساس کنید “می تواند گویای بخش کوچکی از پتانسیل ها و ظرفیت های بانک ملت باشد.این بانک جهت رهبری در سود اوری نه تنها فقط به فکر کسب درامد از محل واسطه گری پولی بوده است بلکه سعی کرده با ایجاد شرکتهای جدید سرمایه گذاری، بیمه و… بیشترین سود را بین سهامداران تقسیم کند.بی شک تغییر مدل کسب و کار در این بانک وراه اندازی بانکداری جامع درقالب بانکداری خرد ، بانکداری اختصاصی ، بانکداری شرکتی-تجاری یک گام دیگری است که بانک ملت را به عرصه بانکداری نوین جهانی نزدیک ترکرده است.
2-2-2- خصوصی سازی و اصلاح ساختار بانک ملت

اگر فعالیت سیستم بانکی ایران در 50سال گذشته رابررسی کنید،در هیچ مقطعی تاثیر مثبتی را که بانک های خصوصی در طی این چند سال گذشته در سیستم بانکی ایران گذاشته اند، ملاحظه نخواهید کرد. حتی قبل از انقلاب هم که در یک مقطعی در سال 52 اجازه فعالیت به 4 تا 5 بانک خصوصی داده شد، این بانک ها هیچگاه تأثیر اثربخشی به مانند امروز نداشته اند. در طی پنج سال گذشته، تحولات بسیار جالب و غرورآفرینی در سیستم بانکی کشور اتفاق افتاده است. تحول اول، مسأله احترام به مشتری می باشد که با حضور بانک های خصوصی در سیستم بانکی بیشتر رایج شده است اتفاق دوم، شفافیت اطلاعات است. در واقع، با حضور بانک های خصوصی و ورود آنها به بورس، اطلاعات مالی آنها به راحتی در اختیار مردم عامه قرارگرفت. یکی از دلایل فساد در هر کجای دنیا، شفاف نبودن اطلاعات است. اگر اطلاعات در اختیار همه مردم خصوصاً در اختیار کارشناسان نباشد، در درازمدت لطمات بسیاری خواهد زد. سومین تحولی که اتفاق افتاد، پیاده شدن سیستم های کامپیوتری جدید و توسعه بانکداری الکترونیک با بهره گرفتن از کامپیوتر بود که با حضور بانک های خصوصی سرعت گرفت. تحول چهارمی که با حضور بانک های خصوصی شکل گرفت، حرکت سیستم بانکی به سمت بازار آزاد و رقابتی بود تا نرخ ها را عرضه و تقاضا تعیین کنند، به طوری که نرخ سود دریافتی60 درصدی بازار غیررسمی بعد از 2 تا 3 سال از آغاز فعالیت بانک های خصوصی، به حدود36 درصد تقلیل یافت و نرخ سود بانک های خصوصی نیز در ابتدا به 30 درصد و سپس به 23 و 22 درصد رسید. دلیل آن هم این بود که رقابت بین بانک ها زیاد بود و منابعی را که آنها جمع آوری می کردند، چون نمی توانستند خرج کنند، مجبور به پایین آوردن نرخ ها شدند. در این شرایط، واقعاً تئوری عرضه و تقاضا به زیبایی داشت عمل می کرد. ادامه این کار می توانست فاصله بین قیمت تمام شده پول و قیمت و سود دریافتی بابت تسهیلات را به یکی از کمترین مقدارها در دنیا برساند.تحول پنجم، تأثیر اشتغال زایی بانک های خصوصی بود. بانک های خصوصی از یک سو افراد و کارشناسان خبره و بازنشسته بانک های دولتی را جذب کردند و از سوی دیگر، جوانان فعال و دانش آموخته بسیاری را به استخدام درآوردند تا تجربیات قدیمی ها را گرفته و با ترکیب تجربه با بانکداری نوین که دارای ویژگی هایی چون احترام به مشتری، صالح بودن، شفاف بودن و غیره است، سیستم بانکی کشور را متحول و جهانی سازند. تاکنون بانک های خصوصی حدود 5 هزار نیروی جوان و تحصیل کرده را که به اطلاعات روز بانکداری جهان هم آشنا شده اند، در کنار نیروهای قدیمی جذب و پرورش داده اند. امروز این افتخاری است که جوانان کشور فاصله سیستم بانکی ایران با سیستم بانکی بین المللی را کاهش داده اند. تحول ششم ایجاد رابطه با بانک های خارجی و برقراری امکان استفاده از منابع ارزان قیمت تر برای مشتریان داخلی می باشد. تا قبل از تأسیس بانک های خصوصی، حتی یک بانک دولتی سود قطعی نداده بود. اما اکنون ارائه سود قطعی توسط بانک های دولتی هم رایج شده است. هرگاه بخواهیم دستوری عمل کنیم، دیگر رقابت معنا نخواهد داشت، زیرا نرخ را کس دیگری تعیین می کند. نرخ سود، سوپاپ بانکداری است، لذا نباید این سوپاپ را از بین ببریم. با پایین آوردن نرخ سود، بانک دولتی مدام ضرر خواهد داد. در این وضعیت، باید مرتب افزایش سرمایه داده شود و پول به بانک دولتی بریزیم تا ضرر ندهد.در سیستم بانکی خصوصی نیز دستوری بودن نرخ سود موجب می شود تا منابع کمتر به بانک های خصوصی بیایند. در نتیجه، بازار غیررسمی دوباره زنده می شود. همین الآن بازار غیررسمی فعال تر شده است. قبل از این مصوبه، نرخ ها در بازار غیررسمی ماهانه 3 درصد بود، اما حالا به 5 تا 6 درصد افزایش یافته است. به هرحال در شرایط تورمی همیشه نرخ سود را بالا می برند و پایین آوردن آن موجب تشدید تورم خواهد شد(لشکری وهژبر السادات ،صص1-7).
2-2-3-بانک ملت و خصوصی سازی
بانک ملّت، بانکی ایرانی است که پس از انقلاب57و پس از ملّی شدن همهٔ بانک‌ها توسط شورای انقلاب در خرداد 1358 و مصوّبهٔ دیگر این شورا در ادغام همه بانک‌های تجاری در دو بانک تجارت و ملت تأسیس شد. سرمایهٔ اوّلیّهٔ بانک ملت ۳۳٫۵ میلیارد ریال و سرمایهٔ آن در سال 1387 و قبل از خصوصی شدن۱۳۱۰۰ میلیارد ریال اعلام شده‌است. این بانک هم اکنون دارای شعبه هایی در درون و بیرون از ایران می‌باشد. پس از تغییر اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی در سال1384 این بانک بعنوان اولین بانک دولتی برای خصوصی سازی آماده شد ودر اسفند1387پنج درصد سهام این بانک در بورس تهران عرضه شد که از این میزان ۲٫۵٪ آن بفروش رسید. خریدار شرکت اتیه کارکنان بانک ملت(شرکت بازنشستگی بانک ملت) بود که خود زیر نظر مدیران بانک ملت است. مابقی سهام ان بعدا بطور کامل به بخش خصوصی واگذار گردید.هم اکنون این بانک جزء بانکهای خصوصی ایران بحساب می اید(ملایی، ص4).
2-2-4-خدمات بانکی
از سال 1960 به بعد فعالیتهای بانکداری به نحوی چشمگیر متحول شده است. اما با ورود وسیع رایانه ها به عرصه خدمات بانکی پس از سال 1980، گستره خدمات بانکی وسعت بیشتری یافته و سرعت انجام امور مربوطه نیز به همان میزان افزایش داشته است(نعمتان،ص1). به موازات این تحولات، میزان انتظارات مشتریان بانکی از شبکه بانکی رشد داشته است آن چنان که همه مشتریان خواهان دریافت خدمات با کیفیت بالا، افزایش سرعت در انجام عملیات بانکی و توجه خاص کارکنان به خود هستند. سرعت در ارائه خدمات با استقرار شب
که های رایانه ای به خودی خود بهبود یافته است اما دقت و کیفیت در ارائه خدمات تنها با افزایش توان ماشین و پیشرفت فناوری تحقق نمی یابد. به همین دلیل از بهبود کیفیت خدمات بانکی، به عنوان یک فرهنگ در سرتاسر بدنه بانکهای پیشرو حمایت می شود. راهبرد بلندمدت و اصلی در تمام بانکهای موفق در سرتاسر جهان، «در مرکز کسب و کار قراردادن مشتریان است». بانکهای ایرانی نیز از این قاعده مستثنی نیستند چون در تلاش برای افزایش سهم خود از کل بازار خدمات بانکی، آن بانکی موفق تر خواهد بود که به راهکار بهبود کیفیت خدمات بانکی به عنوان یک راهبرد توجه کند نه یک طرح تاکتیکی.اکثر خدمات بانکی از پیچیدگیهای خاص برخوردارند. بنابراین، بحث کیفیت خدمات نیز به همان میزان پیچیده است. وقتی صحبت از کیفیت کالا به میان می آید بلافاصله در ذهن افراد، مشخصات فنی کالا شکل می گیرد. اما میان کیفیت کالا و کیفیت خدمات همانقدر فاصله است که بین مدیریت کالا و مدیریت خدمات. هرچند اصول پایه ای و کلاسیک مدیریت (اصولی نظیر برنامه ریزی، سازماندهی و… ) در مورد این دو شیوه مدیریت یکسان است اما نقطه عطف تمایز بین این دو شیوه مدیریت، همان مسئله کیفیت است(نعمتان،ص3).
2-2-5- در امدهاو هزینه های مشاع ( عملیاتی) و غیر مشاع ( غیر عملیاتی)
منظوراز در امد و هزینه عملیاتی درامد و هزینه ای است که حاصل و نتیجه عملیات اصلی سازمان می باشد . و مقصود از درامد و هزینه غیر عملیاتی ان درامدها و هزینه هایی اند که از راهی غیر از فعالیت اصلی سازمان حاصل می شوند.البته در بانک ملت به در امد و هزینه های عملیاتی مشاع و به درامد و هزینه های غیر عملیاتی غیر مشاع گفته می شود. برای روشن شدن این مطلب به مثال زیرتوجه کنید:
شرکت الفا یک کارخانه تولید کفش است. مواد اولیه چرم را خریداری کرده ،بوسیله ماشین الات ونیروی انسانی کفش را تولید و به فروش می رساند.هر درامدی که از راه فروش کفش حاصل کند درامدعملیاتی خوانده می شود و کلیه هزینه های مواد ،دستمزد نیروی کارو…که مستقیما در تولید کفش بکار می رود هزینه عملیاتی خوانده می شود.به در امدی که شرکت الفا از راهی غیر از فروش کفش مثلا اجاره انبار به دیگران،در امد حاصل از کرایه اتوبو س و وانت بار شرکت و امثالهم کسب کند را درامدغیر عملیاتی گویند. به همین ترتیب به هزینه هایی مثل هزینه ملزومات اداری،هزینه تعمیرات ماشین حمل کارکنان و غیره راهزینه های غیر عملیاتی می گویند.بر همین اساس در سیستم بانکی (بانک ملت) به این دلیل که فعالیت اصلی و عملیاتی هر بانک جذب منابع در دست مردم و دادن تسهیلات به مشتریان است،بنابر این هر درامدی که حاصل از اعطای تسهیلات به مشتریان باشد ،در امد عملیاتی یا مشاع خوانده می شود مثل درامد حاصل از تسهیلات و اقلام معوق که بر اساس سهم درصد اورده سپرده گذاران و بانک بین انها تسهیم می گردد. و در امدهایی که بانک از سایر راه ها مانند دریافت انواع کارمزد ها کسب می کند را در امد غیر عملیاتی یاغیر مشاع می گویند.در بحث هزینه ها نیز به همین شکل عمل می شود.یعنی به کلیه سود های که بانک به انواع سپرده های مشتریان پرداخت می کند، بدلیل ارتباط مستقیم با فعالیت اصلی بانک هزینه های مشاع یا عملیاتی می گویند.در مقابل کلیه هزینه های پرسنلی واداری ،مشکوک الوصول و هزینه استهلاک را هزینه های غیر عملیاتی یا غیر مشاع می گویند. نکته مهمی را که در تفاوت درامد های مشاع با غیر مشاع می توان مطرح کرد اینست که : درامد های مشاع در سود سهام پرداختنی بانک ملت (EPS) تاثیر دارد ولی از درامد های غیر مشاع برای پوشش هزینه های جاری بانک استفاده می شود و تاثیری در EPS بانک ندارند(مفهوم مشاع و غیر مشاع همین است). بر اساس راهبرد ها و استراتژیهای جدید

]]>

منابع و ماخذ تحقیق تحلیل سلسله مراتبی

نگارنده
حسن عرب عامری

بهمن ماه 1392
سپاس
سپاس و ستایش مر خدای را جل و جلا له که اثارقدرت او بر چهره روز روشن،تابان است و انوار حکمت او در دل شب تار، درفشان. افرید گاری که خویشتن را به ما شناساند وعمری و حکمتی عطا فرمود تا بدان،بنده ضعیف خویش را در طریق علم و معرفت بیازماید.
از انجایکه تجلیل از معلم ، سپاس از انسانی است که هدف و غایت افرینش را تامین می کند وسلامت امانتهایی را که به دستش نهاده اند، تضمین; برحسب وظیفه و از باب ” من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الله عز و جل”
از پدر و مادر عزیزم …این دو معلم بزرگوارم…که همواره بر درشتی و کوتاهی من، قلم عفو کشیده و کریمانه از کنار غفلت هایم گذشته اند، و در تمام عرصه های زندگی یار و یاوری بی چشم داشت برای من بوده اند.
از استاد با کمالات و شایسته؛ جناب آقای دکترعبدالشاه که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند.
از استاد صبور و با تقوا ، جناب آقای دکتر همتیان، که زحمت مشاوره این رساله را در حالی متقبل شدند که بدون مساعدت ایشان این پروژه به نتیجه مطلوب نمی رسید؛ و از استاد فرزانه و دلسوز؛ جناب اقای دکتر سید عبد الله حیدریه که زحمت داوری این رساله را متقبل شدند؛کمال تشکر و قدرانی را دارم؛ باشد که این خرد ترین، بخشی از زحمات انان را سپاس گوید.

 
 

تقدیم
تقدیم به :خدایی که آفرید جهان را، انسان را، عقل را، علم را، معرفت را،عشق را و دوست داشتن را در وجودم دمید.
تقدیم به دختر عزیزم “سارا” که نگاهش، لبخندش، امید و تلاش را در من مضاعف نمود.

معاونت پژوهش و فناوری
فرم منشور اخلاق پژوهش

اینجانب حسن عرب عامری دانشجوی رشته مدیریت صنعتی گرایش تولید
تعهد می نمایم که اصول زیر را در انجام پایان نامه مدنظر قرار داده ام.
1-اصل حقیقت جویی:تلاش درراستای پی جوییحقیقت ووفاداری بهآن ودوری ازهرگونه پنهانسازیحقیقت.
2- اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان،حیوان، نبات) و سایر صاحبان حق.
3- اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
4- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظرداشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.
5- رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داری غیرعلمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع دراختیار.
6-اصل راز داری: تعهد به صیانت از اسرار واطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
7- اصل احترام: تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هرگونه حرمت شکنی.
8- اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
9- اصل برائت: التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیرحرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیرعلمی می آلایند.

محل امضاء و تاریخ
11/12/1392
تعهد نامه اصالت رساله پایان نامه تحصیلی

اینجانب حسن عرب عامری دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته دررشته مدیریت صنعتی گرایش تولید که در تاریخ 29/11/1392 از پایان نامه خود تحت عنوان :

ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات (ضمانتنامه،LC و…)با تاکید بر سود اوری و ارائه الگوی مناسب مدیریت ظرفیت در استان سمنان

با کسب نمره17و درجه کارشناسی ارشد دفاع نموده ام، بدینوسیله متعهد می شوم:
1) این پایان نامه/رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران(اعم از پایان نامه،کتاب،مقاله و….) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج نموده ام.
2) این پایان نامه/ رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3)چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و…. از این پایان نامه یا رساله داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگی:
حسن عرب عامری
تاریخ و امضاء:
11/12/1392

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ل
1-1- مقدمه 1
1-2- بیان مسئله 4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-4- اهداف تحقیق 8
1-5- سوال تحقیق 9
1-6- قلمرو مکانی تحقیق 9
1-7- قلمرو زمانی تحقیق 9
1-8- طرح تحقیق و روش های تجزیه و تحلیل 9
1-9- تعریف اصطلاحات و واژه ها 10
1-9-1-ظرفیت سنجی یامدیریت ظرفیت : 10
1-9-2-در امدهاو هزینه های مشاع ( عملیاتی) و غیر مشاع ( غیر عملیاتی): 10
1-9-3-کارمزد بانکی: 11
1-9-4-ضمانتنامه بانکی 11
1-9-5-گشایش اسناد اعتباری (LC) 11
1-10- استخراج مدل مفهومی تحقیق از ادبیات تحقیق 13
1-11- مراحل اجرایی تحقیق( در قالب یک فلوچارت همراه با توضیحات لازم) 14
2-1-مقدمه 15
2-2- مروری بر مفاهیم و موضوع تحقیق 16
2-2-1- ظرفیت سنجی یا مدیریت ظرفیت 16
2-2-2- خصوصی سازی و اصلاح ساختار بانک ملت 17
2-2-3-بانک ملت و خصوصی سازی 20
2-2-4-خدمات بانکی 20
2-2-5- در امدهاو هزینه های مشاع ( عملیاتی) و غیر مشاع ( غیر عملیاتی) 21
2-2-6- سود اوری 23
2-2-7- برنامه عملیاتی وچالشهای بانک ملت 24

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-2-7-1- برنامه عملیاتی در بانک ملت 25
2-2-7-2- چالشهای تعیین شده در برنامه عملیاتی 26
2-2-8-کارمزد بانکی 27
2-2-9- ضمانتنامه بانکی 28
2-2-10-گشایش اسناد اعتباری(LC) 29
2-3- مروری بر تحقیقات انجام شده 29
1-3-2- تاثیرسه عامل تعیین کننده ویژگیهای خاص بانکی خصوصیات ویژه صنعت واقتصاد کلان بر سود اوری بانکی 29
2-3-2- عوامل موثر بر سود اوری بانکها، قبل و در طول بحران مالی(یک مطالعه موردی) 32
2-3-3- چگونگی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد اجرایی بانک ها 33
2-3-4- بررسی عملکرد اجرایی و مالی بانکهای دولتی خصوصی شده 33
2-3-5- خصوصی سازی بانکها و تاثیرات ان بر افزایش کارایی و بهبود عملکرد بانکها 34
2-3-6- تقلب در اعتبار اسنادی تجاری،اعتبار نامه تضمینی وضمانتنامه مستقل بانکی 35
2-3-7- نقش شیوه های نوین ارائه خدمت در جذب مشتری و بهبود کارایی سیستم بانکی با تاکید بر هزینه و وقت کارکنان (یک مطالعه موردی) 37
2-3-8- بررسی فقهی اخذ کارمزد و ارائه تسهیلات به شرط سپرده گذاری در صندوق های قرض الحسنه 40
2-3-9- بررسی تطبیقی نظام پرداخت ایران با اصول دهگانه کمیته بین المللی سیستم های پرداخت و تسویه 41
2-10- جمع بندی 42
3-1- مقدمه 45
3-2- روش تحقیق 46
3-3- جامعه اماری و حجم نمونه مورد تحقیق 47
3-4- نمونه و نمونه گیری 48
3-5- ابزار های گرد اوری اطلاعات 48
3-5-1- مصاحبه 48
3-5-2- مطالعات علمی(کتابخانه ای) 48
3-6- نحوه انجام محاسبات تحقیق 49
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-6-1-ارزیابی عملکرد بانک ملت در زمینه بکار گیری ظرفیت ارائه خدمات غیر مشاع خود با کمک مدل SWOT 49
3-6-1-1-نحوه طراحی جدول EFE 55
3-6-1-2-نحوه طراحی جدول IFE 57
3-6-2-تعیین اولویت عوامل استراتژی تدافعی به کمک مدل برنامه ریزی AHP 58
3-6-2-1- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP): 58
3-6-2-2-اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 59
3-6-2-3- مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی 60
4-1-برخی مبانی نظری تحقیق 65
4-2-پیاده سازی مدل تحقیق 67
4-2-1-تشریح عوامل و متغییرهای تحقیق(SWOT) 67
4-2-1-1-تعیین مقدار ارزیابی عوامل درونی(IFE) وعوامل بیرونی(EFE) 72
5-1-مقدمه 76
5-2-نتجه گیری تحقیق (مدل برنامه ریزیSWOT) 78
5-3- راهکار ها و راهبرد های پیشنهادی 78
5-4- تشریح عوامل وگزینه های استراتژی تدافعی با کمک مدل تصمصم گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) 84
5-4-1- تشریح عوامل استراتژی تدافعی 84
5-4-2- تشریح شاخص های مدل (بخشAHP) 87
5-5- اجرای مدلAHP 88
5-6- استراتژیهای ترکیبی 98
5-7-نکته 1 101
5-8-نکته 2 102
5-9- پیشنهاد برای تحقیقات آتی 103
منابع و ماخذ 104
منابع فارسی 104
منابع لاتین 107
پیوست ها 109

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل1-1- استخراج مدل مفهومی تحقیق از ادبیات تحقیق 13
شکل1-2- مراحل اجرایی تحقیق 14
شکل3-1- نمایش یک سلسله مراتب یک مسئله تصمیم 61
شکل5-1-تشکیل درخت سلسله مراتبی 88

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول2-1- جدول تعیین اهداف عملیاتی 25
جدول2-2-تقسیم بندی موضوعی ادبیات تحقیق 43
جدول3-1 جدول تجزیه و تحلیل SWOT 51
جدول3-2- تجزیه و تحلیل قوت و ضعف، فرصت و تهدید(SWOT )بهبود یافته 54
جدول3-3- جدول EFE سازمان 56
جدول3-4- جدول IFEسازمان 58
جدول 3-5-ارزش گذاری شاخص‌ها 62
جدول4-1- تعیین ارزیابی عوامل درونی و بیرونی(تعیین ظرفیت) 75
جدول5-1- جدول استراتژی تهاجمی(SO) 79
جدول5-2- جدول استراتژی تنوع(ST) 80
جدول5-3- جدول استراتژی گرایش به تغییر(WO) 68
جدول5-4- جدول استراتژی تدافعی(WT) 83
جدول5-5- ماتریس مقایسات زوجی شاخص ها 91
جدول5-6- ماتریس نرمال شده و تعیین وزن نسبی شاخص ها 91
جدول5-7-ماتریس مقایسات زوجی بر اساس شاخص قابلیت اجرا 92
جدول5-8- ماتریس نرمالایز شده ماتریس قبل 93
جدو5-9- ماتریس مقایسات زوجی بر اساس شاخص هزینه 94
جدول5-10- ماتریس نرمالایز شده بر اساس شاخص هزینه 94
جدول5-11- ماتریس تعیین اوزان نهایی 97

چکیده
تغییرات و تحولات عمده صورت گرفته در سیستم بانکداری ایران، بانک ملت را با چالش های جدیدی مواجه کرده است :تغییر ساختار دولتی به خصوصی ،ازدیاد رقباو رقابت شدید انان برای بدست اوردن سهم بازار بیشتر، گران و هزینه زا شدن چهار سپرده بانکی و …،این بانک را به سمت افزایش درامد های غیر مشاع (کسب درامد از محل کارمزد ها) سوق داده است بطوری که تامین کلیه هزینه های جاری بانک از محل درامد های غیر مشاع یا کارمزد ها جزء اهداف اصلی بانک ملت گشته است. در این پژوهش محقق اطلاعات مورد نیاز خود رابه دو روش مصاحبه با خبرگان و مطالعات علمی و کتابخانه ای جمع اوری کرده است. در بخش اول تحقیق، برای تعیین ظرفیت درامد های غیر مشاع بانک ملت از مدل برنامه ریزی SWOT استفاده شده است. به این دلیل که در مدل ارزیابی عوامل درونیIFE)) و بیرونیEFE)) ،بانک ملت به ترتیب نمره2.25 و1.75را کسب نموده است بنابر این این بانک در بکارگیری از ظرفیت مناسب خود در زمینه ارائه خدمات و درامد های غیر مشاع موفق نبوده است.در فصل پنجم پایان نامه برای ارتقاء ظرفیت خدمات غیر مشاع بانک ملت چند اس
تراتژی SO،ST،WOو WT به همراه دو استراتژی ترکیبی پیشهناد می گردد.برطبق نتایج ارزیابی عوامل درونی و بیرونی کسب شده توسط بانک ملت،استراتژی تدافعی(WT)بعنوان استراتژی اصلی بانک انتخاب می شود که حدود12عامل اصلی برای استراتژی تدافعی توسط محقق پیشنهاد می گردد در ادامه محقق باکمک مدل تصمیم گیری AHPسعی میکند تا اولویت وضریب اهمیت هر یک از این عوامل استراتژی تدافعی را تعیین کند.
کلید واژگان: ظرفیت سنجی ،درامد های غیر مشاع،ضمانتنامه،کارمزد ،تکنیک برنامه ریزیSWOT،مدل تصمیم گیریAHP
فصل های پایان نامه

1-فصل یکم: مقدمه و کلیات

2- فصل دوم :مروری بر ادبیات وسوال تحقیق

3-فصل سوم : روشها و ابزار ها

4- فصل چهارم :تجزیه و تحلیل

5- فصل پنجم :نتیجه گیری و ارائه راهبرد

فصل یکم
مقدمه و کلیات

1-1- مقدمه
تغییرات اساسی دنیای امروز باعث برهم زدن پارادایم های گذشته در تمامی عرصه ها شده است .تغییرات دربرخورد رقبا بایکدیگر؛ تغییر در چرخه عمر محصولات؛ بالا رفتن سطح اگاهی انسبببانها به واسطه تغییرات در نظام های اموزش و پرورش، رشد ابداعات و نو اوریها همگی بران شده اند تا پارادایم های گذشته نتوانند پاسخگوی نیاز های دنیا امروز باشند(کیقبادی،ص2). دنیای امروز جهان خواسته های نامحدود و منابع محدود بشر است .در این شرایط تمام سازمانها سعی دارند تا بگونه ای عمل کنندکه حد اکثر توان و پتانسیل خود را به فعلیت برسانند.در چنین شرایطی ظرفیت سنجی و برنامه ریزی برای ظرفیت تولید وخدمات به منظور بکار گیری توان موثر خود ،برای تمام سازمانها امری کاملا ملموس و حیاتی بنظر می رسد.بخصوص که سازمانها در این عصر نیازمند داشتن یک مزیت رقابتی جهت پیشه گرفتن از رقبا و کسب سود بیشتر هستند.
بانک ملت نیز از این قائده مستثنا نمی باشد و دیر زمانی است که در این راه قدم گذاشته

]]>

منابع تحقیق درمورد افزوده اقتصادی

دلایل متفاوت به مسئله ارزیابی عملکرد شرکت‌ها توجه خاصی داشته و آنها را مهم تلقی می‌کنند. ارزش افزوده اقتصادی به عنوان یکی از اندازه‌های عملکردی مبتنی بر ارزش، در زمان پیدایش محبوبیت فوق العاده‌ای به دست آورد. این روش به طور نسبی، از جدیدترین روش‌های ارزیابی عملکرد سازمانی می‌باشد که توسط استوارت (1997)، و شرکت مشاوره نیویورک ارائه شده است (جنانی و همکاران، 1392).
ارزش افزوده اقتصادی می‌تواند هم مدیران را به استفاده‌ی بهینه از منابع مالی ترغیب نماید و هم سرمایه‌گذاران را به انتخاب گزینه‌های کم ریسک سرمایه‌گذاری، مساعدت نماید. ارزش افزوده اقتصادی معیاری است که هزینه فرصت منابع به کار گرفته شده در شرکت را مد نظر قرار می‌دهد و نشان دهنده تخصص بهینه منابع، ایجاد ارزش در شرکت و افزایش ثروت سهامداران است.ارزش افزوده اقتصادی نشان می‌دهد که ارزش شرکت مستقیما به عملکرد مدیریت بستگی دارد در حالی که سایر معیارهای اندازه گیری قادر به انجام چنین عملی نیستند. ارزش افزوده اقتصادی روش اندازه گیری ارزش اقتصادی کسب و کار بعد از درنظر گرفتن هزینه سرمایه-اعم از هزینه بدهی و هزینه حقوق صاحبان سهام– می‌باشد (دارابی و بانی، 1388).
به زعم لهن و ماخیجا (1996)، ارزش افزوده اقتصادی دارای همبستگی بالایی با بازده سهام است. می‌توان گفت که یک چارچوب تحلیلی برای ارزیابی عملکرد عملیاتی جهت محاسبه ارزش ایجاد شده برای سهامداران، استفاده از بازده حاصل از سرمایه‌گذاری است که از سود تقسیمی و تغییرات قیمت سهام در طول دوره‌ی عملیاتی حاصل می‌شود. مطالعات نشان دادند که ارزش افزوده اقتصادی معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد و محاسبه ارزش ایجاد شده برای سهامداران است (مهدوی و گوینده، 1388).
1-8) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق

1-8-1) تعاریف مفهومی متغیرها
ارزش افزوده اقتصادی (EVA): تفاوت سودهای خالص عملیاتی از کل هزینه‌های سرمایه‌ای است که برای ایجاد این سود ها به کار گرفته شده است.
سود خالص عملیاتی (NOPAT): عبارت است از سود قبل از بهره و مالیات ضربدر یک، منهای نرخ مالیات
NOPAT = EBIT (1-t)
بازده واقعی سهام (TSR): بازده کل سهام که در عنوان پژوهش از آن تحت عنوان «بازده واقعی سهام» نام برده شده است و به صورت زیر محاسبه می‌گردد:
TSR =قیمت ابتدای دوره / (قیمت ابتدای دوره – قیمت انتهای دوره) + سود تقسیمی هر سهم و سایر مزایا
سرمایه: سرمایه عبارت است از خالص سرمایه در گردش و خالص دارایی‌های ثابت
نرخ بازده کل سرمایه (r): از تقسیم خالص سود عملیاتی بر کل سرمایه شرکت به دست می‌آید.
ارزش بازار شرکت (MV): ارزش بازار سهام، متغیری است از علایق سرمایه‌گذاران و به وسیله‌ی عرضه و تقاضا مشخص می‌گردد. ارزش بازار کل، برای شرکت از طریق ضرب قیمت بازار هم سهم به تعداد سهام منتشر شده، به دست می‌آید و نشان دهنده‌ی ارزش کل شرکت در بازار می‌باشد.
نرخ هزینه سرمایه (متوسط موزون هزینه سرمایه (WACC)): میانگین موزون هزینه‌های تامین مالی می‌باشد. به عبارت دیگر، نرخ هزینه سرمایه، حداقل نرخ بازدهی است که شرکت باید به دست آورد تا بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران در شرکت تامین گردد.
1-8-2) تعاریف عملیاتی متغیرها
متغیرهای اصلی تحقیق عبارتند از: MV, NOPAT, TSR و EVAکه به توزیح نحوه محاسبه آنها می‌پردازیم:
EVA
ابتدا الگوی کلی محاسبات را نشان می‌دهیم و سپس به شرح نحوه محاسبه اجزای آن می‌پردازیم:
EVA= (NOPAT + تعدیلات) – (CAPITAL + تعدیلات) * WACC
NOPAT: عبارت است از سود خالص عملیاتی پس از مالیات
(1-1) NOPAT = EBIT (1-t)
(1-2) EAT = (EBIT-I) EAT = EBIT (I-T)-I+I*t EBIT (1-t) =EAT + I-I*t
اگر رابطه (1-1) را در رابطه (1-2) جایگزین کنیم:
NOPAT = EAT + I+ I*t
معادل فارسی این عبارت به صورت ذیل است:
NOPAT= سود حسابداری + هزینه بهره + صرفه جویی‌های مالیاتی
CAPITAL = حقوق صاحبان سهام + بدهی‌های بهره دار
بدهی‌های بهره دار = (حصه) تسهیلات مالی دریافتی (کوتاه مدت و بلندمدت) + اوراق مشارکت + پیش دریافت
پس از مراجعه به یاداشت‌های توضیحی شرکت‌ها مذبور، شرکت‌ها در مورد بهره دار بودن پیش دریافت‌ها چیزی افشا نشده است. بنابراین بدون بهره دار، درنظر گرفته شده اند.نکته‌ی دیگر اینکه ارزش حقوق صاحبان سهام یکبار به روش ارزش دفتری و یکبار به روش ارزش بازار، محاسبه شده است اما در آزمون فرضیات روش دفتری لحاظ شده است. چون هدف بررسی ارتباط بین دو متغیر بوده و نه بررسی عملکرد بنابراین به کار گیری روش دفتری یا بازار تاثیری در نتایج نمی تواند داشته باشد. ضمن اینکه استیوارت در کتاب خود از ارزش دفتری استفاده کرده است. در پژوهش حاضر نیز از روش ارزش دفتری استفاده شده است. اما برای بررسی عملکرد واقعی شرکت‌ها یک بار نیز هم از ارزش افزوده به روش ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، محاسبه شده است.

 
 
تعدیلات
تعدیلات انجام شده عبارتند از:
مخارج تحقیقاتی: استوارت معتقد است که هزینه‌هایی که در شرکت انجام شده و از آنها انتظار انتفاع آتی می‌رود بایستی سرمایه‌ای شوند، مانند هزینه‌های تحقیقاتی، بازاریابی، آموزش و … در این پژوهش نیز مخارج تحقیقاتی از یادداشت‌های توضیحی صورت حساب سود و زیان شرکت‌ها استخراج شده و هزینه‌های مذبور سرمایه‌ای شده و فقط هزینه استهلاک سالیانه به حساب سود و زیان برده شده است. ضمنا دوره استهلاک نیز 5 ساله فرض شده است. لو نرخ استهلاک هزینه‌های تحقیق و توسعه را بسته به سطح تکنولوژی آن صنعت، بین 15 تا 20 درصد پیشنهاد می‌کند.
هزینه‌های تبلیغات و بازاریابی و شرکت در نمایشگاه‌ها و آموزش: هزینه تبلیغات بر فروش‌های آتی شرکت تاثیر می‌گذارد و آموزش نیز در افزایش خلاقیت و بهره وری سازمان موثر است. (انتظار انتفاع آتی از نوع هزینه‌ها می‌رود). بنابراین هزینه‌های مذکور نیز از یادداشت‌های توضیحی شرکت‌ها استخراج شده و با توجه به اینکه رقم آموزش برای برخی از شرکت‌ها رقم کمی بود. این دو هزینه توامان به طور مستقیم و سه ساله مستهلک شده است.
ذخایر: چهار ذخیره (ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان، ذخیره هزینه‌های معوقه و ذخیره کاهش ارزش موجودی‌ها) نیز از یادداشت‌های توضیحی ترازنامه شرکت‌ها استخراج شده است. هر یک از ذخایر به Capital شرکت اضافه شده و تغییرات دوره‌ای این ذخایر نیز به حساب NOPAT، اضافه شده است تا تعدیلات انجام شود و ارزش دفتری دارایی‌ها به ارزش دفتری اقتصادی مورد نظر استوارت، تبدیل شود. ذخایر فقط براساس ثبت‌های حسابداری شکل می‌گیرند و عملا هیچ وجه نقدی از شرکت خارج نمی شود و حسابداران براساس اصل احتیاط و محافظه کاری، ذخایر را به عنوان هزینه در نظر گرفته و از سود آن دوره کم می‌کنند. بنابراین نیازمند تعدیل دوگانه در سرمایه و سود شرکت هستیم.
هزینه سرمایه یا متوسط موزون هزینه سرمایه (WACC):
ابتدا فرمول آن را بیان کرده و سپس به طور مختصر اجزای آن را توضیح می‌دهیم:
WACC= Wd*Kd* (1-t)+Ke*We + Wp*Kp
Wd: درصد بدهی به کار رفته در ساختار سرمایه را نشان می‌دهد و از تقسیم بدهی‌های شرکت به کل منابع مالی بدست می‌آید. در این پژوهش نیز بدهی‌های بهره دار شرکت به کل منابع مالی، تقسیم شده تا Wd محاسبه گردد.
Kd: نرخ بهره تسهیلات دریافتی و t نرخ مالیات پرداختی شرکت است. وقتی (1-t) در Kd ضرب می‌شود نشانگر صرفه جویی مالیاتی بابت تامین مالی از طریق بدهی است که عاید شرکت می‌گردد. در این پژوهش نیز برای محاسبه Kd، هزینه بهره را به بدهی‌های بهره دار تقسیم کرده ایم و برای محاسبه نرخ موثر مالیاتی شرکت‌ها، مالیات پرداختی هر سال به سود قبل از بهره و مالیات تقسیم شده است.
We: درصد تامین مالی شرکت از طریق حقوق صاحبان سهام عادی را نشان می‌دهد. در این پژوهش نیز میزان حقوق صاحبان سهام عادی هر شرکت به کل منابع مالی، تقسیم شده است تا We به دست آید.
Ke: هزینه حقوق صاحبان سهام عادی است که به روش‌های متعددی محاسبه می‌گردد و در هر یک از روش‌ها، قضاوت‌ها و فرضیات خاصی وجود دارد. در زیر اشاره اجمالی به برخی از روش‌ها داریم:
رویکرد سودآوری: نسبت P/E یکی از معروف ترین نسبت‌های ارزشیابی است. در این روش فرض می‌شود که شرکت فاقد فرصت سرمایه‌گذاری یا NPV مثبت است و لذا همه سود خود را تقسیم می‌کند. بنابراین این روش مخصوص شرکت‌های بدون رشد است و در دنیای واقعی، همه شرکت‌ها سود را به طور کامل، تقسیم نمی کنند. این رابطه بسیار ساده یکی از راه‌های تخمین هزینه سهام عادی است که به صورت ذیل محاسبه می‌شود:
Ke= EPS/P= 1/P/E
رویکرد ارزیابی ریسک (مدل انتظاری CAPM): مدل CAPM یک مدل انتظاری است که مبتنی بر انتظارات سرمایه‌گذاران می‌باشد لذا مستلزم برآورد انتظارات بازار سهام است که هموراه دارای عدم اطمینان می‌باشد. در این روش صرف ریسک بازار در ریسک سیستماتیک، ضرب می‌شود تا صرف ریسک هر شرکت به دست آید و نرخ بازده بدون ریسک نیز به صرف ریسک اضافه می‌شود تا بازده مورد توقع سهامداران (هزینه حقوق صاحبان سهام عادی) محاسبه شود. لازم به ذکر است که در پژوهش حاضر ابتدا، برای محاسبه‌ی هزینه حقوق صاحبان سهام، از مدل CAPM استفاده شده است.
رویکرد سود تقسیمی (مدل گوردون): در این رویکرد، فرض می‌شود که شرکت بخشی از سود خود را برای طرح‌های سرمایه‌گذاری به مصرف می‌رساند و بنابراین انتظار می‌رود سود شرکت در آینده با نرخ رشد (g) افزایش یابد. فرمول کلی به صورت زیر می‌باشد:

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

Ke= D1/P0 + g
D1: سود تقسیمی مورد انتظار در پایان سال اول
P0: قیمت سهم در ابتدای سال اول
دراین رویکردمشکل اصلی در پیچیدگی محاسبه نرخ رشداست:درزیربه چگونگی محاسبه نرخ رشد در پژوهش حاضر می‌پردازیم.
نحوه محاسبه نرخ رشد (g):
در مورد محاسبه‌ی نرخ رشد شرکت‌ها روش‌های متعددی وجود دارد ودر هر روش قضاوت‌های تحلیلگر، نقش اساسی می‌تواند داشته باشد در اینجا روش بهد کار گرفته شده در این تهقیق توضیح می‌شود:
در این تحقیق با انجام برخی تعدیلات بر ر وی سود قابل تقسیم شرکت‌ها در دوره‌ی ()، نرخ رشد هر شرکت به دو روش محاسبه گردید و نرخ رشد کوچکتر انتخاب شد:
روش میانگین هندسی نرخ رشد در دوره 6 ساله از طریق اکسل
روش معادله رگرسیون و با بهره گرفتن از نرم افزار اقتصاد سنجی EVIEWS
Wp: درصد سهام ممتاز در ساختار سرمایه را نشان می‌دهد.
Kp: نرخ بازده مورد توقع صاحبان سهام ممتاز را نشان می‌دهد که از طریق تقسیم سود تضمینی هر سهم به قیمت سهم محاسبه می‌شود. با توجه به اینکه در ایران سهام ممتاز نداریم به این متغیرها، نیاز نخواهیم داشت.
WACC دفتری یا بازار:
ارزش افزوده اقتصادی یک بار از طریق محاسبه هزینه سرمایه (WACC) به روش ارزش دفتری و یک بار نیز به روش ارزش بازار انجام شده است ولی آزمون فرضیات با توجه به روش دفتری انجام شده است.
استاندارد سازی EVA:
برای اینکه ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌های مورد بررسی قابلیت مقایسه پیدا کند، با توجه به توضیحاتی که در فصل گذشته عنوان شد، بر روی EVA شرکت‌ها عمل استاندارد سازی، انجام شد.
محاسبه TSR (بازده سهام):
برای محاسبه بازده سهام شرکت‌های مورد بررسی، فاکتورهای افزایش سرمایه، منبع افزایش سرمایه در زمان افزایش سرمایه، بایستی مدنظر گرفته شوند. برای محاسبه بازده با توجه به فاکتورهای فوق از مدل‌های زیر سود می‌بریم:
0P: قیمت سهم در زمان خرید (ابتدای دوره)
P1: قیمت سهم در زمان فروش (انتهای دوره)
D: سود دریافتی
محاسبه بازده سهام در حالت عادی: TSR= P1-P0+D/P0
محاسبه بازده در حالت افزایش سرمایه از محل اندوخته:
2-1) افزایش سرمایه قبل از مجمع عمومی عادی:TSR= (1+α)(P1+D)-P0
2-2) افزایش سرمایه بعد از مجمع عمومی عادی:
TSR= (1+α) P1+D-P0
افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی:
3-1) افزایش سرمایه قبل از مجمع عمومی عادی
TSR= (1+α)(P1=D)-P0-α(1000)/P0 + α(1000)
افزایش سرمایه از محل اندوخته‌ها، مطالبات و آورده نقدی:
1α: درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی
2α: درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته‌ها
4-1) قبل از مجمع عمومی عادی:
TSR= (1+α1+α2) (P1+D) – P0 – α1(1000) / P0 + α(1000)
4-2) بعد از مجمع عمومی عادی:
TSR = (1+α1 + α2) P1 + D – P0 – α1(1000) / P0 + α(1000)
ارزش بازار شرکت
برای تعیین MV هر شرکت، تعداد سهام منتشره هر شرکت، در آخرین قیمت سال مالی ضرب شده است.
1-9) قلمرو تحقیق
قلمروی موضوعی تحقیق:قلمرو موضوعی این تحقیق مدیریت بازرگانی و مالی می‌باشد که در زمینه آن به بررسی سازه‌هایی چون، ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام پرداخته می‌شود.
قلمروی زمانی تحقیق: تحقیق حاضر از حیث قلمرو زمانی سال‌های 1387 تا 1392 را شامل می‌شود.
قلمروی مکانی تحقیق: بورس اوراق بهادار تهران
فصل دوم
مبانی نظری و
پیشینه پژوهش
فصل دوم
مبانی نظری و
پیشینه پژوهش

بخش اول
مبانی نظری تحقیق
بخش اول
مبانی نظری تحقیق

2-1) بخش اول: مبانی نظری تحقیق
مقدمه
برای اتخاذ تصمیم‌های اقتصادی، تخصیص بهینه منابع محدود و ارزیابی عملکرد شرکت، نیازمند اطلاعاتی صحیح و مربوط هستیم. دیر زمانی است که اطلاعات خروجی سیستم حسابداری سنتی این نقش را بر عهده گرفته و از مهمترین پارامترها در تصمیم گیری‌های اقتصادی، بازیگران بازارهای مالی و سرمایه محسوب می‌شوند. از طرفی همگام با بزرگتر شدن بنگاه‌های اقتصادی و رشد فزاینده بازارهای تجاری، حجم اطلاعاتی که از سیستم‌های حسابداری استخراج می‌شود، افزایش چشم گیری داشته و اغلب استفاده کنندگان گزارش‌های مالی توانایی تجزیه و تحلیل این حجم عظیم از اطلاعات مالی را ندارند و ناگزیر به چند قلم با اهمیت تر صورت‌های مالی نظیر: درآمد هر سهم، برای اخذ تصمیم‌های خود متوسل می‌شوند. این معیارها، شاخص‌ها و نسبت‌های مالی حاصل از ارقام حسابداری نیز تحت تاثیر روش‌های حسابداری اتخاذ شده خواهد بود و بنابراین نخواهد توانست اطلاعاتی صحیح و مربوط به سرمایه‌گذاران را انتقال دهد. در این شرایط نیازمند معیاری هستیم که بتواند سرمایه‌گذاران را با ارزش واقعی شرکت آشنا سازد. یکی از جدیدترین معیارهایی که سهامداران برای ارزیابی عملکرد شرکت و پاداش دهی به مدیریت مورد استفاده قرار می‌دهند، ارزش افزوده اقتصادی است (سعیدی و اکبری، 1387).
ارزش افزوده اقتصادی سود پس از کسر همه هزینه‌ها از جمله هزینه سرمایه بوده و به عنوان یکی از سیستم‌های مدیریت مالی به حساب می‌آید. سیستمی که هدف اصلی آن، افزایش ثروت سهامداران است و به عنوان مبنایی برای تعیین اهداف، بودجه بندی سرمایه‌ای و طرح‌های انگیزشی (پاداش) محسوب می‌شود. این معیار به جای سو

]]>