مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۸۳

جدول ۴-۲۳- میانگین رضایت مشتریان بانک دولتی و خصوصی رضایت تعداد میانگین انحراف استاندارد میانگین خطای استاندارد دولتی ۳۷۰ ۴۶/۳ ۷۶/۰ ۰۶۶/۰ خصوصی ۳۷۲ ۶۸/۳ ۷۰/۰ ۰۵۹/۰ آزمون تفاوت تمایلات رفتاری (مراجعه مجدد و تبلیغات دهان به دهان) مشتریان بانکهای دولتی و خصوصیبرای آزمون تفاوت در تمایلات رفتاری بر مبنای خصوصی یا دولتی بودن بانکها، […]

سامانه پژوهشی – مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۸۱

۹۳/۳ ۰۰/۰ ۲۵/۰- ۳۸/۰- ۱۳/۰- جدول۴-۲۱- میانگین ارزش درک شده مشتریان بانک دولتی و خصوصی ارزش درک شده تعداد میانگین انحراف استاندارد میانگین خطای استاندارد دولتی ۳۷۰ ۲۸/۳ ۵۴/۰ ۰۴۶/۰ خصوصی ۳۷۲ ۵۳/۳ ۵۱/۰ ۰۴۴/۰ آزمون تفاوت در سطح رضایت مشتریان بانکهای دولتی و خصوصیبرای آزمون تفاوت در رضایت مشتریان بر مبنای خصوصی یا دولتی […]

مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۸۰

در این قسمت با استفاده از آزمون T با دو نمونه مستقل، تفاوت در سطح سه متغیر وابسته ارزش درک شده، رضایت و تمایلات رفتاری در میان مشتریان دو دسته بانکهای دولتی و خصوصی سنجیدهمیشود.آزمون تفاوت در سطح ارزش درک شده مشتریان بانکهای دولتی و خصوصیبرای آزمون تفاوت در ارزش درک شده مشتریان بر مبنای […]

علمی : مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۷۹

بر طبق نتایج به دست آمده از آماره t، متغیر رضایت در سطح اطمینان ۹۹ درصد بر متغیر تبلیغات دهان به دهان تأثیر معنیداری دارد (آماره t در خارج از بازه ۵۸/۲- تا ۵۸/۲+ قرار گرفته است). همچنین می توان گفت که نوع این رابطه مثبت و مستقیم است. بنابراین، میتوان به این نتیجه رسید […]

مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۷۸

فرضیه اول: کیفیت خدمات تأثیر مثبتی بر ارزش درک شده دارد.H0:کیفیت خدمات تأثیر مثبتی بر ارزش درک شده ندارد.H1: کیفیت خدمات تأثیر مثبتی بر ارزش درک شده دارد.بر طبق نتایج به دست آمده از آماره t، متغیر کیفیت خدمات در سطح اطمینان ۹۵ درصد بر متغیر ارزش درک شده تأثیر معنیداری ندارد (آماره t در بازه ۹۶/۱- تا ۹۶/۱+ […]

تحقیق – مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۷۶

فرضیه فرعی دوم فرضیه چهارم: رضایت مشتری تأثیر مثبتی بر تبلیغات دهان به دهان دارد.H0: رضایت تأثیر مثبتی بر تبلیغات دهان به دهان ندارد.H1: رضایت تأثیر مثبتی بر تبلیغات دهان به دهان دارد.بر طبق نتایج به دست آمده از آماره t، متغیر رضایت در سطح اطمینان ۹۹ درصد بر متغیر تبلیغات دهان به دهان تأثیر […]

مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۷۵

** معناداری در سطح اطمینان ۹۹درصد. * معناداری در سطح اطمینان ۹۵ درصد می‌باشند.فرضیه اول: کیفیت خدمات تأثیر مثبتی بر ارزش درک شده دارد.H0:کیفیت خدمات تأثیر مثبتی بر ارزش درک شده ندارد.H1: کیفیت خدمات تأثیر مثبتی بر ارزش درک شده دارد.بر طبق نتایج به دست آمده از آماره t، متغیر کیفیت خدمات در سطح اطمینان ۹۵ درصد بر متغیر ارزش درک […]

فایل دانشگاهی – مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۷۳

۲۳/۰**۴۰/۰**۶۵/۰**۷۸/۰**۷۰/۰**۷۶/۰**۴۶/۰**۴۰/۰** ** معناداری در سطح اطمینان ۹۹ درصد. * معناداری در سطح اطمینان ۹۵ درصد.۴-۹- آزمون فرضیات تحقیق با مدلسازی معادلات ساختاری (SEM)نوع دیگر از روابط بین متغیرهای مکنون در مدل معادلات ساختاری از نوع اثر مستقیم[۴۱۲] می‌باشد. اثر مستقیم که در واقع یکی از اجزاء سازنده مدل‌های معادلات ساختاری است، رابطه جهت داری[۴۱۳] را میان دو متغیر نشان می‌دهد. […]

علمی : مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۶۶

(۶) تبلیغات دهان به دهان **۳۸/۰ **۶۱/۰ **۵۷/۰ **۷۲/۰ **۷۹/۰ **۰۰/۱ ** معناداری در سطح اطمینان ۹۹ درصد. * معناداری در سطح اطمینان ۹۵ درصد.۴-۵- تخمین مدلهای اصلی و فرعی تحقیقدر تحقیق حاضر با توجه به دولتی و خصوصی بودن بانکها و هچنین داشتن فرضیات اصلی و فرعی مدلهای مختلف و متنوعی داریم. هر یک از مدلها، متناسب […]

مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۶۲

H0 نرمال است تمایلات رفتاری مراجعه مجدد ۰٫۲۲۷ ۰٫۰۵ H0 نرمال است تبلیغات دهان به دهان ۰٫۱۶۷ ۰٫۰۵ H0 نرمال است با توجه به این که آزمون K-S نشان داد که توزیع مربوط به تمامی متغیرها نرمال است، می‌توان از آزمون‌های پارامتری از جمله معادلات ساختاری که از شاخه رگرسیون است، جهت آزمون فرضیات تحقیق […]