نوامبر 23, 2020

مدیر سایت

1 min read

۲۳/۰**۴۰/۰**۶۵/۰**۷۸/۰**۷۰/۰**۷۶/۰**۴۶/۰**۴۰/۰** ** معناداری در سطح اطمینان ۹۹ درصد. * معناداری در سطح اطمینان ۹۵ درصد.۴-۹- آزمون فرضیات تحقیق با مدلسازی معادلات ساختاری (SEM)نوع...

1 min read

اعتماد مشتریانارزش پیشنهادیذهنیت برندادراک قیمتکیفیت خدماتشکل ۲-۵۰-مدل ارئه شده در تحقیق حقیقی و همکاران(۱۳۹۱)تاکتیک های باززاریابیرابطه ایشیرازی، لرستانی و کریمی(۲۰۱۲)...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.