بررسی اثر اسانس مرزه بر خواص فیزیکوشیمیایی، مکانیکی و عبوردهی فیلم نشاسته- قسمت …

رنگ و شفافیت فیلمهای خوراکی یکی از شاخصهای بسیار مهم در افزایش میزان بازار پسندی محصول است که به طور کلی امروزه از آنها به عنوان یکی از فاکتورهای اصلی در بستهبندی های محصولات غذایی مختلف یاد میشود. رنگ نتیجه فرآیندی پیچیده شامل پدیدههای فیزیکی انتقال، تجزیه، جذب و پراکنش است. مراحل اصلی ایجاد رنگ […]

بررسی اثر اسانس مرزه بر خواص فیزیکوشیمیایی، مکانیکی و عبوردهی فیلم نشاسته- قسمت …

 معرفی مرزهجنس مرزه[۵۷] در ایران ۱۴ گونه گیاه علفی یک ساله و چند ساله دارد که در مناطق مختلف کشور مانند استانهای لرستان، خوزستان، ایلام، کرمانشاه، اصفهان، نواحی شمال شرقی، گیلان، یزد و بعضی نقاط دیگر میرویند. گونه های انحصاری آن در ایران عبارتند از : S. edmondi،S. bachtiarica ،S. kallarica ،S. sahandica،S. khuzestanica ،S. isophylla […]

بررسی اثر اسانس مرزه بر خواص فیزیکوشیمیایی، مکانیکی و عبوردهی فیلم نشاسته- …

آیا افزودن اسانس مرزه خواص فیزیکوشیمیایی فیلم نشاسته سیب زمینی را تغییر می دهد؟آیا افزودن اسانس مرزه خواص مکانیکی فیلم نشاسته سیب زمینی را تغییر می دهد؟آیا افزودن اسانس مرزه خواص ممانعت کنندگی فیلم نشاسته سیب زمینی را تغییر می دهد؟ محدودیت های پژوهشهمان طور که اشاره شد در کنار خصوصیات مناسب فیلم های نشاسته سیب […]

پژوهش – بررسی اثر اسانس مرزه بر خواص فیزیکوشیمیایی، مکانیکی و عبوردهی فیلم نشاسته- قسمت …

فیلمهای خوراکی[۴] لایه نازکی از بیوپلیمرها هستند که برای بهبود و نگه داری بهتر مواد غذایی بر روی سطح ماده غذایی کشیده میشوند و یا بین اجزای مواد غذایی قرار داده میشوند. البته عمدتاٌ فیلمها و پوششهای خوراکی برای حذف بسته بندی غیر خوراکی استفاده نمیشوند بلکه به همراه بسته بندیهای مرسوم به بهبود کیفیت و […]

سامانه پژوهشی – بررسی اثر اسانس مرزه بر خواص فیزیکوشیمیایی، مکانیکی و عبوردهی فیلم نشاسته- …

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۵منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………..۵۷چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………….۶۰فهرست جدول هاعنوان صفحهجدول ۲-۱ ترکیبات شیمیایی اسانس مرزه……………………………………………………………………………………..۲۷جدول ۴-۱ میانگین ضخامت فیلم های شاهد و نمونه های حاوی اسانس مرزه…………………………………..۴۲جدول ۴-۲ پارامترهای رنگ سنجی از فیلم نشاستهای با غلظت های مختلف اسانس مرزه……………………۵۰فهرست نمودارهاعنوان صفحهنمودار ۱-۱ مراحل پژوهش………………………………………………………………………………………………………….۱۰نمودار ۴-۱ اثر اسانس مرزه بر مقاومت به کشش فیلم های نشاسته سیب زمینی………………………………….۴۴نمودار […]

متن کامل – بررسی اثر اسانس مرزه بر خواص فیزیکوشیمیایی، مکانیکی و عبوردهی فیلم نشاسته

نشاسته…………………………………………………………………………………………………..۲۴۲-۷- معرفی مرزه……………………………………………………………………………………………………………………….۲۴۲-۷-۱- طریقه اسانس گیری……………………………………………………………………………………………………….۲۷۲-۸- خواص کاربردی فیلمهای نشاستهای……………………………………………………………………………………..۲۸۲-۸-۱- بازدارندگی نسبت به بخار آب ………………………………………………………………………………………..۲۸۲-۸-۲- بازدارندگی نسبت به گازها و ترکیبات فرار………………………………………………………………………..۲۸۲-۸-۳- خواص مکانیکی…………………………………………………………………………………………………………….۲۹۲-۸-۳-۱- ارزیابی خواص مکانیکی فیلم های بیوپلیمری………………………………………………………………..۲۹۲-۸-۴- رنگ……………………………………………………………………………………………………………………………..۳۰۲-۸-۵- پلاستیسایزرها………………………………………………………………………………………………………………۳۱۲-۸-۵-۱- مقایسه پلاستیسایزرهای مورد استفاده…………………………………………………………………………۳۱فصل سوم: مواد و روشها۳-۱- مواد………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۴۳-۲- تهیه فیلمها………………………………………………………………………………………………………………………..۳۴۳-۳- ضخامت فیلمها………………………………………………………………………………………………………………….۳۵۳-۴- آنالیز فیلمها………………………………………………………………………………………………………………………۳۵۳-۴-۱- ویژگی های مکانیکی……………………………………………………………………………………………………..۳۵۳-۴-۲- رنگ سنجی…………………………………………………………………………………………………………………..۳۷۳-۴-۳- نفوذپذیری نسبت […]

دسترسی به منابع مقالات : مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۸۹

Brady,M.(2001)” Customer orientation: Effects on customer service perception and outcome behaviors”, Journal of service research, Vol.3.Brady, M.K., Cronin, J.J., 2001. Some new thoughts on conceptualizing perceived service quality: a hierarchical approach. Journal of Marketing 65, 34–۴۹٫Broderick, A.J. and Vachirapornpuk, S. (2002), “Service quality in internet banking: the importance of customer role”, Marketing Intelligence & Planning, […]

تحقیق – مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۸۸

با توجه به گسترش فضای رقابت در میان بانک ها در کشور، مشتریان اطلاعات مورد نظر خود را از کانال های مختلفی به دست خواهند آورد. تلاش جهت شناساندن درست هویت برند به مشتری و ایجاد تصویری مطلوب در ذهن مشتری، یکی از اصولی است که بهتر است مدیران بانک ها به آن توجه لازم […]

مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۸۷

از سویی رضایت مشتری همواره یکی از مهمترین عوامل در تعیین موفقیت سازمان ها در امر تجارت و سودآوری به شمار می آید و یکی از محرک های اصلی برای سازمان های تجاری که به دنبال بهبود های عمده در مسیر پیشرفت خویش هستند، همانا رضایتمندی مشتریان آن سازمان است.رابطه میان رضایت مشتری و رفتارهای […]

پژوهش دانشگاهی – مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۸۶

شکل۴-۲- مدل تأیید شده در بانک های خصوصیفرضیه اثبات شدهفصل پنجمبحث و نتیجه گیریدر این فصل با توجه به پیشینه تحقیق، مبانی و ادبیات نظری جمع آوری شده در فصل دوم و همچنین بر مبنای نتایج حاصل از مطالعه پیمایشی در محیط و تجزیه و تحلیل آن، به ارائه نتیجه نهایی و بحث در رابطه […]