شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر براستراتژی فروش خدمات تلفن همراه- قسمت ۳۱

امتیاز بندی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۸-۳-روش‌ آماری جهت تجزیه و تحلیل دادههادر این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از روش‌های آماری زیر استفاده می شود:الف-آمار توصیفی: برای تحلیل سوالات جمعیت شناسی پرسشنامه تحقیق از آمار توصیفی استفاده می شود تا برخی از ویژگی های نمونه آماری به صورت توصیفی و […]

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر براستراتژی فروش خدمات تلفن همراه- قسمت ۲۹

۲۱ تا ۲۴ ۶-۳-روائی و پایایی پرسشنامه پژوهشابزار اندازه گیری تحقیق باید قادر باشد، اطلاعات وداده های لازم جهت تجزیه وتحلیل و نتیجه گیری های نهایی را در اختیار محقق بگذارد و بدین منظور باید از روایی و پایایی برخوردار باشد.روایی[۷۱] : مفهوم روایی به این پرسش پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه […]

مقاله – شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر براستراتژی فروش خدمات تلفن همراه- قسمت …

مطالعه همبستگی دو متغیریتحلیل رگرسیونتحلیل ماتریس همبستگی یا کواریانسدر مطالعات همبستگی دو متغیری، هدف بررسی رابطه دو به دو متغیرهای موجود در تحقیق است. در تحلیل رگرسیون هدف پیش‌بینی تغییرات یک یا چند متغیر وابسته (ملاک) با توجه به تغییرات متغیرهای مستقل (پیش‌بین) است. در بعضی از بررسیها از مجموعه همبستگی‌های دو متغیری، متغیرهای مورد […]

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر براستراتژی فروش خدمات تلفن همراه- قسمت ۲۵

در حالت کلی ، دو طبقه بندی کلی را می توان برای خدمات ارزش افزوده قائل شد، دسته اول ، خدمات ارزش افزوده ای هستند که قائم به ذات نبوده و قابلیت جدیدی را به خدمات فعلی اضافه می کنند مثل سرویس کنترل کننده مدیریت مکالمه[۶۹] که هدف آن امکان مدیریت خدمات مکالمه ی صوتی کاربر […]

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر براستراتژی فروش خدمات تلفن همراه- قسمت ۱۸

شبکه فروش و قدرت توزیع کننده : تعداد دلالانی که توسط توزیع کننده ، تغذیه می شوند و تعداد استان هایی که خدمت ارائه می کنند ، عوامل تعیین کننده برای تعیین هدف هریک از توزیع کنندگان است . هرچه شبکه قوی تر ، سهم از کل فروش بیشتر می شود .اطاعت از قوانین: توزیع […]

تحقیق دانشگاهی – شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر براستراتژی فروش خدمات تلفن همراه- قسمت ۱۷

ارتباط ( تداعی ) نام تجاری:آکر تعریف کرده است که تداعی نام تجاری ، یک رابطه ای از ذهن با نام تجاری ایجاد می کند.(آکر ،۱۹۹۱)کیفیت درک شده : قضاوت مصرف کننده در مورد محصول عالی ( زیتام ،۱۹۸۸)وفاداری نام تجاری: نام معتبر از مصرف کنندگان با امتیاز لذت می برد و این بدین معنی است که […]

سامانه پژوهشی – شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر براستراتژی فروش خدمات تلفن همراه- قسمت ۱۶

سیستم های پاداشی را به منظور برجسته ساختن تلاش های بخش های فروش وبازاریابی ایجاد نمایید. بخش های فروش و بازاریابی را به طور مشترک در تحلیل فرصت های برتر هر قسمت دخالت دهید. ملاقات چند وقت یکبار تیم های فروش و بازاریابی را به منظور بازنگری و بهبود روابط اجباری کنید. رؤسای بخش های […]

پژوهش دانشگاهی – شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر براستراتژی فروش خدمات تلفن همراه- قسمت ۱۴

زمانیکه رابطه تعریف نشده باشد، بخش های فروش و بازاریابی به طور مستقل رشد کرده و هریک تا حد زیادی سرگرم وظایف و برنامه کاری خود می باشند. هرگروه تا وقتی که تعارضی پیش نیاید، چندان از کار گروه دیگر خبر ندارد .جلسات بین دو گروه که بیشتر تشریفاتی هستند ، به جای همکاری پویا […]

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر براستراتژی فروش خدمات تلفن همراه- قسمت ۱۱

اگر حجم فروش کارت شارژها در این استان ها در ۲ ماه اول ، افزایش یابد ، توزیع کنندگان می توانند لد را به بقیه استان ها توسعه دهند به جز استان هایی که ایرانسل در آنجا ، انبار دارد ( تهران ، البرز ، اصفهان ، فارس ، خراسان ، مازندران ، خوزستان )توزیع […]

تحقیق – شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر براستراتژی فروش خدمات تلفن همراه- قسمت …

فرصت ها۳ جی:ایرانسل توانست پیش از سایر اپراتورهای فعال در بازار به این موفقیت بزرگ نایل گردد و برتری خود در این موضوع را هم به اثبات رسانید.باند پهن تلفن همراه آخرین فناوری در جهان در حوزه ارتباطات سیار به شمار آمده و بهترین تجربه انتقال داده را به مشتریان عرضه می‌کند.موفقیت ایرانسل در راه‌اندازی […]