دانلود پایان نامه

2-2-1-6 مشکلات صنعت لوازم خانگی در ایران 13
2-2-2 آشنایی با مفاهیم بازاریابی 18
2-2-1-2 بازاریابی در ایران 18
2-2- 2-2 مفهوم بازاریابی 19
2-2 -2-3 تعریف بازاریابی جدید 21
2-2-2-4 مراحل اصلی تحول بازاریابی 21
2-2-2-5 فرایند بازاریابی 24
2-2-2-6 وظایف مدیریت بازاریابی 24
2-2-2-7 محیط بازاریابی 26
2-2-2-8 سیستم بازاریابی 26
2-2-2-9 آمیخته بازار یابی 27
2-2-2-10 رفتار مصرف کننده 31
2-2-2-11 خصوصیات فردی موثر در رفتار مصرف کننده 32
2-2-2-12 فرایند تصمیم گیری خریدار 34
2-2-2-13انواع رفتار در تصمیم گیری خرید 37
2-3 پیشینه تحقیق 39
3-1 مقدمه 44
3-2 روش تحقیق 44
3-3 جامعه آماری 45
3-4 نمونه آماری و روش نمونه گیری 45
3-5 ابزار تحقیق 45
3-6 روش های آماری مورد استفاده: 46
3-6-1 آزمون میانگین یک جامعه 46
3-6-2 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 46
3-6-2-1 اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 47
3-6-2-2 مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی 47
3-6-2-3 سازگاری در قضاوت‌ها 49
4-1 مقدمه 52
4-3 آمار استنباطی و بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق 52
4-3-1 شناسایی عوامل موثر بر خرید یخچال 52
4-3-2 نتایج حاصل از تحلیل سلسله مراتبی گروهی(GAHP) 58
4-3-3 رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال الجی 58
4-3-4 رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال اسنوا 65
5-1 مقدمه 73
5-2 خلاصه نتایج 73
5-3 بحث و نتیحه گیری 75
5-4 پیشنهادات کاربردی 77
5-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی 78
5-6 موانع و محدودیت های تحقیق 78
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1 آمار تولید یخچال، 1387- 1380………….……………………………………………………………12
جدول 2-2 پژوهش های صورت گرفته در جهان 40
جدول 3-1 ارزش گذاری شاخص‌ها نسبت به هم…………………………………………………………………………..48
جدول 3-2 شاخص تصادفی 50
جدول 4-1 آماره های یک نمونه ای 53
جدول 4-2 آزمون یک نمونه ای 55
جدول 4-3 ماتریس مقایسات زوجی تلفیقی معیارهای اصلی 56
جدول 4-4 ماتریس مقایسات زوجی تلفیقی معیار قیمت 57

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول 4-5 ماتریس مقایسات زوجی تلفیقی معیار ترفیع 57
جدول 4-6 ماتریس مقایسات زوجی تلفیقی معیار محصول 58
جدول 4-7 ماتریس مقایسات زوجی تلفیقی معیار مکان 58
جدول4-8 ماتریس نرمالایز شده مقایسات زوجی تلفیقی معیارهای اصلی همراه با وزن ها……………………..59
جدول 4-9 ماتریس نرمالایز شده مقایسات زوجی تلفیقی معیار قیمت همراه با وزن ها 59
جدول 4-10 ماتریس نرمالایز شده مقایسات زوجی تلفیقی معیار ترفیع همراه با وزن ها 60
جدول 4-11 ماتریس نرمالایز شده مقایسات زوجی تلفیقی معیار محصول همراه با وزن ها 60
جدول 4-12 ماتریس نرمالایز شده مقایسات زوجی تلفیقی معیار مکان همراه با وزن ها 61
جدول 4-13 رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال الجی بر مبنای روش AHP 62
جدول 4-14 رتبه بندی مهمترین زیرمعیارهای آمیخته بازاریابی درخرید یخچال الجی بر مبنای روش AHP 62
جدول 4-15 ماتریس مقایسات زوجی تلفیقی معیارهای اصلی 63
جدول 4-16 ماتریس مقایسات زوجی تلفیقی معیار قیمت 63
جدول 4-17 ماتریس مقایسات زوجی تلفیقی معیار ترفیع 64
جدول 4-18 ماتریس مقایسات زوجی تلفیقی معیار محصول……………………………………………………………….64
جدول 4-19 ماتریس مقایسات زوجی تلفیقی معیار مکان 65
جدول 4-20 ماتریس نرمالایز شده مقایسات زوجی تلفیقی معیارهای اصلی همراه با وزن ها 66
جدول 4-21 ماتریس نرمالایز شده مقایسات زوجی تلفیقی معیار قیمت همراه با وزن ها…………………………66
جدول 4-22 ماتریس نرمالایز شده مقایسات زوجی تلفیقی معیار ترفیع همراه با وزن ها 66
جدول 4-23 ماتریس نرمالایز شده مقایسات زوجی تلفیقی معیار محصول همراه با وزن ها 67
جدول 4-24 ماتریس نرمالایز شده مقایسات زوجی تلفیقی معیار مکان همراه با وزن ها 68
جدول 4-25 رتبه رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال اسنوا بر مبنای روش AHP 69
جدول 4-26 رتبه بندی مهمترین زیرمعیارهای آمیخته بازاریابی در خرید یخچال اسنوا بر مبنای روش AHP 69
جدول 1-5 خلاصه نتایج در رتبه بندی معیارهای اصلی 71
جدول 2-5 خلاصه نتایج در رتبه بندی زیرمعیارهای 72
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 2-1 یک مدل ساده از فرایند بازاریابی 24
شکل 2-2 عناصر یک سیستم نوین بازاریابی 27
شکل 2-3 چهار پی(P) ترکیب عناصر بازار یابی…………………. 30
شکل 2-4 فرایند تصمیم گیری خریدار 36
شکل 2-5 انواع رفتار در تصمیم………………………………………………………………………………………….37
فصل اول
مقدمه و کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
موقعیت استراتژیک کشور ایران به عنوان یک کشور آزاد و مستقل و اراده ملی برای افزایش تولید، بهبود توزیع، حضور موفقیت آمیز در بازارهای بین المللی ایجاب می‌کند که ادبیات بازاریابی مورد توجه خاص قرار گیرد. تاآن چه مورد نیاز پژوهشگران، کارشناسان، مدیران و کارآفرینان اقتصادی در عرصه های تولید وتوزیع است فراهم گردد تا روند حرکت استقلال طلبانه ایران در کوتاه ترین زمان ممکن با مناسب ترین شرایط به موقعیت مطلوب برسد.
بر مدیران واستراتژیست های واحد های تولیدی وخدماتی است که با تجهیز نیروهای محقق خود، عملیات سازمانی را با هدف گیری به سمت بازارهای دور ونزدیک وپیش بینی سطح فروش، سهم بازار و درآمد معین برای دوره های آینده آغاز نماید واین مهم فقط با استعانت از روش ها و رویکرد های علمی‌بازاریابی میسر است.
آمیخته بازاریابی بنگاه های اقتصادی مختلف متناسب با شرایط بازار، صنعت و … متفاوت است، دیگر دوران شاه کلیدها به سرآمده است، باید دسته کلیدها را کامل کرد و متناسب با هر قفل با بهره گیری از دانش، تجربه، اطلاعات و شم، کلید مناسب آن را انتخاب کرد و به کار گرفت.
در دنیای امروز چه بسا یک جزء از زیر مجموعه های چهار پی آنقدر مهم باشد که خود به عنوان یک عامل مستقل و مهم مطرح گردد، به مثالهای زیر توجه کنید:
یک شرکت تولیدکننده لوازم آرایشی، آمیخته بازاریابی خود را چنین می‌شمارد: محصول، بسته‌بندی، قیمت، ترویج، فروش شخصی، روابط عمومی و عمومی‌سازی، توزیع فیزیکی، تبلیغات،
یک شرکت تولیدکننده لوازم خانگی آمیخته بازاریابی خود را چنین می‌شمارد :محصول، قیمت ترویج، توزیع، خدمات.
در هر حال ورود نامهای تجاری گوناگون به بازار، رقابت شدیدی میان تولیدکنندگان برای تاثیرگذاری بر انتخاب مشتری هنگام خرید لوازم خانگی گذاشته است. شناسایی عوامل تاثیرگذار بر تصمیم خرید مشتری، به تولیدکنندگان کمک میکند تا بتوانند محصولات خود را براساس سلیقه بازار هدف طراحی کرده و استراتژی های مناسب که منجر به افزایش فروش و سهم بازار بیشتر می‌شود را اتخاذ نمایند. در حال حاضر شرکتهای موجود در بازار لوازم خانگی ایران با اتکا بر نتایج حاصل شده از سایر کشورها، استراتژیهای گوناگون را تجربه کرده که با توجه به تفاوت ایران با سایر کشورها در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و…، این استراتژی ها گاهاً منجر به پایین آمدن میزان فروش و از دست دادن سهم بازار میگردد و برای جبران آن هزینه و زمان زیادی صرف می‌گردد. با توجه به رقابت شدید حاکم بر بازار، شرکتهایی موفق خواهند بود که نیاز مصرف کننده را از قبل تشخیص داده و محصولی عرضه کنند که هم راستا با برطرف نمودن آن نیاز باشد.
تلاش نگارنده در این تحقیق شناسایی و رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی درخرید یخچال است.
1-2 بیان مسئله
اطلاعات و آمار از مهمترین عوامل برای
هر فعالیت فنی واقتصادی می باشد. سرمایه گذاران، مدیران صنعتی و تولیدی همواره نیازمند اطلاعات وارقام دقیق و جدید می باشند تا بر مبنای آن بتوانند برنامه ریزی لازم را درخصوص تنظیم فعالیتهای تولیدی، تعمیراتی، فروش، توسعه وغیره را به نحو مطلوب به عمل آورند.
امروزه تکنولوژیهای سخت افزاری عموما“ به آسانی در دسترس بوده وقابل به کارگیری می‌باشد، لیکن مدیریت صحیح و درایت لازم در به کار گیری درست اطلاعات و استفاده از عوامل نرم افزاری است که در حال حاضر در صنعت و اقتصاد دنیا جایگاه ویژه و پراهمیت خود را نمایان می‌سازد.
در موفقیت یک فعالیت تولیدی، آمیخته بازاریابی مناسب ومقولاتی مانند شناخت بازار، شناخت خریداران، ویژگی های مورد انتظار مصرف کننده، تطابق خصوصیات کالا با نیازهای بازار هدف، وجنبه های دیگری مطرح است که هر کدام باید مورد بررسی قرار گیرد.
صنعت تولید لوازم خانگی که از نظر تنوع محصول، فراگیری متقاضیان و اهمیتی که در رفع نیازهای جامعه دارد در صنایع کشور کم نظیر است و با وجود سهم قابل توجه‌ این صنعت در اقتصاد کشور و نقش اثرگذار در امر اشتغال‌زایی و قابلیت فوق العاده آن در انتقال تکنولوژی که نشان از اهمیت آن دارد و با وجود برخورداری از حجم عظیم سرمایه گذاری انجام شده در آن در مقایسه با سایر کشورهای صاحب این صنعت، متاسفانه در تولید برخی محصولات نظیر یخچال، جارو برقی، ماشین لباسشویی از پویایی لازم در بکارگیری عناصر آمیخته بازاریابی و رعایت اصول کلی در آن بر خوردار نبوده.
حال با توجه به افزایش شرایط رقابتی بازار و ورود برند های مطرح وگوناگون خارجی در داخل کشور در این تحقیق برآنیم که با انجام یک تحقیق میدانی و استفاده از منابع اطلاعات خارجی و داخلی و همچنین مذاکره با تعدادی از خبرگان مربوطه به عنوان کاری مقدماتی در این راه قدمی برداریم. امید است که مثمر ثمر واقع گردد.
1-3 اهمیت موضوع
موسسات امروزی بدون ارتباط با مشتری و اطلاع از نظر و طرز تلقی آنها از عملکرد خود قادر به ادامه حیات نخواهند بود. این موسسات باید درباره تعین و تقسیم یک بازار و تولید محصولات و خدماتی که نیاز قسمت هایی از بازار را برآورد می‌کنند شناخت لازم را کسب کنند. این موسسات باید برای هر چه جذاب تر کردن قیمت فروش، شیوه های قیمت گذاری را به خوبی بدانند. آنها همچنین با انتخاب کانال های درست توزیع، سعی خواهند کرد محصولات خود را در دسترس مشتریان قرار دهند. انجام تبلیغات و پیشبرد کالاها، به نحوی که مشتریان اطلاعات لازم را در مورد این کالاها به دست آورند وخواستار این کالاها شوند، زمینه های دیگری است که این واحد ها باید درباره آنها آگاه باشند.
صنعت لوازم خانگی از صنایع مهم با حجم سرمایه گذاری بالا می‌باشد این صنعت دارای سابقه قابل توجه و بسیار مهم از نظر اشتغال می باشد و علاوه بر اشتغالزایی مستقیم، تعداد زیادی نیز در بخشهای خدمات، توزیع، تعمیر و… بعنوان نیروی اشتغال غیرمستقیم فعال می‌باشند. محصولات تولیدی این صنعت کاربردهای متفاوتی در بخشهای خانگی، اداری و تجاری دارند، که سهم مصارف خانگی آن بسیار بالا می‌باشد.
این صنعت در ایران از سابقه نسبتا طولانی برخوردار است و اگر بخش عمده ای از نیاز کشور از محل تولیدات داخلی تامین گردد می‌تواند از خروج مقادیر قابل توجهی ارز از کشور، جلوگیری کند و همواره سیاستگذاران صنعت ایران بر کاهش واردات بدلیل کمبود ارز تاکید داشته اند و بحث ایجاد زیربنا و ساختارهای لازم برای توسعه صادرات نیز از موضوعات مهم اخیر می‌باشد. ولی اغلب به دلیل اینکه محصولات تولیدی با صنعت روز دنیا از نظر فناوری، شکل ظاهری و… فاصله زیادی دارند. نه تنها ارز آور نبوده و صادرات این صنعت به خارج از مرزها بسیار محدود است. بلکه با ورود برند های خارجی به بازار های داخل باعث خروج مقدار زیادی ارز از کشور و شکست برند های مطرح و با سابقه داخلی مثل ارج و… شده است.
در این تحقیق تلاش می‌شود ضمن شناسایی و اولویت بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی درخرید یخچال به عنوان یک هدف فرعی، دو برند الجی واسنوا با توجه به این عناصر با هم مقایسه شوند. در واقع رتبه بندی عناصر آمیخته بازاریابی موثر بر خرید یخچال می‌تواند به مدیران به عنوان تصمیم گیرندگان کمک کند تا نقطه نظرات مشتری را در یابند و آنها را در اهداف و استراتژی ها شرکت خود بگنجانند و در نهایت بتوانند در بازار به سهم بیشتری برسند، سود آوری شرکتشان را بالا ببرند و یا حتی جلوی شکست سازمان خود را بگیرد.
1-4 اهداف تحقیق
احتمالا فاکتورهای اصلی که مستقیما می‌توانند بر میزان خرید و نوع کالای خریداری شده تاثیر بگذارند از دامنه وسیعی برخوردار بوده و از عوامل شخصی تا عوامل محیط بازاریابی گسترده می‌باشد.
در نتیجه برای رعایت اصل تحدید موضوع در این تحقیق به بررسی عوامل آمیخته بازاریابی (به معنی مجموعه زمینه ها یا مقوله های مهم در بررسی ها، تصمیم گیریی ها وارزیابی های مربوط به بازاریابی واحد تجاری)در خرید یخچال پرداخته تا بتوانیم راهکار مناسب ارائه دهیم.

هر تحقیقی برای دستیابی به اهداف خاصی طراحی و پیاده سازی می‌شود. اهداف هر تحقیق می‌تواند به دو صورت کلی وجزیی مطرح شود. هدف کلی به صورت مستقیم از مسئله تحقیق مشتق می‌شود واهداف جزیی تحقیق نیز در واقع بر کاربردهای نتایج پژوهش اشاره دارند.
1-4-1 هدف کلی
هدف کلی این پژوهش شناسایی و رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال از دیدگاه فروشندگان است.
1-4-2 هدف جزئی
هدف جزیی این پژوهش بررسی دو برند الجی و اسنوا با توجه به این عناصر می‌باشد.

 
 
1-5 نوع تحقیق
نوع تحقیق ارائه شده را از منظر هدف، روش و مکان در چهارچوب طبقه بندی زیر بررسی می‌کنیم.
1-5-1 بر اساس هدف
این تحقیق از نظر دسته بندی تحقیقات بر اساس هدف، یک تحقیق کاربردی به شمار می‌آید که به شناسایی و رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی از دید فروشندگان می‌پردازد.
1-5-2 بر اساس روش
تحقیق حاضر از نظر دسته بندی تحقیقات بر اساس روش، یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد. در واقع سعی شده است آن چه وجود دارد در قالب تحقیق توصیفی تشریح می‌شود.
1-5-3 بر اساس مکان
این تحقیق از نظر مکانی، به علت محدودیت های مختلف، فقط در شهر تهران انجام پذیرفته و این پژوهش منحصر به بازار های مطرح این شهر می‌باشد.
1-6 قلمرو زمانی تحقیق
این تحقیق در آبان ماه 1392 آغازشد و در تیر ماه 1393 به پایان رسید.
1-7 روش گرد آوری داده ها
داده های تحقیق حاضر به صورت میدانی از فروشندگان یخچال و به کمک پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری گردیده است. به طور کلی در این تحقیق از سه دسته اطلاعات به صورت مکمل وهمراستا با یکدیگر استفاده شده است.
اطلاعاتی که در جهت تدوین فرضیات موثر بوده‌اند. این دسته از اطلاعات از طریق

مطلب مرتبط :   منبع مقاله با موضوعبرندسازی

دیدگاهتان را بنویسید