پایان نامه با کلمات کلیدی استان اصفهان، سلسله مراتب، اوقات فراغت

4-1-4- گلبادهای ایستگاه های هواشناسی مناطق منتخب جهت مکانیابی سایت های ورزش های هوایی 85
4-1-5- تلفیق لایه های اطلاعاتی و اولویت بندی مناطق مستعد سایت های ورزش های هوایی 86
4-1-6- مقایسه زوجی گزینه های منتخب انواع ورزش های هوایی 92
4-1-7- به دست آوردن وزن نهایی گزینه ها 69
4-2- نتیجه گیری 104 فصل پنجم: نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات
5-1- جمعبندی 106
5-2- بررسی فرضیات 107
5-2-1- فرضیه اول 107
5-2-2- فرضیه دوم 108
5-3- ارائه پیشنهادات 108
5-3-1- پیشنهادات کوتاه مدت 109
5-3-2- پیشنهادات میان مدت 110
5-3-3- پیشنهادات بلند مدت 110
پرسشنامه متخصصین 111
منابع و مأخذ 117 فهرست نقشه ها و نمودارها
عنوان صفحه
شکل 2-1- نمایی از کشتی هوایی 18
شکل2-2- مدلی از هواپیمای گلایدر 20
شکل2-3- مدل هایی از هواپیمای مدل 21
شکل2-4- نمایی از چتربازی اتوماتیک 23
شکل 2-5- نمایی از ورزش بانجی جامپینگ 24
شکل2-6- نمایی از آکروباسی هوایی 25
شکل 2-7- نمایی از ورزش کایتنیگ (هنگ- گلایدینگ) 26
شکل 2-8- نمایی از پاراگلایدر و اجزای آن 27
شکل2-9- نمایی از پاراموتور 28
شکل 2-10- نمایی از میکرولایت 29
شکل 2-11- نمودار مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP 39
شکل3-1- نقشه موقعیت جغرافیایی استان اصفهان در سطح کشور 42
شکل3-2- نقشه ارتفاع استان اصفهان 44
شکل3-3- نقشه شیب استان اصفهان 45
شکل 3-4- نقشه جهت شیب استان اصفهان 47
شکل 3-5- نقشه وضعیت پوشش گیاهی استان اصفهان 49
شکل3-6- میزان بارندگی استان اصفهان طی ماه های مختلف سال 52
شکل3-7- منحنی های هم بارش استان اصفهان 51
شکل 3-8- میانگین درجه حرارت استان اصفهان طی ماه های مختلف سال 53
شکل3-9 منحنی های هم دمای استان اصفهان 54
شکل3-10- میانگین حداقل و حداکثر رطوبت نسبی طی ماه های مختلف سال 56
شکل3-11- گلباد استان اصفهان 58
شکل3-12- وضعیت فعالیت های عمده اقتصادی در استان اصفهان طی سرشماری 1385 62
شکل3-13- نقشه وضعیت راه های استان اصفهان 64
عنوان صفحه
شکل4-1- وزن دهی معیارهای منتخب جهت مکان یابی سایت های ورزش های هوایی مورد بررسی 69
شکل4-2- وزن نسبی زیرمعیارهای شیب در مکان یابی ورزش های پاراگلایدر و کایت 69
شکل 4-3- وزن نسبی زیرمعیارهای شیب در مکان یابی ورزش های پاراموتور، بالن سواری و 70
شکل 4-4- نقشه ارزش گذاری زیرمعیارهای شیب جهت ورزش های پاراگلایدر، کایت و جامپینگ 70
شکل4-5- نقشه ارزش گذاری زیرمعیارهای شیب جهت ورزش های پاراموتور، بالن سواری و… 71
شکل4-6- وزن نسبی زیرمعیارهای ارتفاع در مکان یابی ورزش های پاراگلایدر، کایت و جامپینگ 71
شکل4-7- وزن نسبی زیرمعیارهای ارتفاع در مکان یابی ورزش های پاراموتور، بالن سواری و… 72
شکل4-8- نقشه ارزش گذاری زیرمعیارهای ارتفاع جهت ورزش های پاراگلایدر، کایت و جامپینگ 72
شکل4-9- نقشه ارزش گذاری زیرمعیارهای ارتفاع جهت ورزش های پاراموتور و… 73
شکل4-10- وزن نسبی زیرمعیارهای سرعت باد در مکان یابی ورزش های پاراگلایدر و کایت 73
شکل4-11- وزن نسبی زیرمعیارهای سرعت باد در مکان یابی ورزش های پاراموتور، بالن سواری و… 74
شکل4-12- نقشه ارزش گذاری زیرمعیارهای سرعت باد جهت ورزش های پاراگلایدر و کایت 74
شکل4-13- نقشه ارزش گذاری زیرمعیارهای سرعت باد جهت ورزش های پاراموتور و… 75
شکل4-14- وزن نسبی زیرمعیارهای رطوبت در مکان یابی ورزش های هوایی مورد بررسی 75
شکل 4-15- نقشه ارزش گذاری زیرمعیارهای رطوبت در مکان یابی همه ورزش های هوایی مورد بررسی 76
شکل4-16- وزن نسبی زیرمعیارهای دمای هوا در مکان یابی ورزش های هوایی 76
شکل4-17- ارزش گذاری زیرمعیارهای دمای هوا جهت ورزش های هوایی مورد بررسی 77
شکل4-18- وزن نسبی زیرمعیارهای پوشش گیاهی در مکان یابی ورزش های هوایی 77
شکل4-19- ارزش گذاری زیرمعیارهای پوشش گیاهی جهت ورزش های هوایی مورد بررسی 78
شکل4-20- وزن نسبی زیرمعیارهای دسترسی به راه ها در مکان یابی ورزش های هوایی 78
شکل4-21- وزن نسبی زیرمعیارهای دسترسی به بزرگراه ها و آزاد راه ها 79
شکل4-22- نقشه ارزش گذاری زیرمعیارهای دسترسی به بزرگراه ها جهت ورزش های هوایی مورد بررسی 80
شکل4-23- نقشه ارزش گذاری زیرمعیاری دسترسی به آزاد راه ها جهت ورزش های هوایی مورد بررسی 81
شکل4-24- وزن نسبی زیرمعیارهای دسترسی به راه های اصلی جهت ورزش های هوایی مورد بررسی 81
شکل 4-25- نقشه ارزش گذاری زیرمعیارهای دسترسی به راه های اصلی جهت ورزش های هوایی مورد بررسی 82
عنوان صفحه
شکل4-26- وزن نسبی زیرمعیارهای دسترسی به راه های فرعی جهت ورزش های هوایی مورد بررسی 82
شکل4-27- نقشه ارزش گذاری زیرمعیارهای دسترسی به راه های فرعی 83
شکل4-28- وزن نسبی زیرمعیارهای دسترسی به شهر جهت ورزش های هوایی مورد بررسی 84
شکل4-29- ارزش گذاری زیرمعیارهای حریم شهر جهت ورزش های هوایی مورد بررسی 84
شکل4-30- گلباد ایستگاه اردستان 85
شکل4-31- گلباد ایستگاه کاشان 85
شکل4-32- گلباد ایستگاه میمه 85
شکل4-33- گلباد ایستگاه اصفهان 85
شکل4-34- گلباد ایستگاه نائین 85
شکل4- 35- گلباد ایستگاه سمیرم 85
شکل4-36- گلباد ایستگاه نطنز 86
شکل4-37- گلباد ایستگاه شهرضا 86شکل4-38- گلباد ایستگاه گلپایگان 86
شکل4-39- گلباد ایستگاه فریدون شهر 86
شکل4-40- گلباد ایستگاه مورچه خورت 86
شکل4-41- گلباد ایستگاه خوروبیابانک 86
شکل4-42- وزن نسبی زیرمعیارهای دسترسی به شهر جهت ورزش های هوایی مورد بررسی 87
شکل4-43-نقشه ارزش گذاری سمت وزش باد با توجه به شیب غالب منطقه در ورزش های هوایی مورد بررسی 87
شکل4-44- نقشه میزان مطلوبیت اراضی جهت ایجاد سایت های ورزش های پاراگلایدر و کایت 88
شکل4-45- نقشه میزان مطلوبیت اراضی جهت ایجاد سایت های ورزش های پاراموتور و… 89
شکل4-46- مکان های منتخب جهت ایجاد سایت های ورزش های هوایی 90
شکل4-47- نمودار تحلیل سلسله مراتبی مکان های منتخب جهت ورزش های هوایی مورد بررسی 91
شکل4- 48- ارتفاعات شهرستان نجف آباد 101
شکل4-49- ارتفاعات شهرستان کاشان 101
شکل4-50- ارتفاعات شهرستان نائین 102 عنوان صفحه
شکل4-51- ارتفاعات شهرستان شهرضا 102
شکل4- 52- ارتفاعات شهرستان اصفهان 103
شکل4-53- ارتفاعات شهرستان نطنز 103 فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 2-1: مقیاس ترجیحات مورد استفاده در تکنیک AHP 39
جدول 3-1: جهت شیب شهرستان های استان اصفهان 46
جدول3-2: وضع بارندگی استان اصفهان طی سال های 1390- 1383 51
جدول 3-3: وضع دمای استان اصفهان طی سال های 1390-1383 53
جدول3-4: میانگین حداقل رطوبت نسبی در ایستگاه های منتخب استان اصفهان طی سال های (1390 – 1383( 55
جدول 3-5: میانگین حداکثر رطوبت نسبی در ایستگاه های منتخب استان اصفهان طی سال های (1390 – 1383( 56
جدول3-6: میانگین حداکثر سرعت باد در ایستگاه های منتخب استان اصفهان طی سال های 1383- 1390 57
جدول3-7: تغییرات جمعیتی استان اصفهان طی سال های 1390- 1335 59
جدول3-8: ساختار سنی جمعیت استان اصفهان 60
جدول3-9: تحولات ساختار جنسی جمعیت 61
جدول3-10 : درصد باسوادان در جمعیت 6 ساله و بیشتر بر حسب جنس در استان اصفهان 61
جدول3-11: راه های استحفاظی اداره کل راه و ترابری استان اصفهان به تفکیک شهرستان ها 63
جدول 4-1: شاخص ها و معیارهای انتخاب شده با استفاده از روش دلفی به منظور مکان یابی سایت های ورزش های هوایی 67
جدول 4-2: مقایسه زوجی معیارها 68
جدول 4-3: وزن نسبی زیرمعیارهای شیب منطقه در مکان یابی ورزش های پاراگلایدر و کایت 69
جدول 4-4: وزن نسبی زیرمعیارهای شیب منطقه در مکان یابی ورزش های پاراموتور، بالن سواری و… 70
جدول 4-5: وزن نسبی زیرمعیارهای ارتفاع از سطح دریا در ورزش های پاراگلایدر، کایت و جامپینگ 71
جدول 4-6: وزن نسبی زیرمعیارهای ارتفاع ازسطح دریا در ورزش های پاراموتور، بالن سواری و… 72
جدول 4-7: وزن نسبی زیرمعیارهای سرعت باد در ورزش های پاراگلایدر و کایت 73
جدول 4-8: وزن نسبی زیرمعیارهای سرعت باد در ورزش های پاراموتور، بالن سواری و… 74
جدول 4-9: وزن نسبی زیرمعیارهای رطوبت جهت همه ورزش های هوایی مورد بررسی 75 عنوان صفحه
جدول 4-10: وزن نسبی زیرمعیارهای دمای هوا جهت همه ورزش های هوایی مورد بررسی 76
جدول4-11: وزن نسبی زیرمعیارهای پوشش گیاهی جهت همه ورزش های هوایی مورد بررسی 77
جدول4-12: وزن نسبی زیرمعیارهای دسترسی به راه ها جهت همه ورزش های هوایی مورد بررسی 78
جدول 4-13: وزن نسبی زیرمعیارهای بزرگراه و آزاد راه 79
جدول 4-14: وزن نسبی زیرمعیارهای دسترسی به راه های اصلی 81
جدول 4-15 : وزن نسبی زیرمعیارهای دسترسی به راه های فرعی 82
جدول 4-16: وزن نسبی زیرمعیارهای دسترسی به شهر 83
جدول 4-17: وزن نسبی گزینه ها نسبت به زیرمعیارهای ورزش های پاراگلایدر، کایت و جامپینگ 92
جدول 4-18: وزین کردن زیرمعیارها 96
جدول 4-19: وزن نهایی گزینه های منتخب جهت مکان یابی سایت ها ی ورزش های هوایی………………………100
فصل اول
کلیات تحقیق توسعه اقتصادی در هر کشوری نیازمند سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی می باشد. سرمایه گذاری در زیرساخت های گردشگری و استفاده از توان های هر منطقه جهت جذب گردشگران، یکی از راه های مناسب برای توسعه اقتصادی مناطق محسوب می شود. از آنجایی که گردشگری فعالیتی است که زمینه های اشتغالزایی و افزایش درآمد ساکنین و گذران اوقات فراغت و تفریح مردم شهر ها و نواحی روستایی را فراهم می نماید، رهیافت جدیدی است که می تواند به بهبود زندگی ساکنان کمک نماید و تسریع بخش توسعه باشد. امروزه یکی از انواع گردشگری که بسیار مورد علاقه و استفاده مردم دنیا واقع شده، توریسم ورزشی است. پیوند میان گردشگری و ورزش نوع جدیدی از گردشگری را ایجاد نموده که ساختار جدیدی برای پرکردن اوقات فراغت و تفریح همراه با نشاط روحی و جسمی انسانها گردیده است. لذا جهت توسعه این نوع از گردشگری، شناسایی ظرفیت های بالقوه و توانمندی های مختلف در سطح خرد فضای جغرافیایی باید در اولویت کار برنامه ریزان قرار گیرد که با توجه به محدودیتهای مختلف اعم از فنی، مالی، زمانی و… امکان بهره گیری و توسعه تمام ظرفیتها در سطوح محلی در مدت زمان کوتاه وجود ندارد. از این رو جهت این امر، استفاده از روشهای مناسب برای تعیین بهترین مکان مناسب با توجه به معیارها و شاخص ها ضروری می گردد.
1-1- بیان مسأله
ج ابجایی، حرکت و تحرک از ویژگی های بیشتر موجودات زنده از جمله انسان است. انسان در هر مرحله از زندگی، برحسب نوع و میزان فعالیت جسمانی نیازهای متفاوتی دارد که باید به آنها پاسخ داده شود. انسان ها به عنوان موجوداتی جامعه گرا به طور عمده در مجتمع های زیستی اعم از روستا یا شهر گرد یکدیگر جمع می شوند و زندگی می کنند. با ارتقای سطح شهرنشینی، نوع و میزان فعالیت های فیزیکی تغییر یافته (عباس زادگان، 1385: 1) و ورزش جزء ضرورت های اساسی زندگی محسوب می شود. مهم ترین اهدافی که برای ورزش ذکر شده اند، عبارت اند از : حفظ سلامت و بهداشت، رشد و تقویت قوای جسمی، آمادگی برای فعالیت های دفاعی، کسب شادابی و نشاط و نیل به موفقیت در وظایف حرفه ای و شغلی(تقوایی و هدایتی مقدم، 1388: 27). بنابراین اهمیت ورزش در دنیای کنونی بر کسی پوشیده نیست. رابطه این متغیر با مقولاتی چون توسعه پایدار، توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، صلح، مشارکت، محیط زیست و . . . اثرات ژرفی را بر وضعیت جوامع معاصر بر جای نهاده است (مالمیر، 1385: 2). بنابراین از یک سو فضای باز، ورزش و تفریح به عنوان اجزاء مهم زندگی شهری برای سلامتی افراد جامعه شناخته شده اند (محمدزاده چیانه، 1385: 4). و از سوی دیگر می توانند به عنوان عواملی جهت توسعه گردشگری ورزشی محسوب شوند. سرمایه گذاری در زیر ساخت های توریسم و استفاده از توان های بالقوه منطقه ای به منظور جذب توریست یکی از راه های مناسب برای توسعه اقتصادی است (ابراهیم زاده و آقاسی زاده، 1388: 108). از بخش های مهم و پر اهمیت که قابلیت تبدیل به امر فرابخشی در صنعت گردشگری را دارد، ورزش است که از آن به عنوان گردشگری ورزشی نام برده می شود(قیامی راد و دیگران، 1387: 52).
گردشگری ورزشی یکی از مهم ترین بخش های گردشگری دارای منافع خاص است که در آن میل به دنبال کردن فعالیت های ورزشی در یک مقصد گردشگری است که انگیزه اصلی برای سفر است (Woratschek & et al,2007). پژوهش ها نشان می دهد که گردشگری ورزشی یکی از بخش هایی است که در تمام دنیا در صنعت گردشگری بیشترین رشد را داشته (احسانی و دیگران، 1389: 6) و جذابیتهای گردشگری بر پایه ورزش، در مقایسه با دیگر جذابیت های فرهنگی، مزیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بیشتری دارد (هنرور و دیگران، 1386: 32). براساس گزارش WTO، تعداد گردشگران جهان سالیانه 4.3 درصد رشد دارد و در سال 2020 به 1.6 میلیارد نفر می رسد. در همین زمان هزینه های گردشگران در سرتاسر جهان در هر سال 6.7 درصد رشد دارد و به 2 تریلیون دلار می رسد. بخشی از این مسافرت ها را گردشگری ورزشی تشکیل می دهد. در کشورهای صنعتی، گردشگری به عنوان یک مجموعه کل بین 4 تا 6 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) را تولید می کند و گردشگری ورزشی بین 1 تا 2 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را شامل می شود. اگر چه اندازه]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *