منبع پایان نامه ارشد درمورد فاصله قدرت، بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار، عدم تقارن اطلاعات

4-4- اشتباهات حسابداری 67
5-4- آزمون آماری فرضیه های تحقیق 68
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه 97
2-5- بیان یافته ها 97
3-5- نتیجه گیری 98
1-3-5- نتیجه گیری کلی به تفکیک فرضیه ها ی اصلی تحقیق : 98
4-5- پیشنهادات 100
5-5 محدودیت ها ی تحقیق 100
پیوست ها
پیوست 1- شاخص مولفه های فرهنگی 103
پیوست 2- اشتباهات حسابداری 105
منابع و ماخذ
منابع فارسی: 111
منابع لاتین: 113
چکیده انگلیسی: 116 جدول (1-2) تفاوت های کلیدی میان جوامع با فاصله قدرت کم وزیاد 26
جدول (2-2) تفاوت های کلیدی جوامع با فاصله قدرت کم و زیاد 28
جدول (3-2) تفاوت های کلیدی میان جوامع جمع گرا وفردگرا 34
جدول ( 4-2) تفاوت های کلیدی میان جوامع فردگرا وجمع گرا 36
جدول (1-4 ) چهار سبک مدیریتی از استبدادی تا مشارکتی کامل 63
جدول (2-4) شاخص فاصله قدرت 63
جدول (3-4) نتایج حاصل از تحلیل عاملی و ضریب همبستگی هر یک ازاهداف شغلی باعوامل 65
جدول ( 4-4 ) شاخص فرد گرایی 66
جدول ( 5-4 ) نتیجه فرضیه 1-1-1 69
جدول ( 6-4 ) نتیجه فرضیه 1-1-1(مرحله دوم) 70
جدول ( 7-4 ) نتیجه فرضیه 2-1-1 71
? جدول ( 8-4 ) نتیجه فرضیه 2-1-1(مرحله دوم) 72
جدول ( 9-4 ) نتیجه فرضیه 3-1-1 73
جدول ( 10-4 ) نتیجه فرضیه 3-1-1(مرحله دوم) 74
جدول (11-4) نتایج آزمون فرضیات 1-1 75
جدول (12-4) نتایج آزمون فرضیات 2-1 76
جدول (13-4) نتایج آزمون فرضیات 3-1 79
جدول (14-4) نتایج آزمون فرضیات 4-1 82
جدول (15-4) نتایج آزمون فرضیات 1-2 85
جدول (16-4) نتایج آزمون فرضیات 2-2 88
جدول (17-4) نتایج آزمون فرضیات 3-2 91
جدول (18-4) نتایج آزمون فرضیات 4-2 94 نمودار 1-2 مدل هافستده 37
نمودار 2-2 مدل گری 38
نمودار 3-2 مدل مک کیون 39
نمودار 1-3 مدل تحلیلی تحقیق 53 چکیده:
این تحقیق به بررسی ابعاد فرهنگ شرکتهای مختلف بر اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان در قالب چارچوب نظری هافستده می پردازد . براساس اشتباهات حسابداری کشف شده از 70 نمونه از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، محقق به بررسی مستقیم ابعاد فرهنگی نظیر فاصله قدرت و فردگرایی بر میزان اشتباهات حسابداری پرداخته است نتایج تحقیق بیانگر این واقعیت است که فاصله قدرت و فردگرایی توضیح دهندگی بااهمیتی در مورد میزان اشتباهات حسابداری ندارد تمرکز قدرت در بین اجزای یک شرکت و ایجاد تعدیل گرهای داخلی نسبتا قوی و کارکنان صلاحیت دار مهمترین مشخصه شرکتهای مورد مطالعه بوده و همچنین با توجه به روحیات و روابط کاری در ایران شرکتهای مورد مطالعه برخلاف فردگرایی بیشتربر جمع گرایی تمرکز داشته اند . که این امر موجب اشتباهات کمتری در اقلام حسابداری شرکتهای مورد نمونه بوده است . همچنین بر اساس تعدیل فرضیات تحقیق و وارد کردن نوع مالکیت شرکتها که غالبا دولتی بوده اند بر میزان اشتباهات تاثیر داشته است و این امر بیانگر این موضوع است که نوع مالکیت شرکتها (ازحیث دولتی و خصوصی ) بر افزایش میزان اشتباهات با توجه به هدف ایجاد آنها تاثیر گذار است .
واژه های کلیدی : اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان ، تاثیرات فرهنگی ، فردگرایی ، فاصله قدرت
مقدمه:
هدف اصلی این تحقیق آن است که ببینیم آیا فرهنگ براساس تعریف و ابعادآقای هافستدمفروضات نظریه نمایندگی را توجیه می کند یا خیر؟به کمک این تحقیق مشخص می شود که آیا عوامل فرهنگی مورد بررسی در این تحقیق بر اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان موثر هست یا خیر ؟ بعبارتی دیگر مفروضات تئوری نمایندگی به کمک مدل هافستد مورد بررسی و آزمون قرار می گیرند .یافته های تحقیق می تواند در ایجاد ساز و کارهایی به منظور کاهش یا حذف اشتباهات حسابداری کمک نماید .
در این تحقیق به کمک مدل هافستد و ابعاد فرهنگی ایشان اشتباهات حسابداری کشف بوجود آمده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق رابطه بین میزان فاصله قدرت در جامعه و میزان فردگرایی موجود در آن با اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان مورد بررسی قرار می گیرد.
این تحقیق یک تحقیق علمی بوده و نوع آن کاربردی است و روش آن تجربی که به بررسی تاثیر فرهنگ اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابداری می پردازد.جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشند که بواسطه یکسری محدودیتها تعدیل شده اند .این محدودیتها مقطع پایان سال مالی منتهی به اسفند ماه وحذف شرکتهای سرمایه گذاری و واسطه گری مالی میباشند که تعداد شرکتهای مورد بررسی را به81 شرکت تقلیل میدهد .نمونه آماری با توجه به تجانس شرکتها و راهنماییهای آماری 70 شرکت انتخاب شده اند . دوره زمانی تحقیق سالهای مالی 1386 و 1385 می باشد بمنظور گرداوری داده های تحقیق از ابزار پرسشنامه کتبی و نیز صورتهای مالی سالیانه شرکتها استفاده میشود. داده های مربوط به مولفه های میزان فاصله قدرت و فردگرایی افراد به کمک پرسشنامه استاندارد جمع آوری شده اند و متغیر اشتباهات حسابداری به کمک مطالعه صورتهای مالی شرکتهای جامعه آماری گرداوری گردیده است
بدین ترتیب برای هر یک از شرکتهای مورد بررسی دو مولفه فرهنگی و متغیر اشتباهات حسابداری محاسبه شده است. به کمک روش آماری رگرسیون و اندازه گیری r آنها وجود رابطه بین متغیر ها در سطح اطمینان 95 درصد و معنادار بودن این رابطه آزمون میشود و در نهایت با توجه به مبانی نظری و ادبیات تحقیق به تحلیل نتایج اقدام شده است . فصل اول
کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
در سال های اخیر گرایش شدیدی به استفاده از تئوریهای رفتاری در تحقیقات حسابداری بوجود آمده است . بدون شک چنین مطالعاتی باعث غنای رشته حسابداری شده و آن را از یک رشته خشک و کاملاً فنی (تکنیکی) خارج می سازد . این امر انجام تحقیقات گسترده در زمینه های مختلف ، از بررسی عوامل روانشناختی که بر تهیه گزارشات مالی اثر می گذارند تا توجه به نقش سیاسی – اجتماعی حسابداری در سازمان ها و جوامع را موجب شده است . به گونه ای که تاکنون مطالعات جالبی در عرصه حسابداری و عوامل محیطی تاثیر گذار بر آن در جهان صورت گرفته است که همگی موید تقابل و تعامل حسابداری و محیط بر یکدیگرند (هافستد ، 1987،54)1.
نتایج این تحقیقات نشان می دهد که توسعه و تکامل حسابداری تحت تاثیر عوامل محیطی مختلفی قرار دارد که یکی از مهمترین این عوامل “فرهنگ ” می باشد . تحقیق حاضر در واقع تلاشی است در جهت بررسی رابطه بین مولفه های فرهنگی (فاصله قدرت ، فردگرایی ) و اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان و همچنین تاثیر عواملی از قبیل نوع مالکیت (دولتی یا خصوصی بودن) در مورد این رابطه مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد .در ادامه ی این فصل مطالبی در ارتباط با بیان مسئله ، سوالات و اهداف تحقیق ، مدل مفهومی تحقیق ، فرضیات ، قلمرو ، تعریف واژه ها و اصطلاحات و محدودیت های تحقیق ارائه می گردد . 2-1 تاریخچه مطالعاتی
تاکنون مطابقات تطبیقی جالبی در عرصه حسابداری وعوامل محیطی تأثیرگذار بر آن در جهان صورت گرفته است که همگی آنها مؤید تقابل وتعامل حسابداری ومحیط بر یکدیگرند (همان منبع،87)2.نتایج این تحقیقات نشان می دهد که توسعه وتکامل حسابداری تحت تأثیر عوامل محیطی مختلفی قراردارد. که یکی از مهمترین این عوامل فرهنگ است. تحقیقات انجام شده توسط آرین وروبورگ کمک بسیار زیادی به محققان کرد. نتایج پژوهش آنها نشان داد که چهار عامل محافظه کاری، پنهان کاری، بی اعتمادی وجبر گرایی بر عملکرد حسابداری تأثیر می گذارند (عبدلی و رویایی ، 1388،47 )2.
گری (1988) با الهام از تحقیقات این دو وبا استفاده از نتایج تحقیقات هافستده مدلی را ارائه داد که نحوه ارتباط بین ارزشهای فرهنگی وحسابداری را به خوبی مشخص می کرد. تحقیقات زیادی به کمک مدل گری در حوزه های حسابداری مدیریت، حسابداری مالی واستانداردهای حسابداری وبررسی تأثیر فرهنگ بر عملکرد حسابداری تاکنون صورت پذیرفته است. تحقیقات اوریول وهمکاران3 (1996) در اسپانیا وسو دورن وفا گارتی4 (1992-1981) در اندونزی از آن جمله اند ( همان منبع،48)3.
هافستد در تحقیق خود در سال 1980 بین کارکنان شرکت ??? در 50 کشور وبه تعداد 116000 نفر به تحلیل واستدلال تفاوت فرهنگ بین کشورها در 4 عنصر پرداخت که عبارت بودند از: فردگرایی، فاصله قدرت، گریز از ابهام ومردگرایی. کشور ایران در تحقیق هافستده از حیث فاصله قدرت رتبه29 واز حیث مردگرایی رتبه 43 واز حیث اجتناب از ابهام رتبه 59 واز حیث فردگرایی رتبه 41 را داشت( همان منبع،48)4.
آرپان و ردبو (1985) در مطالعات خود به بررسی رابطه مجموعه معینی از ارزشهای اجتماعی با رویه های حسابداری پرداختند. آنان ارزشهای اجتماعی محافظه کاری، پنهان کاری، نگرش نسبت به تجارت ونگرش نسبت به حرفه حسابداری را مشخص کردند اما تحلیل سیستماتیکی از روابط بین آنها ورویه های حسابداری ارائه ننمودند( همان منبع،49)5.
گری (1988) با بسط الگوی فرهنگ وارزشهای اجتماعی مطرح شده توسط هافستده برای خرده فرهنگ حسابداری چهار ارزش تعریف کرد. از دیدگاه او چهار ارزش حسابداری عبارتند از: حرفه گرایی در مقابل کنترل دولتی- یکنواختی در مقابل انعطاف پذیری- محافظه کاری در مقابل خوش بینی- پنهان کاری در مقابل آشکار سازی. به اعتقادگری هر چه رتبه کشورها در اجتناب از عدم اطمینان وفاصله قدرت بالا و در فردگرایی ومردگرایی پایین باشد به احتمال زیاد رتبه آنها در محافظه کاری بالا وبرعکس حالات فوق رتبه آنها در پنهان کاری بالا خواهد بود (همان منبع،49)6.
سالتر و نیسواندر (1995) با استفاده از نمرات افشایی که با ویشی5 (1991) برای 1000 شرکت سرآمد جهان جدول بندی کرده است دریافتند که سطح افشاء در گزارشهای سالانه با پنهان کاری فرهنگی، رابطه منفی وبا وابستگی مالی از بازار سرمایه رابطه مثبت دارد ( عبدلی و رویایی ، 1388 ،50)2.
سولومون وهمکاران (2002) چارچوب تاریخی وسنتی حاکمیت شرکتی ونقش فرهنگ کنفوسیوسی را براهمیت خانواده وروابط انسانی کره جنوبی مورد بررسی قرار دادند. آنها یافتند که طبق فرهنگ حاکم بر کره که کنفوسیوسی است ساختار روابط سلسله مراتبی است واین فرهنگ تأثیر زیادی بر تجارت واقتصاد آنها گذاشته است. طبق این فرهنگ سه ارزش مورد تأکید واحترام مردم کره جنوبی است: تعهد، ارشدیت، وفروتنی بر ارزشهای حسابداری پرداختند(1995) به عقیده آن دو فرهنگ جامعه ایران ونیز ارزش های حسابداری آن دچار تغییرات اساسی شده است. آن دو نتیجه گرفتند که نظریه گری در ایران مورد تأیید قرار گرفته است( همان منبع،50)3.
حمید، کریج وکلارک(1993) طی تحقیقی به این نتیجه رسیدند که در کشورهای اسلامی فعالیت های اجتماعی- اخلاقی در مقایسه با حداکثر کردن سود در اولویت است. در این کشورها برخی ازمعاملات مثل سفته بازی مجاز نیست. به علاوه شرکت ها در کشورهای اسلامی ممکن است اطلاعات مالی را به دلیل تکیه بر “اعتماد” و “تعهد” کمتر افشاء کنند( همان منب ع،51)4.
ارچمونت وارچمونت(2003) در تحقیقی در ارتباط با افشاگری مالی تأثیر مذهب بر افشای مالی مذاهب اسلامی، کاتولیک، پروتستان، یهودی وبودایی را در مدل خود مورد استفاده قرار دادند ونتیجه گرفتند که ضرایب مربوط به مذاهب کاتولیک وپروتستان وبودایی در ارتباط با افشاگری مالی با اهمیت نمی باشد اما ضریب مربوط به مذ هب یهودیت به طور با اهمیتی منفی وضریب مربوط به مذهب اسلام به طور با اهمیتی مثبت بود. به عبارت دیگر مذهب باعث می شود افراد اطلاعات را به نحو بهتری در اختیار یکدیگر قرار داده تا مشکل عدم تقارن اطلاعات تا حدود زیادی بهبود یابد( همان منبع،49)5.
جنسون ودراک (2004) ابعاد فرهنگ را از دیدگاه هافستید مورد بررسی قرار دادند. آنها بیان کردند که فردگرایی وجمع گرایی زمانی خود را در جامعه نشان می دهند که فرهنگ های آن جامعه بر روی منافع شخصی یا گروهی تأکید داشته باشد. به عبارت دیگر پذیرش فردگرایی یا جمع گرایی به فرهنگ ملی هر جامعه واجتماع بستگی دارد.
آنها دریافتند که فرهنگ های جمع گرا قرارداد برمبنای رفتار مطلوب تر از قرارداد بر مبنای نتیجه است ( عبدلی و رویایی ، 1388،52 )1.
در تحقیق دیگر که توسط پوتنوم (2000) انجام شد شخصی که در فرهنگ های فردگرا توجه به منافع شخصی در اولویت قراردارد. در این فرهنگها معمولاً کارگران از کارفرمایان خود به صورت جداگانه ودر جهت بهبود منافع شخصی خود تلاش می کنند. همچنین تصمیمات کارفرمایان براساس فرضیات حساب شده بوده وکارفرمایان کمترین توجه به تعهدات اخلاقی وعاطفی را در برابر عاملان خود دارا می باشند ودر مقابل کارگران کمترین تعهدات اخلاقی را به کارفرمایان خود داشته وسعی می کنند در صورت یافتن فرصت کار را به نحو مطلوب انجام ندهند( همان منبع،52)2.
هافستد، واندیوسن، مولر وچارلز(2002) ادعا می کنند که مدیران برخی از کشورهای شرقی براساس منافع شخصی عمل می کنند. در این کشورها کارفرمایان ورؤسا نسبت به واژه هایی چون صداقت بی اعتنا هستند ودر این فرهنگ ها حساسیت نسبت به ریسک نسبتاً بالاست( همان منبع، 52)3.
هاریسون (2008) طی تحقیقی به بررسی ارتباط حاکمیت شرکتی و فرهنگ ملی پرداخته است. تحقیق ایشان نشان داد که موضوع حاکمیت شرکتی در بین شرکتهای مختلف که فرهنگهای متفاوت دارند دارای ساختار متفاوت است او در تحقیق خود به کمک تئوری نمایندگی و تئوری سازمان اندازه و ساختار رهبری و مدیریت شرکتها ی چند ملیتی را در کشورهای صنعتی مورد بررسی قرار داده اند تحقیق انها بر روی 399 شرکت از 15 کشور صنعتی بود .موضوع فرهنگ به کمک مدل هافستده اندازه گیری شده بود .تفاوتهای سیستمهای اقتصادی و سیاسی و حقوقی دلیل تفاوتهای حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف اعلام شد( همان منبع،53)4.
چکرابارتی (2009)طی تحقیقی به بررسی تاثیر فرهنگ ملی و فرهنگ سازمانی بر موضوع مالکیت در شرکتهای بزرگ پرداخته است .در این تحقیق دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته اند. نتیجه تحقیق موثر بودن فرهنگ ملی بر موضوع مالکیت با حذف فرهنگ سازمانی است و بالعکس( همان منبع،54)5.
چان و لین و لان مو (2003) طی تحقیقی به بررسی تجربی تاثیر فرهنگ بر اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان پرداخته اند .جامعه آماری آنها 80 شرکت خارجی فعال در کشور چین بوده است.آنها برای فرهنگ مولفه های فاصله قدرت و فردگرایی را مورد بررسی]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *