پایان نامه رایگان مدیریت : کیفیت اطلاعات

مصرفکنندگان شامل راحت طلبی و تعاملِ اجتماعی طلبی خریداران میشود. نتایج نشان میدادند که خریدارانِ راحت طلب، نسبت به خریدارانی که تجربه خرید را به شکل تعامل اجتماعی میبینند، بیشتر گرایش به این دارند که کالا و خدمات مورد نیاز خود را از طریق اینترنت خریداری کنند. بنابراین، احتمال بیشتری وجود داشت که سهولت، بر تصمیم خرید مکرر مصرفکنندگان تاثیر داشته باشد. همچنین، سهولت، قابلیت اطمینان به فروشنده، راحتی سفارشدهی، قیمت رقابتی و دسترسی به اطلاعات، دارای تاثیر مثبت بر خرید مکرر از اینترنت شود. جالب این است که به نظر میرسد، نگرانی مصرفکنندگان در رابطه با امنیت مبادلات الکترونیکی نسبت به نگرانی آنها در رابطه با حریم شخصی کمتر است.
نگرانی حریم خصوصی
ویژگی مصرف کننده
رفتار آنلاین
امنیت معاملات
ویژگی فروشنده
نگرانی حریم خصوصی
ویژگی مصرف کننده
رفتار آنلاین
امنیت معاملات
ویژگی فروشنده

شکل 2-18 : سوامیناتان و همکارانش (1999)
سووینارد و اسمیت (2003)، یک تحقیق ملی بر روی ویژگیهای سبک زندگی خریداران آنلاین انجام دادند که به طور ویژه بر پایه دیدگاه سبک زندگی کسانی بودکه از اینترنت برای خرید استفاده میکردند یا نمیکردند و چرا. دستاوردهای این پژوهش بیان داشتند که خریداران اینترنتی با کسانی که از اینترنت خرید نمیکنند بسیار متفاوت هستند. خریداران اینترنتی جوانتر بوده، وضعیت مالی بهتری داشته، تحصیل کردهتر بودند، تجربه استفاده بیشتری از اینترنت داشتند، زمان بیشتری را در روز بر روی اینترنت میگذراندند، خرید آنلاین را آسانتر و سرگرمکنندهتر میدانستند و کمتر نسبت به ضررهای مالی نشأت گرفته از تعاملات آنلاین نگران بودند. اگرچه نتایج تحقیق دونثو و گارسیا (1999) در رابطه با سن و روحیه سرگرمیگرایی، خلاف نتایج تحقیق ذکر شده را بیان میکرد. دونثو و گارسیا (1999) دریافتند که خریداران اینترنتی سن بالاتری داشته و به نظر میآمدند که بیشتر خریدارانی اقتصادگرا هستند تا سرگرمیگرا. نگرانی عمدهای که مانع رفتار خرید آنلاین برای خریداران اینترنتی و خریداران غیر اینترنتی میشد، امنیت و حریم خصوصی بود. برای مثال، مصرفکنندگان نمیخواستند که شماره کارت اعتباری خود را در اختیار وبسایت قراد دهند و نگران این بودند که شماره کارت اعتباری آنها در اینترنت دزدیده شود. بنابراین همانند بسیاری از سایر تحقیقات، نگرانی اصلی مصرفکنندگان، امنیت و حریم خصوصی یافت شد.
ز.چن و دوبینسکی (2003) رابطه میان مقدار تجربه آنلاین، کیفیت ادارک شده محصول، ریسک ادراک شده و قیمت محصول را با ارزش ادراک شده توسط خریداران آنلاین مورد بررسی قرار دادند. چارچوب تئوریکی مورد استفاده در این تحقیق از ارزش ادراک شده قبلی توسط مشتری توسعه یافته است. به طوریکه در این چارچوب، متغیرهای جدیدِ مرتبط با برقراری تجارت الکترونیکی اضافه شده است. این پژوهش نشان میدهد که سهولت استفاده، اطلاعات مرتبط و خدمات مشتریان، موجب ایجاد نگرش مثبت نسبت به ارزشهای ادراک شده مشتریان میشود که در نهایت باعث تشویق مصرفکنندگان به خرید آنلاین میشود. به علاوه، شهرت خرده فروش الکترونیکی و قیمت محصول دارای تاثیر مثبت بر ارزشهای ادراک شده مشتریان میباشد که منجر به ایجاد تمایل خرید در مشتریان میشود. برعکس، به نظر میرسید که ریسک ادراک شده، یک مانع بر سر راه ایجاد تمایل خرید در مشتریان محسوب می‌شود.

سهولت استفاده از وب
اطلاعات مربوطه
خدمات به مشتری
ظرفیت تجربی
درک ریسک
قیمت محصول
تمایل به خرید
درک کیفیت محصول
شهرت رابط الکترونیکی
درک ارزش مشتری
سهولت استفاده از وب
اطلاعات مربوطه
خدمات به مشتری
ظرفیت تجربی
درک ریسک
قیمت محصول
تمایل به خرید
درک کیفیت محصول
شهرت رابط الکترونیکی
درک ارزش مشتری

شکل 2-19: چارچوب مفهومی درک ارزش مشتری در زمینه تجارت الکترونیکز.چن و دوبینسکی (2003)
س.ج. چن و چنگ (2003) در تحقیق خود که توسط یک مصاحبه عمقی و سپس به دنبال آن از طریق پرسشنامه انجام گرفت، سه جزء خرید آنلاین را تعیین کردند: بخش تعاملی (کیفیت ارتباط، طراحی وبسایت)، بخش معاملاتی (ارزش، سهولت، اطمینان، سرگرمی، ارزیابی) و بخش تکمیلی (فرایند سفارشدهی، تحویل، خدمات پس از فروش)، که پیش فرض شده است این اجزاء تجربه خرید آنلاین فرد را تشکیل میدهند. نتایج تحقیق نشان میدهند که سهولت جزو دلایل اولیه خرید آنلاین محسوب میشود و در درجه بعدی ارزش قرار دارد. در کل، عوامل متغیر مرتبط با بخش تعاملی، بخش معاملات و بخش تکمیلی، همگی بر تجربه خرید آنلاین تاثیر داشتند و شاخصهای مناسبی برای رضایت کلی افراد از خرید آنلاین محسوب میشدند.
ترفیعات
ترفیعات

درک تجربه معاملاتی
درک تجربه معاملاتی

وب سایت تجاری
وب سایت تجاری
کیفیت ارتباطات و وب
کیفیت ارتباطات و وب
مشتری
مشتری

خریداران
خریداران
رضایت پیش خرید
رضایت پیش خرید

رضایت تحویل
رضایت تحویل
تکرار
تکرار
انجام کار و سرویس
انجام کار و سرویس

شکل شماره 2 – 20 : مدل توصیفی از فرایند خرید آنلاین س.ج. چن و چنگ (2003)
کرایانی (2003) از مدل انتشار تکنولوژی برای توسعه چارچوب تحقیقش بهره برده است. این پژوهش به مطالعه تفاوت میان خریداران اینترنتی و غیر اینترنتی بر اساس شاخصهای سازشپذیری (استفاده از خرید مستقیم، انجام فعالیت جستجوی وب در داخل منزل، انجام فعالیت جستجوی وب در محل کار)، مزایای نسبی (انگیزانندههای وب و موانع وب) و متغیرهای جمعیتشناختیِ مرتبط با خرید آنلاین، میپردازد. کارآمدی در زمان، دسترسی به خرید در 24 ساعت شبانه روز و پرهیز از ایستادن در صف انتظار، از جمله تاثیرگذارترین عوامل مرتبط با انگیزانندههای وب برای خریداران بودند. این عوامل نه تنها محرک خریداران اینترنتی بودند، بلکه بر خریداران غیر اینترنتی نیز تاثیر داشتند. لذت بردن از فرایند خرید در یک فروشگاه فیزیکی و نبود اطمینان به خرید از وب، بر رفتار خرید آنلاین مصرفکنندگان تاثیر منفی داشتند.
پیرس و همکارانش (2004) یک نمونه 66 نفری از پاسخدهنده استرالیایی را برای بررسی تاثیر ریسک ادراک شده بر روی خرید آنلاین، با توجه به تفاوت آنها در دفعات خریدهای پیشین، رضایت از خریدهای گذشته، تمایل خرید کالا یا خدمات و درجه درگیری مورد نیاز در تصمیمگیری خرید، مورد استفاده قرار داد. محققان شش ریسک ادراک شدۀ مرتبط با خرید آنلاین را مورد سنجش قرار دادند: ریسک مالی، ریسک اجتماعی، ریسک عملکرد، ریسک روانشناختی، ریسک فیزیکی و ریسک سهولت. محصولات بر مبنای میزان درخور بودن به دو دسته تقسیم شدند: محصولات با درجه درخور بودن پائین، محصولات با درجه درخور بودن بالا. این تحقیق دریافت که دفعات خریدهای گذشته، تمایل خرید کالا یا خدمات و درجه درگیری مورد نیاز در تصمیمگیری خرید، با سطح پائین ریسک ادراک شده برای خرید از طریق اینترنت ارتباط ندارند. برخلاف این امر، رضایت از خریدهای پیشین با ریسک ادراک شده برای خرید از طریق اینترنت ارتباط مثبت داشت. مصرفکنندگانی که تجربه پیشین در رابطه با خرید اینترنتی داشتند و آنهایی که دارای سطوح مختلف درگیری در تصمیم خرید بودند، سطح یکسانی از ریسک را ادراک میکردند. مصرفکنندگانی که کالا یا خدمات از طریق اینترنت خریده بودند، در مقایسه با این دو گروه از مصرفکنندگان، همان سطح از ریسک را انتظار داشتند. اگرچه، رضایت پیشین از خریدها، میزان ریسکی را که مصرفکنندگان در هنگام خرید از اینترنت با آن مواجه میشوند را کاهش میدهد.
هاکیو و ال محمود در سال 2009 مدلی را با استفاده از 4 متغیر مستقل و تاثیر انها بر رفتار خرید مشتریان در اینترنت مورد بررسی قرار داده و در آن عواملی همچون محیط بازار یابی اینترنتی،ویژگی محصول،آشنتیی و اعتماد و پیشنهادات ارتقایی را مبنای ارائه مدل در شکل شماره 2-21 قراردادند.
محیط بازاریابی اینترنتی
رفتار خرید اینترنتی
مشتریان
پیشنهادات ارتقایی
آشنایی و اعتماد
ویژگی های محصول
محیط بازاریابی اینترنتی
رفتار خرید اینترنتی
مشتریان
پیشنهادات ارتقایی
آشنایی و اعتماد
ویژگی های محصول

شکل 2-21 : رابطه بازاریابی اینترنتی،هاکیو و همکاران (2009)

در جدول شماره 2-3 دستهبندیای از تحقیقات انجام شده و ارتباط آنها با تحقیق حاضر ارائه گردیده است.
عنوان تحقیق
پدیدآورنده/
پدیدآورندگان
بررسی عوامل تاثیر گذار
ویژگی محصول
ویژگی مصرف کننده
پذیرش نوآوری
سودمندی
امنیت و اعتماد
ویژگی وب سایت
کیفیت اطلاعات
سهولت به کارگیری
پیشنهادات ارتقایی
تجربه خرید
محیط بازارابی
لذت خرید
قیمت
عوامل موثر بر تمایل استفاده از خرید اینترنتی
چنگ، چئونگ و لای (2005)
تحقیق تجربی روی پذیرش کالا در بازارهای الکترونیکی توسط مصرفکننده: مدل بهای تراکنش
لیانگ و هوآنگ (1998)
عوامل تاثیر گذار بر تمایل به خرید از اینترنت
مای سو و همکاران (2005)
شناسایی عوامل کلیدی تاثیر گذار بر رفتار خرید مصرف کننده در محیط خرید آانلاین
پارک و کیم (2003)
عوامل موثر بر نوع محصولات و خدمات خریداری شده در اینترنت
فو و پوون (2000)
خرید الکترونیکی مبتنی بر اینترنت و نگرش مصرفکننده:مطالعهتجربی
لیائو و چِئونگ (2001)
جدول شماره 2-3: دستهبندیای از تحقیقات انجام شده
عنوان تحقیق
پدیدآورنده/
پدیدآورندگان
بررسی عوامل تاثیر گذار
ویژگی محصول
ویژگی مصرف کننده
پذیرش نوآوری
سودمندی
امنیت و اعتماد
ویژگی وب سایت
کیفیت اطلاعات
سهولت به کارگیری
پیشنهادات ارتقایی
تجربه خرید
محیط بازارابی
لذت خرید
قیمت
ویژگیهای محصولات و قصد خرید اینترنتی
ویجایاساراتسی (2002)
اثرات معرفی و استفاده از وب سایت های اطلاعاتی بر روی رفتار خرید آنلاین مشتریان
نایروپ و همکاران (2011)
رابطه میان خصوصیات مصرفکننده و گرایش به خرید برخط
وو (2003)
پذیرش خرید آنلاین برای مشتری: بر اساس یک مدل پذیرش تکنولوژی
استوئل و ها (2009)
شناسایی ویژگیهایی از مصرفکنندگان است که امکان دارد بر پذیرش خرید اینترنتی تاثیر بگذارند
سیترین و همکاران (2000)
کشف ریسک ادراک شده میان مصرفکنندگان با سطح تجربه مختلف از اینترنت و چگونگی تاثیرگذاری این ادراکات بر فعالیتهای خرید آنلاین
میازاکی و فِرناندِز (2001)
بررسی تاثیر ویژگیهای مختلف مصرفکنندگان بر روی پذیرش خرید آنلاین
لیان و لین (2008)
خرید گروهی آنلاین یک روش بازاریابی موثر
لیائو و همکاران (2011)
تاثیر تجربه های اینترنتی و ویژگی های وبی بر رفتار خرید اینترنتی مردان و زنان
ریچارد و همکاران (2010)
بررسی عوامل تاثیرگذار بر رفتار خرید آنلاین،
سوامیناتان و همکارانش (1999)
تحقیق ملی بر روی ویژگیهای سبک زندگی خریداران آنلاین
سووینارد و اسمیت (2003)
میزان تاثیر نگرانی مصرفکنندگان در رابطه با امنیت آنلاین، شهرت خرده فروش و ضمانت پس دادن پول بر اساس انتظارات قیمتی، بر تمایل مصرفکنندگان به خرید آنلاین
گریوال و همکارانش (2003)
بررسی تاثیر تجربه آنلاین، کیفیت ادارک شده محصول، ریسک ادراک شده و قیمت محصول را با ارزش ادراک شده توسط خریداران آنلاین
ز.چن و دوبینسکی (2003)
تعیین، سه جزء در خرید آنلاین شامل بخش های تعاملی،معاملاتی و سرگرمی
س.ج. چن و چنگ (2003)
تفاوت میان خریداران اینترنتی و غیر اینترنتی بر اساس شاخصهای سازشپذیری مزایای نسبی و متغیرهای جمعیتشناختیِ مرتبط با خرید آنلاین،
کرایانی (2003)
عنوان تحقیق
پدیدآورنده/
پدیدآورندگان
ویژگی محصول
ویژگی مصرف کننده
پذیرش نوآوری
سودمندی
امنیت و اعتماد
ویژگی وب سایت
کیفیت اطلاعات
سهولت به کارگیری
پیشنهادات ارتقایی
تجربه خرید
محیط بازارابی
لذت خرید
قیمت
تاثیر ریسک ادراک شده بر روی خرید آنلاین، با توجه به تفاوت آنها در دفعات خریدهای پیشین، رضایت از خریدهای گذشته، تمایل خرید کالا یا خدمات و درجه درگیری مورد نیاز در تصمیمگیری خرید
پیرس و همکارانش (2004)
عوامل تععین کننده رفنار خرید از طریق اینترنت
هاکیو و ال محمود(2009)
2-2پیشینه تحقیق
در این بخش مروری خواهیم داشت بر تعدای از پایاننامههای داخلی و خارجی که در زمینه رفتارخرید مشتریان در اینترنت تحقیقاتی را انجام داده اند.
2-2 -1 بررسی پایاننامههای داخلی مرتبط
تونکه نژاد (1384) موضوع خود را با عنوان “نگرش مشتریان نسبت به خرید اینترنتی در فروشگاه های زنجیره ای شهروند” مطرح نمود و در این پژوهش توصیفی-کاربردی،بر اساس ادبیات تحقیق در باب رفتار خرید اینترنتی،نگرش را به عنوان عاملی تاثیر گذار بر رفتار خرید مطرح نموده و با هدف بررسی نگرش مشتریان نسبت به خرید اینترنتی در پی پاسخگویی به دو سوال زیر بوده است:
نگرش مشتریان فروشگاه شهروند نسبت به خرید اینترنتی چگونه است؟
اولویت بندی عوامل موثر بر نگرش مشتریان فروشگاه شهروند نسبت به خرید اینترنتی چگونه است؟
این تحقیق در میان مشتریان فروشگاه شهروند درسطح تهران که از خرید اینترنتی استفاده کرده بودند صورت پذیرفت.پرسشنامه آن در میان نمونه مورد نظر با حجم 100 نفر از طریق نمونه گیری خوشه ای در میان 4 شعبه فروشگاه شهروند توزیع و نتایج زیر محقق گردید:
ایمنی پایگاه داده ها،میزان امانت داری در اطلاعات مشتریان،کیفیت اطلاعات،سرعت امکان تخفیف،کیفیت ارتباط،سهولت،لذت و قیمت پایین به ترتیب بیشترین میزان تاثیر را بر رفتار خرید اینترنتی مشتریان دارند.بر اسا س این 9 عامل، نگرش مشتریان نسبت به فروشگاه های زنجیره ای شهروند در خصوص خرید اینترنتی م نفی می باشد.از اینرو بیان گردید که فروشگاه شهروند می تواند اقداماتی از جمله استفاده از تبلیغات برای ایجاد نگرش مثبت،استفاده از روابط عمومی به منظور ترویج شیوه جدید خرید و سعی در جلب اعتماد مردم از این طریق را به منظور تغییر نگرش مشتریان انجام دهد.
زادون (1385) موضوع خود با عنوان ” بررسی عوامل موثر در خرید اینترنتی” را جهت انجام تحقیق، با سوال اصلی ” چه عواملی در خرید از اینترنت، موثر هستند” مطرح نمود و فرضیه های زیر را ارائه نمود:
H1: ادراک مشتریان از سودمندی و سهولت کاربرد خرید اینترنتی رابطه مسقیمی با خرید اینترنتی دارد.
H2: کیفیت اطلاعات در فروشگاه الکترونیکی رابطه مسقیمی با خرید اینترنتی دارد.
H3: کیفیت خدمات وب سایت رابطه مسقیمی با خرید اینترنتی دارد.
H4: ویژگی ظاهری فروشگاه الکترونیکی رابطه مسقیمی با خرید اینترنتی دارد.
H5: کیفیت سیستم (عملکرد فنی وب سایت) رابطه مسقیمی با خرید اینترنتی دارد.
H6: ادراک از ایمنی رابطه مسقیمی با خرید اینترنتی دارد.
پس از بررسی انجام شده نتایج تحقیق به

]]>