پایان نامه رایگان مدیریت : بازاریابی اینترنتی

متغیر محیط بازاریابی اینترنتی
محیط بازاریابی اینترنتی
نقطه نظرات پیرامون گزینه های شاخص
کاملا مخالف
مخالف
بی نظر
موافق
کاملا موافق
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
بهتر بودن
1
0.4
1
0.4
25
9.4
102
38.8
137
51.5
مفید بودن
43
16.2
23
8.6
140
52.6
39
14.7
21
7.9
لذت بخش بودن
2
0.8
2
0.8
51
19.2
89
33.5
122
45.9
خدمات بهتر
0
0
1
0.4
16
6
57
21.4
192
72.2
رضایت
9
3.4
9
3.4
96
36.1
85
32
67
25.2
کارایی
3
1.1
1
0.4
6
2.3
44
16.5
212
79.7

جدول4-6: جدول آمار توصیفی شاخص های متغیر ویژگی های محصول
ویژگی محصول
نقطه نظرات پیرامون گزینه های شاخص
کاملا مخالف
مخالف
بی نظر
موافق
کاملا موافق
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
بررسی فیزیکی
4
1.5
4
1.5
38
14.3
73
27.4
147
55.3
حس بینایی
8
3
20
7.5
93
35
95
35.7
50
18.8
حس شنوایی
2
0.8
6
2.3
36
13.5
106
39.8
116
43.6
حس چشایی و بویایی
22
8.3
32
12
115
43.2
49
18.4
48
18
جدول4-7: جدول آمار توصیفی شاخص های متغیر امنیت و اعتماد
امنیت و اعتماد
نقطه نظرات پیرامون گزینه های شاخص
کاملا مخالف
مخالف
بی نظر
موافق
کاملا موافق
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
اطلاعات شخصی و مالی
2
0.8
3
1.1
28
10.5
105
39.5
128
48.1
ایمنی
0
0
0
0
34
12.8
67
25.2
165
62
استفاده از اطلاعات
14
5.3
16
6
61
22.9
118
44.4
57
21.4
احساس امنیت
8
3
9
3.4
85
32
97
36.5
67
25.2
تجربه خرید
2
0.8
2
0.8
26
9.8
104
39.1
132
49.6
تعدد اطلاعات ارسالی
2
0.8
4
1.5
67
25.2
106
39.8
87
32.7
جدول4-8: جدول آمار توصیفی شاخص های متغیر پیشنهادات ارتقایی
پیشنهادات ارتقایی
نقطه نظرات پیرامون گزینه های شاخص
کاملا مخالف
مخالف
بی نظر
موافق
کاملا موافق
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
پیشنهادات بیشتر
30
11.3
64
24.1
103
38.7
49
18.4
20
7.5
خلاقانه
25
9.4
20
7.5
157
59
45
16.9
19
7.1
جذاب
36
13.5
23
8.6
115
43.2
71
26.7
21
7.9
قانع کننده
31
11.7
36
13.5
162
60.9
30
11.3
7
2.6

جدول4-9: جدول آمار توصیفی شاخص های متغیر قیمت
قیمت
نقطه نظرات پیرامون گزینه های شاخص
کاملا مخالف
مخالف
بی نظر
موافق
کاملا موافق
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
ارزان بودن
2
0.8
2
0.8
16
6
102
38.3
144
54.1
مقایسه

]]>