پایان نامه رایگان مدیریت : بازاریابی اینترنتی

آنها، یک سایت باید به صورت متنوعی طراحی شود و تسهیلات زیادی را در اختیار کاربران قرار دهد. (هاکیو و همکاران،2009)
ویژگی های محصول: عموما مشتریان برای خرید، فروشگاهی را انتخاب می کنند که رضایت آنها از کیفیت مورد نظرشان را حداکثر نماید. محصولاتی که برای خرید نیاز به لمس کردن و یا آزمودن به وسیله حس های مختلف دارند،کمتر از طریق اینترنت به فروش می رسند و لذا ملموس بودن و غیر ملموس بودن ویژگی های مهمی است که باید در محیط اینترنتی برای محصولات مد نظر قرارگیرد.(ویجایا ساراتی،2002)
امنیت و اعتماد: امنیت عامل مهمی در افزایش رضایت مشتریان است. در مواردی که احتمالات و خطرات نیز وجود داشته باشد، اعتماد به محصول، نقش ویژه پیدا می کند.امنیت، اعتماد ایجاد می نماید و اعتماد عامل موفقیت است. هرچه سطح امنیت و اعتماد برای یک محصول بالاتر باشد نیاز به فعالیت فیزیکی در خرید آن کاهش یافته و خرید الکترونیکی آن آسان تر می شود. (هاکیو و همکاران،2009)
پیشنهادات ارتقایی: ارتقاء به معنای تمام کارهایی است که یک بازاریاب انجام می دهد تا محصولی را از کارخانه به دست مشتری برساند و این امر شامل تبلیغات، فروش شخصی، روابط عمومی، عمومی یا جهانی شدن و تجارت می شود. ارتقاء فروش می تواند مزایای زیادی را برای مشتریان به وجود آورد که مشهودترین آن صرفه جویی مالی است. هرچند می تواند باعث به ارمغان آوردن عواملی مثل کیفیت، راحتی، ایجاد ارزش و سرگرمی برای مشتریان شود. (هاکیو و همکاران،2009)
سهولت کاربرد: باور کاربر نسبت به اینکه تا چه حد استفاده از یک سیستم خاص، بدون دردسر و همراه با راحتی خواهد بود (دیویس، 1989). سهولت استفاده همچنین در ادبیات مربوط به مفاهیم آنلاین، تحت عنوان قابلیت استفاده یا کارآمدی نیز بیان میشود، که شامل سهولت در ردیابی، سهولت در سفارشدهی، عملکرد جستجو، سرعت دانلود، طرح کلی سایت و سهولت در خرید اینترنتی میباشد (جاتوراویث،2007).
قیمت: قیمت از نظرلغوی یعنی سنجش، ارزیابی، اندازه و معیار. قیمت در بازار عبارت است از ارزش مبادله‌ای کالا و خدمت که به صورت واحد پول بیان می‌شود.برای مشتریان حساس به قیمت در بازار،قیمت یک شاخص مهم در ارزیابی ارزش محسوب می شود.برای مشتریان اقتصادی تر معمولا قیمت یک جزء مهم از هزینه است که قیمت را بین محصولات جایگزین مقایسه می نمایند.قیمت مستقیم در خرید الکترونیکی از طریق اینترنت شامل هزینه های خرید سخت افزار و نرم افزار و نیز پرداخت هایی برای اشتراک اینترنت و به روز نمودن می باشد که بدون در نظر گرفتن آن قیمت همان قیمت محصول در بازار سنتی می باشد که جزء ذاتی از ریسک مالی درک شده برای محصول می باشد. (ز.چن و دوبینسکی،2003)
محیط بازاریابی اینترنتی،امنیت و اعتماد،ویژگی محصول،قیمت و سهولت کاربرد متغیرهای مستقل هستند و از طرفی متغیرهای مکنون برونزا به حساب میآیند، به این علت که از عوامل بیرونی مشتق میشوند.مهمترین شاخص های متغیر محیط بازاریابی اینترنتی شامل مفید بودن،لذت بخش بودن،کارایی،خدمات بهتر و رضایت می باشد.در مورد ویژگی محصول نیز شاخص های بررسی فیزیکی،حس دیدن، صدا، بوییدن و چشیدن می باشد.شاخص های مربوط به امنیت و اعتماد عبارتند از اطلاعات شخصی و مالی،تجربه خرید و حریم خصوصی می باشد. برای بررسی متغیر مستقل پیشنهاد ارتقایی از شاخص های جذب کنندگی، قانع کنندگی، خلاقیت و افزایش فروش استفاده می شود.ارزان بودن،مقایسه،تخفیف،ریسک،دفعات خرید و هزینه های جانبی از مهمترین شاخص های متغیر قیمت می باشند.در نهایت برای متغیر سهولت خرید نیز از شاخص های قابلیت ردیابی،دانش و تجربه،جستجوی راحت و سفارش دهی راحت استفاده می شود. در جدول 3-1 تقسیم‌بندی شاخص ها براساس متغیرها ارائه شده است.
جدول 3-1: مدل تحلیلی تحقیق بر مبنای متغیرها و شاخص‌های تحقیق
عنوان متغیر
شاخص های سنجش
منبع
محیط بازار یابی اینترنتی
مفید بودن،لذت بخش بودن،کارایی،خدمات بهتر و رضایت
هاکیو و همکاران(2009)، سگارز و گروورز(1993)، راجرز(1983)، اِورارد و اورییر، 1996
ویژگی های محصول
بررسی فیزیکی،حس دیدن، صدا، بوییدن و چشیدن
هاکیو و همکاران(2009)
امنیت و اعتماد
اطلاعات شخصی و مالی،تجربه خرید و حریم خصوصی
هاکیو و همکاران(2009)، سالیزبری و همکاران(1998)
پیشنهاد ارتقاء
جذب کنندگی، قانع کنندگی، خلاقیت و افزایش فروش
هاکیو و همکاران(2009)
قیمت
ارزان بودن،مقایسه،تخفیف،ریسک،دفعات خرید و هزینه‌های جانبی
ز.چن و دوبینسکی (2003)
سهولت خرید
قابلیت ردیابی،دانش و تجربه،جستجوی راحت و سفارش‌دهی راحت
استوئل و ها (2009)، سگارز و گروورز (1993)، جاتوراویث(2007)
3-3 روش ها و ابزارهای گردآوری اطلاعات
جهت جمع آوری داد های ثانویه از مطالعات کتابخانه ای و برای داده های اولیه ای از روش میدانی استفاده شده است.
1) مطالعات کتابخانهای:
در تکمیل مبانی نظری و سابقه تحقیقات انجام گرفته، از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی شامل کتب، مقالات، پایاننامهها و مطالعات موردی استفاده شده است.
2) روش میدانی:
به منظور جمعآوری داده ها برای انجام تحلیل، پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته است.

پرسشنامه مذکور دارای دو بخش است که در بخش اول سوالات عمومی و در بخش دوم سوالات تخصصی مطرح گردیده است.
سوالات عمومی: در بخش عمومی، سوالات جمعیت شناختی مورد سوال قرار گرفته است.
سوالات تخصصی: این بخش شامل 30 سوال تخصصی میباشد که به بررسی فرضیات تحقیق می‌پردازند.
3-4 مقیاس مورد استفاده
مقیاس‌ها وسایلی هستند که محقق به کمک آن‌ها قادر است اطلاعات مورد نیاز تحقیق خود را گردآوری، ثبت و کمی ‌نماید (حافظ‌نیا، 1388، 146).
در این تحقیق برای پاسخ‌گویی به سؤالات پرسشنامه از طیف پنج تایی کاملاً موافق تا کاملاً مخالف لیکرت استفاده شده است. بنابراین طیف مورد استفاده رتبه‌ای است و با نمره‌گذاری طیف لیکرت در تحلیل‌ها به عنوان متغیر فاصله‌ای با آن رفتار می‌شود. برای سوالات جمعیت شناختی از مقیاس اسمی استفاده شده است.
شکل کلی : کاملاً مخالف – مخالف – نظری ندارم – موافق – کاملاً موافق
امتیاز بندی : 1 2 3 4 5
در جدول 3-2 تقسیم‌بندی سوالات براساس متغیرها ارائه شده است.
جدول 3-2: تقسیم بندی سوالات پرسشنامه بر اساس متغیرهای تحقیق
متغیر
شماره سوال
منبع
محیط بازار یابی اینترنتی
1-2-3-4-5-6
هاکیو و همکاران(2009)، سگارز و گروورز(1993)، راجرز(1983)، اِورارد و اورییر، 1996
ویژگی های محصول
7-8-9-10
هاکیو و همکاران(2009)
امنیت و اعتماد
11-12-13-14-15-16-17
هاکیو و همکاران(2009)، سالیزبری و همکاران(1998)
پیشنهاد ارتقاء
18-19-20-21
هاکیو و همکاران(2009)
قیمت
22-23-24-25
ز.چن و دوبینسکی (2003)
سهولت خرید
26-27-28-29-30
استوئل و ها (2009)، سگارز و گروورز(1993)، جاتوراویث(2007)
پس از تدوین طرح مقدماتی پرسشنامه، تلاش گردید تا میزان روایی و پایایی پرسشنامه تعیین شود.
3-4 روایی و پایایی پرسشنامه
3-4-1 پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه
پایایی یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه‌گیری است. مفهوم یاد شده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به‌ دست می‌دهد. در این تحقیق برای تعیین پایانی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمون‌هایی که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کنند به‌کار می‌رود. حد قابل قبول آلفای کرونباخ برای مقاصد کاربردی حداقل 7/0 است. این روش برای محاسبه هماهنگی و سازگاری درونی ابزار اندازه‌گیری بکار می‌رود. برای محاسبه ضرایب آلفای کرونباخ ابتدا بایستی واریانس نمونه‌های هر زیرمجموعه سوال‌های پرسشنامه کل را محاسبه کرد، سپس با استفاده از رابطه زیر، آلفا را محاسبه کرد (سرمد و همکاران، 1383، ص169).
که در آن k تعداد سؤال‌های پرسشنامه، واریانس سوال iام و واریانس کل سوالات است.
آزمون پایایی پرسشنامه برای 6 متغیر و 30 سوال پرسشنامه و 40 نمونه انجام شد. مقدار ضریب آلفای کرونباخ محاسبه‌ شده برای متغیر اول یعنی “محیط بازاریابی اینترنتی” که مشتمل بر 6 سوال است، 0.757 به ‌دست آمده است. برای متغیر دوم یعنی “ویژگی های محصول” برای 4 سوال پرسشنامه مقدار آلفای کرونباخ برابر 0.785 بدست آمده است و به همین صورت برای مابقی متغیرها مقدار آلفا محاسبه شده است. همچنین مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه برابر 0.744 بدست آمده است. همانطور که ملاحظه می گردد مقدار آلفای کرونباخ برای تمام متغیرها، از حد قابل قبول برای مقاصد کاربردی که 0.7 است بیشتر می‌باشد، لذا می‌توان ادعا نمود که پرسشنامه موردنظر دارای پایایی قابل قبول است. نتایج این آزمون به پیوست گزارش شده است.

جدول شماره 3-2: آزمون آلفای کرونباخ برای پایایی پرسشنامه
متغیرها
شماره سوالات
تعداد سؤالات
تعداد نمونه
مقدار آلفای کرونباخ
محیط بازاریابی اینترنتی
1 تا 6
6
40
0.757
ویژگی های محصول
7 تا 10
4
40
0.785
امنیت و اعتماد
11 تا 17
7
40
0.778
پیشنهادات ارتقایی
18 تا 21
4
40
0.700
قیمت
22 تا 25
4
40
0.716
سهولت خرید
26 تا 30
5
40
0.791
کل پرسشنامه
1 تا 30
30
40
0.744
3-4-2 تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه
مفهوم اعتبار به این پرسش پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه‌گیری نمی‌توان به دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت. در این تحقیق روایی تحقیق با روش تحلیل عاملی سنجیده می شود.
تحلیل عاملی تاییدی
تحلیل عاملی
تحلیل عاملی نامی است عمومی برای برخی ازروش های چند متغیره که هدف اصلی آن خلاصه کردن داده هاست. این روش به بررسی همبستگی درونی تعداد زیادی از متغیرها می پردازد و در نهایت آنها را در قالب عاملهای عمومی محدودی دسته بندی کرده تبیین می کند. در این تکنیک تمام متغیرها به عنوان متغیر وابسته قرار می گیرد.
تحلیل عاملی روشی هم وابسته بوده که در آن کلیه متغیرها بطور همزمان مد نظر قرار می گیرد. در این تکنیک، هریک از متغیرها به عنوان یک متغیر وابسته لحاظ می گردد. در ذیل برخی از مفاهیم کلیدی این روش معرفی می گردند.
اشتراک: میزان واریانس مشترک بین یک متغیر با سایر متغیرهای بکار گرفته شده در تحلیل.
مقدار خاص: میزان وارایانس تبیین شده بوسیله هر عامل را بیان می کند. یکی از ضوابط پرکاربرد در تعیین تعداد عاملها، مقدار ویژه است که آن را معیار راکد نیز می گویند در تحلیل عاملی مقدار ویژه برابر است 1 می باشد ولی ما می توا نیم در بسته آماری این مقدار زیاد کنیم. در تحلیل عاملی مولفه های اصلی ان است که مقدار ویژه آنان بیشتر از 1 باشد ولی این مقدار کمتر از 1 باشد به عنوان عاملهایی است که از نظر آماری معنی دار نیست و باید از تحلیل کنار گذاشته شود.
عامل: عبارتست ترکیب خطی متغیرهای اصلی،که نشان دهنده خلاصه شده از متغیرهای مشاهده شده است.
بار عاملی: همبستگی بین متغیرهای اصلی و عوامل. اگر مقادیر بار عاملی مجذور شوند، نشان می دهند که چند درصد از واریانس در یک متغیر توسط آن عامل تبیین می شود.
ماتریس عاملی: جدولی است که بارهای عاملی کلیه متغیرها را در هر عامل نشان می دهد.
چرخش عاملی: فرآیندی است برای تعدیل محور عامل به منظود دستیابی به عاملهای معنی دار وساده. یکی از مفاهیم مهم در تحلیل عاملی ‏‏‏‏ چرخش عاملهاست. که این مفهوم دقیقا به همان معنا دلالت دارد که در فرآیند چرخش عاملی، محورهای مختصات عاملها به دور مبدا چرخش داده است تا اینکه موقعبیت جدیدی را بدست بیاورد ما در اینجا دونوع چرخش داریم:
چرخش متعامد: عاملها مستقل از یکدیگر هستند.
متمایل: عاملها با یکدیگر همبستگی دارند. (کلانتری،1387: 283)
 تصمیم گیری در تحلیل عاملی
هدف اصلی تحلیل عاملی تلخیص تعداد زیادی از متغیرها در تعداد محدودی از عاملها می باشد، بطوریکه در این فرایند کمترین میزان گم شدن اطلاعات وجود داشته باشد. با توجه به هدف تحلیل عاملی محقق سوالاتی از خود می پرسد چه نوع متغیرهای باید در تحلیل به کار گرفته شود. در پاسخ به این سوال باید گفت که هر متغیری مرتبط با مسئله تحقیق را می توان در تحلیل به کار گرفت.
معنی داری ماتریس همبستگی
یکی ازروش های انتخاب متغیرهای مناسب برای تحلیل عاملی استفاده از ماتریس همبستگی است که اساس روش تحلیل عاملی برای انتخاب متغیرها به عاملهای متفاوت استفاده از همبستگی بین متغیرها اما از نوع غیر علی استوار است. البته آمارهای دیگری وجود دارد که محقق از طریق انها نیز قادر به تعیین و تشخیص مناسب بودن داده ها برای تحلیل عاملی می باشد از جمله این روشها آزمون  KMO می باشد که مقدار آن همواره بین 0و1 می باشد و در صورتی که این مقدار کمتر از 50/. باشد داده ها برای تحلیل عاملی مناسب نخواهد بود و اگر مقدار آن بین 50/. تا69/. درصد باشد می توان با احتیاط بیشتر می توان به تحلیل عاملی پرداخت. اما در صورتی که این مقدار بیشتر از 70/.درصد باشد همبستگی موجود میان داده ها برای تحلیل داده ها مناسب خواهد بود (کلانتری،1387: 291)
و از سوی دیگر برای اطمینان از داده ها  برای تحلیل عاملی مبنی بر اینکه ماتریس همبستگی که پایه تحلیل عامل قرار می گیرد در جامعه برابر صفر است یا خیر باید از آزمون بارتلت استفاده کنیم. این آزمون معناداری تحلیل عاملی داده ها را می سنجد و اگر این مقدار کمتر از05/. باشد داده ها با جامعه مورد معنی دار است.
حجم نمونه
در رابطه با حجم نمونه نیز باید تاکید کرد که تعداد حجم نمونه نباید کمتر از 50 مورد باشد و ترجیحا حجم نمونه را به بیش از 100 مورد افزایش داد. به عنوان قاعده کلی تعداد نمونه باید حدود چهار یا پنج برابر تعداد متغیرهای مورد استفاده باشد. که در این تحقیق حجم نمونه 260 مورد است (سرمد و دیگران،1385: 258).
انتخاب نوع ماتریس همبستگی
بعد از اطمینان داشتن به داده ها برای تحلیل عاملی، اولین تصمیم در بکارگیری تحلیل عاملی، محاسبه ماتریس همبستگی است. برای ای نکار باید مشخص شود که آیا هدف،محاسبه همبستگی بین متغیرهاست یا بین پاسخگویان. اگر هدف تحقیق تلخیص متغیرها باشد در این صورت از همبستگی بین متغیرهامحاسبه شود که این روش یکی از تکنیک های عمومی و پرکاربرد در مطالعات می باشد که به تحلیل عاملی نوع R معرو ف است. اما تحلیل عاملی ممکن است برای ماتریس همبستگی بین پاسخگویان

]]>