پایان نامه رایگان درمورد هوش عاطفی، عملکرد سازمان، جمع آوری اطلاعات، عملکرد سازمانی

عبدالرئوف پارکر(2000)تحقیقی را با عنوان بررسی تاثیر عملکرد سازمانی بر تعامل سیاست تکنولوزی-استراتزی در دوحه انجام داده است.این مطالعه تعامل تکنولوزی و استراتزی و تاثیر عملکرد سازمانی بر تعامل تکنولوزی و استراتزی نشان می دهد.داده های تحقیق از 78نفر از کارکنان صنعت مخابرات جمع آوری شد.نتایج نشان می دهد که طبیعت جنبه های مختلف تعامل تکنولوزی و استراتزی تحت تاثیر عملکرد سازمانی است.
رابرت وود، آلبرت بندوراو تریور بایلی(1987) تحقیقی را با عنوان بررسی تاثیر مکانیسم های حاکم بر عملکرد سازمانی بر تصمیم گیری در محیط پیچیده در دانشگاه اکستر انجام دادند. نتایج نشان می دهد که جنبه های مختلف عملکرد سازمانی بر تصمیم گیری موثر است.
ویلیام و رونان واریک پ.پرین(1970) تحقیقی را با عنوان تحلیل رفتار سازمانی و عملکرد سازمانی در شهرک صنعتی ممفیس انجام داده اند.جامعه آماری تحقیق 2500 کارمند بود که در 64 واحد تقسیم بندی شده بودند. در این تحقیق 8 متغیر شخصیتی و 10 متغیر عملکرد مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج همبستگی کمی را بین متغیر ها نشان دادند.
هربرت اچ.هند و ویلیام ار.لافولته(2006) تحقیقی را با عنوان تحلیل منفک متغیرهای عملکرد سازمانی را در دو شرکت تجاری در کارولینای جنوبی انجا داده اند.حجم نمونه 98 نفر از مدیران بود. تحلیل منفک متغیرهای عملکرد به فرضیات زیر منتج شده بود:
1)بازگشت سرمایه یک چهارم از شرکتها را در حالتی مشابه قرا می دهد.همان طور که 12متغیر دیگر عملکرد در ارزیابی گروهها استفاده می شوند.
2)12 متغیر عملکرد که با کارکردهای متفاوتشان متمایز و تفکیک شده اند در تمام طول زمان دایمی هستند.
فصل سوم
روش اجرای تحقیق 3-1 مقدمه
این فصل شامل چگونگی جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای پاسخ دادن به فرضیه های تحقیق میباشد. که به معرفی جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه، ابزار اندازه گیری، طرح تحقیق، روایی و پایایی ابزار، شیوه ی نمره گذاری، شیوه های اجرای تحقیق و به روش تحلیل داده ها می ـ پردازد.
در هر تحقیق متناسب باموضوع وماهیت آن از روشهای مختلفی استفاده می شود. در این فصل قصد بر آن است تا با شرح متدولوژی وچگونگی انجام توصیف ها و تحلیل های آماری ویژگی های تحقیق مورد نظر بیان شود. همچنین در مورد هر یک از آزمون های آماری بکار گرفته شده وموارد استفاده آنها توضیحاتی داده شده است.
3-2 روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف تحقیق کاربردی می باشد و از نظر روش اجرا به خاطر توصیف متغییرها و چیستی و چگونگی آنها به صورت توصیفی و جهت اثبات رابطه بین متغیرها از نوع همبستگی می باشد. 3-3 جامعه آماری
جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مدیران و کلیه کارمندان ادارات برق شهر همدان و ملایر است. تعداد کلیه کارکنان ادارات برق شهر همدان و ملایر 145 نفر است که از این تعداد 109نفر مربوط به اداره برق شهر همدان و 36 نفر مربوط به اداره برق شهر ملایر می باشد.از 109 نفر مربوط به اداره برق شهر همدان 8 نفر در قسمت طرح و توسعه 41 نفر در قسمت خدمات مشترکین و 60 نفر در قسمت بهره برداری به فعالیت هستند و از 36 نفر مربوط به اداره برق شهر ملایر 5 نفر در قسمت خدمات مشترکین 16نفر در قسمت بهره برداری و 15 نفر در قسمت طرح و توسعه مشغول به فعالیت هستند.تعداد کلیه مدیران در جامعه آماری8نفر است که 4مدیر مربوط به اداره برق شهر همدان و 4مدیر مربوط به اداره برق شهر ملایر است. جدول 1-3: جدول جامعه آماری کارکنان و مدیران ادارات برق شهر همدان و ملایر
اداره برق
جامعه آماری کارکنان اداره برق همدان و ملایر
جامعه آماری کارکنان قسمت طرح و توسعه
جامعه اماری کارکنان قسمت خدمات مشترکین
جامعه آماری کارکنان قسمت بهره برداری
جامعه آماری مدیران ادارات برق همدان و ملایر
همدان
109
8
41
60
4
ملایر
36
15
16
15
4
جمع
145
13
57
75
8 3-4 حجم نمونه
برای مشخص شدن حجم نمونه کارکنان در این تحقیق از جدول مورگان استفاده شده است، که حجم نمونه بدست آمده برای کارکنان اداره برق شهر همدان 105 نفر است.به دلیل این که کارکنان اداره برق شهر همدان74% از جامعه آماری (109نفر) و کارکنان اداره برق شهر ملایر 26%از جامعه آماری (36نفر)را تشکیل می دهند و با منظور کردن این نسبتها در حجم نمونه 105 نفری به دست آمده از جدول مورگان حجم نمونه هر سازمان به ترتیب 78 نفر برای اداره برق شهر همدان و 27 نفر برای اداره برق شهر ملایر است.به دلیل اینکه کارکنان در سه قسمت حقوقی و قضایی، فنی و امور اداری مشغول به فعالیت هستند و تعداد آنها در این سه واحد سازمان یکسان نیست در نتیجه حجم نمونه کارکنان باید به نسبت تعداد کارکنان بدان قسمت اختصاص یابد.
3-5 تعیین حجم نمونه
در این تحقیق برای نمونه گیری از روش طبقه ای نسبی استفاده شده است و در جدول 3-2 مشخص شده است.
جدول 3-2جدول جامعه آماری و حجم نمونه کارکنان و مدیران ادارات برق شهر همدان و ملایر
اداره برق
جامعه آماری مدیران
حج م نمونه مدیران
جامعه آماری کارکنان
حجم نمونه کارکنان
همدان
4
4
109
78
ملایر
4
4
36
27
جمع
8
8
145
105 3-6 ابزارها و روشهای جمع آوری اطلاعات
در این پژوهش از دوروش کتابخانه ای و میدانی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است.
1)روش کتابخانه ای: در این روش ازمطالب مقالات،کتب و مطالعات پیشین جهت جمع آوری اطلاعات پژوهش(در این روش محقق از مهم‌ترین ابزار خود یعنی فیش برداری) استفاد شده است.
2) روش میدانی: در این روش از پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است.
ابزارهای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه بوده است. در این پژوهش از دو نوع پرسشنامه استفاده شده که پرسشنامه اول پرسشنامه هوش عاطفی است که برگرفته شده از پرسشنامه هوش عاطفی بار آن است. بدلیل استفاده شدن در تحقیقات پیشین استاندارد بودن پرسشنامه تأیید گردیده است.و این پرسشنامه توسط کارکنان تکمیل شده است.این پرسشنامه بر اساس مدل عملکرد توماس و لتهوس طراحی گردیده است که البته در این تحقیق با مشاوره اساتید راهنما و مشاور تغییراتی در آن داده شده است.
3-7 ربط سوالات با متغیرهای تحقیق
در پرسشنامه هوش عاطفی سوالات پرسشنامه بدین صورت با فرضیات تحقیق در ارتباط است که از سوال 1 تا7 مربوط به شناخت عواطف شخصی در کارکنان، از سوال8 تا12 مربوط به بکارگیری درست هیجانها توسط کارکنان، از سوال 13 تا 18 مربوط به خود برانگیختگی در کارکنان توسط کارکنان و از سوال 19 تا 24 مربوط به شناخت عواطف دیگران توسط دیگران و از سوال 25 تا 30 مربوط به حفظ ارتباطات توسط کارکنان می باشد.
در پرسشنامه عملکرد با استفاده از سوالات 1-2-4-13-14-16-23 فعال بودن، با استفاده از سوالات 3-6-7-17-24 واکنش سریع در برابر موانع، با استفاده از سوالات 11-18-21-22-26 سخت کوشی، با استفاده از سوالات 5-10-12-25 انعطاف پذیری، با استفاده از سوالات 8-9-15-19-20 ابتکار عمل و خلاقیت سنجیده می شود.
3-8 روایی
روایی به آن حدی اطلاق می شود که فرایند اندازه گیری فاقد هر دو نوع خطای سیستماتیک و تصادفی باشد.روایی می گوید که آیا ما همان چیزی را که در نظر داریم اندازه گیری می کنیم؟(ونوس،ابراهیمی،روستا،1388،145)
روایی تعیین می کند که ابزار تهیه شده تا چه اندازه مفهوم خاص مورد نظر را اندازه می گیرد به عبارت دیگر روایی به ما می گوید آیا مفهوم واقعی را اندازه گیری می کنم یا خیر؟
پرسشنامه هوش عاطفی بار-آن اولین پرسشنامه معتبر و استاندارد فرافرهنگی جهت ارزیابی هوش عاطفی است.(هین، استیو،1386،160)
این پرسشنامه قابل کاربرد در موقعیت های بسیار متنوع می باشد می توان در نوقعیت های شغلی، آموزشی و پزوهشی از آن استفاده کرد.پرسشنامه سنجش عملکرد همین طور پرسشنامه ای استاندارد است که از روایی محتوایی برخوردار می باشد و برای تعیین روایی هر دو نوع پرسشنامه از نظر استاد راهنما و استاد مشاور و متون تخصصی استفاده شده است.
3-9 پایایی
پایایی به آن حدی اطلاق می شود که فرایند اندازه گیری صرفا فاقد خطای تصادفی باشد، پایایی با ثبات صحت و قابلیت پیش بینی یافته های تحقیق سروکار دارد.(ونوس،ابراهیمی،روستا،1388،145)
پایایی کیفیت ثبات، یا روش جمع آوری داده ها را در طول زماننشان می دهد.به عبارتی منظور از پایایی آزمون ثبات اندازه گیری در زمان های مختلف است.در آزمون هایی که ضریب پایایی بالایی دارند خطای اندازه گیری به حداقل کاهش می یابد.
در این تحقیق تعیین اعتبار پرسشنامه بر اساس محاسبه آلفای کرانباخ و توسط نرم افزار SPSS صورت گرفته است.آلفای کرانباخ برای پرسشنامه هوش عاطفی 85%و برای پرسشنامه عملکرد 89% است و به دلیل اینکه آلفای کرانباخ آنها از هفتاد بالاتر هستند پرسشنامه ها دارای پایایی هستند.
عنوان متغیرها
تعداد گویه
آلفای کرونباخ
شناخت عواطف شخصی
7
771/0
بکارگیری درست هیجانها
5
722/0
برانگیختن خود
6
729/0
حفظ ارتباطات
6
702/0
شناخت عواطف دیگران
6
789/0
انعطاف پذیری
4
801/0
.سخت کوشی
5
791/0
ابتکار عمل و خلاقیت
5
743/0
واکنش سریع در برابر موانع
5
722/0
فعال بودن
7
729/0
هوش عاطفی
30
824/0
عملکرد
25
851/0 3-10 روش های آماری تجزیه وتحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل اطلاعات اقدامی است که از طریق آن داده های پژوهش ، تلخیص ، طبقه بندی و پردازش می شوند تا امکان نتیجه گیری درباره فرضیات تحقیق فراهم گردد ، برای تجزیه و تحلیل داده ها می توان از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده نمود.در آمار توصیفی شاخص هایی مانند درصد فراوانی میانگین،انحراف معیار و غیره برای وضعیت جامعه آماری بهره گرفته می شود در آمار استنباطی نیز متناسب با فرضیه های تحقیق می توان از روش های آزمون فرض و جداول مربوط به سطح معناداری که بر اساس توزیع های مختلف تنظیم شده اند استفاده نمود.
جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات پس از جمع آوری پرسشنامه ها، اطلاعات کدبندی شده و سپس وارد برنامه رایانه ای SPSS گردیده و در آخر با استفاده از دستورات موجود در آن و به مقتضای نوع متغیر ها و نوع ارتباط آنها با یکدیگر توسط آزمونهای فوق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و سپس اطلاعات بدست آمده با کمک مشاور آماری تفسیر گردیده اند که در این تحقیق از روش های آماری زیر استفاده شده است:
الف)آمار توصیفی:فراوانی، میانگین، درصد فراوانی، انحراف معیار، واریانس برای بیا ن اطلاعات بدست آمده در تحقیق
ب)آمار استنباطی:در این قسمت با توجه به نتایج حاصله از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف از ضریب همبستگی مناسب استفاده می شود.
جهت بررسی و توصیف ویژگیهای عمومی پاسخ دهندگان از روش های موجود در آمار توصیفی مانند جداول توزیع فراوانی، در صد فراوانی، درصد فراوانی تجمعی و میانگین استفاده میگردد. بنابراین هدف آمار توصیفی محاسبه پارامترهای جامعه با استفاده از سرشماری تمامی عناصر جامعه است. فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات 4ـ1 مقدمه
در فصل چهارم آمار و اعدادی که از انجام تحقیق بدست آمده است به طور مرتب در جدول هایی دسته بندی می کنیم.در حقیقت این فصل به روشهای آماری و چگونگی محاسبه اعداد می پردازد و سپس به تفسیر آزمون فرضیه ها می رسید.
مفهوم آمار به دو معنی به کار برده می شود معنی اول آن عبارت است از جمع آوری اطلاعات و روشهای بررسی آنها.آمار به معنی دوم به شیوه هایی اطلاق می شود که از طریق آنها ویژگی های گروه های بزرگ بر اساس اندازه گیری همان ویژگی ها در گروههای کوچک استنباط می شود.
این فصل در دو بخش جمع آوری شده است:
بخش اول، برای تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق و چگونگی رد و تایید سوالات تحقیق بنا به هدایت و نوع تحقیق در این فصل از تجزیه و تحلیل توصیفی که با جداول فراوانی و نمودارها یافته ها را نشان می دهد، بهره گرفته می شود، در پاره ای از موارد از جداول توافقی استفاده نموده ایم.
بخش دوم، به آمار استنباطی و اثبات آزمون فرضیه ها می پردازد ابتدا با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف پیروی کردن از آزمون های ناپارامتری را تایید می نماییم و سپس با استفاده از آزمونهای ناپارامتری ضریب همبستگی اسپیرمن به بررسی وجود ارتباط بین شاخصهای مورد مطالعه میپردازیم.
لازم به ذکر است کلیه تجزیه و تحلیل های آماری با نرم افزار spss نسخه 16 محاسبه گردیده است. 4-2 تجزیه و تحلیل پرسشنامه، مشخصات فردی
1. شهر مورد بررسی:
جدول4-1: جدول فراوانی بر حسب شهر نمونه برداری شده
گزینه ها
فراوانی
درصد
همدان
ملایر
جمع
78
27
105
3/74
7/25
0/100 با توجه به نتایج جمع آوری شده در جدول فوق در کل نمونه بدست آمده 74/3 درصد از شهر همدان، 25/7 درصد از شهر ملایر نمونه برداری شده است.
نمودار4ـ1: نمودار فراوانی بر حسب شهر نمونه برداری شده 2. واحدهای اداری:
جدول4-2: جدول فراوانی برحسب نوع واحد اداری در هریک از شهرها شهر نوع واحد اداری مجموع طرح و توسعه
خدمات مشترکین 43
11
54
بهره برداری همدان
ملایر
مجموع
30
12
42 5
4
9
78
27
105 با توجه به نتایج جمع آوری شده در جدول فوق برای هریک از پرسشنامه های هوش عاطفی و عملکرد در اداره برق شهر همدان، قسمت طرح و توسعه30 نفر، خدمات مشترکین43 نفر، بهره برداری 5 نفر و در اداره برق شهر ملایر قسمت طرح و توسعه 12 نفر، خدمات مشترکین 11 نفر و بهره برداری 4 نفر نمونه برداری شده اند.
جدول4-3:جدول فراوانی بر حسب نوع عنوان پست سازمانی
گزینه ها
فراوانی
درصد
کارمند
کارمند کارشناس مسئول
مجموع
74
31
105
2/35
8/14
0/50 در ادره برق شهر همدان35.2 درصد کارمند و 14.8 درصد کارمند کارشناس مسئول می باشند.
3.میزان تحصیلات نمونه مورد بررسی: جدول4-4: جدول فراوانی بر حسب مدرک تحصیلات
گزینه ها
فراوانی
درصد
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *