پایان نامه رایگان درمورد سطح معنی داری، ضریب همبستگی اسپیرمن، هوش عاطفی، ضریب همبستگی

مجموع
15
20
63
7
105
3/14
0/19
0/60
7/6
0/100 با توجه به نتایج جمع آوری شده در جدول فوق در کل نمونه بدست آمده 14.3 درصد دیپلم، 19.0 درصد فوق دیپلم، 60 درصد لیسانس و 6.7 درصد مدرک فوق لیسانس بوده اند.
میزان تحصیلات
نمودار4-2:نمودار فراوانی بر حسب مدرک تحصیلات 4.سن افراد پاسخ دهنده:
جدول4-5: جدول فراوانی بر حسب سن
گزینه ها
فراوانی
درصد
25-21
30-26
35-31
40-36
41به بالا
مجموع
2
37
40
20
6
105
9/1
2/35
1/38
0/19
7/5
0/100
با توجه به نتایج جمع آوری شده در جدول فوق سن افراد پاسخ دهنده، 21 الی 25 سال:1.9 درصد، 26 الی 30 سال:35.2 درصد، 31 الی 35 سال:38.1 درصد، 36 الی 40 سال:19 درصد و 5.7 درصد از 41 سال به بالا بوده اند.
سن نمودار4ـ3: نمودارفراوانی بر حسب سن 5.جنسیت افراد پاسخ دهنده:
جدول 4-6:جدول فراوانی بر حسب جنسیت
گزینه ها
فراوانی
درصد
مرد
زن
مجموع
78
27
105
3/74
7/25
0/100
با توجه به نتایج جمع آوری شده در جدول فوق نمونه مورد نظر 74.3 درصد مرد و 25.7 درصد زن می باشند.
جنس نمودار4ـ4: نمودار فراوانی بر حسب جنسیت
6.سوابق خدمتی افراد پاسخ دهنده:
جدول4ـ7: جدول فراوانی بر سوابق خدمتی
گزینه ها
فراوانی
درصد
کمتر از 5 سال
10-6
15-11
20-16
30-21
مجموع
38
36
23
5
3
105
2/36
3/34
9/21
8/4
9/2
0/100 با توجه به نتایج جمع اوری شده در جدول فوق سوابق خدمتی افراد پاسخ دهنده، کمتراز 5 سال:36.2 درصد، 6الی 10 سال:34.3 درصد،11 الی 15 سال:21.9 درصد، 16 الی 20 سال:4.8 درصد، 21 الی 30 سال:2.9 درصد درصد بوده اند.
سوابق خدمتی نمودار4ـ5: نمودار فراوانی بر حسب سوابق خدمتی
4-3آزمون کلموگروف-اسمیرنوف جهت تشخیص نرمال بودن(پارامتری بودن) توزیع داده ها
به منظور آزمون نرمال بودن توزیع، از آزمون کلوموگروف-اسمیرنوف استفاده شده که نتایج حاصل از آن در جدول زیر ملاحظه می شود.
جدول4-10: نتایج حاصل از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف
متغیرها
درجه آزادی
سطح معناداری
نتیجه
شناخت عواطف شخصی
105
000/
غیرنرمال
بکارگیری درست هیجانها
105
000/
غیرنرمال
برانگیختن خود
105
001/
غیرنرمال
حفظ ارتباطات
105
000/
غیرنرمال
شناخت عواطف دیگران
105
000/
غیرنرمال
انعطاف پذیری
105
000/
غیرنرمال
.سخت کوشی
105
000/
غیرنرمال
ابتکار عمل و خلاقیت
105
000/
غیرنرمال
واکنش سریع در برابر موانع
105
003/
غیرنرمال
فعال بودن
105
000/
غیرنرمال
هوش عاطفی
105
000/
غیرنرمال
عملکرد
105
000/
غیرنرمال همانگونه که در جدول بالا ملاحظه می شود سطح معنی دار و مقایسه آن با سطح معنی داری(a=./
05) بیانگر نرمال بودن توزیع گزینه ها نمی باشد در نتیجه از آزمونهای ناپارامتری پیروی می کنند.بر همین اساس برای تحلیل فرضیه ها از آزمون ناپارامتری ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می نماییم. 4- 5 آزمون فرضیه های پژوهش
فرضیه فرعی اول:
H0: به نظر میرسد بین بکارگیری درست هیجانها توسط کارکنان و عملکرد آنان اثر معنی دار وجود ندارد.
H1: به نظر میرسد بین بکارگیری درست هیجانها توسط کارکنان و عملکرد آنان اثر معنی دار وجود دارد.
در شکل زیر آمده است با توزیع نرمال مقایسه کنیم، می‌توانیم به نرمال بودن یا نبودن آن پی‌ببریم.
جدول 4-11:جدول آزمون اسپیرمن فرضیه اول
آماره ها
مقادیر
آماره آزمون اسپیرمن
2211/0(*)
سطح معنی داری
024/0
تعداد داده ها
105 با توجه به نتایج بدس آمده در جدول فوق ملاحظه می شود ضریب همبستگی اسپیرمن در این آزمون برابر 221/0 شده است.که با توجه به سطح معنی داری (a=./05>p-value=./024) فرضیه صفر تحقیق رد می شود و نتیجه می شود بین بکارگیری درست هیجانها توسط کارکنان و عملکرد آنها اثر معنی داروجود دارد.
فرضیه فرعی دوم:
H0: به نظر می رسد بین شناخت عواطف شخصی کارکنان و عملکرد آنها اثر معنی دار وجود ندارد.
H1: به نظر می رسد بین شناخت عواطف شخصی کارکنان و عملکرد آنها اثر معنی دار وجود دارد.
جدول4ـ12: جدول آزمون اسپیرمن فرضیه دوم
آماره ها
مقادیر
آماره آزمون اسپیرمن
668/0(**)
سطح معنی داری
001/0
تعدتد داده ها
105 باتوجه نتایج بدست آمده از جدول فوق ملاحظه می شود ضریب همبستگی اسپیرمن در این آزمون برابر 668/0 شده است.که با توجه به سطح معنی داری (a=./05>p-value =. /001)فرضیه صفر رد شده و نتیجه می شود بین شناخت عواطف شخصی در کارکنان و عملکرد آنان اثر معنی دار وجود دارد. فرضیه فرعی سوم:
H0: به نظر میرسد بین خود برانگیختگی در کارکنان و عملکرد آنها اثر معنی دار وجود ندارد.
H1: به نظر میرسد بین خودبرانگیختگی در کارکنان و عملکرد آنها اثر معنی دار وجود دارد.
جدول4ـ13: جدول آزمون اسپیرمن فرضیه سوم
آماره ها
مقادیر
آماره آزمون اسپیرمن
674/0(**)
سطح معنی داری
001/0
تعداد داده ها
105 با توجه به نتایج بدست آمده در جدول فوق ملاحظه می شود ضریب همبستگی اسپیرمن در این آزمون برابر 674/0 شده است.که با توجه به سطح معنی داری(a=./05 فرضیه فرعی چهارم:
H0: به نظر میرسد بین حفظ ارتباطات توسط کارکنان و عملکرد آنها اثر معنی دار وجود ندارد
H1: به نظر می رسد بین حفظ ارتباطات توسط کارکنان و عملکرد آنها اثر معنی دار وجود دارد.
جدول4ـ14: جدول آزمون اسپیرمن فرضیه چهارم
آماره ها
مقادیر
آماره آزمون اسپیرمن
339/0(**)
سطح معنی داری
001/0
تعداد داده ها
105
با توجه به نتایج بدست آمده در جدول فوق ملاحظه می شود ضریب همبستگی اسپیرمن در این آزمون برابر 339/0 شده است.که با توجه به سطح معنی داری(a=./05>p-value=./001 ) فرضیه صفر تحقیق رد شده و نتیجه می شود بین حفظ ارتباطات توسط کارکنان و عملکرد آنها اثر معنی دار وجود دارد.
فرضیه فرعی پنجم:
H0: به نظر میرسد بین شناخت عواطف دیگران توسط کارکنان و عملکرد آنها اثر معنی دار وجود ندارد.
H1: به نظر میرسد بین شناخت عواطف دیگران توسط کارکنان و عملکرد آنها اثر معنی دار وجود دارد.
جدول4-15: جدول آزمون اسپیرمن فرضیه پنجم
آماره ها
مقادیر
آماره آزمون اسپیرمن
444/0(**)
سطح معنی داری
001/0
تعداد داده ها
105 با توجه به نتایج بدست آمده در جدول فوق ملاحظه می شود ضریب همبستگی اسپیرمن در این آزمون برابر 444/0 شده است.که با توجه به سطح معنی داری (a=./05>p-value=./001) فرضیه صفر تحقیق رد شده و نتیجه می شود بین شناخت عواطف دیگران توسط کارکنان و عملکرد آنها اثر معنی دار وجود دارد.
فرضیه اصلی:
H0: به نظر می رسد بین هوش عاطفی و عملکرد اثر معنی دار وجود ندارد.
H1: به نظر می رسد بین هوش عاطفی و عملکرد اثر معنی دار وجود دارد.
جدول4ـ16: جدول آزمون اسپیرمن فرضیه اصلی
آماره ها
مقادیر
آماره آزمون اسپیرمن
710/0(**)
سطح معنی داری
001/0
تعداد داده ها
105
با توجه به نتایج بدست آمده در جدول فوق ملاحظه می شود ضریب همبستگی اسپیرمن برابر 710/0 شده است.که با توجه به سطح معنی داری(a=./05>p-value =./001) فرضیه صفر تحقیق رد شده و نتیجه می شود بین هوش عاطفی و عملکرد اثر معنی دار وجود دارد.
فصل پنجم
نتیجه گیری وپیشنهادات
5-1 مقدمه
در فصل پنجم به جمع بندی و بحث درباره نتایج بدست آمده از کل تحقیق به ویژه نتایج آماری که در فصل چهارم به تفصیل به آن اشاره شد ، می پردازد. ابتدا مروری بر آمار توصیفی و سپس این که چه فرضهایی را به چه روشی آزمون کردیم و نتایج حاصل از این آزمون ها چه بوده است. 5-2 مروری بر آمار توصیفی
از
210 پرسشنامه نمونه برداری شده ، که از دو اداره برق شهر همدان و ملایر نتایج زیر جمع آوری شده است:
از این نمونه 25.7 درصد از شهر ملایر ، 74.3 درصد از شهر همدان که از سه واحد اداری شامل طرح توسعه، بهره برداری، خدمات مشترکین تشکیل شده اند، از این مجموع پست سازمانی کارمندان:35.2 درصد کارمند و 14.8 درصد کارمند(کارشناس مسِؤل) می باشند.این افراد شامل 27 نفر زن و 78 نفر مرد که دارای میانگین سنی 33.79 و با پراکندگی سنی 4.53 می باشند، میزان تحصیلات نمونه بررسی شده 14.3 درصد دیپلم، 19 درصد فوق دیپلم، 60 درصد مدرک لیسانس، 6.7 درصد مدرک فوق لیسانس داشته اند.
همانطور که گذشت، نتایج حاصل از جمع آوری پرسشنامه ها و نظر سنجی از این گروه نشان می دهد در اداره برق شهرهای مورد بررسی شاخص های هوش عاطفی شامل:بکارگیری درست هیجانها، شناخت عواطف شخصی، خودبرانگیختگی، حفظ ارتباطات، شناخت عواطف دیگران بر عملکرد کارکنان تاثیر گذار خواهد بود، به بیان دیگر در حالت کلی هوش عاطفی بر عملکرد کارکنان اداره برق اثر دارد.
5-3 تحلیل نتایج]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *