پایان نامه با کلمات کلیدی گلپر، گیاه، شترمرغ

p) رشد شمارش کلی باکتری ها در طول دوره نگهداری مشخص شد که سرعت و میزان رشد باکتری ها در نمونه شاهد بیشتر از نمونه های حاوی گیاه تازه گلپر بود و همچنین این روند در نمونه های حاوی گیاه تازه گلپر، بیشتر از نمونه های حاوی عصاره اتانولی آن بود، به طوری که تمامی نمونه ها به جز نمونه های گوشت حاوی عصاره اتانولی 5/2 درصد گیاه گلپر (73/6) در روز سوم حد قابل قبول تعداد باکتری ها را رد کردند. جدول 4-2- اثر غلظت های متفاوت عصاره و گیاه گلپر بر روی میزان شمارش کلی باکتری ها ( log10 cfu/gr ) در گوشت گوشت شترمرغ طی 10 روز نگهداری در یخچال تیمارها روز 0 روز 1 روز 3 روز 5 روز 7 روز 10 شاهد fA 06/0±21/6 eA 12/0±92/6 dA 15/0±48/7 cA 11/0±31/8 bA 09/0±07/9 aA 15/0±56/9 نمونه های گوشت شترمرغ حاوی عصاره اتانولی گلپر 5/0% fA 06/0±21/6 eBC 13/0±53/6 dABC 09/0±20/7 cAB 16/0±17/8 bA 19/0±93/8 aAB 12/0±3/9 5/1% eA 06/0±21/6 eC 09/0±42/6 dC 12/0±01/7 cB 06/0±01/8 bBC 13/0±51/8 aAB 34/0±12/9 5/2% eA 06/0±21/6 eC 12/0±35/6 dD 14/0±73/6 cC 19/0±71/7 bC 17/0±25/8 aB 21/0±93/8 نمونه های گوشت شترمرغ حاوی گیاه تازه گلپر 5/0% fA 06/0±21/6 eAB 11/0±71/6 dAB 14/0±35/7 cAB 21/0±22/8 bA 27/0±02/9 aAB 09/0±42/9 5/1% fA 06/0±21/6 eBC 14/0±55/6 dABC 17/0±27/7 cAB 14/0±15/8 bAB 21/0±77/8 aAB 32/0±33/9 5/2% dA 06/0±21/6 dC 17/0±46/6 cBC 22/0±10/7 bAB 15/0±03/8 bC 23/0±41/8 aAB 41/0±24/9 -مقادیر بر اساس میانگین± انحراف معیار گزارش شده است. حروف انگلیسی کوچک متفاوت نشان دهنده اختلاف معنی دار در هر ردیف در سطح خطا 5% می باشد. حروف انگلیسی بزرگ متفاوت، بیانگر وجود اختلاف معنیدار در سطح 5 درصد در هر ستون است (05/0p). بر اساس نتایج تجزیه واریانس، میانگین مقادیر شمارش کلی باکتریها در نمونههای فوق طی زمان نگهداری افزایش معنی داری داشت (05/0p). همچنین مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین مقدار شمارش کلی باکتریها در روز دهم مربوط به نمونه شاهد (56/9) و کمترین مقدار شمارش کلی باکتریها برای نمونه حاوی عصاره 5/2% (93/8) بود. بر اساس نتایج تجزیه واریانس، اثر افزایش غلظت عصاره اتانولی یا گیاه بر میانگین مقادیر شمارش کلی باکتریها معنی دار بود (?/??p). نتایج به دست آمده نشان داد که با افزایش غلظت عصاره اتانولی و گیاه تازه گلپر در تیمارها، طی روزهای مختلف نگهداری، سرعت و میزان رشد باکتری ها نسبت به نمونه شاهد گوشت شترمرغ کاهش داشت. این کاهش تعداد باکتری ها در نمونه گوشت شترمرغ حاوی عصاره اتانولی بیشتر از تیمارهای گوشت شترمرغ حاوی گیاه تازه گلپر بود. طبق نتایج به دست آمده به نظر می رسد که عصاره اتانولی گیاه گلپر دارای خاصیت ضدمیکروبی قوی تری نسبت به گیاه تازه گلپر در زمینه رشد باکتری های کلی بود. گلپر دارای مس می باشد، یون های مس از جمله موادی هستند که به طور سنتی از دیرباز خواص ضد میکروبی آنها شناخته شده است و مورد تایید میباشد (یوون و همکاران، 2007؛ اوهیرا و همکاران، 2008؛ هی و همکاران، 2010). برخی مطالعات نشان دادند که یون اینگونه فلزات از طریق اتصال به گروه های سولفیدریل (-SH) موجود در آنزیمها، با پروتئینها واکنش ایجاد میکنند و در نهایت پروتئینها غیر فعال خواهند شد (یوون و همکاران، 2007). اگر اینگونه فلزات در اندازههای بسیار کوچک موجود باشند به دلیل افزایش نسبت سطح به حجم، خواص ضدمیکروبی بهتری از خود نشان خواهند داد (ژانگ و همکاران، 2008). ناظمی و همکاران (1384) تحقیقی در مورد بررسی فعالیت ضد میکروبی عصاره آبی و متانولی گیاه گلپر ایرانی انجام داد. در این تحقیق فعالیت ضد میکروبی عصاره ها علیه 14 گونه باکتریایی و 2 گونه قارچی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه تحقیق نشان داد که عصاره متانولی این گیاه دارای اثر مهاری بر روی گونه های میکروبی شامل Bacillus subtilis ، Bacillus Polymixa، Staphylococcus aureus، Nocardia و Enterococcus faecalis بود. 4-2-2- شمارش باکتری های اشرشیاکلی85 در جدول 4-3 نتیجه بررسی اثر غلظت های متفاوت عصاره اتانولی و گیاه گلپر بر روی میزان شمارش باکتری های اشرشیاکلی ( log10 cfu/gr ) در گوشت شترمرغ حین نگهداری در دمای یخچال نشان داده شده است. جدول 4-3- اثر غلظت های متفاوت عصاره و گیاه گلپر بر روی میزان شمارش باکتری های اشرشیاکلی( log10 cfu/gr) در گوشت شترمرغ طی 10 روز نگهداری در یخچال تیمارها روز 0 روز 1 روز 3 روز 5 روز 7 روز 10 شاهد eA 04/0±11/2 dA 03/0±36/3 cA 04/0±72/4 bA 19/0±31/5 bA 22/0±31/5 aA 18/0±61/5 نمونه های گوشت شترمرغ حاوی عصاره اتانولی گلپر 5/0% fA 04/0±11/2 eC 03/0±20/3 dC 03/0±48/4 cBC 21/0±01/5 bA 17/0±25/5 aA 13/0±50/5 5/1% eA 04/0±11/2 dDE 03/0±15/3 cDE 01/0±37/4 bCD 12/0±83/4 aAB 16/0±17/5 aBC 13/0±31/5 5/2% eA 04/0±11/2 dE 01/0±12/3 cF 12/0±19/4 cE 13/0±40/4 bB 27/0±88/4 aC 17/0±18/5 نمونه های گوشت شترمرغ حاوی گیاه تازه گلپر 5/0% fA 04/0±11/2 eB 01/0±25/3 dB 06/0±61/4 cAB 11/0±12/5 bA 07/0±33/5 aAB 13/0±55/5 5/1% fA 04/0±11/2 eCD 02/0±19/3 dCD 03/0±43/4 bAB 11/0±12/5 bAB 12/0±18/5 aABC 14/0±43/5 5/2% fA 04/0±11/2 eE 03/0±14/3 dE 03/0±30/4 cDE 14/0±59/4 bAB 21/0±01/5 aBC 12/0±30/5 -مقادیر بر اساس میانگین± انحراف معیار گزارش شده است. حروف انگلیسی کوچک متفاوت نشان دهنده اختلاف معنی دار در هر ردیف در سطح خطا 5% می باشد. حروف انگلیسی بزرگ متفاوت، بیانگر وجود اختلاف معنیدار در سطح 5 درصد در هر ستون است (05/0p). بر اساس نتایج تجزیه واریانس، میانگین مقادیر اشرشیاکلی در نمونههای آزمون طی زمان نگهداری افزایش معنی داری داشت (05/0p). همچنین مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین مقدار اشرشیاکلی در روز دهم مربوط به نمونه شاهد گوشت شترمرغ (61/5) و کمترین مقدار اشرشیاکلی در روز دهم برای نمونه گوشت شترمرغ حاوی عصاره اتانولی 5/2% (18/5) بود که البته به لحاظ آماری اختلاف معنی داری در مقدار باکتری های اشرشیاکلی در روز دهم مشاهده نشد. بر اساس نتایج تجزیه واریانس، اثر افزایش غلظت عصاره یا گیاه بر میانگین مقادیر اشرشیاکلی معنی دار بود (?/??p). به این صورت که با افزایش غلظت عصاره اتانولی و گیاه تازه گلپر طی روزهای نگهداری، تعداد باکتری های اشرشیاکلی موجود در نمونه گوشت شترمرغ کاهش قابل ملاحظه ای داشت. همچنین سرعت رشد باکتری های اشرشیاکلی موجود در تیمار گوشت شترمرغ حاوی گیاه تازه گلپر بیشتر از تیمارهای گوشت شترمرغ حاوی عصاره اتانولی گلپر و کمتر از نمونه های شاهد گوشت شترمرغ بود. نتایج به دست آمده نشان داد که غلظت های متفاوت عصاره اتانولی و گیاه تازه گلپر، بر روی کاهش سرعت رشد باکتری اشرشیاکلی در گوشت شترمرغ موثر بوده و با افزایش غلظت عصاره و گیاه، این اثر بیشتر شد. دلیل این امر را می توان به وجود مس و همچنین آنتول در گلپر نسبت داد. سمرقندی و همکاران (1387) ضریب حساسیت و کینتیک مرگ Escherichia coli و Staphylococcus aurous نسبت به نانو ذرات اکسید روی و اکسید مس مورد بررسی قرار دادند. بر اساس نتایج آزمایشات، نانو ذرات اکسید روی و اکسید مس اثر ضدمیکروبی از خود نشان دادند. در این بین، حساسیت استافیلوکوکوس اورئوس از اشرشیاکلی بیشتر بود. نتایج این مطالعه نشان داد که نانو ذرات اکسید روی نسبت به اکسید مس از اثر ضدمیکروبی قوی تری برخوردار است و میتواند جهت کنترل باکتری ها استفاه شود. موریرا و همکاران (2005) اثر ضدمیکروبی اسانس روغنی چند گیاه از جمله اکالیپتوس، رزماری، نعناع فلفلی، میخک، لیمو، اریگانو (پونه کوهی) و ریحان را بر روی گونه های مختلف 0157:H7 E.coli بررسی کردند. حساسیت گونه های مختلف

]]>