پایان نامه با کلمات کلیدی گروه کنترل، مصرف کنندگان

p). 4-4-2- اکسی میوگلوبین نتایج اثر غلظت ها متفاوت عصاره اتانولی و گیاه تازه گلپر بر روی مقدار اکسی میوگلوبین (درصد) موجود در گوشت شترمرغ طی روز های مختلف نگهداری در یخچال در جدول 4-7 آورده شده است. اکسی میوگلوبین کمپلکس چند ظرفیتی میوگلوبین با آهن فرو و اکسیژن است. این عمل اکسیژناسیون نام دارد و تغییری در حالت اکسیداسیونی آهن رخ نمی دهد. نسبت این دو رنگدانه بستگی به فشار اکسیژن دارد. اکسی میوگلوبین تشکیل شده در قسمت سطحی گوشت تازه که رنگ قرمز روشن دارد، حالتی مطلوب است و تحت عنوان Bloom از آن نام برده می شود. به همین دلیل در هنگام نگهداری گوشت تازه باید از بسته های نفوذپذیر به اکسیژن استفاده شود (دمان، 1386). جدول 4-7-اثر غلظت های متفاوت عصاره و گیاه گلپر بر روی درصد اکسی میوگلوبین در گوشت شترمرغ طی 10 روز نگهداری در یخچال تیمارها روز 0 روز

]]>