پایان نامه با کلمات کلیدی دمای، نسبی، (4-10)، شماره

جدول شماره (4-10) : وزن نسبی زیرمعیارهای دمای هوا جهت همه ورزش های هوایی مورد بررسی]]>