پایان نامه با کلمات کلیدی استان اصفهان

فروردین
19.6
18.5
18.25
26.125
30.5
22.25
24.62
19.12
22
22.33
اردیبهشت
17.12
16.37
15.62
19.625
23.37
20.25
21.37
17.12
19.42
18.92
خرداد
12
11.37
11.5
10
13.87
13.5
13.75
11.5
11.85
12.15
تیر
11.62
9.75
11.37
9.125
11.25
13.12
11.5
10.25
11.71
11.07
مرداد
10.87
10.12
11.37
9.5
11.5
13.25
11.37
11.25
12
11.25
شهریور
12.62
11
13.75
8.875
10.62
15
12.75
11.87
12.42
12.10
مهر
15.37
13.93
16.12
10.125
14.25
18.5
13.37
13.5
13.85
14.33
آبان
28.75
27.12
26.75
25
32.75
33
31.12
29.62
30.57
29.41
آذر
39.5
35.75
35.12
30.75
36.75
38.5
36.12
35.25
31.57
35.48
دی
41.5
34.12
38.62
35.875
40.25
42.75
40.12
38.62
37
38.76
بهمن
36.37
28.62
34.37
39.375
43.75
38.5
37
35.25
38
36.80
اسفند
20.37
18.12
20.5
26.625
32.62
23.75
24.12
23.12
21.57
23.42
(منبع: اداره هواشناسی استان اصفهان، 1391)
جدول شماره (3-5) بیانگر میانگین حداکثر رطوبت نسبی طی ماه های سال می باشد. طبق این جدول بیشترین میانگین حداکثر رطوبت نسبی مربوط به ماه بهمن و کمترین میانگین مربوط به مرداد ماه می باشد. جدول شماره (3-5): میانگین حداکثر رطوبت نسبی در ایستگاه های منتخب استان اصفهان طی سال های 1390- 1383
ایستگاه ماه
اردستان
اصفهان
خوروبیابانک
سمیرم
فریدون شهر
کاشان
گلپایگان
مورچه خورت
میمه
میانگین حداکثر رطوبت نسبی
فروردین
44.65
60.5
47
57.37
58.37
65.25
63.37
62.87
69.57
58.77
اردیبهشت
38.62
51.87
38.5
45.62
55.25
57.75
59.87
54.12
64.85
51.83
خرداد
25.37
36.37
29.25
28.75
37.62
38.5
41.25
35.5
43.42
35.11
تیر
25.25
32
28.37
25.75
33.62
34.25
33.12
29.62
35.71
30.85
مرداد
23.37
35
27.25
24.25
31.75
33.25
30.25
29.87
35.28
30.03
شهریور
25.5
38.125
31.5
26.75
34.375
38.25
36.5
32.87
39.57
33.71
مهر
27.87
43.43
33.75
30.87
40.5
45.37
42.62
39.5
44.28
38.69
آبان
51.37
67.5
52.75
58.12
63.12
70.25
71.5
68.62
72.42
63.96
آذر
63.37
78.37
63.87
61.37
62
78.12
76.62
75.87
76.28
70.65
دی
67.5
78.5
70.25
64.37
64.62
80.5
78
79.5
78.28
73.50
بهمن
69
74.87
70.68
70.87
68.25
81.87
78.12
81.37
83.71
75.41
اسفند
47
58.5
51.75
57
58.37
66.25
64.87
66.37
70.85
60.10
(منبع : اداره هواشناسی استان اصفهان، 1391)
شکل شماره (3-10) میانگین حداقل و حداکثر رطوبت نسبی استان اصفهان را در طی سال های 1383-1390 ارائه می دهد. شکل شماره (3-10): میانگین حداقل و حداکثر رطوبت نسبی طی ماه های مختلف سال استان اصفهان
3-1-6-4- سرعت و جهت باد
در ورزش های هوایی، یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در پرواز سرعت و جهت باد می باشد، به طوری که خلبان باید قبل از هر چیزی به بررسی سرعت باد جهت پرواز مناسب بپردازد. بیشترین میانگین حداکثر سرعت باد غالب در استان مربوط به ماه اسفند با 16.72 کیلومتر در ساعت و کمترین میانگین مربوط به به آذرماه با 11.03 کیلومتر در ساعت است. جدول شماره (3-6) میانگین حداکثر سرعت باد در ایستگاه های منتخب استان اصفهان را نشان می دهد.
جدول شماره (3-6): میانگین حداکثر سرعت باد در طی ماه های مختلف سال در ایستگاه های منتخب استان اصفهان در سال های(1390-1383)
ایستگاه ها ماه ها
اردستان
اصفهان
خوروبیابانک
سمیرم
فریدون شهر
کاشان
گلپایگان
مورچه خورت
میمه
میانگین حداکثر سرعت باد
فروردین
22.25
16.62
16.5
17.25
13.87
14.25
15.75
16.87
14.85
16.47
اردیبهشت
19.5
15.62
17.625
18.25
13.62
15
16.87
16.37
13.71
16.28
خرداد
15.87
12.5
15.5
14.62
12.25
14.5
13
14.87
13.85
14.10
تیر
16.87
10.25
9.75
11.25
8.875
11.75
11.12
14
11.71
11.73
مرداد
15.12
9.37
7.87
11.5
11.12
10.87
11.5
12.75
11.85
11.33
شهریور
15.5
12.12
7.87
12.25
10.37
10
11.87
13
13.28
11.80
مهر
13.25
10.5
8.5
13.12
11.5
9.25
14.25
12.75
11.57
11.63
آبان
13.87
13.75
7.25
13.87
12.75
8.87
13.375
11.87
11
11.84
آذر
14
10.12
9.62
13.37
11
6.75
11.25
11.87
11.28
11.03
دی
12.87
10.75
7.37
16.87
12
6.87
11.75
12.37
11.85
11.41
بهمن
19.37
15.75
10.62
20
14.87
11.5
15.75
14.25
13.42
15.061
اسفند
19.62
18.12
14.25
21
17.12
12.25
17.875
16
14.28
16.72
(منبع: اداره هواشناسی استان اصفهان،1391)
جهت وزش باد در سطح استان اصفهان به گونه ای است که بیشترین حداکثر سرعت باد دارای جهت غربی می باشد و پس از آن جهت های شمال غرب و جنوب غربی دارای بیشترین حداکثرهای سرعت باد می باشند. طبق شکل شماره (3-11)، بادهای غالب استان دارای جهت غربی و شمال غربی و جنوب غربی می باشند. شکل شماره (3-11): گلباد استان اصفهان (ترسیم: نگارنده)
3-2- ویژگی های انسانی و اقتصادی استان اصفهان
3-2-1- تغییرات جمعیتی استان طی سال های 1335 تا 1385
شناخت ویژگی های جمعیتی مناطق در طرح و برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی به منظور جهت گیری سیاست های ملی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. طراحان و برنامه ریزان مملکتی ناگزیر از توجه به رابطه بین متغیرهایی هستند که در تحولات اقتص ادی، اجتماعی تأثیر می گذارد و همه برنامه ریزی ها تحت تأثیر جمعیت، دگرگونی های آن در گذشته، حال و همچنین پیش بینی تحولات در آینده قرار داد (جوان،1383: 61). براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 جمعیت استان اصفهان 4559256 نفر بوده است. با توجه به جمعیت 3923255 نفری سال 1375، طی سال های 1375 تا 1385 سالانه به طور متوسط حدود 63600 هزار نفر به جمعیت استان افزوده شده که متوسط رشد سالانه آن برابر 1.51 درصد می باشد. این میزان رشد در مقایسه با متوسط رشد سالانه جمعیت استان که در فاصله سال های 1365 تا 1375 برابر با 1.76 درصد بوده است، حدود 0.25 درصد کاهش یافته است(نتایج کلی سرشماری استان اصفهان، 1385: 30). جدول شماره (3-7) نشان دهنده تغییرات جمعیتی استان اصفهان طی سال های 1335 تا 1385 می باشد. جدول شماره (3-7) : تغییرات جمعیتی استان اصفهان طی سال های 1335- 1385
سال
جمعیت استان
نرخ رشد سالیانه
درصد جمعیت کل کشور
1335
1231204

6.5
1345
1577911
2.51
6.12
1355
2176694
3.26
6.45
1365
3294916
4.23
6.66
1370
3682444
2.25
6.7
1375
3923255
1.27
6.5
1385
4559256
1.51
6.46
1390
4879312
1.37
6.5
(مأخذ: شفقی، 1381: 470 و گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390)
3-2-2- ساختار سنی جمعیت
تجزیه و تحلیل ساختمان جمعیت از اهمیت زیادی در مطالعات مربوط به جمعیت یک منطقه برخوردار است. یک پژوهشگر جغرافیا بدون بررسی ساختمان سنی جمعیت نخواهد توانست به مطالعه عمیق رشد جمعیت یا مهاجرت بپردازد. مطالعه ساختمان سنی جمعیت امکان دستیابی به آمار جمعیت در سنین مختلف و همچنین گروه های سنی را فراهم می نماید. نتیجه دیگر حاصل از مطالعه ساختمان سنی تشخیص جهت و سیر تکامل آن در آینده می باشد.(صادق زاده، 1389: 59). با توجه به اینکه ورزش های هوایی مختص گروه های سنی مختلف جامعه می باشد. بنابراین باید برنامه ریزی جهت جذب سنین مختلف صورت گیرد به همین دلیل در این قسمت ساختار سنی و جنسی جمعیت بررسی می گردد. جدول شماره (3-8) بیانگر ساختار سنی جمعیت استان اصفهان در سرشماری 1385 است. جدول شماره (3-8) : ساختار سنی جمعیت استان اصفهان
سن
مرد و زن
مرد
زن تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
4-0 ساله
313628
6.88
160860
6.89
152768
6.87
9-5 ساله
321305
7.05
164167
7.03
157138
7.07
14-10 ساله
372248
8.16
191040
8.18
181208
8.15
19-15 ساله
537163
11.78
274176
11.74
262987
11.83
24-20 ساله
600382
13.17
303161
12.98
297221
13.37
29-25 ساله
475977
10.44
243153
10.41
232824
10.47
34-30 ساله
372647
8.17
192822
8.26
179825
8.09
39- 35 ساله
337658
7.41
175048
7.5
162610
7.31
44-40 ساله
288752
6.33
149043
6.38
139709
6.28
49- 45 ساله
241921
5.31
124089
5.31
117832
5.30
54- 50 ساله
194643
4.27
100264
4.29
94379
4.24
59-55 ساله
132906
2.92
67322
2.88
65584
2.95
64-60 ساله
106463
2.34
53163
2.28
53300
2.40
69-65 ساله
85247
1.87
44773
1.92
40474
1.82
74 – 70 ساله
80701
1.77
42699
1.83
38002
1.71
79-75 ساله
47947
1.05
24408
1.05
23539
1.06
80 ساله و بیشتر
49668
1.09
25211
1.08
24457
1.10
جمع کل
4559256
100
2335399
100
2223857
100
(منبع : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1385)
3-3-3- ساختار جنسی جمعیت
نسبت جنسی شاخص عمده ای است که در جمعیت شناختی منطقه یا شهر محاسبه می شود. این شاخص از تقسیم تعداد افراد مذکر بر تعداد افراد مؤنث در ضریب 100 بدست می آید و نشان می دهد که بطور متوسط به ازای هر 100 نفر زن چند نفر مرد در فضای مورد نظر ساکن هستند. طبق آمار 1385 در بدو تولد در استان اصفهان ، در مقابل هر 100 دختر، 105 پسر وجود دارد. جدول شماره (3-9) تحولات ساختار جنسی جمعیت را در دوره 85-1375 نشان می دهد.
جدول شماره (3-9) : تحولات ساختار جنسی جمعیت
سال
جمعیت
نسبت جنسی
خانوار
متوسط بعد خانوار مرد و زن
مرد (درصد)
زن(درصد) 1375
3923255
51.32
48.68
105
888983
4.41
1385
4559256
51.22
48.78
105
1224763
3.72
(مأخذ: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1385)
3-3-4- سطح سواد و آموزش
یکی از پارامترها وشاخصهای عمده در اندازه گیری توسعه اجتماعی، وضع سواد و میزان باسوادی جمعیت است. زیرا برخوداری یا محرومیت از امکانات اجتماعی و تجهیزات آموزشی در گرایش عمومی به سواد آموزی مشخص میگردد. سواد یکی از پدیدههای کیفی جمعیت است که با پیشرفتهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هر جامعه رابطهای نزدیک دارد به عبارت دیگر شناخت وضعیت سواد در هر جامعهمنعکس کننده شرایط فرهنگی، روابط اجتماعی – طبقاتی و وضعیت اقتصادی است(پیری، 1390: 104) در سرشماری سال 1385 از کل جمعیت 6ساله و بیشتر استان اصفهان که 4180392 نفر میباشد، 5/87 درصد را افراد باسواد و 5/12 درصد را افراد بی سواد تشکیل میدهد. جدول شماره (3-10) میزان باسوادی را به تفکیک جنس برای استان اصفهان نمایان میسازد.
جدول شماره(3-10) : درصد باسوادان در جمعیت 6 ساله و بیش تر برحسب جنس در استان اصفهان
جمعیت سال
جمعیت 6 ساله و بیش تر
وضعیت سواد کل
مرد
زن
با سواد
کل
مرد
زن
1385
4180392
2140887
2039505
87.5
90.67
84.24
مأخذ: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1385
3-3-5- وضع فعالیت
کل جمعیت استان 4559256 نفر است که از این تعداد 3924323 نفر یا درصد07/86 جمعیت 10 ساله و بیشتر است.
از این جمعیت، 39.99 درصد یا 1569329 نفر جزء جمعیت فعال شهر هستند. از این تعداد 89.45 درصد شاغل و 10.55 درصد بیکار هستند. همچنین 59.46 درصد جزء غیر فعالان اقتصادی، یعنی افراد محصل، خانه‌دار، دارای درآمد بدون کار و غیره هستند.
توزیع شاغلان 10 ساله و بیشتر در سطح استان اصفهان به این گونه است که 11.33درصد در بخش کشاورزی، 41.94 درصد در بخش صنعت، 45.10 درصد در بخش خدمات و 64/1 درصد افراد در سایر بخش‌های اقتصادی مشغول به کار بوده‌اند(نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1385 : 43). شکل شماره(3-12): وضعیت فعالیت های عمده اقتصادی در استان اصفهان طی سرشماری
1385 (نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1385)
3-3-6- تسهیلات و امکانات ارتباطی استان اصفهان
یکی از مهمترین خدمات و امکانات مورد نیاز هر منطقه برای توسعه در بخش گردشگری و گردشگری ورزشی، داشتن امکانات مناسب دسترسی است. زیرا یکی از عوامل مهم در جذب گردشگر به مکان های منتخب جهت پرواز امکان دسترسی مناسب به آنهاست. از آنجایی که گردشگران ورزشی مخصوصاً افرادی که ورزش های هوایی را به صورت حرفه ای انجام می دهند، دارای وسایل موردنیاز پرواز می باشند به همین جهت نمی توانند مسیر طولانی ای را بدون وسیله بپیمایند. در این بخش، محورهای ارتباطی استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. جدول شماره (3-11) وضعیت راه های ارتباطی استان اصفهان را نشان می دهد. جدول شماره (3-11): راه های استحفاظی اداره کل راه و ترابری استان اصفهان به تفکیک شهرستان ها
نام شهرستان
آزادراه
بزرگراه
راه های اصلی عریض
راه های اصلی
راه های فرعی عریض
راه های فرعی درجه 1
راه های دسترسی
طول راه روستایی
جمع کلی راه
اصفهان
58
197
0
300
172
127
0
739
1593
اردستان
0
109
0
150
45
42
42
754
1141
آران و بیدگل
0
12
0
53
0
25
0
54
143
برخوار
0
29
0
21
0
47
0
49
146
تیران و کرون
0
72
0
24
14
15
0
141
265
چادگان
0
6
0
0
37
21
0
258
322
خمینی شهر
0
23
0
0
0
0
0
0
23
خوانسار
0
5
0
31
0
75
0
58
168
سمیرم
0
38
13
92
63
33
0
476
714
سمیرم سفلی
0
11
0
49
0
22
0
97
179
شهرضا
0
183
0
11
20
0
0
86
299
شاهین شهر و میمه
48
119
0
97
0
0
50
176
490
فریدن
0
61
14
85
12
30
0
280
481
فریدونشهر
0
0
0
18
0
0
0
477
495
فلاورجان
23
49
42
15
0
7
0
100
235
کاشان
112
58
92
179
0
0
0
251
691
گلپایگان
0
36
0
83
0
26
0
151
297
لنجان
6
43
0
74
0
0
0
129
252
مبارکه
0
45 41
0
17
0
63
206
نائین
0
117
0
709
88
0
76
1071
2061
نجف آباد
57
63
0
49
0
61
0
52
282
نطنز
92
26
34
131
0
47
0
185
514
جمع
396
1301
234
2209
449
594
168
5647
10998
(مأخذ : www.isfahanroad.org)
شکل شماره (3-13) نقشه وضعیت راه]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *