پایان نامه با کلمات کلیدی استان اصفهان، ورزشکاران

شکل شماره (3-3) نقشه شیب استان اصفهان را نشان می دهد. با توجه به نقشه می توان نتیجه گرفت که از لحاظ سطح اشغال هر یک از طبقات شیب، اولویت اول با اراضی دارای شیب صفر تا10 درجه است. شکل شماره (3-3) : نقشه شیب استان اصفهان (مأخذ: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان)
3-1-4- بررسی جهت شیب
در جهت شیب حداکثر 9 طبقه و حداقل 5 طبقه در نظر گرفته می شود.اختیار نمودن حداکثر و حداقل طبقات به عواملی چون : هدف بررسی، وضعیت ژئومرفولوژی و شکل زمین، نوع کاربری های مورد انتظار برای ارزیابی و برنامه ریزی سرزمین، مقیاس نقشه و میزان همبستگی جامعه گیاهی به منظور تهیه نقشه جهت شیب حوزه پس از رقومی نمودن منحنی های تراز با استفاده از نرم افزارهای GIS سمت شیب در هشت جهت اصلی به تفکیک مشخص شده است (رنجبر دستنایی، 1390 : 69). جهت تهیه نقشه جهت های جغرافیایی از لایه DEM استان استفاده گردیده است. جدول شماره (3-1) جهت شیب شهرستان های استان اصفهان را نشان می دهد.
جدول شماره (3-1) : جهت شیب شهرستان های استان اصفهان
شهرستان
شیب غالب
جهات شیب
اردستان
جنوبی
شمالی، جنوبی، شرقی، شمال شرقی
برخوار
جنوبی- شمال غربی
جنوبی، شمال غربی، شرقی، غربی
اصفهان
شرقی – جنوب غربی
شمالی، شمال غربی، شرقی، جنوبی، جنوب غربی
کاشان
شرقی – غربی
شرقی، شمال غربی، جنوبی، جنوب غربی
نائین
شرقی – جنوبی
شمالی، شمال غربی، شرقی، غربی، جنوبی، جنوب شرقی
نجف آباد
شرقی
شمال غربی، شمالی، شرقی، جنوبی، جنوب غربی
نطنز
جنوبی – شمال شرقی
شمالی، شمال شرقی، شمال غربی، جنوب شرقی، غربی، جنوبی
سمیرم سفلی
غربی – شمال شرقی
شمالی، شمال شرقی، شمال غربی، غربی، جنوبی، شرقی
شهرضا
غربی- شمال شرقی
شمال شرقی، شمال غربی، جنوب شرقی، جنوب غربی
تیران
شمال شرقی
شمال شرقی، شمال غربی، شرقی، جنوبی، جنوب غربی
لنجان
جنوبی
شمالی، شمال شرقی، شرقی، جنوبی، جنوب غربی
مبارکه
شمال شرقی
شمالی، شمال غربی، جنوب غربی، جنوبی
سمیرم
جنوب غربی
شرقی، شمال غربی، جنوبی، جنوب غربی
فلاورجان
جنوب غربی – شمالی
شمالی، شرقی، جنوب غربی، جنوب شرقی
خمینی شهر
جنوب شرقی
جنوب غربی، جنوبی، شمال شرقی
گلپایگان
جنوبی – غربی
شمالی، شمال شرقی، شمال غربی، غربی، جنوب غربی
خوانسار
شمال شرقی
جنوبی، شمال شرقی، شمالی، غربی، شمال شرقی، شرقی
فریدن
جنوبی – شمال شرقی
جنوبی، شمال شرقی، شمالی، غربی، شمال غربی
فریدون شهر
جنوبی – شمال شرقی
جنوبی، غربی، جنوب غربی، شمال شرقی، شرقی
داران
جنوبی و جنوب غربی
شرقی، غربی، شمال شرقی، شمال غربی
آران و بیدگل
جنوب غربی – شمالی
جنوب غربی، شمالی، جنوبی، شرقی، غربی
منبع: لایه DEM استان اصفهان
شکل شماره (3-4) نقشه جهت شیب محدوده مورد مطالعه را نمایان می سازد. شکل شماره (3-4) : نقشه جهت شیب استان اصفهان، (مأخذ: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان)
3-1-5- وضعیت پوشش گیاهی
نواحی مختلف استان با توجه به شرایط توپوگرافی، آب و هوایی، خاک و تقسیمات ژئوبتابیک به مناطق نیمه بیابانی، استپی، جنگل های نیمه خشک، کوه های مرتفع، تپه های شنی، شور و کویری و زراعی و باغی تقسیم بندی می شوند. این مناطق از لحاظ موقعیت و شرایط آب و هوایی و ادافیکی نه تنها در استان اصفهان شناخته شده و قابل تفکیک می باشند، بلکه با نواحی ژئوبتابیک ایران از جمله ناحیه ایرانی- تورانی که خود به پنج ناحیه مجزا تقسیم شده است، منطبق می باشد(یساری، 1389: 11).
3-1-5-1- منطقه رویشی نیمه بیابانی
بیش از 47 درصد از مساحت استان را این اقلیم می پوشاند و در نیمه شرقی استان، در محدوده شهرهای خور و
بیابانک، چوپانان، انارک، نائین، ورزنه، کاشان، بادرود، زواره و اردستان گسترش دارد. میزان بارندگی سالیانه آن عمدتاً کمتر از 100 میلی متر است. قسمت عمده گونه های موجود در این منطقه از خانواده های اسفنجیان کاسنی، بقولات و گندمیان می باشند. مناطق پست این منطقه را اراضی شور تشکیل می دهد. همچنین سطح قابل توجهی از آن را ناهمواری های ماسه ای تشکیل می دهد که پوشش گیاهی ویژه ای در این مناطق گسترش یافته است.
3-1-5-2- منطقه رویشی استپی
حدود 36 درصد از سطح استان را این اقلیم رویشی پوشش می دهد و در مناطق مرکزی با بارندگی سالیانه 100 تا 230 میلی گسترش دارد و شهرهای قمصر، میمه، شاهین شهر، کوهپایه، اصفهان، تیران، زرین شهر، شهرضا و قسمت هایی از شمال بادرود را در بر می گیرد. بهترین مراتع استان اصفهان، در این منطقه قرار دارد.
3-1-5-3- منطقه رویشی نیمه استپی
این منطقه حدود 2/13 درصد از استان را می پوشاند و مناطق غربی و جنوب غربی استان را با بارندگی 230 تا 450 میلی متر شامل می شود. کوتاه بودن فصل رویش نسبت به دو اقلیم قبلی از ویژگی های آن است. شهرهای گلپایگان، خوانسار، فریدون شهر، چادگان و سمیرم در این منطقه قرار گرفته اند.
3-1-5-4- منطقه رویشی کوه های مرتفع
این منطقه حدود 3 درصد استان اصفهان را در نواحی شرقی فریدون شهر و جنوب غربی سمیرم از حدود ارتفاع 2500 متر به بالا را تشکیل می دهد. میزان بارندگی آن بیش از 500 میلی مترو در واقع ارتفاعات سلسله جبال زاگرس را تشکیل می دهد. گونه ارس (Juniperus exelsa)، یکی از گونه های مهم و با ارزش درختی این نواحی می باشد. گونه های مرتعی این محدوده را گونه های بوته ای، بالش، شی و گراس های پایا تشکیل می دهد.
3-1-5-5- منطقه رویشی جنگل های خشک
این منطقه کمتر از 5/0 درصد از استان را تشکیل می دهد و نوار باریکی در غرب فریدون شهر و جنوب غربی سمیرم را تشکیل می دهد. در واقع زبانه های جنگل های بلوط غرب به داخل استان نفوذ کرده است (شفقی،231:1381-233). شکل (3-5) وضعیت پوشش گیاهی استان اصفهان را به صورت کلی نشان می دهد. شکل شماره (3-5) : نقشه وضعیت پوشش گیاهی استان اصفهان، (مأخذ: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان)
3-1-6- آب و هوا
معمولاً در هر مکان مشخص در طول سال یک هوای معین به دفعات بیشتری جابه جا می شود، به طوری که از نظر فراوانی، این هوا در آن مکان نمود بیشتری می یابد. این هوا در هر منطقه، “آب و هوای آن منطقه” به حساب می آید. پس آب و هوا (اقلیم) عبارت است از: هوای غالب در یک محل در دراز مدت (علیجانی و کاویانی،5:1385).
تفاوت ارتفاعات مناطق مختلف استان از سطح دریا موجب تنوع آب و هوا(بارندگی، درجه حرارت، رطوبت نسبی و غیره)در استان گردیده است. به طور کلی استان دارای سه نوع آب و هوا به شرح زیر می باشد:
آب و هوای بسیار خشک تا خشک گرم، شامل قسمت اعظم استان از جمله نواحی پست شرقی و دشت های مرکزی و شمال شرقی استان.
آب و هوای نیمه مرطوب تا مرطوب سرد، شامل نواحی مرتفع غربی و جنوبی استان.
آب و هوای نیمه خشک، شامل نواحی مرتفع مرکزی و شمالی استان(سالنامه آماری استان اصفهان، 1387).
یکی از عوامل مهم در توسعه ورزش های هوایی در یک منطقه، عامل آب وهوای هر منطقه است که غالباً ورزشکاران و گردشگران، زمان و مدت و مکان مورد نظر خود را با توجه به آب وهوای منطقه مورد نظر خود هماهنگ و مرتبط می سازند. مهم ترین عوامل مرتبط با ورزش های هوایی عبارتند از : درجه حرارت مناسب، سرعت و جهت باد، میزان رطوبت، میزان بارندگی، … که در اینجا توضیح داده می شوند.
3-1-6-1- بارندگی
بارندگی استان اصفهان تحت تأثیر جریان های جوی است که غالبا از سمت غرب وارد منطقه می شوند. توده هواهای باران زا که از سطوح وسیع آب، مانند: دریای مدیترانه، دریای سیاه و اقیانوس اطلس سرچشمه می گیرند، منشا اصلی بارش ها در استان می باشند. این جریانات معمولا از مهر ماه تا اردیبهشت ماه منطقه را تحت تأثیر قرار می دهد. وجود رشته کوه های زاگرس در غرب که در مسیر این گونه جریان ها قرار دارد، خاصیت سیکلونی جبه های هوا را تشدید نموده و بارش های بسیار شدیدی را باعث می گردد. از این نظر، بیشتر رطوبت توده های هوا در قسمت های غربی استان تخلیه می شود. بطور کلی میزان بارش استان از غرب به شرق کاهش می یابد (سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان،3:1371). بر اساس آمار و اطلاعات میانگین مجموع بارندگی سالانه در استان اصفهان226.4 میلی متر می باشد. این مقدار در ماه های فصل زمستان (دی، بهمن، اسفند)، به ترتیب 29.53 ، 41.97 ، 23.36 میلی متر و در فصل بهار میزان بارندگی در ماه های فروردین، اردیبهشت و خرداد به ترتیب 41.02 ، 19.81، 3.18 میلی متر و در ماه های تیر، مرداد و شهریور به ترتیب1.47 ، 0.91 ، 1.89و در ماه های مهر، آبان و آذر به ترتیب 0.89، 30.8، 31.56 میلی متر می رسد. آمار بارندگی سال های (1390- 1383) ایستگاه های منتخب استان اصفهان در جدول شماره (3-2) و شکل شماره (3-6) نشان داده شده است.
جدول شماره(3-2): وضع بارندگی استان اصفهان طی سال های 1390-3 138
ایستگاه ها
ماه ها
اردستان
اصفهان
خور
سمیرم
فریدونشهر
کاشان
گلپایگان
مورچه خورت
میمه
میانگین بارندگی ماهانه
فروردین
24.25
27.32
14.85
74.08
103.41
25.87
44.51
23.7
31.2
41.02
اردیبهشت
12.05
19.68
4.56
13.03
47.35
15.93
26.55
15.81
23.35
19.81
خرداد
5.22
1.062
1.77
0.92
7.93
1.33
3.16
2.86
4.4
3.18
تیر
0.33
1.28
0.03
1.93
2.37
2.51
1.73
0.78
2.25
1.47
مرداد
0.23
0.1
0
0.57
5.36
0.03
0.45
0.27
1.18
0.91
شهریور
0.92
0.47
0.08
1.35
5.16
0.43
4.88
0.73
3.01
1.89
مهر
0.025
0.07
0.162
0
4.46
0.27
2.26
0.72
0.02
0.89
آبان
13.98
24.67
3.61
65.11
78.92
12.47
35.26
21.15
22.02
30.80
آذر
33.85
20.03
11.41
75.72
68.28
16.78
28.83
14.83
14.31
31.56
دی
26.56
13.7
12.4
84.56
58.87
17.2
24.55
13.41
14.57
29.53
بهمن
18.2
24
11.92
120.5
116.45
17.56
35.08
15.28
18.75
41.97
اسفند
10.41
15.5
7.17
63.13
62.13
10.27
20.88
9.77
10.94
23.36
مجموع
146.06
147.91
68.00
500.9
560.73
120.71
228.19
119.36
146.05
226.44
(مأخذ: اداره کل هواشناسی استان اصفهان، 1391) شکل شماره (3-6): میزان بارندگی استان اصفهان طی ماه های مختلف سال
شکل شماره (3-7) منحنی های هم بارش استان اصفهان را نشان می دهد، همان طور که در نقشه می بینید، سمت شرق استان دارای کمترین و سمت غرب و جنوب استان دارای بیشترین میزان بارندگی می باشد. شکل شماره (3-7) : منحنی های هم بارش استان اصفهان
3-1-6-2- درجه حرارت
دما به عنوان نمایه ای از شدت گرما، یکی از عناصر اساسی شناخت هواست. با توجه به دریافت نامنظم انرژی خورشیدی توسط زمین، دمای هوا در سطح زمین دارای تغییرات زیادی است که به نوبه خود سبب تغییرات دیگری در سایر عناصر هواشناسی می شود(علیزاده، 1388: 83). وضعیت توپوگرافی خاص استان اصفهان باعث شده تا تنوع اب وهوایی زیادی در این استان وجود داشته باشد(سازمان برنامه و بودجه استان ا صفهان،33:1371). باتوجه به وجود ناهمواری های استان که در بخش های غربی و جنوب غربی توزیع شده است، مسلماً این نواحی دارای دمای کمتر بوده در حالی که نواحی پست شرقی و شمال شرقی استان داری درجه حرارت بالاتری می باشد(شفقی، 1381: 45). جدول شماره (3-3) وضعیت دمای استان اصفهان را در ایستگاه های منتخب استان، طی سالهای 1390-1383 نشان میدهد. بر اساس میانگین درجه حرارت ماهانه، بیشترین درجه حرارت مربوط به ماه تیر با 27.99 درجه سانتی گراد و کمترین درجه حرارت مربوط به دی ماه با 1.24 درجه سانتی گراد می باشد.
جدول شماره(3-3): وضع دمای استان اصفهان طی سال های (1390-1383)
ایستگاه ها ماه ها
اردستان
اصفهان
خوروبیابانک
سمیرم
فریدون شهر
کاشان
گلپایگان
مورچه خورت
میمه
میانگین درجه حرارت
فروردین
16.89
14.99
19.89
8.663
4.044
17.01
11.39
10.30625
9.369
12.51
اردیبهشت
23.17
20.53
26.98
14.96
9.05
23.08
16.66
16.05
14.93
18.38
خرداد
28.36
25.67
31.29
20.55
14.68
28.8
22.49
22.04375
20.59
23.83
تیر
32.33
29.93
34.58
24.3
19.07
33.04
27.26
26.2375
25.19
27.99
مرداد
31.38
28.51
33.49
24.23
18.96
32.14
26.8
25.2875
23.93
27.19
شهریور
27.96
25
29.63
21.5
16.43
28.31
23.19
21.5
20.71
23.80
مهر
23.18
20.12
25.17
16.79
11.12
22.77
18
15.70625
15.15
18.67
آبان
14.76
12.54
17.28
9.369
3.638
14.34
10.21
7.64375
8.394
10.91
آذر
7.56
6.075
9.91
3.606
-1.5
7.444
4.25
3.025
2.856
4.80
دی
3.99
3.231
6.32
-0.04
-4.85
4.031
0.643
-0.55625
-1.61
1.24
بهمن
6.18
5.45
8.85
0.125
-5.64
6.025
2.686
0.925
0.371
2.78
اسفند
12.22
10.62
14.60
5.013
-1.15
12.11
7.438
5.66875
5.675
8.02
(مأخذ: اداره کل هواشناسی استان اصفهان، 1391)
شکل شماره (3-8) بیانگر میانگین درجه حرارت استان اصفهان در ایستگاه های منتخب می باشد. شکل شماره (3-8): میانگین درجه حرارت استان اصفهان در ماه های مختلف سال
شکل شماره (3-9) منحنی های هم دمای استان اصفهان را نشان می دهد، طبق این نقشه مناطق غربی استان دارای کمترین میانگین درجه حرارت و مناطق شرقی استان دارای بیشترین درجه حرارت می باشند. شکل شماره (3-9): منحنی های هم دمای استان اصفهان
3-1-6-3- رطوبت
معمولاً وقتی از رطوبت نام برده می شود، منظور اصلی رطوبت نسبی24 است و آن عبارت است از نسبت مقدار بخار آب موجود در هوا به مقدار بخار آبی که اگر هوا در همان درجه حرارت می داشت به صورت اشباع می بود. این نسبت همیشه به درصد بیان می شود (علیزاده و همکاران،90:1383). جهت بررسی رطوبت نسبی استان از آمار هواشناسی سال های 1390- 1383 ایستگاه های منتخب استان اصفهان استفاده گردید. طبق جدول شماره (3-4) کمترین میانگین حداقل رطوبت نسبی مربوط به ماه تیر و بیشترین آن مربوط به ماه دی می باشد.
جدول شماره (3-4): میانگین حداقل رطوبت نسبی در سال های (1390- 1383) در ایستگاه های منتخب استان اصفهان
ایستگاه
ماه
اردستان
اصفهان
خوروبیابانک
سمیرم
فریدون شهر
کاشان
گلپایگان
مورچه خورت
میمه
میانگین حداقل رطوبت]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *