پایان نامه با واژگان کلیدی شخص ثالث، قاعده لاضرر، تعهد مستمر