پایان نامه با واژه های کلیدی وجوه نقد، ورشکستگی، ریسک ورشکستگی

2/9 برای آزمون فرضیه چهارم و پنجم تحقیق، از سیستم معادلات همزمان زیر به همراه آزمون نسبت راستنمایی میشکین (1983) استفاده می شود: معادله پیش بینی 〖Earn〗_(t+1)=α_0+α_1 〖CFO〗_t+α_2 〖H*CFO+α_3 ACC〗_t+α_4 H*ACC+ε_(t+1) (3-4) معادله ارزش گذاری 〖AbRet〗_(t+1)=β(〖Earn〗_(t+1)-α_0^*-α_1^* 〖CFO〗_t-α_2^* 〖H*CFO-α_3^* ACC〗_t-α_4^* H*ACC)+ϵ_(t+1) که در آن H متغیر مجازی است که برای موارد ریسک ورشکستگی بالا (بالاتر از میانه ریسک ورشکستگی کل شرکت ها در هر سال) مقدار یک و در سایر موارد مقدار صفر به خود اختصاص می‌دهد. α_2 : ضریب حاصلضرب جریان وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازی در معادله پیش بینی α_4 : ضریب حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازی در معادله پیش بینی :α_2^* ضریب حاصلضرب جریان وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازی در معادله ارزشگذاری :α_4^* ضریب حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازی در معادله ارزش گذاری در فرضیه چهارم انتظار داریم که ضریب حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازی در معادله ارزشگذاری(α_4^*) به صورت معناداری از ضریب حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازی در معادله پیش بینی(α_4) بیشتر باشد(α_4^*α_4 (. در فرضیه پنجم نیز انتظار داریم که ضریب حاصلضرب جریان وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازی در معادله ارزشگذاریα_2^*) (به صورت معناداری از ضریب حاصلضرب وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازی در معادله پیش بینی) α_2 )بیشتر باشد(α_2^* α_2). 3-10 روش تجزیه و تحلیل دادهها برای]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *