پایان نامه ارشد رایگان درمورد عملکرد کارکنان، استان لرستان، سطح معنادار، سابقه خدمت

3-3- جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان صف و ستاد سازمان ( 259 نفر) می باشد .
3-4- شیوه نمونهگیری و حجم نمونه
نمونهگیری انواع گوناگونی دارد و روشی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است روش نمونهگیری تصادفی طبقه ای می‌باشد. با توجه به اینکه جامعه مورد مطالعه محدود میباشد، از جدول مورگان برای تعیین حجم نمونه استفاده شد. در کل تعداد 165 عدد پرسشنامه توزیع گردید، که از این تعداد 160 پرسشنامه برگشت داده شد و در نهایت تعداد 159 عدد پرسشنامه قابل قبول مبنای انجام پژوهش قرار گرفت.
3-5- روشهای جمع‌آوری داده ها
مهمترین روشهای گردآوری دادهها در این پژوهش بدین شرح است :
1) مطالعات کتابخانه‌ای
در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات پژوهش موضوع، از منابع کتابخانه‌ای، مقالات، کتابهای مورد نیاز و نیز از منابع اینترنتی استفاده شده است.
2) پژوهشهای میدانی
در این قسمت به منظور جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استفاده میگردد. پس از آنکه مفاهیم و فرضیههای پژوهش بطور روشن شکل گرفتند و اطلاعات اولیه و ضروری در ارتباط باآنها فراهم و آماده گردید، نوبت به تهیه پرسشنامه رسید. از میان طیفهای مختلفی که در ارتباط با تهیه پرسشنامه وجود دارد در این پژوهش از طیف پنج طبقهای لیکرت (1 تا 5) که عدد یک مبین کمترین امتیاز و عدد پنج نشان دهنده بیشترین امتیاز میباشد، استفاده شده است. در این پژوهش بر مبنای ادبیات و مبانی نظری پژوهش، ونظرات و پیشنهادات صاحبنظران، پرسشنامه استانداردی تنظیم گردیده است.
3-5-1- اجزای پرسشنامه
پرسشنامه شامل سه بخش عمده می‌باشد :
1) مقدمه‌ای در مورد موضوع پژوهش: در این قسمت هدف از گردآوری داده‌ها به وسیله پرسشنامه و ضرورت همکاری پاسخ دهنده در ارائه داده‌های مورد نیاز، بیان شده است. برای این منظور بر با ارزش بودن داده‌های حاصل از پرسشنامه تأکید گردیده تا پاسخ دهنده به طور مناسب پاسخ سوالها را ارائه دهد.
2) سوال‌های پرسشنامه : این بخش از پرسشنامه شامل دو قسمت است :
الف) سوالات عمومی : در سوالات عمومی سعی شده است که اطلاعات کلی و جمعیت شناختی در رابطه با پاسخدهندگان جمع‌آوری گردد، که شامل 4 سوال در زمینه های جنسیت، سن، تحصیلات و سابقه خدمت می باشد.
ب) سوالات تخصصی:
سؤالات اختصاصی شامل 35 سوال میباشدکه از پاسخدهندگان خواسته شده است تا نظر خود را ازکاملاً مخالف تا کاملاً موافق در پاسخنامهای که بصورت طیف لیکرت تنظیم گردیده است مشخص نمایند.
جدول 3-1: طیف لیکرت
گزینه انتخابی
کاملا موافقم
موافقم
متوسط
مخالفم
کاملا مخالفم
امتیاز
5
4
3
2
1 طیف لیکرت که در جدول فوق مشخص گردیده است، یک مقیاس فاصلهای است که از طریق آن میتوان حساسیت، نگرش، تعلق یا باور و احساسات پاسخگو راتعیین کرد. دلیل این امر آن است که پاسخ دهندهای که نسبت به یک پدیده یا موضوع خاص دارای نگرش ، باور یا حساسیت عاطفی کم، یا شدید باشد، این باور و حساسیت را خواه جنبه مثبت داشته باشد، خواه جنبه منفی، از طریق انتخاب عبارت مربوط به پدیده و یا موضوع مورد نظر از خود بروز خواهد داد(خاکی،1384). جدول 3-2 متغیرها و تعداد سولات مربوط به هر متغیر را نشان میدهد.
جدول 3-2: متغیرها و تعداد سوالات مربوط به هر متغیر
متغیر مورد بررسی
تعداد سوالات (شماره سوالات)
خدمات رفاهی
1-4
ایمنی
5-6
بهداشت
7-9
مزایا
10-13
نوآوری
14-15
اثربخشی
16-19
کارایی
20-24
کیفیت
25-27
بهره وری
28-29
کیفیت زندگی کاری
30-35
جهت دسترسی به پرسشنامه این پژوهش نسخه ای از آن در پیوست موجود است.
3-5-2- روایی پرسشنامه
دراین پژوهش برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی صوری استفاده شده است که برای این منظورتعدادی پرسشنامه به استادان راهنما، مشاور و صاحبنظران دیگر داده شد. در نهایت پس از اعمال نظرات نهایی آنان، پرسشنامه نهایی تدوین گردید و بدین طریق روایی صوری پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت.
3-5-3- تعیین پایایی پرسشنامه:
در این پژوهش به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. با توجه به واریانس هریک از سؤالات و همچنین واریانس کل آزمون که به دست آمد ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزارSPSS محاسبه گردید. با توجه به اینکه در پژوهشات علوم انسانی، ضریب آلفای بالاتر از 0.75 قابل قبول است(کرونباخ، 1951)، لذا پایایی پرسشنامه مذکور با توجه به اینکه هم مقدار آلفای کل آن و هم متغیرها بصورت مجزا بالاتر از مقدار75/0 می باشد، خوب ارزیابی می شود. در جدول 3-3 میزان ضرایب آلفای کرونباخ برای هر یک از عاملها به تفکیک آورده شده است. جدول 3-3: ضرایب آلفای کرونباخ
متغیر
ضریب آلفای کرونباخ
شیوه های حفظ و نگهداری
80/0
عملکرد کارکنان
85/0 3-6- متغیرها و الگوی پیشنهادی پژوهش:
متغیرهای شناسایی شده در این پژوهش به دو دسته طبقه بندی گردیدند. متغیر وابسته عملکرد کارکنان و متغیر مستقل شیوه های حفظ و نگهداری منابع انسانی می باشند.بدلیل خدماتی و دولتی بودن سازمان مورد نظر متغیر قابلیت سود دهی و بودجه بندی حف شده است. بودجه بندی مدل مفهومی این پژوهش در شکل3-1 نشان داده شده است. شکل 3-1: چارچوب مفهومی پژوهش ( سلیمی ، 1389) 3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در پژوهش حاضر، با توجه به ماهیت فرضیهها و نوع متغیرها از آزمونهای آماری زیر استفاده شده است. در این بررسی از روشهای موجود در آمار توصیفی نظیر جداول توزیع فراوانی مطلق، میانگین جهت بررسی و مقایسه اطلاعات جمعآوری شده از طریق پرسشنامه و در بخش آمار استنباطی نیز از آزمون t در یک گروه ( یا تک نمونه ای)، t دو نمونه ای و تحلیل واریانس (ANOVA)، استفاده شده است، که در نهایت برای تجزیه و تحلیل و به کارگیری این آزمونها از نرم افزار SPSS استفاده شد و همچنین برای آزمون فرضیات ،آزمون رگرسیون مورد استفاده قرار گرفت.
3-7-1- آزمون نرمال بودن کولموگروف- اسمیرنوف
آماره کولموگروف-اسمیرنف مشخص میکند که دادهها به صورت نرمال توزیع شدهاند یا خیر. سطح معناداری کوچک(عموما کمتر از 05/0) مشخص مینماید که توزیع دادهها به طور معناداری از توزیع نرمال فاصله دارد. از آنجایی که خیلی از آزمونهای آماری فرض میکنند داده ها بصورت نرمال توزیع شدهاند بهتر است که نرمال بودن توزیع بررسی شود(افشانی،1390). در این پژوهش در صورتیکه نرمال بودن داده ها تائید شود میتوان از آزمون های پارامتریک استفاده نمود.
3-7-2- آزمون t تک نمونه ای
از این آزمون برای مقایسه میانگین عاملها با عدد 3 (با توجه به استفاده از طیف 5 تایی لیکرت در این پژوهش) جهت مشخص شدن سطح عاملها استفاده شده است.
3-7-3- آزمون t دو نمونه ای مستقل
هدف از این آزمون تعیین وجود یا عدم وجود تفاوت در میانگین دو گروه مستقل میباشد. 3-7-4- آزمون مقایسه میانگین چند جامعه (ANOVA)
برای مقایسه میانگین دو یا چند جامعه (یعنی تاثیر یک متغیر مستقل گروهبندی بر یک متغیر کمی وابسته) از این آزمون استفاده میشود. در این آزمون باید متغیر وابسته کمی و متغیر مستقل گروهبندی دارای سطوح محدودی باشد.
3-7-5- آزمون رگرسیون
چنانچه هدف پیش بینی یک متغیر ملاک از چند متغیر پیش بین باشد از مدل رگرسیون چندگانه استفاده می‌شود. در صورتی که هدف، پیش بینی همزمان چند متغیر ملاک از متغیرهای پیش بین یا زیر مجموعه ای از آنها باشد از مدل رگرسیون چند متغیری استفاده می‌شود. در تحقیقات رگرسیون چندگانه هدف پیدا کردن متغیرهای پیش بینی است که تغییرات متغیر ملاک را چه به تنهایی و چه مشترکا پیش بینی کند.
خلاصه فصل سوم
در این فصل، پس از ارائه مقدماتی درباره پژوهشهای علمی و لزوم انجام آنها به توضیحاتی در رابطه با نوع پژوهش پیش رو پرداخته شد. سپس جامعه آماری، نمونهگیری و فرمول مورد استفاده بیان گردید. در ادامه روشهای گردآوری اطلاعات مرور شده و بیان گردید که محقق برای پاسخ به سؤالات پژوهش چه روشهایی را برای جمعآوری اطلاعات برگزیده است. هم چنین توضیح کاملی در رابطه با پرسشنامه تدوین شده به عنوان ابزار مهم گردآوری اطلاعات در این پژوهش ارائه گردید. در ادمه متغیرها و مدل مفهومی پژوهش بیان شد. سپس به توضیح آزمونهای مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل دادهها و تست فرضیهها که شامل آزمونt تک نمونه ای، t دو نمونه مستقل و مقایسه میانگین چند جامعه می شود پرداخته شد . در ادامه در فصل چهارم به بررسی تجزیه و تحلیل یافته ها خواهیم پرداخت.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته ها
4-1-مقدمه
تجزیه و تحلیل یافتهها برای بررسی صحت و سقم فرضیهها برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر پژوهشها، تجزیه وتحلیل یافتهها از اصلی‌ترین و مهمترین بخشهای تحقیق محسوب می‌شود. داده‌های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفادهکنندگان قرار می‌گیرند.
در این فصل ابتدا آمار توصیفی حاصل از پرسشنامهها تشریح میگردد، سپس به تجزیه و تحلیل فرضیهها پرداخته میشود و در پایان نیز یافتههای جانبی پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. 4-2- یافتههای توصیفی
در این قسمت به توصیف دادههای مربوط به ویژگیهای عمومی پاسخدهندگان مانند جنسیت، سطح تحصیلات، سن و سابقه و نوع استخدام پرداخته میشود، و برای هر مورد، وضعیت پاسخدهندگان شامل تعداد فراوانی، درصد و درصد تجمعی آن بیان شده و همچنین نمودار فراوانی مربوط به آن آمده است. و در پایان به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شده است. بر اساس دادههای به دست آمده حاصل از پرسشنامه عمومی، اطلاعات تفصیلی در خصوص مشخصات و ویژگیهای عمومی نمونه به دست آمده که به صورت مرتب در جداول و شکلهای زیربه آنها اشاره میگردد.
4-2-1- توزیع فراوانی متغیر جنسیت در نمونه
جدول 4-1- توزیع فراوانی متغیر جنسیت در نمونه
جنسیت
فراوانی هر طبقه
درصد فراوانی داده های هر طبقه
درصد فراوانی دادههای معتبر هر طبقه
درصد تجمعی
زن
23
5/14
5/14
5/14
مرد
136
5/85
5/85
100
کل
159
100
100
جدول 4-1، توزیع فراوانی متغیر جنسیت را نشان میدهد. بر اساس نتایج به دست آمده از این جدول، 23 نفر از نمونه 159 نفری زن میباشند که 5/14 درصد از کل نمونه را تشکیل میدهند. 136 نفرمرد میباش ند که 5/85 درصد از کل نمونه را در بر میگیرند. در ادامه نمودار دایره ای توزیع فراوانی این متغیر جمعیت شناسی را نیز می توان مشاهده نمود. شکل 4-1: نمودار دایرهای متغیر جنسیت در نمونه
4-2-2- توزیع فراوانی متغیر سطح تحصیلات در نمونه
جدول 4-2- توزیع فراوانی متغیر سطح تحصیلات در نمونه
سطح تحصیلات
فراوانی هر طبقه
درصد فراوانی داده های هر طبقه
درصد فراوانی داده های معتبر هر طبقه
درصد تجمعی
دیپلم
13
3/8
3/8
3/8
فوق دیپلم
38
1/24
1/24
4/32
کارشناسی
86
7/53
7/53
1/86
کارشناسی ارشد
22
9/13
9/13
100
دکتری
0
0
0 کل
159
100
100
جدول 4-2، توزیع فراوانی متغیر سطح تحصیلات را نشان میدهد. بر اساس نتایج به دست آمده از این جدول، 13 نفر از نمونه 159 نفری دارای مدرک دیپلم میباشند که 3/8 درصد از کل نمونه را تشکیل میدهند. تعداد فراوانی افرادی که دارای مدرک فوق دیپلم میباشند، 38 نفر در نمونه میباشند که 1/24 درصد از کل نمونه را تشکیل میدهند.86 نفر دارای تحصیلات کارشناسی میباشند که 7/53 درصد از کل نمونه را در بر میگیرند. 22 نفر کارشناسیارشد میباشند که 9/13 درصد از کل نمونه را تشکیل میدهند. در ادامه نمودار دایره ای توزیع فراوانی این متغیر جمعیت شناسی را نیز میتوان مشاهده نمود. شکل 4-2: نمودار دایرهای متغیر سطح تحصیلات در نمونه 4-2-3- توزیع فراوانی متغیر نوع استخدام در نمونه
جدول 4-3- توزیع فراوانی متغیر نوع استخدام در نمونه
وضعیت تاهل
فراوانی هر طبقه
درصد فراوانی داده های هر طبقه
درصد فراوانی داده های معتبر هر طبقه
درصد تجمعی
رسمی- پیمانی
98
6/61
6/61
6/61
قراردادی
61
4/38
4/38
100
کل
159
100
100
جدول 4-3، توزیع فراوانی متغیر نوع استخدام را نشان میدهد. بر اساس نتایج به دست آمده در جدول فوق، 98 نفر از نمونه 159 نفری رسمی- پیمانی میباشند که 6/61 درصد از کل نمونه را تشکیل میدهند. تعداد فراوانی افرادی که قرادادی می باشند، 61 نفر در نمونه میباشند که 4/38 درصد از کل نمونه را تشکیل میدهند. نمودار دایرهای توزیع فراوانی این متغیر جمعیت شناسی در شکل 4-3 ارائه شده است. شکل 4-3: نمودار دایرهای متغیر وضعیت تاهل در نمونه
4-2-4- توزیع فراوانی متغیر سن پاسخ‌دهندگان در نمونه
جدول 4-4- توزیع فراوانی متغیر سن پاسخ دهندگان در نمونه
سن
فراوانی هر طبقه
درصد فراوانی داده های هر طبقه
درصد فراوانی داده های معتبر هر طبقه
درصد تجمعی
20-30)
3
9/1
9/1
9/1
30-40)
58
1/36
1/36
38
40-50)
66
7/41
7/41
6/79
50-60)
32
4/20
4/20
100
کل
159
100
100
جدول 4-4، توزیع فراوانی متغیر سن را نشان میدهد. بر اساس نتایج به دست آمده در جدول فوق، 3 نفر از نمونه 159 نفری بین 20 تا30 سال دارند که 9/1 درصد از کل نمونه را تشکیل میدهند. از کل نمونه 58 نفر دارای سن 30 تا 40 سال میباشند، که درصد فراوانی این طبقه 1/36 درصد است. 66 نفر از کل نمونه که 7/41 درصد از نمونه را تشکیل میدهند در دامنه سنی 40 تا50 سال قرار می گیرند. تعداد فراوانی افرادی که بین50 تا60 سال دارند، 32 نفر در نمونه میباشند که 4/20 درصد از کل نمونه را تشکیل میدهند. نمودار دایرهای توزیع فراوانی این متغیر جمعیت شناسی در شکل 4-4 ارائه شده است.
شکل 4-4: نمودار دایرهای متغیر سن در نمونه 4-2-5- توزیع فراوانی متغیر سابقه در نمونه
جدول 4-5: توزیع فراوانی متغیر سابقه در نمونه
سابقه
فراوانی هر]]>