پایان نامه ارشد درمورد روش سطح پاسخ

Abbsobance of control – Abbsorbance of sample
DPPH Scavenging= %
Abbsorbance of control
نتایج به صورت IC50 گزارش می شود. IC50، غلظتی از عصاره است که میزان رادیکال های آزاد DPPH را به نصف کاهش دهد و به عبارت دیگر، IC50 غلظتی از عصاره است میزان جذب نمونه شاهد را که شامل DPPH است به نصف کاهش دهد. BHA به عنوان کنترل مثبت برای آزمون DPPH در نظر گرفته شد. 3-3-4-آزمون رنسیمت:
به منظور پایداری اکسایش روغن از دستگاه رنسیمت ( Metrohm 743 ) استفاده شد. در این روش از شرایط تشدید‌شده اکسایش مانند دمای بالا و جریان هوا استفاده می‌شود. اکسایش نمونه‌ها در ظروف مخصوص و در محفظه مجهز به گرم‌کن انجام می‌شود. در این حال جریانی از هوا از محل واکنش اکسایش به ظرف محتوی آب هدایت و ضریب هدایت الکتریکی آب بر حسب میکروزیمنس بر سانتیمتر ( s/cmμ ) محاسبه می‌گردد. افزایش هدایت الکتریکی آب به عنوان شاخصی از پیشرفت اکسایش در نظر گرفته می شود. آزمون رنسیمت با تهیه غلظت ثابتی از عصاره در روغن سویای تصفیه بوگیری و رنگبری شده بدون آنتی‌اکسیدان ، تهیه و 4 گرم از نمونه آماده شده به درون لوله‌های مخصوص دستگاه منتقل شد. پس از آن لوله‌ها در دمای 110 درجه سانتی گراد و با شدت جریان هوای 20 لیتر بر ساعت ، درون دستگاه قرار گرفتند. زمان لازم ، بر حسب ساعت ، برای رسیدن روغن به شرایط اکسید شده تحت عنوان دوره القا ( Induction Period ) بیان گردید(29). شکل 3-7 دستگاه رنسیمت 3-4- روش آماری
به منظور بررسی اثر متغیرهای ثابت مطالعه (دما، زمان و pH) بر روی مقدار ترکیبات فنولیک، قدرت رادیکال گیرندگی، پایدار کنندگی محیط روغن و همچنین بهینه‌سازی فرایند استخراج از روش سطح پاسخ استفاده شد و نرم افزار مورد استفاده Design Expert نسخه 6.1.1 بود. مقایسات میانگین بین دو روش غرقابی و اولتراسوند به وسیله آزمون دانکن در طرح کاملا تصادفی و در سطح α=0.01 به وسیله نرم افزار sas.9.1 صورت گرفت. ]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *